Спецможливості
Техніка та обладнання

Три си­с­те­ми об­робітку грун­ту: в чо­му різни­ця?

03.10.2011
398
Три си­с­те­ми  об­робітку грун­ту:  в чо­му різни­ця?  фото, ілюстрація

Продовження. Початок у №9/2011

Продовження. Початок у №9/2011

Ос­но­ви тех­но­логії об­робітку грун­ту в по­су­ш­ли­вих регіонах
У по­су­ш­ли­вих регіонах (кон­ти­нен­таль­ний клімат із річною кількістю опа­дів менш ніж 600 мм) тех­но­логія об­­ро­бітку грун­ту має, на­сам­пе­ред, від­по­ві­да­ти ос­нов­но­му прин­ци­пу:
не про­во­ди­ти йо­го без кот­ку­ван­ня!
Кож­ний об­робіток, який за­ли­шає після се­бе роз­пу­ше­ну грун­то­ву по­верх­ню, сприяє ви­си­хан­ню йо­го верхніх ша­рів. Та­ким чи­ном втра­чається цінна грун­то­ва во­ло­га. Та­ка са­ма си­ту­ація зуст­річається і за пер­шо­го, після збо­ру вро­жаю, об­робітку (падіння стерні).

Не­гли­бо­кий об­робіток грун­ту
За та­ко­го об­робітку потрібно на мак­си­мальній ро­бочій гли­бині - 6-8 см до­сяг­ти змен­шен­ня на­ко­пи­чен­ня ви­ляг­лих зер­но­вих та бур'янів і вод­но­час - змен­ши­ти ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги з по­верхні че­рез по­ру­шен­ня грун­то­вих капілярів. Як­що ж цьо­го не вдасть­ся зро­би­ти, тре­ба вра­хо­ву­ва­ти те, що при­ора­не зер­но зібра­но­го по­пе­ред­ни­ка чи насіння бур'я­нів бу­де про­ро­ста­ти та при­зве­де до втрат май­бут­нь­о­го вро­жаю.
Не­гли­бо­кий об­робіток мож­на про­во­ди­ти за до­по­мо­гою ко­рот­кої дис­ко­вої бо­ро­ни. При цьо­му важ­ли­во, щоб кот­ку­валь­ний ко­ток міг до­б­ре ущільни­ти по­верх­ню грун­ту.
За ви­ко­ри­с­тан­ня куль­ти­ва­торів із од­но­сто­ронніми стрілча­с­ти­ми ла­па­ми або зви­чай­но­го куль­ти­ва­то­ра, з од­но­го бо­ку, ви­ни­кає не­без­пе­ка, що грунт об­роб­ляєть­ся ду­же гли­бо­ко, а з дру­го­го, - ла­пи ме­ханізму силь­но зно­шу­ють­ся. То­му гос­по­дар­ни­ки все частіше ви­ко­ри­с­то­ву­ють ко­роткі дис­кові бо­ро­ни.
У ро­ки, ко­ли ви­па­дає ма­ло опадів або у ме­жах нор­ми - в літні місяці, не потрібно про­во­ди­ти за­над­то гли­бо­кий об­робіток грун­ту пе­ред осіннім висівом. При цьо­му до­ма­га­ють­ся ство­рен­ня чи­с­то­го та дрібно­го посівно­го ло­жа.  

Гли­бо­кий об­робіток грун­ту
Гли­бо­ким об­робітком грун­ту з роз­ри­вом 3-5 років усу­ва­ють ущільнен­ня та ство­рю­ють шар грун­ту, що сприяє рівно­мір­но­му про­ро­с­тан­ню рос­лин. Роз­пу­шу­ван­ня грун­ту має ся­га­ти на 5-10 см ниж­че за го­ри­зонт ущільнен­ня. Оскільки ущільнен­ня грун­ту відбу­вається, зде­біль­шо­го, на гли­бині 30-35 см, до­стат­ньо про­во­ди­ти роз­пу­шу­ван­ня гли­бо­ким роз­пу­шу­ва­чем на гли­бині 35-40 сан­ти­метрів.

Висіван­ня
Висівна техніка та­кож має відповіда­ти пев­ним ви­мо­гам. По­ряд із по­пе­реднім змішу­ван­ням ор­ганічних ре­ш­ток із грун­том потрібно приділя­ти на­леж­ну ува­гу точ­но­му вне­сен­ню насіння. За­уваж­те: що дрібніше насіння, то на мен­шу гли­би­ну во­но має бу­ти за­кла­де­не. Та­ким чи­ном, насіння ріпа­ку, різно­т­рав'я, ко­­ню­ши­ни то­що за­кла­да­ють на гли­би­ну 2 - мак­си­мум 3 см, тоді як бо­би го­ро­ху - на 5-6 см. Важ­ли­во за­кла­да­ти насіння у во­ло­ге посівне ло­же, а після цьо­го про­ве­с­ти по­втор­не ущільнен­ня ущіль­­ню­валь­ним кот­ком.
Як сівал­ку пря­мо­го висіву в цьо­му разі, од­нак, слід за­сто­со­ву­ва­ти ли­ше та­ку, яка мо­же та­кож про­во­ди­ти висіван­ня в грунт із ве­ли­кою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток на полі.  

Мінімаль­ний об­робіток
чи Ноу-Тілл?
До обох си­с­тем об­робітку ви­с­тав­ле­но од­на­кові ви­мо­ги. Техніка та про­ве­дені опе­рації з об­робітку грун­ту ма­ють спри­я­ти:
  змен­шен­ню ви­т­рат;
  збільшен­ню вро­жаю;
  поліпшен­ню струк­ту­ри грун­ту.
Су­час­ною технікою здебільшо­го мож­на про­ве­с­ти висіван­ня і на по­лях із ве­ли­кою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток. Але чи до­стат­ньо цьо­го, щоб у по­даль­шо­му от­ри­ма­ти до­б­ре зро­с­тан­ня рос­лин? Ча­с­то це за­ле­жить від пра­виль­но­го вста­нов­лен­ня аг­ре­гатів.
Як­що по­жнивні решт­ки не­ре­тель­но змішу­ють­ся з грун­том, то ство­рю­ють­ся іде­альні умо­ви для роз­вит­ку хво­роб рос­лин. Особ­ли­во на­весні, ко­ли грунт во­ло­гий, а тем­пе­ра­ту­ра постійно підви­щуєть­ся, в по­жнив­них решт­ках, що не бу­ли до­б­ре змішані, роз­ви­ва­ють­ся фу­заріози, бо­рош­ни­с­та ро­са та різні ви­ди іржі.
Як­що гос­по­дар­ст­во виріши­ло пе­рей­ти на без­плуж­ний об­робіток (Ноу-Тілл), тре­ба усвідо­млю­ва­ти, що:
грунт має бу­ти до­б­ре підго­то­ва­ним до цієї си­с­те­ми (без жод­них ущільнень);
грун­то­ва фа­у­на по­вин­на бу­ти ак­тив­ною;
тре­ба три­ма­ти під постійним кон­тро­лем роз­ви­ток хво­роб та шкідників.
Як­що до ви­ко­нан­ня всіх цих пе­ре­ду­мов у гос­по­дарстві став­лять­ся з на­леж­ною ува­гою, шан­си от­ри­ма­ти рен­та­бель­не ви­роб­ництво за ви­ко­ри­с­тан­ня будь-якої із си­с­тем об­робітку грун­ту ду­же ви­сокі.

Йо­ганн Татцбер,
аг­ро­кон­суль­тант Qiuvogne

Інтерв'ю
В першій частині статті ми писали про досвід використання системи КОНВІЗО® СМАРТ господарствами Чернігівської області. Тепер пропонуємо читачам ознайомитися з враженнями про систему КОНВІЗО® СМАРТ аграріїв провідного цукровиробного регіону... Подробнее
Аномальна погода цієї весни для підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодово-ягідної продукції, стала катастрофою. Сталася вона в ніч із 10 на 11 травня. Крім морозів, стабільна низька

1
0