Спецможливості
Статті

Вагінальне дослідження корів та телиць

10.04.2014
7028
Вагінальне дослідження корів та телиць фото, ілюстрація

Достатньо доступним та інформативним методом діагностики корів та телиць є вагінальне дослідження, яке проводять як складову клінічного дослідження за наявності певних показань, зокрема найчастіше до цього методу вдаються за діагностики вагітності, встановлення акушерського чи гінекологічного діагнозу.

Достатньо доступним та інформативним методом діагностики корів та телиць є вагінальне дослідження, яке проводять як складову клінічного дослідження за наявності певних показань, зокрема найчастіше до цього методу вдаються за діагностики вагітності, встановлення акушерського чи гінекологічного діагнозу.

С. Вол­ков, до­цент,
Біло­церківський НАУ

Вагіна­ль­не досліджен­ня про­во­дять після по­пе­редніх реєстрації тва­ри­ни, збо­ру анам­не­зу та ог­ля­ду зовнішніх ста­те­вих ор­­га­нів (паль­пу­ють та ог­ля­да­ють круп, по­­­верх­ню сте­гон, корінь хво­с­та, на­­явність та ха­рак­тер виділень із ста­те­вих ор­ганів, на­явність ек­су­да­ту або кіро­чок на ко­рені хво­с­та).
Існує два спо­со­би про­ве­ден­ня вагіна­ль­но­го досліджен­ня: внутрішня паль­пація та внутрішній ог­ляд.

Внутрішню паль­пацію ви­ко­ну­ють ру­кою, вве­де­ною в піхву. Пе­ред дослі­джен­ням корінь хво­с­та, про­ме­жи­ну та вуль­ву сам­ки за не­обхідності (при за­бруд­ненні) ми­ють теп­лою во­дою з ми­лом, ви­ти­ра­ють су­хим ват­ним там­по­ном чи од­но­ра­зо­вою па­пе­ро­вою сер­вет­кою та зро­шу­ють роз­чи­ном фу­ра­циліну (1:5000) або калію мар­ган­це­во­кис­ло­го (1:2000). Ру­ку ми­ють з ми­лом, ополіску­ють, зне­за­ра­жу­ють та зма­щу­ють сте­риль­ним ос­лиз­ню­ю­чим за­со­бом. Та­кож у разі не­обхідності ви­ко­ри­с­то­ву­ють сте­рильні гіне­ко­логічні чи поліети­ле­нові ру­ка­виці.
Паль­пу­ють сли­зо­ву обо­лон­ку піхви та вагіна­ль­ну ча­с­ти­ну ший­ки мат­ки. Звер­та­ють ува­гу на стан сли­зо­вої обо­лон­ки: цілісність, ступінь та ха­рак­тер зво­ло­же­ності (за ков­зан­ням пальців по сли­зовій), на­явність при­пу­хань, ви­­сипів, но­во­у­тво­рень та ін. За досліджен­ня ва­гіна­ль­ної ча­с­ти­ни ший­ки мат­ки вста­нов­лю­ють її розмір, фор­му, кон­си­с­тенцію, ступінь відкрит­тя ший­ко­во­го ка­на­лу. Ступінь відкрит­тя ка­на­лу ший­ки мат­ки виз­на­ча­ють паль­цем, а ха­рак­тер вагіна­ль­но­го вмісту (слиз, лохії, ек­су­дат, домішки то­що) ог­ля­дом йо­го за­лишків на руці.

Внутрішній ог­ляд про­во­дять з до­по­мо­гою вагіна­ль­но­го дзер­ка­ла для корів чи, відповідно, для те­­лиць. Дзер­ка­ло сте­рилізу­ють кип’я­тінням або флам­бу­ван­ням та зво­ло­жу­ють ізо­тонічним роз­чи­ном NaCl. Обов’яз­­ко­вою умо­вою ог­ля­ду є на­явність при­род­но­го або штуч­­но­го дже­ре­ла світла по­за­ду тва­ри­ни для освітлен­ня по­рож­ни­ни піхви.
Дзер­ка­ло вво­дять за за­кри­тих сту­лок та ру­чок, по­вер­ну­тих вбік. Для цьо­го паль­ця­ми лівої ру­ки роз­во­дять ста­теві гу­би, пра­вою ру­кою ут­ри­му­ють та вво­дять дзер­ка­ло в на­прям­ку впе­ред і до­го­ри до упо­ру. Потім дзер­ка­ло обер­та­ють на­вко­ло влас­ної поз­довжньої осі для спря­му­ван­ня йо­го ру­чок до­ни­зу і, на­ти­с­ка­ю­чи на руч­ки, роз­кри­ва­ють стул­ки дзер­ка­ла на ве­ли­чи­ну, до­стат­ню для ог­ля­ду сли­зо­вої піхви і вагіна­ль­ної ча­с­ти­ни ший­ки мат­ки.

Під час вве­ден­ня дзер­ка­ла ог­ля­да­ють сли­зо­ву обо­лон­ку піхви і вагіна­ль­ну ча­с­ти­ну ший­ки мат­ки. У здо­ро­вих, не ва­гіт­них са­мок сли­зо­ва обо­лон­ка цих ор­ганів блідо-ро­же­во­го ко­льо­­­ру, бли­с­ку­ча, по­мірно або гу­с­то по­кри­та про­зо­рим сли­зом. Вагіна­ль­на ча­с­ти­на ший­ки мат­ки ви­с­ту­пає в по­рож­ни­ну піхви у ви­гляді ро­зет­ки. Ка­нал ший­ки мат­ки за­кри­тий або тро­хи відкри­тий, помірно або гу­с­то зво­ло­же­ний про­зо­рим сли­зом.
За па­то­логічних про­цесів у піхві мож­на ви­я­ви­ти по­чер­воніння та на­бряк сли­зо­вої обо­лон­ки, ра­ни, ерозії, ви­си­пи, кро­во­ви­ли­ви, гнійні або фібри­нозні на­ша­ру­ван­ня, а та­кож рубці, зро­щен­ня, но­во­у­тво­рен­ня.
За ура­жень ший­ки мат­ки спо­с­терігається збіль­шен­ня її вагіна­ль­ної ча­с­ти­ни, на­бряк та гіпер­т­рофія скла­док, на­явність на них сму­га­с­тих або крап­ко­вих кро­во­ви­ливів, ек­су­да­ту.
За за­­паль­них про­цесів у шийці та матці цервікаль­ний ка­нал стає тро­хи відкри­тим, че­рез ньо­го виділяється ек­су­дат.
Після ог­ля­ду од­но­час­но ви­ко­ну­ють три маніпу­ляції: по­слаб­лю­ють на­ти­с­кан­ня на руч­ки дзер­ка­ла, обер­та­ють дзер­ка­ло, пе­ре­во­дя­чи йо­го руч­ки у бо­ко­ве (ви­­хід­не) по­ло­жен­ня, та ви­во­дять інстру­мент, за­побіга­ю­чи за­щем­лен­ню сли­зо­вої піх­ви йо­го стул­ка­ми.

 Вагіна­ль­не дос­лід­жен­ня вагітних тва­рин не­обхідно про­во­ди­ти з до­три­ман­ням пра­вил асеп­ти­ки, ве­ли­кою обе­режністю та тільки за до­стат­нь­о­го об­­грун­ту­ван­ня йо­го доцільності (за­зви­чай вда­ють­ся до внутрішньо­го ог­ля­ду). Тва­ри­ну фіксу­ють у стан­ку або стійлі, під­в’язу­ють хвіст, об­ми­ва­ють і зне­за­ра­жу­ють шкі­­ру ста­те­вих губ. Дзер­ка­ло по­­вин­но бу­ти сте­риль­ним та відповіда­ти розмірам ста­те­во­го апа­ра­ту ко­ро­ви чи те­лиці. Ха­рак­терні оз­на­ки вагітності про­яв­ля­ють­ся в другій її по­ло­вині. В цей період дзер­ка­ло вво­дить­ся з пев­ним опо­ром, сли­зо­ва обо­лон­ка піхви ро­же­ва, ча­с­то з си­нюш­ним відтінком, по­кри­та лип­ким сли­зом сіро­го ко­ль­о­ру. Цер­вікаль­ний ка­нал за­кри­тий, в ньо­му ви­яв­ляється ха­рак­тер­ний для вагітності сли­зо­вий ко­рок, що зви­сає в по­рож­ни­ну піхви у ви­­гляді сіру­ва­то­го драг­ли­с­то­го ко­­ну­са. Піс­ля ви­яв­лен­ня сли­зо­во­го кор­ка вагі­на­ль­не до­­слі­джен­ня при­пи­ня­ють та не про­во­дять йо­го аж до ви­­клю­чен­ня вагіт­нос­ті рек­таль­ним спо­со­бом.
 Особ­ливістю вагіна­ль­но­го дослі­джен­ня під час родів є те, що до­ступ­ним ме­то­дом є тільки внутрішня пальпація, якою виз­на­ча­ють стан ро­­до­вих шляхів, плідних обо­ло­нок та са­мо­го пло­да.
Про­во­дять йо­го із су­во­рим до­три­ман­ням пра­вил асеп­ти­ки та ан­ти­сеп­ти­ки.
Для досліджен­ня ста­ну ро­до­вих шляхів та плідних обо­ло­нок ру­ку вво­дять між стінкою ро­до­во­го ка­на­лу та обо­лон­ка­ми пло­да. Для досліджен­ня ста­ну пло­да ру­ку вво­дять між пло­дом і йо­го обо­лон­ка­ми.
Ро­дові шля­хи до­­слі­джу­ють, на­сам­пе­ред, на пред­мет їхньої прохідності. Сту­пінь роз­крит­тя ка­на­лу ший­ки мат­ки виз­на­ча­ють паль­пацією стінки ро­до­во­го ка­на­лу. За по­вно­го відкрит­тя ший­ки ме­жа між нею і піхвою не паль­пується.

Інтерв'ю
Компанія Agrieye з'явилася тільки рік тому, але вже встигла вийти на ринки Перу, Еквадору, Пакистану, Малайзії, США, Норвегії, Кенії, Єгипту. Як говорить засновник і генеральний директор компанії AGRIEYE Андрій Севрюков: "Основний мій вид... Подробнее
Аномальна погода цієї весни для підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодово-ягідної продукції, стала катастрофою. Сталася вона в ніч із 10 на 11 травня. Крім морозів, стабільна низька

1
0