Спецможливості
Новини

"Євраліс Семенс Україна" проанонсував новинки сезону-2017

16.11.2016
4812
"Євраліс Семенс Україна" проанонсував новинки сезону-2017 фото, ілюстрація
У пріоритеті компанії - кукурудза, со­няш­ник, соя, ріпак, сор­го, які за­тре­бу­вані й здатні за­до­воль­ни­ти по­тре­би ук­раїнських аграріїв.

"Євраліс" запровадив у виробництво і пропонуватимев сезоні-2017 скористатися насінням високопродуктивних гібридів кукурудзи преміум-сегменту "Зо­ло­та Лінія". Про це розповів генеральний директор ТОВ "Євраліс Семенс України" Володимир Яковчук журналу "Пропозиція", повідомляє propozitsiya.com.

За його словами, це інно­ваційний про­рив, який за­без­пе­чують гібри­ди ЕС Кон­корд (ФАО 250), ЕС Ас­те­роїд (ФАО 290) та ЕС Ме­тод (ФАО 380). Зважаючи на отримані з різних регіонів України де­мо­ре­зуль­та­ти, є ре­а­­льні підста­ви ствер­джу­ва­ти, що гібри­ди за­без­пе­чу­ють надви­­сокі по­каз­ни­ки про­дук­тив­ності. Результати перших зборів ку­ку­руд­зи, яку вирощували у Шар­го­родсь­ко­му районі Він­ниччини показали: в де­­моз­ма­ганні 102-х гібридів ку­ку­руд­зи ви­­роб­ництва всіх насіннєвих ком­паній пер­ше місце — із ре­зуль­та­том 131,52 ц/га посів ЕС Ме­тод (ФАО 380), а ЕС Ку­бус (ФАО 310) — третє місце із ре­зуль­та­том 127,14 ц/га.

Згідно даних компанії, аналіз вро­жай­них да­них по со­няш­ни­ку ЕС Бел­ла у сезоні-2016 на то­вар­них посівах у Верх­нь­одніпровсь­ко­му р-ні Дніпро­пе­т­ровської області продемонстрував дав 41 ц/га, а ЕС Ніага­ра у цьо­му ж гос­по­дарстві на де­мо­посіві — 46 ц/га.

Дру­гий рік поспіль ви­сокі вро­­­жаї насіння за­без­пе­чу­ють сор­ти сої. На­при­клад, у 2016-му в Гло­бинсь­ко­му районі Пол­тавської області "Євраліс" отримано вро­жайність сої ЕС Се­на­тор на рівні 39,3 ц/га, ЕС Мен­тор — 38,4 ц/га.

В.Яковчук розповів. що досягнення високих результатів, у компанії про­по­нуються нові тех­но­логічні рішен­ня — ком­плекс­на об­роб­ка насіння інсек­ти­цид­ним про­труй­ни­ком кон­такт­но-си­с­тем­ної дії ПОН­ЧО, фунгіци­дом Махім XL 035 FS і ре­гу­ля­то­ром рос­ту Гуміфілд. 

У лінійці соняшника "Євраліс" є гібри­ди, при­датні для ви­ро­щу­ван­ня за всіма тех­но­ло­гіями, що на­разі за­­сто­со­ву­ють в Ук­раї­ні. Це на­­сам­­­пе­ред гібри­ди, стійкі до но­­вих аг­ре­сив­них рас вовчка, на­при­клад G і на­с­туп­них, це лінійка про­дуктів для тех­­­­­но­логій Clearfield® та Clearfield® Plus.

У порт­фелі компанії є ви­со­ко­олеї­нові гібри­ди та пер­ший суль­фо­гібрид EC Ар­кадія — це їхня се­­лекція Soltis. До лінійки ос­нов­но­го порт­фе­ля насіння со­няш­ни­ку, об­­роб­ле­но­го шля­хом стан­дарт­но­го фун­гіцид­но­го про­тру­єн­­ня, вхо­дять про­дук­ти, на яких, окрім стан­дарт­ної про­гра­ми за­­хи­с­ту, за­сто­со­ва­но ще й інсек­ти­цид Пон­чо. Чут­ливі до бо­­рош­ни­с­тої ро­си та вер­ти­ци­ль­о­зу гібри­ди бу­дуть до­­дат­ко­во об­роб­лятимуть фун­­гіци­дом Aпрон XL.

"Євраліс Семенс Україна" поінформувала, що не підвищуватимуте ціни на насіння че­рез інноваційні до­дат­кові про­т­руєння.

Інтерв'ю
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее

1
0