Спецможливості
Техніка та обладнання

Борону вдало застосувати — про це потрібно дещо знати

12.03.2014
1416
Борону вдало застосувати — про це потрібно дещо знати фото, ілюстрація

Ясна річ, що механічний обробіток грунту впливає на його властивості та, певною мірою, — на створення рослинам відповідних факторів, важливих для розвитку і життєздатності рослин, які визначають родючість. Неправильно проведений обробіток грунту завдає йому значної шкоди, знижуючи потенційну й ефективну родючість. Важливим елементом технології землеробства є система грунтообробітку. Але незалежно від того, за якою системою господарство обробляє грунт, його першочерговим завданням навесні є збереження вологи та боротьба з бур’янами.

Ясна річ, що механічний обробіток грунту впливає на його властивості та, певною мірою, — на створення рослинам відповідних факторів, важливих для розвитку і життєздатності рослин, які визначають родючість. Неправильно проведений обробіток грунту завдає йому значної шкоди, знижуючи потенційну й ефективну родючість. Важливим елементом технології землеробства є система грунтообробітку. Але незалежно від того, за якою системою господарство обробляє грунт, його першочерговим завданням навесні є збереження вологи та боротьба з бур’янами.

Техніко-технологічні підходи використання борін

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, зав­від­ділу,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співро­біт­ник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

На­весні всі капіля­ри і не­капілярні проміжки в грунті за­пов­нені во­дою. Щоб збе­рег­ти її і за­побігти ви­па­ро­ву­ван­ню во­ло­ги, потрібно верхній шар грун­ту подрібни­ти до дрібногруд­ку­ва­то­го ста­ну і зруй­ну­ва­ти капіля­ри. Ця во­ло­га ста­не по­туж­ним фак­то­ром, який спри­я­ти­ме роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми куль­ту­ри, а от­же, фор­му­ва­ти­ме ос­но­ву якісно­го вро­жаю.
За осінньо-зи­мо­вий період грунт знач­но ущільнюється, во­да капіля­ра­ми підіймається на грун­то­ву по­верх­ню і ви­па­ро­вується. За­трим­ка хо­ча б на один день із про­ве­ден­ням за­крит­тя во­ло­ги, особ­ли­во в по­су­ш­ливі ро­ки, при­зво­дить до ве­ли­ких втрат її з грун­ту і погіршує якість по­даль­ших об­робітків. Ус­та­нов­ле­но, що з гре­бе­ня­с­тої по­верхні, особ­ли­во за пе­ре­ущі­ль­не­но­го грун­ту, за один теп­лий і вітря­ний день з 1 га втра­чається 60–120 т во­ди. То­му за­крит­тя грун­то­вої во­ло­ги є важ­ли­вим аг­ро­за­хо­дом. Для ре­алізації цих за­ходів ви­ко­ри­с­то­ву­ють опе­рацію бо­ро­ну­ван­ня.
Пер­шим із за­вдань бо­ро­ну­ван­ня є за­крит­тя во­ло­ги — терміно­ва ран­нь­о­вес­ня­на ро­бо­та, яку про­во­дять після на­стан­­ня фізич­ної стиг­лості грун­ту. Оз­на­кою го­тов­ності по­ля до за­крит­тя во­ло­ги є посіріння верхівок гре­бенів ріллі, кри­шен­ня грун­ту, він пе­ре­стає ма­за­тись і на­ли­па­ти на ро­бочі ор­га­ни. По­чи­на­ти за­крит­тя во­ло­ги тре­ба ви­­бірко­во: спо­чат­ку на підви­ще­них ді­­лян­ках і на півден­них схи­лах, а потім — у ни­зи­нах і на північ­них схи­лах.
За­кри­ва­ють во­ло­гу зу­бо­ви­ми важ­ки­ми або се­редніми бо­ро­на­ми в аг­ре­гаті зі шлей­фа­ми. Бо­ро­на­ми роз­пу­шу­ють грунт, руй­ну­ють капіля­ри, внаслідок чо­го при­пи­няється втра­та во­ло­ги у рідин­но­му стані, а шлей­фа­ми подрібню­ють груд­ки та од­но­час­но ущільню­ють і ви­рів­ню­ють по­верх­ню, тим са­мим за­по­бі­га­ю­чи втраті во­ло­ги в па­ро­подібно­му стані.
Бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять пе­ре­важ­но чов­ни­ко­вим спо­со­бом під ку­том 10–45° до на­прям­ку по­пе­ред­нь­о­го об­робітку. Як­що го­ни ко­роткі, бо­ро­ну­ють фігур­ним спо­со­бом без по­во­рот­них смуг, як­що ж ділян­ки ма­ють ви­дов­же­ну пря­мо­кут­ну або ква­д­рат­ну фор­му — за­сто­со­ву­ють бо­ро­ну­ван­ня пе­ре­хрес­но-діаго­наль­ним спо­со­бом.
На сьо­годні ефек­тив­ним рішен­ням за­три­ман­ня во­ло­ги за до­по­мо­гою зу­бо­вих борін є комбінація зчіпки із на­бо­ром зу­бо­вих борін. Кра­щим пред­став­ни­ком цих ма­шин є комбінація зчіпки гідро­фіко­ва­ної ти­пу ЗГ ви­роб­ництва ТОВ «Крас­нянсь­ке СП “Аг­ро­маш”» із на­бо­ром зу­бо­вих борін. Особ­ливістю цих зчіпок є те, що во­ни універ­сальні і за­леж­но від то­го, які ро­бочі ор­га­ни на них вста­нов­ле­но, їх мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для аг­ре­га­ту­ван­ня зу­бо­вих борін, котків або лу­щиль­ників. Ти­по­розмірний ряд зчіпок за­без­пе­чує ши­ри­ну за­хва­ту 10, 16, 18, 20 і 22 м. Не­за­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту транс­порт­на ши­ри­на зчіпки не пе­ре­ви­щує 2,6 м. Час на пе­ре­ве­ден­ня із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че і на­впа­ки не пе­ре­ви­щує 15 хв, об­слу­го­вує зчіпку один трак­то­рист, а про­дук­тив­ність за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су мо­же ста­но­ви­ти до 26 га/год. До­дат­ко­ви­ми пе­ре­ва­га­ми зчіпок зга­да­но­го ви­роб­ни­ка є те, що во­ни мають змен­ше­ну транс­порт­ну до­вжи­ну, поліпшені ма­не­в­рові вла­с­ти­вості, мен­шу кількість коліс, що дає змо­гу змі­ню­ва­ти ро­бо­чу ши­ри­ну зчіпки і ре­жим дії ро­бо­чих ор­ганів на грунт.
Ри­нок про­по­нує та­кож зчіпку гід­ро­фіко­ва­ну СГП-21 ви­роб­ництва ПАТ «Умань­ферм­маш». Та­ка зчіпка за­без­пе­чує аг­ре­га­ту­ван­ня за­вшир­ш­ки до 21 м ли­ше у складі причіпних зу­бо­вих борін БЗСС-1,0 (БЗТС-1,0, БЗТУ-1,0). Ро­бо­ту та­кої зчіпки за­без­пе­чує аг­ре­га­ту­ван­ня з трак­то­ра­ми кла­су 3 (швидкість — до 15 км/год). Порівня­но з опи­са­ною ви­ще, транс­порт­на ши­ри­на цієї зчіпки більша — 4,2 м.
Дру­ге за­вдан­ня опе­рації бо­ро­ну­ван­ня — бо­роть­ба з бур’яна­ми. Най­у­раз­ливіши­ми до бо­ро­ну­вань є про­ро­ст­ки бур’я­нів за­вдовжки по­над 1 см (фа­за білої ни­точ­ки) й ут­во­рен­ня сім’ядоль­них листків у двосім’ядоль­них видів або пер­шо­го справжнь­о­го ли­ст­ка — в од­но­сім’ядоль­них. Із по­явою двох-трьох пар листків та за фор­му­ван­ня вто­рин­ної ко­ре­не­вої си­с­те­ми стійкість бур’янів про­ти ме­ханічної дії різко зро­с­тає.
Бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять до й після по­яви сходів куль­тур­них рос­лин: ду­же обе­реж­но і в той час, ко­ли бур’яни най­менш стійкі про­ти ме­ханічних впливів, а про­ро­ст­ки куль­тур­них рос­лин пе­ре­бу­ва­ють ще гли­бо­ко у грунті й не по­шко­д­жу­ють­ся ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми борін (або ж їхні схо­ди зміцніли настільки, що ста­ли стійки­ми про­ти ме­ханічних впливів цих ор­ганів). Бо­ро­ну­ють пло­щу на по­лях куль­тур як вузь­ко­ряд­но­го спо­со­бу сівби, так і про­сап­них. Технічна ефек­тивність цьо­го за­хо­ду мо­же ся­га­ти 70–95% зни­щен­ня сходів бур’янів за умо­ви раціо­наль­но­го ви­бо­ру відповідних зна­рядь і оп­ти­маль­них строків йо­го про­ве­ден­ня. Посіви зер­но­вих ко­ло­со­вих бо­ро­ну­ють у фазі від трьох-чо­ти­­рьох листків до ку­щен­­ня, го­ро­ху — трьох-п’яти листків, але до ут­во­рен­ня ву­сиків, ку­ку­руд­зи — двох-п’яти, со­няш­ни­ку — од­но­го-трьох листків, цу­к­ро­вих бу­ря­ків — пер­ша па­ра листків — упо­пе­рек чи під ку­том до рядків зі швидкістю 3–5 км/год, кра­ще ро­би­ти це в другій по­ло­вині дня за мен­шо­го тур­го­ру рос­лин­них тка­нин, ви­б­рав­ши відповідно до умов по­ля потріб­ний тип борін. На важ­ких грун­тах пе­ре­ва­гу на­да­ють важ­ким чи се­реднім бо­ро­нам, а на лег­ких — посівним.
Для цієї опе­рації мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як опи­сані ви­ще зу­бові бо­ро­ни, так і пру­жин­но-паль­цеві, які, порівня­но із комбінаціями борін на зчіпках, ма­ють роз­ши­рені функціональні і тех­но­логічні мож­ли­вості як для ви­ко­нан­ня вка­за­ної тех­но­логічної опе­рації, так і до­дат­ко­вих за­ходів (зни­щен­ня бур’янів за до- і піс­ля­­с­хо­до­во­го їхньо­го бо­ро­ну­ван­ня за ви­со­ти куль­тур­них рос­лин до 30 см, вирів­ню­ван­ня по­верхні по­ля, за­крит­тя во­ло­ги, пе­ре­роз­поділен­ня рос­лин­них ре­ш­ток, пе­ред­посівний об­робіток, поліп­шен­ня ор­ганічно­го скла­ду грун­ту, зни­жен­ня повітря­ної і вод­ної ерозії). Та­кож пру­жин­но-паль­цеві бо­ро­ни ма­ють по­кра­щені ек­сплу­а­таційні по­каз­ни­ки. Такі пе­ре­ваги до­сяг­ну­то за­вдя­ки то­му, що в кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но ви­со­кий вібру­ю­чий пружин­ний па­лець із мож­ливістю ре­гу­лю­ван­ня ку­та йо­го ус­та­нов­лен­ня від­нос­но грун­то­вої по­верхні.
ПАТ «Га­ле­щинсь­кий ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­­шин та об­лад­нан­ня» ви­го­тов­ляє бо­ро­ни пру­жинні напівпричіпні «Ме­те­лик» ма­рок БПН-12 та БПН-24 з ши­ри­ною за­хва­ту, відповідно, 12 та 24 м. Аг­ре­га­ту­ють ці бо­ро­ни, відповідно, з трак­то­ра­ми кла­су 0,9 і 1,4. Ро­бо­ча швидкість ста­но­вить 8–10 км/год.
Австрійська компанія «Аеростар» виготовляє легкі пружинні борони (штрігель) для роботи на посівах. Дані агрегати завоювали прихильність в усьому світі і являються перевіреним знаряддям не тільки для якісного механічного догляду, а і як альтернатива хімічній боротьбі з бур'янами. Борони виготовляють з шириною захвату від 9 до 24 м; Aerostar 900, Aerostar 1050, Aerostar 1200, Aerostar 1500, Aerostar 1800, Aerostar 2400. Штрігель Aerostar має шаг сліду 2,5 см (відстань у сліді 1,85 см), отже кількість зубів на метр ширини захвату становить 40 шт. Кількість зубів і точне їхнє регулювання через пластиковий тримач завдовжки 28 мм зумовлює підсилення вібрації разом з підвищенням робочої швидкос­ті. Ця вібрація зубів сприяє поліпшенню підготовки грунту — кращому його розпушенню, — що зумовлює пригнічення бур’янів унаслідок їхнього присипання.
ПАТ «Уманьферммаш» виготовляє пружинні борони шириною захвату від 12 до 28 м (БП-12, БП-12А-01, БП-22, БП-28), для агрегатування яких використовують трактори класу від 1,4 до 5. Працюють такі борони на швидкості від 10 до 15 км/год. Борона має секційну конструкцію, що дає змогу копіювати мікрорельєф грунту. Робочий орган —  пружинний палець з тонкого пружинного дроту — має можливість регулювання кута нахилу, що забезпечує ха­­­рактер технологічного режиму і сприяє знищенню до 98% бур’янів.
ТОВ НВП «Біло­церківмаз» ви­ко­ри­с­то­вує на своїй роз­робці — бо­роні пру­жинній важкій ти­пу БПВ здвоєні пру­жинні пальці діаме­т­ром 16 мм. Ви­роб­ник про­по­нує два ти­по­розміри та­ких ма­шин із ши­ри­ною за­хва­ту 15 та 21 м. Сек­ційне (за­вшир­ш­ки 185 см) ви­ко­нан­ня борін за­без­пе­чує мож­ливість копію­ван­ня по­верхні по­ля. Еше­ло­ва­не у п’ять рядів розміщен­ня здвоєних пру­жин­них пальців із кро­ком роз­ста­нов­ки 64 мм за­без­пе­чує як ефек­тив­не зни­щен­ня бур’я­нів, так і якісне роз­пу­шу­ван­ня по­верх­не­во­го ша­ру грун­ту, рівномірне роз­поді­лен­ня по­лем рос­лин­них ре­ш­ток. Ве­ли­ка до­вжи­на пруж­инних пальців та мож­ливість ре­гу­лю­ван­ня ку­та ата­ки в ме­жах від 45 до 80° за­без­пе­чує мож­ливість об­робітку грунтів різної во­ло­гості і твер­дості та з ве­ли­ким вмістом рос­лин­них ре­ш­ток. Бо­ро­на мо­же бу­ти ефек­тив­но ви­ко­ри­с­та­на за тра­диційно­го, мінімаль­но­го і ну­ль­о­во­го об­робітків грун­ту.
 Близь­кою за па­ра­ме­т­ра­ми пру­жин­но­го паль­ця і при­та­ман­ни­ми йо­му функ­ціями є бо­ро­на роз­роб­ки ТОВ «ЛКМЗ». Ви­роб­ник про­по­нує пру­жинні гідрофі­ко­вані ши­ро­ко­за­хватні бо­ро­ни ЗПГ «Ліра» ши­ри­ною за­хва­ту 15, 24 та 36 м, що по­тре­бу­ють відповідної по­туж­­ності трак­то­ра: 80, 130–170 та 200–250 к. с. Ек­сплуа­­­­­ту­ють бо­ро­ни на швид­кості до 15 км/год. Ро­бо­чий ор­ган бо­ро­ни — пружин­ний па­лець ви­ко­на­но із ви­со­ко­якісної спеціаль­ної сталі, він має мож­ливість дис­крет­но­го 6-рівне­во­го, з інтер­ва­лом 15°, ре­гу­лю­ван­ня ку­та йо­го на­хи­лу до по­верхні грун­ту — від 15 до 90°.
   Вис­нов­ки. Ви­ко­ри­с­тан­ня зу­бо­вих і пру­жин­но-паль­це­вих борін за­без­пе­чує якіс­не ви­ко­нан­ня ши­ро­ко­го спе­к­т­ра аг­ро­технічних опе­рацій: за­крит­тя во­ло­ги, зни­щен­ня бур’янів, рівномірние роз­по­ді­лен­ня по­лем по­жнив­них ре­ш­ток, ви­рівню­ван­ня по­верхні по­ля, за­гор­тан­ня насіння і міне­раль­них до­б­рив. Віт­чиз­ня­на про­мис­ловість по­став­ляє на ри­нок та­ку техніку. Кра­щим технічним рішен­ням ви­ко­ри­с­тан­ня зу­бо­вих борін є їхня ком­бі­нація на ос­нові гідрофіко­ва­них зчіпок, які за­без­пе­чу­ють мож­ли­вість ви­бо­ру і за по­тре­би — заміни навісних зна­рядь.
Пру­жин­но-паль­цеві бо­ро­ни, які в ос­­таннє де­ся­тиріччя от­ри­ма­ли стрімкий роз­ви­ток, вітчиз­няні ви­роб­ни­ки про­по­ну­ють у різних кон­ст­рукційних рішен­нях та інтер­пре­таціях. Особ­ли­вості кон­ст­рук­ції ро­бо­чо­го ор­га­на цих ма­шин — пру­жин­но­го паль­ця виз­на­ча­ють і тех­но­логіч­ні на­пря­ми ви­ко­ри­с­тан­ня цьо­го ти­пу ма­шин. Пальці, ви­ко­нані з тон­ко­го дро­ту, мо­жуть бу­ти ефек­тив­ни­ми для руй­ну­ван­ня грун­то­вої кірки на не­засмі­че­них по­лях і на ранніх стадіях роз­вит­ку бур’янів; пальці діаме­т­ром 10–16 мм з мож­ливістю зміни ку­та їхньо­го на­хи­лу — на по­лях із рос­лин­ни­ми решт­ка­ми, на опе­раціях за­три­ман­ня во­ло­ги, зни­щен­ня бур’янів у різні фа­зи роз­вит­ку, рівно­мірно­го роз­по­ділен­ня по­лем по­жнив­них ре­ш­ток, вирів­ню­ван­ня зо­ра­ної по­верхні, за­гор­тан­ня насіння і міне­раль­них до­б­рив, роз­ки­да­них по­лем, то­що. Ве­ли­ка ши­ри­на за­хва­ту та­ких борін, ви­со­ка ро­бо­ча швидкість, якісне копіюван­ня ре­льє­фу по­ля за­без­пе­чу­ють ве­ли­ку змінну про­дук­тивність з до­б­ри­ми аг­ро­техніч­ни­ми по­каз­ни­ка­ми ро­бо­ти за не­знач­них ви­т­рат паль­но­го.
Своєчас­не і пра­виль­не за­сто­су­ван­ня та­ких зна­рядь сприяє от­ри­ман­ню ви­со­ких уро­жаїв і як наслідок — підви­щен­ню кон­ку­рен­то­с­про­мож­ності рос­лин­ниць­кої га­лузі гос­по­дар­ст­ва.

Інтерв'ю
Ірина Чернишова
Зараз стрімкі зміни, передусім у технічній сфері, охопили навіть аграрний сектор, який має репутацію чи не найконсервативнішої галузі економіки. Не дивно, що часто зусилля власників господарств, спрямовані на впровадження змін, зустрічають... Подробнее
Кілька місяців тому асоціацію «Укрсадпром» очолив кандидат с.-г. наук Олександр Матвієць, який раніше був заступником голови асоціації, пізніше  Головою Ревізійної  комісії.  Днями сайт «Пропозиція» поспілкувався з ним про актуальні... Подробнее

1
0