Спецможливості
Статті

Agro Animal Show 2014: досягти недосяжного

12.03.2014
320
Agro Animal Show 2014: досягти недосяжного фото, ілюстрація

З 11 по 13 лютого 2014 р. у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулася Четверта міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва Agro Animal Show 2014, що проходила паралельно із міжнародними виставками «Зернові технології’2014» та «Фрукти. Овочі. Логістика’2014».

З 11 по 13 лютого 2014 р. у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулася Четверта міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва Agro Animal Show 2014, що проходила паралельно із міжнародними виставками «Зернові технології’2014» та «Фрукти. Овочі. Логістика’2014».

Т. Дерієва
Спеціально для  журналу
«Тваринництво та ветеринарія»,
А. На­за­рен­ко
a.nazarenko@univest-media.com,
Н. Хіцька
n.khitskaya@univest-media.com

Цього ро­ку ви­с­тав­ка відбу­ла­ся в Киє­ві вже вчет­вер­те, вко­т­ре зібрав­ши про­відних у га­лузі фахівців та вче­них, ве­те­ри­нарів, бізне­с­менів та фер­мерів, а та­кож про­сто не­бай­ду­жих та зацікав­ле­них у роз­вит­ку тва­рин­ництва й птахівництва лю­дей з усіх ку­точків світу.
Так, уже пер­шо­го дня про­ве­ден­ня за­хо­ду у ви­с­тав­ково­му центрі, що на Нивках, за­реєстру­ва­ло­ся по­над 13 тис. учас­ників. У ро­боті ви­с­та­вок взя­ли участь близь­ко 500 провідних ком­паній, у т. ч. 158 іно­зем­них із 19 країн світу: Австрії, Бельгії, Біло­русі, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Ка­на­ди, Ки­таю, Ко­реї, Нідер­ландів, Ні­меч­чи­ни, Польщі, Ту­­реч­чи­ни, Угор­щи­ни, Ук­раїни, Фін­ляндії, Франції та Шве­ції.
Тра­диційно на ви­с­тавці Agro Animal Show міністер­ст­ва сільсько­го гос­по­дар­ст­ва та різні ор­ганізації Німеч­чи­ни, Франції та Нідер­ландів об’єдна­ли на на­ціо­наль­них май­дан­чи­ках ек­с­по­нентів зі своїх країн. Кож­ний сек­тор та­кож бу­ло оформ­ле­но вла­сним ко­ль­о­ром, що знач­ною мірою по­лег­шу­ва­ло відвіду­ван­ня ви­с­тав­ки.
Особ­ли­во вар­то відзна­чи­ти націо­наль­ну ек­с­по­зицію Франції. Цьо­го ро­ку во­на на­ра­хо­ву­ва­ла 33 ек­с­по­нен­ти, із яких 28 сто­су­ва­ли­ся тва­рин­ництва та пта­хівництва і бу­ли при­свя­чені різним на­пря­мам га­лузі.

Уро­ки для до­рос­лих
Од­но­час­но з оз­най­ом­лен­ням з ек­с­по­зиціями країн-учас­ників відвіду­вачі ма­ли на­го­ду взяти участь у спеціалізо­ваних семіна­рах-прак­­ти­ку­мах від провідних фахівців.
Такі от «уро­ки для до­рос­лих» ма­­ють не­аби­я­ке зна­чен­ня, бо де ще мож­на впро­довж пе­ребігу од­но­го за­хо­ду ді­зна­ти­ся ба­га­то ко­рис­ної, а го­ло­вне — ком­пе­тент­ної інфор­мації від зна­ме­ни­тих прак­тиків?
Ось так — у ціка­вих до­повідях та жва­вих дис­кусіях у колі ко­лег — про­майнув Міжна­род­ний семінар-прак­ти­кум «Го­­дівля ви­со­ко­про­дук­тив­них корів як ефек­тив­на профілак­ти­ка ме­та­бо­лічних хво­роб», організований журналом «Тваринництво та ветеринарія».
Провідні спеціалісти та на­уковці га­лузі пре­зен­ту­ва­ли ре­зуль­та­ти своїх влас­них досліджень, діли­ли­ся се­к­ре­та­ми успіху та обміню­ва­ли­ся дум­ка­ми про іден­тифікацію ви­роб­ни­чих ри­зиків у мо­лоч­но­му ско­тарстві, профілак­ти­ку па­то­логії родів і після­ро­до­во­го періоду та поліморбідну внутрішню па­то­логію ви­со­ко­про­дук­тив­них корів.
Знач­ну ува­гу бу­ло приділе­но про­б­лемі ке­то­зу, зо­к­ре­ма при­чи­нам йо­го ви­ник­нен­ня та за­хо­дам із йо­го профілак­ти­ки. Крім то­го, бу­ло підня­то пи­тан­ня про раціон для ви­со­ко­про­дук­тив­но­го ста­да, роз­гля­да­ли ос­тан­ні впро­ва­д­жен­ня у годівлі су­хостій­них корів для за­побіган­ня ме­та­болічним хво­ро­бам.
Ось тут од­ним із най­я­с­кравіших мо­ментів семіна­ру, на дум­ку ау­ди­торії, став ви­с­туп Во­ло­ди­ми­ра Лев­чен­ка — док­то­ра ве­те­ри­нар­них на­ук, про­фе­со­ра, ака­демі­ка НА­АН. Під час сво­го ви­с­ту­пу про­фе­сор охо­че ділив­ся своїм досві­дом, роз­крив де­які се­к­ре­ти, про які йо­му вда­лось дізна­ти­ся в ході своїх дослі­джень.
На­прикінці кож­но­го ви­с­ту­пу учас­ни­ки кон­фе­ренції ма­ли мож­ливість за­да­ва­ти пи­тан­ня, найцікавіші з яких ви­с­ту­па­ючі відміти­ли сим­волічни­ми по­да­рун­ка­ми. Крім то­го, се­ред учас­ників кон­фе­рен­ції бу­ло про­ве­де­но ан­ке­ту­ван­ня, за ре­зуль­та­та­ми яко­го виз­на­чать­ся най­ак­ту­альніші до­повіді семіна­ру, з ко­т­ри­ми зго­дом мож­на бу­де оз­най­о­ми­ти­ся на сторінках на­шо­го жур­на­лу.

КО­МЕН­ТАР УЧАСНИКА СЕМІНАРУ

Федір Рош­ка,
го­ло­вний ве­те­ри­нар­ний лікар,
ТОВ «Вітчиз­на»
(Сумсь­ка об­ласть):

— Кон­фе­ренція «Годівля ви­со­ко­про­дук­тив­них корів як ефек­тив­на профілак­ти­ка ме­та­болічних хво­роб» спра­ви­ла на ме­не та моїх ко­лег ду­же хо­ро­ше вра­жен­ня! На­решті бу­ло підня­то по-справжнь­о­му ак­ту­альні, навіть, мож­на ска­за­ти, бо­лючі те­ми, котрі раніше чо­мусь за­ли­ша­ли­ся по­за ува­гою. Особ­ли­во се­ред спі­керів кон­фе­ренції хотіло­ся б відзна­чи­ти В. Ло­тоць­ко­го — кан­ди­да­та ве­те­ри­нар­них на­ук із БНАУ. Йо­го до­повідь про нові підхо­ди в годівлі мо­лод­ня­ку бу­ла ла­конічною, але вель­ми ціка­вою.
Сподіва­ю­ся, що подібні кон­фе­ренції бу­дуть про­во­ди­ти­ й на­далі, ад­же є ще безліч тем, котрі потрібно підніма­ти й об­го­во­рю­ва­ти в колі фахівців. Те­ми, на які хо­четь­ся по­ди­с­ку­ту­ва­ти! На­при­клад, було б ціка­во по­глиб­ле­но роз­г­ля­ну­ти все, що сто­­сується тран­зит­но­го періоду корів, ви­ро­щу­ван­ня мо­лод­ня­ку, відтво­рен­ня корів, схем син­хронізації то­що.
За­га­лом, хо­четь­ся за­ува­жи­ти, що ще кілька років то­му аг­рарії Ук­раїни яв­но відста­ва­ли від своїх за­кор­дон­них ко­лег. Це сто­су­ва­ло­ся і технічно­го ос­на­щен­ня, й на­уко­вих досліджень, і різно­манітних до­сяг­нень у га­лузі сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Нині ця відстань знач­но ско­ро­ти­ла­ся, як­що не зрівня­ла­ся! І це ду­же ті­шить!

Си­с­те­ма ро­зум­но­го спо­с­те­ре­жен­ня (ISS) від ком­панії Ro-Main — но­ва тех­но­­логія, що си­с­тем­но об’єднує гнізда лам­пи обігріван­ня та інфра­чер­во­но­го тем­пе­ра­тур­но­го дат­чи­ка, який без­пе­рерв­но відсте­жує та кон­тро­лює тем­пе­ра­ту­ру кож­но­го гнізда у залі опо­ро­су.
Дат­чик реєструє на­ро­д­жен­ня пер­шо­го по­ро­ся­ти та ав­то­ма­тич­но вклю­чає обігріваль­ну лам­пу. Чут­ли­вий інфра­чер­во­ний дат­чик без­пе­рерв­но кон­тро­лює тем­пе­ра­ту­ру в кож­но­му гнізді, підтри­му­ю­чи постійну зо­ну мікро-ком­фор­ту для по­ро­сят, не ство­рю­ю­чи при цьо­му дис­ком­фор­ту для сви­но­мат­ки, що по­тре­бує ниж­чої на­вко­лиш­ньої тем­пе­ра­ту­ри. По за­вер­шенні підсис­ної годівлі по­ро­ся­та са­мостійно по­вер­та­ють­ся у свою зо­ну ком­фор­ту, що змен­шує кількість при­ду­ше­них сви­но­мат­кою по­­ро­сят, особ­ли­во у перші дні після опо­ро­су. За­вдя­ки ав­то­ма­тич­но­му ре­гу­лю­ван­ню си­­с­те­мою тем­­­­пе­­ра­тур­ної кри­­вої по­ро­ся­та пе­­ре­бу­ва­ють у спри­ят­ли­вих тем­пе­ра­тур­них умо­вах від са­мо­го на­ро­д­жен­ня аж до відлу­чен­ня. Си­с­те­ма дає змо­гу по­ни­зи­ти за­галь­ну тем­пе­ра­ту­ру в залі опо­ро­су, не зачіпа­ю­чи при цьо­му ком­форт по­ро­сят. Сви­но­мат­ки, пе­ре­бу­ва­ю­чи в спри­ят­ли­вих умо­вах, спо­жи­ва­ють більше кор­му та ви­роб­ля­ють більше мо­ло­ка.
Піклу­ю­чись про дов­кіл­ля, си­с­те­ма зни­жує втра­ти енергії. Си­с­те­му гнізда ISS бу­ло роз­роб­ле­но спеціаль­но для по­пе­ре­д­жен­ня про­ник­нен­ня про­тягів у при­міщен­ня та втра­ти теп­ла. ISS сприяє зни­жен­ню пар­ни­ко­во­го ефек­ту, а та­кож змен­шує рівень енер­го­ви­т­рат до 76%.

Conception Ro-Main
Контактні дані: 1497, Rue St-Georges
St-Bernard (Quebec) Canada G0S 2G0
Тел.: +1-418-475-65-66
Факс: +1-418-475-41-86
www.ro-main.com

Офіційний дис­три­бу­тор
у Росії та Ук­раїні —
PORCONSULT SARL
Tел.: +33-6-31-39-21-50;
 +7-909-205-34-36
E-mail: porconsult@gmail.com

На ви­с­тавці Agro Animal Show 2014 На­уко­во-ви­роб­ни­ча ком­панія «ГЛОБУС» пред­ста­ви­ла свій но­вий про­дукт — біполярний адсорбент мікотоксинів МИКАСИЛ-БП, спря­мо­ва­ний на ефек­тив­ну ад­сорбцію не­га­тив­но за­ря­д­же­них та неполярних ток­синів у кормі (Т-2, ДОН, зе­а­ра­ле­нон, НТ-2 то­що). Ад­же про­бле­ма із по­зи­тив­но за­ря­д­же­ни­ми мікоток­си­на­ми в Ук­раїні стоїть не так гос­тро, як із не­га­тив­но за­ря­д­же­ни­ми та неполярними.
Про­дукт характеризується надзвичайно низькою ефективною нормою введення у комбікорм (1 кг/т). Ве­ли­чи­на ча­с­ток ад­сор­бен­­ту — 2 мк, пре­па­ра­т активовано шляхом видалення іонів нат­рію та хлору. Саме це да­ло змо­гу збільшити пло­щу для ад­сорбції та змен­ши­ти нор­му його вве­ден­ня.
Про­тя­гом двох років фахівці ком­па­нії ра­зом із на­уков­ця­ми низки вітчиз­ня­них інсти­тутів та ла­бо­ра­торій роз­робляли цей ви­со­ко­е­фек­тив­ний ад­сор­бен­т. Про­дукт уже довів свою ефек­тивність і без­печність для тва­рин, лю­дей та об­лад­нан­ня.
Порівня­но з ана­логічни­ми пре­па­ра­та­ми за­кор­дон­но­го ви­роб­ництва, ціна на про­дукт за­ли­шається стабільною, що ду­же важ­ли­во за умов сьо­год­ніш­ньої мінливої еко­­­­­номічної си­ту­ації в Ук­раїні.

Однією із пред­став­ле­них на ви­с­тавці но­­ви­­нок ста­ла ав­то­на­пу­вал­ка PAULA ви­­роб­­ництва ні­­мець­­кої фір­ми «Ур­бан» для ви­по­ю­ван­ня те­­лят нез­би­ра­ним мо­ло­ком або йо­го замінни­ком.
За­вдя­ки ком­пакт­но­му роз­­міру та мож­ли­вості різ­но­бічно­го ви­ко­ри­с­тан­ня прис­трій при­дат­ний для за­сто­су­ван­ня на тва­рин­ниць­ких фер­мах із різним по­­го­лів’ям.
Ав­то­на­пу­вал­ка пра­цює 22 год/до­бу і прак­тич­но на 99% усу­ває людсь­кий фак­тор у найвідповідальніший період ви­ро­щу­ван­ня — перші два місяці жит­тя тва­рин.
Од­на ав­то­на­пу­вал­ка роз­ра­хо­ва­на на ви­по­ю­ван­ня до 40 те­лят із мож­ливістю їхньо­го роз­поділен­ня на дві гру­пи (за­в­дя­ки ма­ят­ни­ковій станції). Соски та молокопроводи дезінфікуються та миються автоматично. Ав­то­на­пу­вал­ка має здат­ність за­пам’ято­ву­ва­ти па­ра­ме­т­ри кож­ної тва­ри­ни та ін­­ди­віду­аль­ний по­каз­ник швид­кості пит­тя мо­ло­ка.
Ши­ро­ко­го за­сто­су­ван­ня це об­лад­нан­ня на­бу­ло у Західній Європі, Росії, Білорусі, в Україні його також почали впроваджувати.

Ексклюзивний дилер фірми «Урбан» —
ТОВ «Ефективні системи у тваринництві»

тел. (0532) 656567
http://estw.com.ua/

Cи­с­те­ма годівлі GESTAL SOLO — це інно­ваційна тех­но­логія уп­равління го­дівлею лак­ту­ю­чих сви­но­ма­ток, за­сно­ва­на на індивіду­аль­но­му підході з ура­ху­ван­ням віку, по­рос­ності, ста­ну сви­но­мат­ки. GESTAL SOLO уп­рав­ляє кри­вою годівлі кож­ної сви­но­мат­ки індивіду­аль­но — з ура­ху­ван­ням її по­треб, що мак­си­маль­но зни­жує пе­ре­ви­т­ра­ту комбікор­му.
За­вдя­ки функції сти­му­лю­ван­ня си­с­те­ма мак­си­маль­но збільшує спо­жи­ван­ня ком­бі­кор­му сви­но­мат­кою, за­без­пе­чу­ю­чи збіль­шен­ня ва­ги по­ро­сят і оп­ти­маль­ний стан сви­но­ма­ток під час відлу­чен­ня і як наслідок — швид­ку окупність си­с­те­ми.
Дат­чик, ус­та­нов­ле­ний у годівниці, по­си­лає сиг­нал для по­чат­ку роз­да­ван­ня кор­му, тільки-но сви­но­мат­ка тор­кається йо­го. GESTAL SOLO пра­цює за без­про­відним прин­ци­пом. Для оп­тимізації ро­бо­ти опе­ра­торів годівлі си­с­те­ма на­дає ро­бочі звіти, які ко­ор­ди­ну­ють та дають змогу ви­ко­ну­ва­ти відповідні операції своєчас­но і в потрібно­му місці.
Ком­пакт­ний ди­зайн бло­ка уп­­рав­лін­ня дає мож­ливість адап­ту­ва­ти GESTAL SOLO до но­вої або вже впро­ва­д­же­ної си­с­те­ми кор­мо­роз­да­ван­ня.

JYGA TECHNOLOGIES INC.
780, rue Craig
St-Nicolas, Quebec, Canada
G7A 2N2
Тел.: +1-418-836-78-53
Факс: +1-418-836-44-01
www.jygatech.com

Офіційний дис­три­бу­тор у Росії та Ук­раїні — PORCONSULT SARL
Tел.: +33-6-31-39-21-50;
 +7-909-205-34-36
E-mail: porconsult@gmail.com

 

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее

1
0