Спецможливості
Агробізнес

Еко­номіка яч­ме­ню в Україні

13.01.2015
3584
Еко­номіка яч­ме­ню в Україні фото, ілюстрація

Ячмінь належить до трійки найпоширеніших видів зерна й поступається лише кукурудзі та пшениці. Це підтверджується стабільним попитом на його зерно протягом року як вітчизняних, так і закордонних споживачів. Відтак за дотримання технології ячмінь забезпечує невисокі, проте стабільні прибутки.

Ячмінь належить до трійки найпоширеніших видів зерна й поступається лише кукурудзі та пшениці. Це підтверджується стабільним попитом на його зерно протягом року як вітчизняних, так і закордонних споживачів. Відтак за дотримання технології ячмінь забезпечує невисокі, проте стабільні прибутки.

О. Мас­лак, канд. екон. на­ук, в. о. завіду­ва­ча ка­фе­д­ри логісти­ки та ви­роб­ни­чо­го ме­недж­мен­ту,
О. Ільчен­ко, ст. ви­кла­дач ка­фе­д­ри
еко­номіки,
Сумсь­кий національ­ний аг­рар­ний
універ­си­тет

Ви­роб­ництво
В Ук­раїні ви­ро­щу­ють ози­мий та ярий ячмінь, про­те домінує ви­роб­ництво яро­го. За по­пе­редніми підсум­ка­ми, у 2014 р. в Ук­раїні ви­роб­ле­но 9,7 млн т яч­ме­ню. Пло­ща посіву куль­ту­ри ста­но­ви­ла по­над 3 млн га, що на 1,3% мен­ше порівня­но з по­пе­реднім ро­ком. Най­бі­льши­ми регіона­ми з ви­ро­щу­ван­ня яч­ме­ню є Одесь­ка (408 тис. га), Ми­ко­лаївська (360), Дніпро­пе­т­ровсь­ка (389), За­порізька (229), Хер­сонсь­ка
(207 тис. га) об­ласті. Порівня­но з 2013 р.,  уро­жай­ність куль­ту­ри підви­щи­ла­ся на 24,6% і ста­но­вить 31,3 ц/га.
Вра­хо­ву­ю­чи пе­рехідні за­па­си зер­на на по­ча­ток 2011/12 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (МР) (0,8 млн т), за­галь­на про­по­зиція яч­ме­ню на внутрішньо­му рин­ку ста­но­ви­ти­ме 10,2 млн т. При цьо­му для за­до­во­лен­ня внутрішніх по­треб не­об­хід­но близь­ко 4,6 млн т, у то­му числі про­до­воль­че спо­жи­ван­ня ста­но­вить по­над 0,6, насіннєвий фонд — 0,8, по­тре­би тва­рин­ництва — 3,2 млн т. Крім цьо­го, втра­ти мо­жуть бу­ти близь­ко 0,4 млн т. За та­ко­го ба­лан­су ек­с­порт­ний по­тенціал зер­на оцінюється у по­над 4 млн т, вра­хо­ву­ю­чи пе­рехідні за­па­си на кінець се­зо­ну (0,9 млн т). От­же, струк­ту­ра ви­ко­ри­с­тан­ня яч­ме­ню не має суттєвих змін порівня­но із по­пе­редніми ро­ка­ми.

Світо­вий ри­нок
Ук­раїна на­ле­жить до світо­вих лідерів — ви­роб­ників яч­ме­ню і за об­ся­га­ми світо­во­го ви­роб­ництва у 2014/15 МР по­сту­пається ли­ше країнам Євро­пейсь­ко­го Со­ю­зу та Росії. Як­що нинішньо­го се­зо­ну Ук­раїна зібра­ла 9,4 млн т цьо­го зер­на, то країни ЄС-27 — 59,9, а Росій­ська Фе­де­рація — 19,5 млн т. За­га­лом, за про­гно­за­ми міністер­ст­ва сільсько­го гос­по­дар­ст­ва США (USDA), вро­жай яч­ме­ню у 2014/15 МР ста­но­ви­ти­ме
139,4 млн т, що май­же на 4% мен­ше по­пе­ред­нь­о­го ро­ку. 
Не­зва­жа­ю­чи на змен­шен­ня ви­роб­ництва яч­ме­ню, йо­го спо­жи­ван­ня три­ма­ти­меть­ся на ви­со­ко­му рівні — у по­точ­но­му се­зоні його світо­ве спо­жи­ван­ня ста­но­ви­ти­ме 140,6 млн т. Тож світові за­па­си, своєю чер­гою, змен­шать­ся на 5% — до 23,5 млн т.
Світо­ва торгівля ста­не менш ак­тив­ною. Нинішньо­го се­зо­ну на зовнішніх рин­ках пе­ред­ба­чається про­да­ти 21,8 млн т яч­ме­ню, тоді як ми­ну­ло­го бу­ло ре­алізо­ва­но 23,7 млн. Ра­зом з тим, ос­новні по­купці за­ли­шать­ся без змін. Як і у по­пе­редні періоди, найбільші об­ся­ги яч­ме­ню над­хо­ди­ти­муть до Са­удівської Ара­вії, Ки­таю та Японії. Го­ло­вни­ми ек­с­пор­те­ра­ми цьо­го зер­на ста­нуть країни Євро­пейсь­ко­го Со­ю­зу, Ав­ст­ралія та Ро­сія. Очікується, що ек­с­порт ук­ра­їн­сько­го яч­ме­ню ста­но­ви­ти­ме 2,7 млн т.

Ціно­ва си­ту­ація
За­купівельні ціни на ячмінь нинішньо­го се­зо­ну суттєво не відрізня­ють­ся від ціни фу­раж­ної пше­ниці. Як­що на по­чат­ку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ячмінь фу­раж­ний за­ку­по­ву­ва­ли в се­ред­нь­о­му за ціною 2 тис. грн/т, то пше­ни­цю фу­раж­ну — 1,98 тис. грн/т. У грудні 2014 р. фу­­раж­­­­ний ячмінь по­до­рож­чав до 2,4 тис., а пше­ни­ця — до 2,5 тис. грн/т. За­ку­пі­ве­ль­ні ціни на ячмінь пи­во­вар­ний впро­довж се­зо­ну за­ли­ша­ли­ся май­же на од­но­му рівні. Як­що у серпні 2014 р. йо­го за­ку­по­ву­ва­ли в се­ред­нь­о­му за 2,25 тис. грн/т, то у грудні — за 2,3 тис. Порівня­но з по­чат­ком ми­ну­ло­го зер­но­во­го се­зо­ну, ціна на фу­раж­ний ячмінь зрос­ла на 30%, на пи­во­вар­ний — на 21%.
Відтак нинішня кон’юнк­ту­ра світо­во­го та вітчиз­ня­но­го ринків зер­на спри­ят­ли­ва для ре­алізації яч­ме­ню. Вра­хо­ву­ю­чи не­стабільність вітчиз­ня­ної гро­шо­вої оди­ниці та за­без­пе­чен­ня пе­ре­важ­но­го по­пи­ту на зер­но з бо­ку зер­но­т­рей­дерів, у по­даль­шо­му ціни на ячмінь ма­ти­муть тен­денцію до по­сту­по­во­го зро­с­тан­ня.

Особ­ли­вості зер­на
То­вар­ний ячмінь має відповіда­ти технічним умо­вам, за­зна­че­ним у
ДСТУ 3769-98. Са­ме цей до­ку­мент роз­поділяє ячмінь, за­леж­но від кри­теріїв йо­го якості, на пи­во­вар­ний (1-й та 2-й кла­си), про­до­воль­чий (1-й), технічний (2-й) та фу­раж­ний (3-й клас). Менш ри­зи­ко­ва­ним є ви­роб­ництво та збут яро­го яч­ме­ню, що відповідає ви­мо­гам 3-го кла­су дер­жав­но­го стан­дар­ту. Ра­зом з тим, ос­танніми ро­ка­ми в Ук­раїні збільшу­ють­ся об­ся­ги ви­роб­ництва яч­ме­ню для пи­во­варіння. Ос­нов­ною тех­но­логічною відмінністю пи­во­вар­но­го яч­ме­ню є вибір відповідних сортів, до­три­ман­ня норм вне­сен­ня азо­ту —до 30 кг д. р./га (щоб вміст білка в зерні не пе­ре­ви­щу­вав 10%), та про­ве­ден­ня дво­ра­зо­вої об­роб­ки фунгіци­да­ми у фа­зах ку­щен­ня та  ут­во­рен­ня пра­пор­це­во­го ли­ст­ка, оскільки са­ме у цей період він більш піддається за­хво­рю­ван­ням. Ос­но­вою при­ве­де­ної ниж­че каль­ку­ляції собівар­тості є су­час­на тех­но­логія ви­роб­ництва яро­го яч­ме­ню.

Ви­т­ра­ти на насіння
За­леж­но від цілей ви­ро­щу­ван­ня яч­ме­ню, ви­би­ра­ють відповідні сор­ти. Під час ви­бо­ру сор­ту не­обхідно вра­хо­ву­ва­ти на­ступні сор­тові ха­рак­те­ри­с­ти­ки: здат­ність ку­щи­ти­ся; схильність до ви­ля­ган­ня, роз­щеп­лю­ван­ня ко­лосків та про­ро­с­тан­ня зер­на; стійкість про­ти за­хво­рю­вань. До то­го ж при­род­но-кліма­тичні умо­ви, зо­к­ре­ма тем­пе­ра­ту­ра, во­ло­га й світло, ма­ють знач­ний вплив на хі­мічний склад зер­на та йо­го фер­мен­та­тив­ну ак­тивність. Ячмінь з ви­со­ки­ми пи­во­вар­ни­ми яко­с­тя­ми мож­на от­ри­ма­ти у Вінницькій, Во­лин­ській, Жи­то­мирській, Іва­но-Фран­ківській, Київській, Львів­ській, Рів­ненській, Сумській, Тер­но­пі­ль­ській, Хмель­ни­ць­кій, Чер­каській, Чер­ні­вецькій, Чер­ні­гівській об­ла­с­тях. В інших регіонах зер­но, як пра­ви­ло, має низь­кий рівень ек­с­т­рак­тив­них ре­чо­вин, ви­со­кий вміст білка та плівки, що не­га­тив­но впли­ває на вихід пи­ва та йо­го якість.
Се­ред­ня нор­ма висіву насіння ста­но­вить 4,0–4,5 млн шт./га, про­те во­на мо­же зміню­ва­ти­ся за­леж­но від зо­ни ви­ро­щу­ван­ня. Висів слід про­во­ди­ти кон­ди­цій­ним насінням ви­со­ких ре­про­дукцій, не ниж­че РН-2, яке має чи­с­то­ту не мен­ше 98% і схожість по­над 92%. Роз­ра­хун­ко­во за се­ред­ньої нор­ми висіву 200 кг/га, вар­тості — на рівні
5,2 тис. грн за­гальні ви­т­ра­ти на насіння ста­но­ви­ти­муть 1040 грн/га.

Удо­б­рен­ня та до­гляд
Ячмінь до­б­ре ре­а­гує на вне­сен­ня до­б­рив, особ­ли­во в умо­вах до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня. При­бав­ка уро­жаю від міне­раль­них до­б­рив мо­же до­ся­га­ти 15–20 ц/га. То­му для от­ри­ман­ня ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту потрібно за­без­пе­чи­ти пра­виль­не співвідно­шен­ня азо­ту, фо­с­фо­ру та калію. Під ос­нов­ний об­ро­біток грун­ту мож­на вно­си­ти діамо­фо­с­ку в нормі 200 кг/га. За по­­тре­би азо­ту в грунті під час ви­ро­щу­ван­ня кор­мо­во­го яч­ме­ню у фазі ку­­щен­ня про­во­дять піджив­лен­ня кар­бамідно-аміач­ною сумішшю із роз­ра­хун­ку 30 кг д. р./га. Під час ви­ро­щу­ван­ня пи­во­вар­но­го яч­ме­ню аміач­ну селітру в та­ких са­ме об­ся­гах вно­сять пе­ред куль­ти­вацією. Про­те слід па­­м’ята­ти, що спів­відно­шен­ня N:P:K має бу­ти рівно­ве­ли­ким або з пе­ре­ва­жан­ням фо­с­фо­ру і ка­­лію. Вне­сен­ня ве­­ликих до­з азо­ту збі­льшу­є вміст біл­ка та при­зво­дить до нерів­но­мір­но­го до­­сти­ган­ня, лам­кості сте­бел і ко­­лосків, змен­шу­є вихід круп­но­го зер­на. Роз­ра­хун­ко­во за за­сто­су­ван­ня у тех­­­­но­логії ви­ро­щу­ван­ня яро­го яч­ме­ню діамо­фо­с­ки в об­сязі 200 кг за ціною 9 тис. грн/т і кар­бамідно-аміач­ної суміші (30 кг д. р.) за ціною 3,95 тис. грн/т за­гальні ви­т­ра­ти на міне­ральні до­б­ри­ва ста­но­ви­ти­муть по­над 1,9 тис. грн/га.
Для бо­роть­би з од­но- та ба­га­то­річ­ни­ми дво­доль­ни­ми бур’яна­ми на посівах яро­го яч­ме­ню мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти гербіци­ди Ло­г­ран та Дербі. Про­ти хво­роб, що вра­жа­ють рос­ли­ни в період ве­ге­тації, за­сто­со­ву­ють од­но- або дво­ра­зо­ве об­при­с­ку­ван­ня фунгіци­да­ми. Об­роб­ку пре­па­ра­та­ми за­зви­чай роз­по­чи­на­ють на са­мо­му по­чат­ку роз­вит­ку хво­ро­би. На­дійний до­гляд за посіва­ми є важ­ли­вим ре­зер­вом підви­щен­ня їхньої про­дук­тив­ності. За ком­плекс­но­го за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів ви­т­ра­ти на
1 га мо­жуть до­ся­га­ти 1,4 тис. грн.

Інші ви­т­ра­ти
Застосування ши­ро­кого спектра технічних за­ходів під час ви­ро­щу­ван­ня яро­го яч­ме­ню обу­мов­лює значні ви­т­ра­ти. За інтен­сив­ної тех­но­логії по­тре­ба в паль­но-ма­с­тиль­них ма­те­ріалах на 1 га ста­но­ви­ти­ме 47,5 л. Ви­хо­дя­чи з роз­ра­хун­ко­вої ціни ди­зель­но­го паль­но­го та ма­с­тил всіх видів на рівні 19,2 грн/л, за­галь­на їхня вартість ста­но­ви­ти­ме 911 грн/га.
Ви­роб­ничі ви­т­ра­ти та­кож вра­хо­ву­ють оп­ла­ту праці та на­ра­ху­ван­ня, за­­пас­­ні ча­с­ти­ни,  амор­ти­заційні відра­ху­ван­ня, оренд­ну пла­ту за зем­лю, за­галь­но­ви­роб­ничі та інші ви­т­ра­ти. Всього ос­новні та до­дат­кові ви­т­ра­ти під час ви­ро­щу­ван­ня яч­ме­ню, вра­хо­ву­ю­чи по­точні ціни та та­ри­фи груд­ня 2014 р., ста­но­ви­ти­муть май­же 10,3 тис., їхній за­галь­ний об­сяг — 10,7 тис. грн/га.

Підсум­ки
Та­ким чи­ном, під час ви­ро­щу­ван­ня яч­ме­ню, вра­хо­ву­ю­чи ви­т­ра­ти на збут про­дукції в сумі 510 грн, за­гальні гос­по­дарські ви­т­ра­ти на 1 га ста­но­ви­ти­муть 10,7 тис. грн. За вро­жай­ності
50 ц/га собівартість 1 т про­дукції дорівню­ва­ти­ме 2,1 тис. грн. За ціни ре­алізації яч­ме­ню 2500 грн/т при­бу­ток з 1 га ста­но­ви­ти­ме май­же
1,8 тис. грн, що за­без­пе­чить рен­та­бельність на рівні 16,6%. Та­кий рівень рен­та­бель­ності дає змо­гу по­вер­ну­ти ви­т­ра­чені на ви­ро­щу­ван­ня яч­ме­ню ко­ш­ти та до­дат­ко­во от­ри­ма­ти май­же
17 коп. на кож­ну 1 грн, вкла­де­ну у ви­роб­ництво яч­ме­ню.
За умо­ви збе­ре­жен­ня цін у 2015 р. на ма­теріаль­но-технічні ре­сур­си на рівні груд­ня 2014 р., собівартість ви­роб­ництва яро­го яч­ме­ню за інтен­сив­ною тех­но­­­­­ло­­­гією ста­но­ви­ти­ме
10–11 тис. грн/га, що на 40% пе­ре­ви­щить за­тра­ти по­точ­но­го ро­ку. Тож для підви­щен­ня при­ваб­ли­вості ви­роб­ництва яч­ме­ню йо­го за­купівельні ціни ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти рен­та­бе­ль­ність від 50% і ви­ще. Відтак за­купівельні ціни на ячмінь фу­раж­ний ма­ють ста­но­ви­ти від 3,2 тис. грн/т.
За по­пе­редніми роз­ра­хун­ка­ми ННЦ «Інсти­тут аг­рар­ної еко­номіки» НА­АН, у 2014 р. очікується зро­с­тан­ня рен­та­бель­ності ви­роб­ництва зер­на, порівня­но із 2013 р., у 12,6 ра­за, що становитиме 18,9%. При цьо­му рен­та­бельність яч­ме­ню очі­кується на рівні 16,1%, про­са, пше­ниці та ри­су  — в ме­жах 26–29, ку­ку­руд­зи — 13%. Рівень рен­та­бель­ності мен­ше 10% ма­ти­муть греч­ка (7,9) та овес (2,8). За про­гно­за­ми, цьо­го ро­ку от­ри­ма­ють збит­ки ви­роб­ни­ки жи­та та сор­го, рен­та­бель­ності цих видів зер­на ста­но­ви­ти­муть -17,4 та -5,0%, відповідно.
Не­зва­жа­ю­чи на політич­ну та еко­номічну си­ту­ацію в Ук­раїні, зер­но­ве гос­по­дар­ст­во країни  роз­ви­вається стабіль­но. Підтвер­д­жен­ням цьо­го є про­ве­ден­ня в по­вно­му об­сязі осінньої посівної кам­панії.
За да­ни­ми Держ­ста­ту, ста­ном на
1 груд­ня по­точ­но­го ро­ку аг­рарії висіяли ози­мі на зер­но під уро­жай 2015 р. на площі 8 млн га, що на 9% пе­ре­ви­щує відповідний рівень 2013 р. До то­го ж ози­мо­го яч­ме­ню висіяно май­же 1,1 млн га, що май­же на рівні ми­ну­ло­го ро­ку. Профільне міністер­ст­во не про­гно­зує сут­тєво­го змен­шен­ня посівів як ози­мих, так і ярих куль­тур, порівня­но з торішньою посівною кам­панією, тож і вро­жаї зер­на не бу­дуть мен­ши­ми від се­ред­нь­о­ста­ти­с­тич­но­го рівня п’яти ос­танніх років.

Інтерв'ю
Роберто Хавельяна
Американське видання Future Farming взяло інтерв’ю у Роберто Хавельяни — співробітника відділу компанії John Deere, який займається перспективними розробками потужних тракторів (серій 7R, 8R та 9R) на найближчі 20 років. Представляємо його... Подробнее
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее

1
0