Спецможливості
Статті

Пра­виль­ний ритм ви­ро­щу­ван­ня лю­цер­ни

08.05.2014
616
Пра­виль­ний ритм  ви­ро­щу­ван­ня лю­цер­ни фото, ілюстрація

За ско­шу­ван­ня лю­цер­ни на зе­ле­ну ма­су чо­ти­ри і більше разів мож­на от­ри­ма­ти ви­со­ку про­дук­тивність посіву та по­ліпши­ти кор­мо­ву цінність са­мої куль­ту­ри. Пер­ший укіс про­во­дять до початку бу­тонізації, ос­танній — при­близ­но за 30 днів до на­стан­ня мо­розів.

За ско­шу­ван­ня лю­цер­ни на зе­ле­ну ма­су чо­ти­ри і більше разів мож­на от­ри­ма­ти ви­со­ку про­дук­тивність посіву та по­ліпши­ти кор­мо­ву цінність са­мої куль­ту­ри. Пер­ший укіс про­во­дять до початку бу­тонізації, ос­танній — при­близ­но за 30 днів до на­стан­ня мо­розів.

Т. Мі­ро­нен­ко
Cпеціаль­но для жур­на­лу
«Тва­рин­ництво та ве­те­ри­нарія»

Ха­рак­тер­ною оз­на­кою більшості кор­мо­вих трав’яни­с­тих рос­лин є зни­жен­ня кор­мо­вої цінності тра­во­стою із збільшен­ням періоду ве­ге­тації, тоді як їхня вро­жайність при цьо­му зро­с­тає. Цим по­яс­нюється праг­нен­ня фахівців виз­на­чи­ти ті періоди в роз­вит­ку рос­лин, ко­ли ви­со­ка вро­жайність спри­ят­ли­во поєднується із до­б­­­ри­ми кор­мо­ви­ми яко­с­тя­ми. Це та­кож пов’яза­но із виз­на­чен­ням оп­ти­маль­ної ча­с­то­ти ви­ко­ри­с­тан­ня тра­во­стою за се­зон. У регіонах із до­стат­нім при­­­род­ним зво­ло­жен­ням грун­ту доцільно про­во­ди­ти чо­ти­ри­крат­не ви­ко­ри­с­тан­ня тра­во­стою лю­цер­ни у фазі бу­то­нізації, за яко­го збір кор­мо­вих оди­ниць із од­но­го гек­та­ра зро­с­тає на 10–15, пе­ре­трав­но­го про­теїну — на 25%, якість кор­му за весь період ве­ге­тації стає рів­номірнішою, що сприяє зро­с­тан­ню до­хо­ду з гек­та­ра (у гро­шо­во­му ви­разі) на 10–20%.
От­же, вста­нов­ле­но, що мак­си­маль­ний уро­жай кор­мо­вої ма­си лю­цер­ни от­ри­му­ють у фазі цвітіння, а ви­щу якість — на по­чат­ку фа­зи бу­тонізації (рис. 1). Зби­ран­ня лю­цер­ни у такі стро­ки за­без­пе­чує в кор­мах зни­же­ний рівень клітко­ви­ни і більший вміст про­теїну.

15 трав­ня — клю­чо­ва да­та?
Ду­же важ­ли­во пра­виль­но об­ра­ти да­ту пер­шо­го ско­шу­ван­ня лю­цер­ни. У регіонах із до­статнім при­род­ним зво­ло­жен­ням грун­ту 15 трав­ня — іде­аль­но при­дат­на для цьо­го да­та (при цьому слід орієнтуватися на фазу розвитку рослини). У та­ко­му разі мож­на зібра­ти фу­раж ви­со­кої хар­чо­вої цінності та вод­но­час за­без­пе­чи­ти пра­виль­ний по­даль­ший роз­ви­ток лю­цер­ни. Що до­вше за­тя­гу­ють­ся стро­ки ско­шу­ван­ня посіву куль­ту­ри, то менш ефек­тив­ним бу­де укіс з ог­ля­ду на те, що енер­ге­тич­на цінність та­ко­го кор­му змен­шується, а рівень йо­го на­си­че­ності азо­том стає не­до­статнім для тва­рин.
Прий­нят­ним ком­про­мі­сом, що збе­ре­же ба­ланс між кількістю та якістю ско­ше­ної лю­цер­ни, є пла­ну­ван­ня ско­шу­ван­ня лю­цер­ни між 10 та 20 трав­ня. У гірських місце­во­с­тях цей термін мож­на по­до­вжи­ти до де­ся­ти днів. А в регіонах, де тепло надходить раніше і достатньо опадів, кор­­моз­би­ральні ро­­бо­­­ти, на­в­па­ки, мож­на при­зна­чи­ти на два тижні раніше. Да­ти на­ступ­них ско­шу­вань та­кож відігра­ють прин­ци­по­ву роль у за­без­пе­ченні про­дук­тив­ності лю­цер­ни. Як­що терміни між чер­го­ви­ми ско­шу­ван­ня­ми бу­дуть за­над­то стис­ли­ми, рос­ли­на не встиг­не відно­ви­ти свої ко­ре­неві ре­­зер­­ви. Фа­­хівці фран­цузь­ко­го інсти­ту­ту рос­лин­ництва Arvalis-Institut du vegetal ре­ко­мен­ду­ють вста­но­ви­ти інтер­вал між ско­шу­ван­ням 35–40 днів, утім між пер­шим та дру­гим тиж­ня­ми мож­на до­­да­­ти ще сім днів, щоб лю­­цер­на знов увійшла в стадію бу­­тоні­за­ції: та­ким чи­ном ре­­зер­ви віднов­лять­ся повністю.

«Доз­во­ли­ти» лю­церні цвісти
Уро­жайність зе­ле­ної ма­си, як і на­сін­нєва про­дук­тивність лю­цер­ни, більшою мірою за­ле­жить від кліма­тич­них чин­ників, особ­ли­во під час цвітіння, мен­шою — від аг­ро­технічних за­ходів. Та­ка дум­ка здебільшо­го відповідає ре­аль­но­му ста­ну ре­чей. То­му слід до­б­ре зна­ти умо­ви і чин­ни­ки, що спри­я­ють ряс­но­му цвітінню лю­цер­ни. Період квіту­ван­ня тра­во­стою лю­цер­ни пер­шо­го уко­су за спри­ят­ли­вих умов три­ває 25–40, дру­го­го уко­су — 20–30 днів. Квітки й суцвіття на стеблі цвітуть од­но­час­но по 3–5 суцвіть (три­валість цвітіння од­но­го суцвіття — чо­ти­ри-сім днів, однієї квітки — один-чо­­ти­ри дні). Ду­же важ­ли­во «доз­во­ли­ти» лю­церні цвісти при­наймні раз на рік, щоб рос­ли­на встиг­ла відно­ви­ти свої ре­сур­си. 10–15% квіту бу­де більш ніж до­стат­ньо! Лю­цер­на на­ко­пи­чує цу­кор та крох­маль у ко­ре­невій си­с­темі та мобі­лі­зує їх на­прикінці зи­ми або після по­ко­су, щоб за­без­пе­чи­ти якісну на­си­ченість фу­ра­жу. Їхнє віднов­лен­ня за­без­пе­чує си­с­те­ма по­да­ван­ня та цир­ку­ляції повітря до ко­ренів, що у лю­цер­ни є до­стат­ньо роз­ви­не­ною. Ре­зер­ви до­ся­га­ють сво­го стан­дарт­но­го нор­маль­но­го рівня на по­чат­ку цвітіння (рис. 2).

За­па­си аж до по­чат­ку пер­ших за­мо­розків
Ос­танній укіс лю­цер­ни має відбу­тись що­най­мен­ше за 30 днів до на­стан­ня пер­ших за­мо­розків. Та­ким чи­­ном рос­ли­на встиг­не відпо­чи­ти, відно­ви­ти ре­зер­ви та яко­мо­га кра­ще підго­ту­ва­тись до пе­ре­зи­мівлі. Отже, економічно і технологічно доцільніше використовувати люцерновий травостій 3–4 роки. Після останнього року використання люцерна «не повинна повертатися» на це поле декілька років.

Інтерв'ю
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0