Спецможливості

энергетический потенциал сельхозкультур

11.01.20176056
З ог­ля­ду на склад­ну політич­но-еко­номічну та енер­ге­тич­но-еко­логічну си­­ту­ацію Ук­раїна має ак­тив­но роз­по­ча­ти ши­ро­ке впро­ва­д­жен­ня біое­нер­ге­тич­них тех­но­логій. Вико­ри­с

1
0