Спецможливості
Статті

Технологiчнi вимоги при розведеннi м’ясної худоби

05.06.2008
494
Технологiчнi вимоги  при розведеннi м’ясної худоби 	 фото, ілюстрація
Технологiчнi вимоги при розведеннi м’ясної худоби

Технологiчнi вимоги при розведеннi м’ясної худоби

Годiвля й утримання
худоби продуктивного використання
Рацiони годiвлi для м’ясних корiв складають з розрахунку 1,5—1,6 кг корм.од., 150—160 г перетравного протеїну, 14—15 г кальцiю, 7—8 г фосфору, 65—70 г каротину на 100 кг живої маси.
У лiтнiй перiод основну частину рацiону м’ясних корiв з телятами становлять зеленi корми з пасовища.
У зимовий перiод коровам з телятами до 8-мiсячного вiку складають рацiони з вмiстом грубих кормiв 40—45%; силосу — 35—40; концентратiв — 15—20, а сухостiйним коровам i нетелям у другiй половинi тiльностi, — вiдповiдно, 55—60, 20—25, 15—20%. Структура рацiонiв для бугаїв-плiдникiв повинна бути такою: в зимовий перiод — сiна 25—30%; соковитих кормiв — 20—25; концентратiв — 45—50; у літній період — сіна — 20—25; трави 40—50; концкормiв 35—45%.
Hайкраща система утримання корiв з телятами — безприв’язна. Примiщення повиннi бути легкого типу, можуть бути трьохстiннi навiси. Площа на корову з телям має становити 4м2. У центральнiй частинi або в торцi вiдгороджують родильне вiддiлення зi станками розмiром 6х2 м для отелення i утримання корови з телям протягом 10—15 днiв. При сезонному розтеленні на 100 корiв потрібно 10—12 станкiв. Для вiдпочинку i вiдгодiвлi молодняку вiдводять секцiю iз розрахунку 3 м2 на теля. Iнша частина примiщення використовується для вiдпочинку корiв.
Для створення зручного лiгва в примiщеннi на земляну пiдлогу з осенi закладають солому шаром 25—30 см, а потiм щоденно додають її iз розрахунку 1,5—2 кг на тварину. За стiйловий перiод утворюється шар пiдстилки завтовшки 80—100 см.
Гнiй з примiщення прибирають бульдозером один раз на рiк пiсля вигону худоби на пасовище. Бурти гною роблять за 100—150 м вiд корiвника.
Годують i поять корiв на вигульних майданчиках iз розрахунку 5—8 м2 на голову. Фронт годiвлi — 0,6—0,8 м на голову.
З вигульно-кормових дворiв у зимовий перiод гнiй прибирають через кожнi 7 днiв бульдозером, а корми роздають мобiльними засобами. Hа вигульних майданчиках повиннi бути груповi автонапувалки з пiдiгрiвом.
При органiзацiї лiтнього утримання особливе мiсце слiд придiляти водопою i перiодичнiй змiнi пасовищ. Лiтом худобу напувають 3—4 рази на день.
Бугаїв-плiдникiв у зимовий перiод утримують в окремих примiщеннях в стiйлах, або денниках. Довжина стiйла — 2,2 м, ширина — 2 м, площа пiдлоги денника — 8—8,5 м2. Примiщення для бугаїв має бути сухим, свiтлим i утримуватись у чистотi. Щоденно, крiм негоди, плiдникiв усiєю групою потрiбно на 4—6 годин випускати на вигульний майданчик розмiром iз розрахунку 50 м2 на бугая. У лiтнiй перiод бугаїв утримують пiд навiсами; тiльки в ранковi й вечiрнi години випускають на випаси.
Вирощування телят
При розведеннi м’ясної худоби телят до 6—8-мiсячного вiку вирощують з матерями. Першi 10 днiв телят утримують у клiтках, де завчасно роблять пiдстилку шаром соломи 30—40 см, а потiм щоденно додають ще — з розрахунку 3—4 кг на корову з телям. Потiм корову з телям переводять в основне стадо.
Для пiдгодiвлi й вiдпочинку телят у корiвнику вiдгороджують окрему секцiю. З метою вiльного доступу телят до матерiв у секцiї роблять лаз висотою 70—75 см. Пiдлогу покривають пiдстилкою шаром 18—20 см, яку щодня поповнюють iз розрахунку 1—2 кг на теля. У секцiї виготовляють годiвницi для кормiв, мiнеральної пiдгодiвлi i груповi автонапувалки з електропiдiгрiвом.
Телят з раннього вiку привчають до поїдання сiна, соковитих i концентрованих кормiв, а потiм згодовують цi корми в такiй кiлькостi, щоб отримати високi середньодобовi прирости (750—1000).
У лiтнiй перiод телят разом з коровами випасають. Для вiдпочинку i пiдгодiвлi телят роблять навiс, у якому монтують напувалки та годiвницi для кормiв i мiнеральних добавок. Телят пiдгодовують концентратами, а в перiод недостатнього травостою — зеленою масою.
Hа кожне теля за перiод вирощування до 8-мiсячного вiку потрiбно затратити, окрiм молока, 550—600 кг корм. од. i 60—65 кг перетравного протеїну.
Вiдгодiвля й нагул м’ясної худоби
Усю худобу м’ясних порiд, що реалiзують на м’ясо, слiд вiдгодовувати i нагулювати до високих вагових кондицiй. При правильнiй органiзацiї нагулу i вiдгодiвлi молодняк здають на м’ясо у вiцi 18 мiсяцiв з живою масою 500—550 кг.
Можна проводити iнтенсивну вiдгодiвлю молодняку кормами, якi безпосередньо заготовленi в господарствi, а також вiдходами харчової промисловостi.
Середньодобовi прирости живої маси за перiод вiдгодiвлi плануються на рiвнi 900—1000 г. При менших приростах рiзко збiльшуються витрати кормiв на одиницю приросту i строки вiдгодiвлi розтягуються. Рекомендуються такi норми годiвлi молодняку при iнтенсивнiй вiдгодiвлi: жива маса 300—350 кг — 7,0—7,5 кг корм. од. i 800—825 г перетравного протеїну; жива маса 350—400 кг — 7,5—8,2 кг корм.од. i 750—820 г перетравного протеїну; жива маса бiльше 400 кг — 8,5—10,5 кг корм. од. i 760—950 г перетравного протеїну. При дефiцитi протеїну в рацiонi необхiдно застосовувати рiзнi бiлково-вiтамiннi i мiнеральнi добавки.
Для молодняку пiсля вiдлучення рекомендується такий склад повнорацiонної сумiшки (в % за поживнiстю): соломи ярої — 30; сiна злакових культур — 30; концкормiв (ячмiнь, овес, горох, вiдходи зернових) — 39; мiнеральнi добавки — 1. Поживнiсть 1 кг такої сумiшки становить 0,64 кг корм.од. i 70 г перетравного протеїну.
Молодняку у вiцi до 12 мiсяцiв кормосумiш додають у кiлькостi 9—10 кг; старше 12 мiсяцiв — 12—13 кг на голову за добу i додатково згодовують 6—10 кг силосу.
Склад кормосумiшки для заключної вiдгодiвлi (в % за поживнiстю): солома яра — 20; сiно злакове — 31; концентрати — 49; мiнеральнi добавки — 1.
У 1 кг такої сумiшi мiститься 0,74 кг корм. од. i 84 г перетравного протеїну. Доступ тварин до кормiв вiдкритий у будь-який час доби. При роздачi кормiв у звичайнi годівниці фронт годiвлi становить 0,5—0,6 м на голову.
Hагул худоби. Економiчно використовувати для нагулу молодняк i вибракувану дорослу худобу. Для нагулу формують гурти з 120—150 голiв дорослої худоби i 150—200 голiв молодняку за принципом аналогiв щодо вiку, живої маси, статi i вгодованостi.
У господарствах з iнтенсивним землеробством рекомендується нагул худоби на культурних пасовищах iз застосуванням загонної системи випасання.
Hа добу на голову молодняку потрiбно в середньому 40—50 л води, для дорослої худоби — 60—70 л. Воду худобi випоюють не менше трьох разiв у прохолоднi i не менше чотирьох разiв — у жаркi днi. Водойми, якщо вони є, повиннi бути перевiренi ветеринарним лiкарем.
Поблизу водойм на пiдвищеннi роблять тимчасовi стiйла для вiдпочинку i пiдгодiвлi худоби, що нагулюється; ставлять корита-годiвницi для мiнеральної пiдгодiвлi i, за необхiдностi, пiдгодовують концкормами.
Вирощування телят
для вiдтворення
У зимовий перiод найбiльш вигiдне безприв’язне утримання молодняку: телиць — по 150—200 голiв, бичкiв — по 35—50 голiв у групi. Годують тварин на вигульних майданчиках. Hа голову повинно припадати 5 м2 площi примiщення i 15—20 м2 вигульно-кормового майданчика.
Обладнання примiщення i вигульно-кормових майданчиків для вирощування молодняку тi ж самi, що i для дорослої худоби.
У зимовий перiод рiвень годiвлi телиць повинен забезпечити нормальний розвиток i високу класнiсть за екстер’єрно-конституцiйними характеристиками (середньодобовi прирости живої маси — 550—600 г).
Рацiон повинен мiстити (в % за поживнiстю): грубих кормiв 40—45; у тому числi соломи — 10; соковитих — 30—40; концентрованих — 20—30.
При оптимальнiй кормовiй базi потрiбно iнтенсивно вирощувати телиць (середньодобовi прирости — 750—800 г), що дасть змогу в 14—15 мiсяцiв отримати тварин живою масою 350 кг i проводити раннє парування.
У лiтнiй перiод телиць випасають i пiдгодовують тiльки при недостатньому травостої.
При годiвлi бичкiв для вiдтворення виходять iз такого розрахунку, щоб середньодобовi прирости живої маси становили не менше 900 г. У зимовий перiод бичкам згодовують (в % за поживнiстю): сiна — 20—25; соковитих кормiв — 20—30; концентрованих — 45—50.
У лiтнiй перiод бичкiв утримують на пасовищi. Крiм того, їм потрiбно проводити пiдгодiвлю із концкормiв (2—3 кг на голову на добу) та зеленої маси однорiчних i багаторiчних трав. У дощову погоду бичкiв утримують пiд навiсами. Hа дослiдних станцiях з оцінки плембугайцiв за енергiєю росту (станцiї потрiбно створювати) необхідно застосовувати безприв’язно-стiйлову систему утримання з годiвлею досхочу.

В. Федак, H. Федак,
Б. Вридник, В. Орос, Л. Войтюк,
О. Лящук, В. Бобрушко
Iнститут землеробства
i тваринництва захiдного регiону УААH

Інтерв'ю
Наразі багато країн світу шукають спосіб, як поліпшити екологічні умови та знайти нові джерела енергії. Одним із рішень цієї глобальної проблеми є вирощування унікального дерева, яке вже відоме у всьому світі під назвою «павловнія». Це... Подробнее
Володимир Шульмейстер. Народився в Миколаєві. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала С. О. Макарова за спеціальністю «турбінобудування», інженер-механік. Захистив докторську дисертацію з матеріалознавства. З 24 грудня 2014 року по 30 грудня 2015 року обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури України
Український інститут майбутнього - незалежний аналітичний центр, який прогнозує зміни і моделює різноманітні сценарії розвитку подій в Україні, пропонує альтернативні рішення. Основні напрямки

1
0