Спецможливості

висівні комплекси для no till

04.06.202031216
Сівба є од­ним із важ­ли­вих аг­ротехнічних за­ходів, від якості прове­ден­ня яко­го знач­ною мірою за­ле­жить уро­жайність сільсько­­гос­по­дарсь­кої куль­ту­ри. Відповідно, максимальна увага

1
0