Спецможливості
Архів

Бук­валь­но за мить

05.04.2013
1038
Бук­валь­но за мить фото, ілюстрація

Із придбанням заводу Kverneland у нідерландському містечку Гелдроп компанія Kuhn миттєво (за останній рік) перетворилася на великого виробника прес-підбирачів. І так само буквально за мить під час нашого тесту LSB 1270 (камера — 120 х 70 см) разом із передньонавісним подрібнювачем упорався з усім, що знаходилося у валку.

Із придбанням заводу Kverneland у нідерландському містечку Гелдроп компанія Kuhn миттєво (за останній рік) перетворилася на великого виробника прес-підбирачів. І так само буквально за мить під час нашого тесту LSB 1270 (камера — 120 х 70 см) разом із передньонавісним подрібнювачем упорався з усім, що знаходилося у валку.

Ще до прид­бан­ня за­во­ду в Гел­д­ропі ком­панія Kuhn ма­ла про­гра­му роз­вит­ку про­дук­то­вої лінійки — від мік­серів для роз­да­ван­ня кормів, плугів, куль­ти­ва­торів, ме­ханічних сіва­лок, ко­са­рок, во­ру­­ши­лок та вал­ку­вачів до сіва­лок точ­но­го висіву та навіть об­при­с­ку­вачів. Те­пер по­ряд із ба­ра­бан­ни­ми ко­сар­ка­ми та ру­лон­ни­ми прес-підби­ра­ча­ми з’яви­лись ще й ве­ли­ко­тю­кові пре­си.

І ось на по­чат­ку се­зо­ну наш те­с­то­вий зра­зок із пе­ред­нь­о­навісним подрібню­ва­чем від Remund&Berger у фірмо­вих ко­ль­о­рах Kuhn опи­нив­ся на на­шо­му ма­шин­но­му дворі. За ба­жан­ням швей­царсь­ка фірма мо­же по­ста­ви­ти под­ріб­ню­вач із суцільним тон­ким ди­ш­лом, яке мож­на обер­та­ти спе­ре­ду між верх­нь­ою та ниж­нь­ою зчіпкою із на­ван­та­жен­ням на зчіпний шар, що до­рівнює 2 т. Од­нак нам ви­дається важ­ливішим подрібню­вач, який мож­на під­ня­ти за до­по­мо­гою кон­троль­но­го кла­па­на трак­то­ра на солідних 52 см від по­верхні грун­ту та ви­ми­ка­ти ко­роб­кою пе­ре­дач. Та­ким чи­ном мож­на швид­ко пе­ре­клю­чи­ти­ся з подрібнен­ня на нор­маль­ний ре­жим ро­бо­ти. Єди­ним об­ме­жен­ням є брак ог­ля­до­вості підби­ра­ча. Але до цьо­го ми по­вер­не­мо­ся пізніше ...
Ро­тор пе­ред­нь­о­навісно­го подрібню­ва­ча за­вдя­ки но­жам за­вдовжки близь­ко 20 см (розміщені в чо­ти­ри ря­ди по 11 штук) має зовнішній діаметр 65 см. На швид­кості 2500 об./хв (крут­ний мо­мент пе­ре­дається че­рез ку­то­ву пе­ре­да­чу, кар­дан, а та­кож два па­си з трьо­ма жо­лоб­ка­ми) він до­ся­гає се­ред­ньої швид­кості под­рібнен­ня 83 м/с і ра­зом із про­тиріза­ль­ни­ми пла­с­тин­ка­ми на 44 ножі подрібнює со­ло­му.
При цьо­му мож­на ду­же лег­ко відво­ди­ти верх­ню про­тиріза­ль­ну пла­с­ти­ну в три по­зиції, аби збільши­ти аг­ре­сивність її ро­бо­ти. А от ни­жня пла­с­ти­на фіксо­ва­на: для ро­бо­ти її тре­ба відтя­гу­ва­ти вбік, а потім за­со­ву­ва­ти на­зад (що спри­чи­нює по­трап­лян­ня сю­ди пи­лу та бру­ду).
Ми постійно пра­цю­ва­ли з по­вним ком­плек­том ножів і бу­ли ду­же за­до­во­лені якістю подрібнен­ня. І те­пер, як­що хтось боїться за­над­то ви­со­ко­го рівня потрібної по­туж­ності або за­ма­лої про­пу­ск­ної здат­ності, мо­же бу­ти спокійним. Ми пра­цю­ва­ли на трак­торі (по­­тужність на ВВП — 200 кВт/272 к. с.) без різа­ль­но­го апа­ра­та та подрібню­ва­ча на сухій пше­ничній со­ломі з про­пу­ск­ною здатніс­тю цілих 45 т/год (без ча­су на по­во­ро­ти!) за щільності пре­су­ван­ня 187 кг/м3. На дослідній ділянці, де вимірю­ва­ли три діапа­зо­ни швид­кості обер­тан­ня, ми до­сяг­ли про­пу­ск­ної здат­ності май­же 43 т/год (за щільності 178 кг/м3) без под­рібню­ва­ча та різа­ль­но­го апа­ра­та. А з под­рібню­ва­чем та різа­ль­ним апа­ра­том цей по­каз­ник ста­но­вив прак­тич­но 41 т/год за щільності пре­су­ван­ня 173 кг/м3. Це про­сто чу­дові зна­чен­ня!
Пік по­тре­би по­туж­ності на ВВП (див. діаг­ра­му «По­тре­ба по­туж­ності без пе­ред­нь­о­навісно­го подрібню­ва­ча та з ним») у LSB 1270 — від 120 до 130 кВт (від 163 до 177 к. с.) — спо­с­терігав­ся під час хо­ду пор­ш­ня. До то­го ж, не бу­ло різниці, чи ви­мк­ну­то подрібню­вач, чи ні, оскільки в будь-яко­му разі прес пра­цю­вав на межі своєї по­туж­ності (про­пу­ск­ної спро­мож­ності). Різни­ця ста­не помітною, як­що при­ди­ви­ти­ся до се­ред­нь­о­го зна­чен­ня по­тре­би по­­туж­ності, яке пе­ре­бу­ва­ло (без пе­ред­нь­о­на­вісно­го подрібню­ва­ча та із ви­мк­ну­тим под­ріб­ню­валь­ним при­ст­роєм) у ме­жах від 35 кВт/48 к. с. до 45 кВт/61 к. с. За підклю­чен­ня подрібню­ва­ча та ножів по­тре­ба по­туж­ності зро­с­тає на ве­ли­чи­ну від 20 кВт/27 к. с. до мак­си­маль­них 35 кВт/48 к. с.
Та­ким чи­ном, ми підібра­лись, на­­решті, до са­мо­го пре­са. Підби­рач підпру­жи­не­ний та має ши­ри­ну від стійки до стійки 190 см. Цьо­го бу­де ма­лу­ва­то ли­ше за ро­бо­ти на ве­ли­ких вал­ках. П’ять кон­тро­ль­о­ва­них рядів стійок за­без­пе­чу­ють на­леж­ний хід ро­бо­ти. Та, на жаль, у разі спраць­о­ву­ван­ня їхньої за­побіжної муф­ти на терміналі не з’яв­ляється жод­но­го за­сте­реж­но­го сиг­на­лу. І оскільки з кабіни трак­то­ра не мож­на по­ди­ви­ти­ся на за­бло­ко­ва­ний ву­зол ра­зом із пе­ред­нь­о­навісним подрібню­ва­чем, ми «спа­ли­ли» під час ви­про­бу­ван­ня од­ну за­побіжну муф­ту.
Ду­же до­б­рою ро­бо­тою вирізняв­ся роз­­та­шо­ва­ний близь­ко до підби­ра­ча «ін­те­г­раль­ний ро­тор» із по­да­валь­ни­ми бічни­ми шне­ка­ми за­вдовжки 60 см та ви­ми­кач із ку­лач­ко­вим при­во­дом для за­хи­с­ту від пе­ре­ван­та­жен­ня. Він має мен­ше ру­хо­мих ча­с­тин, ніж си­с­те­ма з ок­ре­ми­ми шнеками, тож за­би­ван­ня ніко­ли не трап­ляється.
Різа­ль­ний апа­рат має 23 ножі, ко­жен із яких за­без­пе­че­но гідравлічним захистом, з те­о­ре­тич­ною до­вжи­ною різан­ня 45 мм. За­вдя­ки гру­повій схемі пе­ре­ми­кан­ня, мож­на ви­бра­ти пев­ний спосіб різан­ня: 0, 11, 12 або всіма 23 но­жа­ми. А заміна ножів відбу­вається ще простіше: за­вдя­ки біч­ній скриньці ле­за лег­ко ви­тя­гу­ють­ся та зруч­но вий­ма­ють­ся або став­лять­ся зно­ву. Це ду­же до­б­ре!
Си­с­те­ма з ка­ме­рою по­пе­ред­нь­о­го пре­су­ван­ня вже нам відо­ма за по­пе­ред­нь­ою мо­дел­лю. За­вдя­ки змен­шен­ню відстані між граб­ля­ми і ро­то­ром, а та­кож опційно­му те­ф­ло­но­во­му по­крит­тю дни­ща, ли­ше раз у нас ви­ник­ла про­бле­ма за­би­ван­ня (до­ве­ло­ся трішки «по­сми­ка­ти» со­ло­му ру­кою). Для цьо­го те­пер пе­ред­ба­че­но мож­ливість відкри­ван­ня «про всяк ви­па­док» дни­ща по­да­валь­но­го ка­на­лу до­ни­зу. Але, по­при це, нам би хо­тілось тут ма­ти мож­ливість не­гай­но­го відклю­чен­ня підби­ра­ча та ро­то­ра, ко­ли спраць­о­вує за­побіжник пе­ре­ван­та­жен­ня гра­бель. При­наймні більш на­оч­но сприй­­ма­ло­ся б оп­тич­не та аку­с­тич­не спо­віщен­ня на ко­ль­о­ро­во­му терміналі VT50, який, за да­ни­ми Kuhn, нині мон­ту­ють на за­воді серійно.
Чи то пра­цю­ю­чи з мо­к­рим сіна­жем, чи із ву­зень­ки­ми вал­ка­ми со­ло­ми, ка­ме­ра по­пе­ред­нь­о­го пре­су­ван­ня завжди за­без­пе­чує оп­ти­маль­ну фор­му ру­лонів за­вдя­ки ке­ру­ван­ню граб­ля­ми за­леж­но від їхньо­го за­ван­та­жен­ня. Обв’язу­ван­ня ру­лонів відбу­вається, як і раніше, за до­по­мо­гою ше­с­ти вуз­лов’язів фірми Raussen­dorf. За­вдя­ки змен­шен­ню на­тя­гу верх­нь­о­го шпа­га­та, си­с­те­ма функціонує віднос­но до­б­ре. Та про­те під час ви­про­бу­ван­ня у нас бу­ли труд­нощі з надійністю ок­ре­мих вуз­лов’язів.
Однією з при­чин мо­же бу­ти не­до­статнє очи­щен­ня, оскільки стан­дарт­ний еле­к­т­рич­ний вен­ти­ля­тор та до­дат­ко­во вста­нов­ле­на си­с­те­ма очи­щен­ня стис­не­ним повітрям, як ми ро­зуміємо, пра­цю­ють контр­про­дук­тив­но. Оскільки ці про­бле­ми, за інфор­мацією Kuhn, зустріча­ють­ся ли­ше у ма­шин із пе­ред­нь­о­навіс­ним подрібню­ва­чем, то те­пер ви­роб­ник пра­цює над ство­рен­ням по­тужнішої си­с­те­ми очи­щен­ня.
Бор­то­ва гідравліка з ма­лень­ким ше­с­тер­ним на­со­сом (2 л/хв) вста­нов­лює ба­жа­ний рівень ти­с­ку кла­панів пре­су­валь­ної ка­ме­ри. Для зруч­ності ро­бо­ти опе­ра­то­ра ра­зом із вста­нов­ле­ним ти­с­ком мо­ні­тор по­ка­зує вод­но­час і си­лу, що діє на пор­шень. Як­що зна­чен­ня пе­ре­ви­щує 120%, че­рез термінал по­дається спові­щен­­ня про пе­ре­ван­та­жен­ня, і тиск у ци­ліндрах кла­панів пре­су­валь­ної ка­ме­ри ав­то­ма­тич­но зни­жується.
Де­що про термінал. Оскільки прес поєдна­но із ISOBUS, то, замість серійно­го ч/б бло­ка ке­ру­ван­ня, мож­на вста­но­ви­ти та­кож ко­ль­о­ро­вий термінал серії VT50 та опційно ще й термінал CCI. Але так са­мо мож­на пра­цю­ва­ти і з поєдна­ним із ISO-Bus терміна­лом трак­то­ра — ду­же до­б­ре. Це дає змо­гу за­пам’ято­ву­ва­ти близь­ко 40 за­вдань (на жаль, ли­ше за но­ме­ра­ми) що­до чис­ла тюків, їхньої до­вжи­ни та за­галь­ної до­вжи­ни мо­туз­ки (а в серійній мо­делі пе­ред­ба­че­но вимі­рю­­ван­ня до­вжи­ни ру­ло­ну еле­к­т­ри­кою). Про­те слід здійс­ню­ва­ти вруч­ну ко­ре­гу­ван­ня за до­по­мо­гою об­ме­жу­валь­но­го гвин­та по­за­ду або терміна­лу, до­ступ­но­го за до­дат­кові 950 євро.
Але ще більше нам за­ва­жа­ло в ро­боті те, що навіть до ко­туш­ки зі шпа­га­том мож­на діста­ти­ся ли­ше за до­по­мо­гою спеціаль­но­го тор­це­во­го клю­ча. Ще вар­то ска­за­ти про мож­ли­во й по­тужні, але аб­со­лют­но не прак­тичні тен­ти, що на­ви­са­ють над 24 ко­туш­ка­ми як за­хист від пи­лу. Єди­не, що тішить, — це мож­ли­вість ду­же про­стої заміни та дов’язу­ван­ня ру­лонів. Крім то­го, про­тя­гу­ван­ня шпа­га­ту в пресі за­вдя­ки по­во­рот­ним ко­туш­кам (із вер­стач­ним гвин­том, на жаль, із ру­хо­мим стриж­нем) ду­же зруч­но ви­ко­ну­ва­ти збо­ку — при­наймні, в разі ос­на­щен­ня тан­дем­ною віссю.
Од­но­сто­ронній вен­тиль із вільним зво­рот­ним по­то­ком на трак­торі об­слу­го­вує гідравлічний блок по­за­ду пре­су­валь­ної ка­ме­ри. Там один вен­тиль зруч­но ке­рує ви­ки­да­чем ру­лонів, а дру­гий — по­вер­тає ве­ли­кий спу­ск­ний жо­лоб — про­сто су­пер!
На ба­жан­ня мож­на та­кож вста­но­ви­ти по­за­ду на жо­лобі дат­чик ски­дан­ня, а та­кож збо­ку ка­ме­ри — сен­сор во­ло­гості. А от вбу­до­вані ва­ги, на­томість, у пресів фірми Kuhn на за­мов­лен­ня не по­ста­ча­ють. І такі речі, як RFID-мар­кер (для мар­ку­ван­ня кож­но­го ок­ре­мо­го ру­ло­ну) мож­на от­ри­ма­ти ли­ше на рин­ку су­путніх то­варів.
З по­рож­нь­ою ма­сою до­б­рих 10,8 т (з ура­ху­ван­ням 900 кг пе­ред­нь­о­навісно­го подрібню­ва­ча) прес-підби­рач спи­раєть­ся на солідне шасі. Підре­со­ре­на тан­дем­на вісь у серійній ком­плек­тації за­без­пе­чується функцією са­мо­ке­ру­ван­ня з ко­ле­са­ми розміром 500/55-20 та до­пу­с­ти­мою швидкістю 50 км/год. Із опційни­ми 22,5-дюй­мо­ви­ми ко­ле­са­ми (560/45 або 620/50) швидкість мо­же до­ся­га­ти і 60 км/год.

Про ре­ш­ту — ко­рот­ко:
 Ши­ро­ко­кут­ний кар­дан­ний вал фірми Walterscheid має сти­ки завбільшки ли­ше 1  дюй­ма. Відповідно, вил­ки ос­нов­но­го ва­ла не ви­т­ри­му­ють на­ван­та­жень під час подрібнен­ня. То­му трак­тор ре­ко­мен­до­ва­но об­лад­ну­ва­ти сти­ка­ми зав­більшки 1  дюй­ма, ад­же зна­ряд­дя має роз­ши­ре­ний діапа­зон ре­гу­лю­ван­ня.
 По­за­ду подрібню­вач ви­сить на двох лан­цю­гах і піднімається на потрібну ви­со­ту за до­по­мо­гою гід­рав­­лічно­го ци­­­лінд­ра. У ролі об­ме­жу­ва­ча гли­би­ни тут, замість чут­­ли­вих коліс, ви­с­ту­па­ють по­лоз­ки, а по­пе­ре­ду йде при­ти­ск­ний ро­лик.
 Фар­тух, який на­разі йде у серійній ком­плек­тації та вста­нов­люється між подрібню­ва­чем і підби­ра­чем, відповідає за кра­щу чи­с­то­ту пе­ред­ньої зо­ни ма­ши­ни.
 Важіль ме­ханізму пе­ре­ми­кан­ня для при­во­ду подрібню­ва­ча не­зруч­ний, а під час ро­бо­ти він так нагрівається, що потрібно на­дя­га­ти ру­ка­ви­цю.
 Як­що пе­ред­нь­о­навісний подрібню­вач не­має по­тре­би ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти про­тя­гом пев­но­го три­ва­ло­го ча­су, йо­го мож­на за менш ніж го­ди­ну повністю зня­ти за до­по­мо­гою па­лет­ниці. Так са­мо і відно­ви­ти навішу­ван­ня на оригіна­ль­не ди­ш­ло мож­на лег­ко й без про­блем.
 Як­що на терміналі ак­ти­вується функ­ція очи­щен­ня, ножі різа­ль­но­го апа­ра­та відхо­дять і за­хо­дять у па­зи за до­по­мо­гою бор­то­вої гідравліки, на­при­клад, че­рез кожні півго­ди­ни, що потрібно для то­го, аби шліц за­ли­шав­ся вільним. І, в разі бло­ку­ван­ня ро­то­ра, во­ни та­кож ав­то­ма­тич­но відхо­дять.
   Для за­сто­су­ван­ня на ко­ноп­лях існує спеціаль­ний ком­плект для пе­ре­об­лад­нан­ня.
   Цен­т­ралізо­ва­ну зма­щу­валь­ну си­с­те­му BekaMax ви­роб­ник про­по­нує за до­дат­ко­ву ціну: близь­ко 3 500 євро.
   Ящик для інстру­ментів розміще­но в зруч­но­му місці за східця­ми, але йо­го слід би зро­би­ти більшим і з надійнішим зам­ком.

Те­пер що­до цін: прес-підби­рач Kuhn LSB 1270 у ба­зовій ком­плек­тацій без тан­дем­ної осі та різа­ль­но­го апа­ра­та в ка­та­лозі йде за ціною 109 300 євро (всі ці­ни —без ура­ху­ван­ня ПДВ). Підре­со­ре­на тан­дем­на вісь ко­ш­тує до­дат­кові 11 500 євро, різа­ль­ний апа­рат на 23 ножі — ці­лих 17 200 євро. Пе­ред­нь­о­навісний под­рібню­вач від Remund&Berger ко­ш­ту­ва­ти­ме ще 28 000 євро. До­дат­ко­во до ньо­го потрібно вста­нов­лю­ва­ти та­кож си­с­те­му очи­щен­ня стис­не­ним повітрям за 780 євро.

Та­кож слід за­зна­чи­ти: під час ви­про­бу­ван­ня Kuhn LSB 1270 пе­ре­ко­нав нас своєю про­дук­тивністю та щільністю пре­су­ван­ня — як без пе­ред­нь­о­навісно­го под­рібню­ва­ча, так і з ним. По­зи­тивні оцінки от­ри­ма­ла та­кож си­с­те­ма пе­ре­ми­кан­ня між гру­па­ми ножів та про­ста їхня заміна, а та­кож підре­со­ре­не са­мо­ке­ро­ва­не тан­дем­не шасі. Та­кож приємно, що за­хист від пе­ре­ван­та­жен­ня не має жод­них зрізних болтів.
Декілька про­блем під час ро­бо­ти з пе­ред­нь­о­навісним подрібню­ва­чем мав вуз­лов’язаль­ний апа­рат від Raus­sendorf, унаслідок чо­го, за да­ни­ми ком­панії Kuhn, ви­роб­ник нині роз­роб­ляє про­дук­тивнішу си­с­те­му очи­щен­ня вузлів. Але, зре­ш­тою, LSB 1270 «бук­валь­но за мить» спра­вив­ся з усім, що бу­ло у вал­ку.
Гу­берт Вільмер

Інтерв'ю
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як

1
0