Спецможливості
Техніка та обладнання

Го­туємось до но­во­го вро­жаю

15.05.2013
541
Го­туємось  до но­во­го вро­жаю фото, ілюстрація

На те­ри­торії Ук­раїни по­ши­рені два ти­пи зберіган­ня зер­на: верти­каль­ний (за­лізо­бе­тон­ний чи ме­та­ле­вий си­ло­си) і го­ризон­таль­ний (скла­ди підло­го­во­го зберіган­ня, бур­ти, то­ки). На­разі ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють ме­та­леві си­лосні кон­ст­рук­ції, які мо­жуть бу­ти діаме­т­ром до 35 м і місткістю до 25 тис. м3. Безпе­реч­но, під час за­кла­дан­ня та­ко­го об­ся­гу зер­на слід особ­ли­ву ува­гу приділя­ти йо­го на­леж­но­му зберіган­ню.

На те­ри­торії Ук­раїни по­ши­рені два ти­пи зберіган­ня зер­на: верти­каль­ний (за­лізо­бе­тон­ний чи ме­та­ле­вий си­ло­си) і го­ризон­таль­ний (скла­ди підло­го­во­го зберіган­ня, бур­ти, то­ки). На­разі ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють ме­та­леві си­лосні кон­ст­рук­ції, які мо­жуть бу­ти діаме­т­ром до 35 м і місткістю до 25 тис. м3. Безпе­реч­но, під час за­кла­дан­ня та­ко­го об­ся­гу зер­на слід особ­ли­ву ува­гу приділя­ти йо­го на­леж­но­му зберіган­ню.

Віталій Марченко, регіональний керівник
з продажу, технолог
ГП «Зернова Столиця»

Нині ве­деть­ся ба­га­то су­пе­ре­чок що­до доцільності і труд­нощів зберіган­ня зер­на в ме­та­ле­вих си­ло­сах. Кон­ден­сація во­ло­ги, зле­жу­ваність зер­но­вої ма­си, ут­руд­не­ний повітро­обмін зер­на, ви­со­та падіння — це ті чин­ни­ки, які не­га­тив­но впли­ва­ють на про­цес зберіган­ня збіжжя в ме­та­ле­вих кон­ст­рукціях. Про­те й зберіган­ню в залізо­бе­тон­них си­ло­сах при­та­манні май­же всі за­зна­чені ви­ще не­ба­жані впли­­ви. Ви­ня­ток сто­сується ли­ше та­ко­го не­га­тив­но­го фак­то­ра, як кон­ден­сація во­ло­ги: за­вдя­ки низь­ким теп­ло­провідності бе­то­ну і градієнту тем­пе­ра­тур, во­на май­же не ут­во­рюється, що, своєю чер­гою, поліпшує якість зберіган­ня зер­на.
Го­ри­зон­таль­не зберіган­ня зер­но­вої ма­си теж має низ­ку не­доліків, але во­ни, своєю чер­гою, більше впли­ва­ють на еко­номічність, аніж на якість зберіган­ня зер­на. Склад підло­го­во­го зберіган­ня най­кра­ще при­дат­ний для олійних куль­тур і ку­ку­руд­зи.
Ка­те­го­рич­но ствер­д­жу­ва­ти пе­ре­ва­гу яко­гось од­но­го ви­ду зберіган­ня не мож­на, як і не­доцільно да­ва­ти од­но­знач­ну по­ра­ду що­до ви­бо­ру схо­ви­ща. Але прак­ти­ка дик­тує та­ке: для зла­ко­вих — це си­лос, а для олійних — скла­ди підло­го­во­го зберіган­ня. Ко­жен із опи­са­них спо­собів зберіган­ня до­сить успішно ви­ко­ри­с­то­ву­ють на те­ри­торії Ук­раїни. Про­те для то­го, щоб зер­но по­вноцінно зберіга­лось і не втра­ча­ло своєї якості, потрібно ре­тель­но та своєчас­но підго­ту­ва­ти схо­ви­ща (еле­ва­тор) до зберіган­ня в но­во­му се­зоні. 

На що слід звер­ну­ти ува­гу під час вивільнен­ня схо­ви­ща від зер­на?
— Під час ви­ван­та­жен­ня зер­на зі схо­вищ вер­ти­каль­но­го ти­пу вар­то вра­ху­ва­ти такі важ­ливі мо­мен­ти. Як­що мо­ва йде про ме­та­леві си­ло­си, які ма­ють кілька роз­ван­та­жу­валь­них от­ворів, то ви­ван­та­жен­ня си­ло­су потрібно про­во­ди­ти тіль­ки че­рез цен­т­раль­ну роз­ван­та­жу­валь­ну лійку, аж по­ки зер­но повністю не ви­ван­та­жить­ся, зси­пав­шись у центрі си­ло­су. Потім мож­на відкри­ва­ти бічні за­сув­ки. Так са­мо вар­то взя­ти до ува­ги, що під час за­ван­та­жен­ня та­ко­го си­ло­су відбу­ваєть­ся про­цес са­мо­сор­ту­ван­ня, і ве­ли­ка ча­с­ти­на сміттєвої домішки зби­рається біля стінок си­ло­су. Відповідно, під час ви­ван­та­жен­ня за­лишків збіжжя із си­ло­су зер­но мо­же ма­ти підви­ще­ний вміст смітної домішки, особ­ли­во в разі кількох по­в­них роз­ван­та­жу­вань си­ло­су без йо­го очи­щен­ня.

Термін підго­тов­ки еле­ва­то­ра
— Роз­по­чи­на­ти підго­тов­ку слід ще за­дов­го до по­чат­ку зби­ран­ня та прий­ман­ня зер­на. Так, на кож­но­му еле­ва­торі потрібно підго­ту­ва­ти так зва­ну технічну ба­зу, тоб­то підприємства в міру мож­ли­вості ма­ють за­зда­легідь повністю звіль­ни­ти схо­ви­ща від зер­на, якісно про­ве­с­ти фумігацію, ревізію і ре­монт транс­порт­них еле­ментів, а за по­тре­би — ре­кон­ст­рукцію або технічне пе­ре­оз­б­роєння збе­рігаль­них по­туж­но­с­тей. Усе за­ле­жить від то­го, які бю­д­жетні ко­ш­ти бу­ли за­пла­но­вані і виділені керівництвом еле­ва­то­ра на ре­кон­ст­рукцію.
Під час пе­ребігу тех­но­логічних про­цесів на підприємстві ду­же важ­ли­во про­во­ди­ти моніто­ринг технічно­го ста­ну транс­порт­но-тех­но­логічних по­токів для ви­яв­лен­ня ос­нов­них про­блем­них місць. План про­ве­ден­ня ре­монт­них робіт на май­бутній рік потрібно скла­да­ти про­тя­гом усь­о­го періоду прий­ман­ня зер­на на еле­ва­тор у по­точ­но­му році. Че­рез те, що гравітаційне та транс­порт­не об­лад­нан­ня схиль­не до найінтен­сивнішо­го спра­цю­ван­ня, особ­ли­ву ува­гу слід приділи­ти са­ме цим ви­дам об­лад­нан­ня. Технічна служ­­ба еле­ва­тор­но­го підприємства зо­бов’яза­на скла­да­ти не тільки де­фектні ак­ти на ре­монт або заміну вузлів ус­тат­ку­ван­ня, а й пла­но­во-по­пе­ре­д­жу­вальні ро­бо­ти (ППР) за­для за­побіган­ня йо­го не­пе­ред­ба­че­ним зу­пин­кам че­рез по­лом­ки. У зв’яз­ку з се­зонністю ро­бо­ти під­приємств особ­ли­ву ува­гу вар­то приділя­ти за­вчас­но­му про­ве­ден­ню підго­ту­валь­них і ре­монт­них робіт у період зи­мо­во­го про­стою підприємства. Пер­шою чер­гою, керівництво підприємства по­вин­но скла­с­ти для се­бе план і за­твер­ди­ти бю­­джет про­ве­ден­ня пла­но­вих ре­монт­них робіт та за­без­пе­чи­ти їхнє фінан­су­ван­ня за­­леж­но від орієнтов­но­го бізнес-пла­ну на на­ступ­ний рік. Для пра­виль­но­го скла­дан­ня бю­д­же­ту ре­монт­них робіт потрібно, на­сам­пе­ред, де­таль­но вив­чи­ти за­пи­си в жур­налі про­ве­ден­ня ТО ос­нов­но­го об­лад­нан­ня та про­ве­с­ти де­таль­ний аналіз ре­ш­ти вузлів, що підля­га­ють об­слу­го­ву­ван­ню і ре­мон­ту. Тільки та­ка схе­ма ро­бо­ти є за­по­ру­кою успішної безвідмов­ної ек­сплу­а­тації транс­порт­но-тех­но­логічних ліній у період за­готівлі зер­на.
Од­на за­ко­ви­ка із низ­ки склад­нощів, з яки­ми сти­ка­ють­ся ком­панії в період на­ла­ш­ту­ван­ня технічної ба­зи — це за­ван­та­женість підприємств, які ви­роб­ля­ють еле­ва­тор­не об­лад­нан­ня. Тож гос­по­дар­ст­ва та еле­ва­то­ри, що за­над­то за­тяг­ну­ли з виз­на­чен­ням пе­реліку об­лад­нан­ня, що підля­гає заміні, та своєча­сним йо­го за­мов­лен­ням, по­трап­ля­ють у скрут­не ста­но­ви­ще, пов’яза­не із за­трим­кою термінів йо­го ви­го­тов­лен­ня та по­ста­чан­ня і, крім то­го, за­ви­ще­ною ціною по­слуг. Та­кож у період підго­ту­ван­ня технічної ба­зи (особ­ли­во, ко­ли «тис­не» час) існує не­без­пе­ка прид­бан­ня не­якісно­го об­лад­нан­ня у ком­паній, що зай­ма­ють­ся пе­ре­про­да­жем ви­роб­ле­но­го в «га­раж­них умо­вах» об­лад­нан­ня, ви­го­тов­ле­но­го без до­три­ман­ня всіх не­обхідних етапів ви­роб­ництва. То­му най­оп­ти­мальніший час для прид­бан­ня об­лад­нан­ня, на наш по­гляд, — це зи­мо­вий період (по­чи­на­ю­чи з ли­с­то­па­да) у зв’яз­ку з тим, що під­приємст­ва-ви­роб­ни­ки в цей час во­ло­діють вільни­ми ви­роб­ни­чи­ми по­туж­но­с­тя­ми і зацікав­лені взя­ти ро­бо­ту за вигідни­ми для за­мов­ни­ка ціна­ми.
Важливі нюанси перед запуском обладнання в роботу
— У мо­мент про­ве­ден­ня ре­монт­них робіт слід звер­ну­ти ува­гу на такі фак­то­ри:
   На­пра­цю­ван­ня об­лад­нан­ня
Від ньо­го за­ле­жить стан усіх «жит­тєво важ­ли­вих» вузлів ус­тат­ку­ван­ня. То­му потрібно постійно кон­тро­лю­ва­ти стан підшип­ни­ко­вих вузлів на на­явність люфтів і ма­с­тиль­них ма­теріалів, звер­та­ти ува­гу на цілісність кор­пу­са, пе­ревіря­ти: по­сад­ко­ве місце підшип­ни­ка, йо­го тем­пе­ра­ту­ру під час ек­сплу­а­тації (з до­по­мо­гою теп­ловізо­ра) та якість обер­тан­ня (на пред­мет ви­яв­лен­ня за­кли­ню­ван­ня), стан шарнірних еле­ментів, стан тя­го­вих ор­ганів (що­до їхньо­го пи­то­мо­го роз­тя­гу, на­яв­ності ви­ди­мих де­фектів і по­шко­д­жень). Потрібно про­ве­с­ти реві­зію всіх ковшів норій, об­сте­жи­ти скреб­кові кон­веєри що­до ста­ну скребків на лан­цю­гу та кор­пусні де­талі — на на­яв­ність по­тер­то­с­тей. Не­обхідно виз­на­чи­ти еле­к­трон­ним тов­щи­номіром рівень спра­­цю­ван­ня кор­пу­са гравітаційно­го об­лад­нан­ня. Пе­ре­віри­ти про­дук­тивність об­лад­нан­ня в ціло­му.
   Пе­ревірка якості тех­но­логічно­го про­це­су
Рівень і ступінь технічно­го пе­ре­оз­б­роєння, пе­ре­ос­на­щен­ня та ре­мон­ту кож­но­го тех­но­логічно­го еле­мен­та виз­на­чає технічна служ­ба підприємства. Як­що якась із цих си­с­тем не відповідає нор­мам і ви­мо­гам, то це при­зво­дить до по­ру­шень ро­бо­ти, що відчут­но впли­ва­ють на еко­номічність ек­сплу­а­тації об­лад­нан­ня.
   Зни­жен­ня про­дук­тив­ності (по­ру­шен­ня умов за­ван­та­жен­ня об­лад­нан­ня, схо­д­жен­ня тя­го­во­го ор­га­на з відповідно­го місця ру­ху, збільшен­ня рівня роз­си­пан­ня за межі ус­тат­ку­ван­ня, спри­чи­не­не про­ти­ран­ням кор­пу­су, збій швидкісних ре­жимів ро­бо­ти об­лад­нан­ня, по­ру­шен­ня зчеп­лен­ня привідно­го ба­ра­ба­на з тя­го­вим ор­га­ном, про­блем­не обер­тан­ня під­шип­ни­ко­вих вузлів).
   Аварійні зу­пин­ки (об­ри­ван­ня тя­го­во­го ор­га­на, зу­пин­ка привідно­го вуз­ла, за­кли­ню­ван­ня підшип­ни­ко­вих вузлів, руй­ну­ван­ня привідних ба­ра­банів і зіро­чок, по­лом­ка ор­ганів на­тя­гу­ван­ня і ре­гу­лю­ван­ня, про­ти­ран­ня або руй­ну­ван­ня кор­пу­са).
   Збільшен­ня ма­си не­кон­диційно­го (ча­ст­ки по­шко­д­же­но­го внаслідок ме­ханічно­го подрібнен­ня) зер­на (збій швидкісних ре­жимів об­лад­нан­ня, по­ру­шен­ня умов і ге­о­метрії йо­го за­ван­та­жен­ня та ви­ван­та­жен­ня, ви­ник­нен­ня дис­ба­лан­су привідних ме­ханізмів, по­лом­ка осі тя­го­во­го ор­га­на, збільшен­ня кількості роз­си­пань за межі ус­тат­ку­ван­ня).
   Підви­щен­ня шу­мо­вих і вібраційних ха­­рак­те­ри­с­тик об­лад­нан­ня (дис­ба­ланс привідних ме­ханізмів, руй­ну­ван­ня підшип­ни­ко­вих вузлів, про­ков­зу­ван­ня тя­го­во­го ор­га­на, по­ру­шен­ня ре­гу­лю­ван­ня).
Не­стабільна ро­бо­та підприємства свідчить про не­справність якоїсь си­с­те­ми або ме­ханізму, і тут дрібниць не­має, оскільки для зла­го­д­же­ної ро­бо­ти важ­ли­во все — від си­с­те­ми ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю до ма­лень­ко­го підшип­ни­ка в транс­пор­тері.
Для то­го, щоб прий­ня­ти пра­виль­не рішен­ня: са­мостійно про­во­ди­ти ре­монт­ні ро­бо­ти або за­лу­ча­ти підряд­ну ор­­ганізацію,— слід по­пе­ред­ньо про­ве­с­ти моніто­ринг транс­порт­но-тех­но­логічних си­с­тем підприємства, про який зга­да­но ви­ще, і тільки після по­вної оцінки технічно­го ста­ну підприємства мож­на су­ди­ти, чи вла­сни­ми си­ла­ми про­во­ди­ти дрібний ре­монт, чи за­лу­чи­ти кваліфіко­ва­них підряд­ників.
Без­пе­реч­но, підго­тов­ку підприємства кра­ще довіри­ти про­фесіона­лам, але з обов’яз­ко­вим кон­тро­лем ви­ко­ну­ва­них робіт. Чіткий план і графік ви­ко­нан­ня робіт — га­ран­то­ва­ний успіх на­леж­ної підго­тов­ки підприємства до зберіган­ня збіжжя но­во­го вро­жаю.

Інтерв'ю
Заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААНУ Олександр Ярещенко
Чимало аграріїв шукає щось, на чому можна було б заробити великі гроші. Частина з них з цією метою шукає щось таке, чим би ще мало хто займався, принаймні в промисловому масштабі. Тож інтерес значної частини аграрної громадськості був... Подробнее
За використання сучасних засобів захисту рослин найбільшої їхньої ефективності вдається досягти лише за строго виконання трьох основних умов: правильного вибору препарату, оптимальних термінів внесення та чіткого дотримання технології... Подробнее

1
0