Спецможливості

біокотли

Доставка біомаси на біозавод
16.12.20164647
Ук­раїна за­вдя­ки спри­ят­ли­вим ґрун­то­во-кліма­тич­ним умо­вам і струк­турі зе­мель­них угідь має значні мож­ли­вості й ре­альні ре­зер­ви для роз­вит­ку рос­лин­ної біое­нер­ге­ти­ки.

1
0