Спецможливості

биозащита посевов

29.06.20179481
Ге­не­раль­на асам­б­лея Міжна­род­ної ор­ганізації біологічної бо­роть­би (1971) прий­ня­ла ух­ва­лу, відповідно до якої біологічний ме­тод за­хи­с­ту посівів сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур від

1
0