Спецможливості
Статті

Шпаргалка для оцінки грубих кормів

03.10.2011
1268
Шпаргалка  для оцінки  грубих кормів фото, ілюстрація

Про якість кормів для ВРХ у вашому господарстві найкраще розповість… корова. Прислухайтеся!

Про якість кормів для ВРХ у вашому господарстві найкраще розповість... корова. Прислухайтеся!

Кожному гос­по­да­рю відо­ма істи­на, що од­ним із "трьох китів", на яких три­мається ви­со­ка мо­лоч­на про­дук­тив­ність корів, ра­зом із до­б­рою ге­не­ти­кою та на­леж­ним ут­ри­ман­ням, є зба­лан­со­ва­на го­­дівля. Во­на на­разі - вирішаль­ний фак­тор рен­та­бель­ності гос­по­дар­ст­ва. А за­ба­га­то ува­ги до якості кормів на мо­лоч­них фер­мах ніко­ли не бу­ває.
Якісний грубий корм не тільки складає основу годівлі, а й може усунути знайомі багатьом господарствам проблеми: хвороби печінки у худоби, запалення вимені та мастити дійних корів, проблеми з відтворенням стада.
Сен­сор­ний аналіз кор­му
З ог­ля­ду на важ­ливість кормів для от­ри­ман­ня ви­со­кої мо­ло­ко­про­дук­тив­ності потрібно постійно про­во­ди­ти їхній аналіз на склад та якість.
Сен­сор­ний аналіз - це оцінка ор­га­но­леп­тич­них по­каз­ників кор­му за ви­гля­дом, ко­ль­о­ром, за­па­хом. По­тре­ба в про­ве­­­денні та­ко­го аналізу гру­бих кормів обу­мов­ле­на, на­сам­пе­ред, не­га­тив­ним впли­вом не­я­кіс­но­го кор­му на стан здо­ров'я тва­рин.
Ос­нов­ною пе­ре­ва­гою сен­сор­но­го ана­­лізу кормів є опе­ра­тивність та просто­­та про­ве­ден­ня. Крім то­го, сен­сор­ний аналіз не по­тре­бує фінан­со­вих за­трат.
А до його не­доліків мож­на відне­с­ти суб'єк­тивність оцінки, не­об­хід­ність володіння спеціаль­ними знаннями та прак­тич­­ним досвідом фахівців, які його проводять, та обумовлену цим не­­точ­ність ре­зуль­татів.
Сен­сор­ну оцінку си­ло­су та сіна­жу про­во­дять за трьо­ма ос­нов­ни­ми па­ра­ме­т­ра­ми: за­пах, струк­ту­ра, колір.
Для оцінки якості кор­му мож­на ско­ри­с­та­ти­ся да­ни­ми схем 1 та 2.

Як користуватися даними таблицями
Сінаж та си­лос: виз­нач­те, які са­ме за­пах, струк­ту­ру та колір має взя­та ва­ми про­ба, та вста­новіть відповідний бал за кож­ну з трьох ха­рак­те­ри­с­тик, на­ве­де­них у схемі 1. Після про­ве­ден­ня сен­сор­­­но­го аналізу кор­му та при­своєння йо­му балів відповідно до якості за пунк­та­ми підби­ва­ють су­му балів. Потім пот­рібно виз­на­чи­ти, до яко­го са­ме діа­па­­­зо­ну балів на­ле­жить ваш по­каз­ник (таб­ли­ця 1). Так от­ри­муємо ре­зуль­тат сен­сор­ної оцінки якості си­ло­су та сіна­жу. Для оцінки сіна (схема 2) ви­ко­ри­с­то­вуй­те той са­мий ал­го­ритм.
Основні показники лабораторного аналізу
Лабораторний аналіз - хімічний ана­ліз кор­му, який про­во­дять у ла­бо­ра­торіях із ме­тою виз­на­чен­ня йо­го мік­ро­біологічних по­каз­ників.
Най­біль­­шою пе­ре­ва­гою ла­бо­ра­тор­но­го ана­­лізу кор­мів є йо­го точність та об'єк­тивність. Тіль­ки на ос­нові та­ко­го аналізу мож­на пра­виль­но роз­ра­ху­ва­ти раціон для тва­рин.
Для отримання до­стовірно­го ре­зуль­та­ту слід взя­ти про­би кор­му в п'яти різних міс­цях, до то­го ж, місця взят­тя про­би ма­ють бу­ти про­порційно роз­поділені пло­щею си­лос­ної ями. Для відбо­ру проб ви­ко­ри­с­то­ву­ють щуп із діаме­т­ром тру­би при­близ­но 50 мм.
Приклад раціону на основі високоякісного основного корму:
Кукурудзяний силос    20 кг
Сінаж із люцерни    16 кг
Корнаж    5 кг
Соєвий шрот    1 кг
Пивна дробина    5 кг
Ячмінь    2 кг
Пшениця    2 кг
Меляса    1 кг
Цього раціону вистачить для отримання молока:
35,1 кг - за NEL або 36,0 кг - за nXP
Вис­нов­ки для прак­тиків
Ос­нов­ною стат­тею ви­т­рат тва­рин­ниць­ких гос­по­дарств за­ли­ша­ють­ся кор­ми. То­му ре­гу­ляр­не про­ве­ден­ня аналізу кормів - ос­но­ва для ефек­тив­но­го роз­ра­хун­ку раціонів. Це, своєю чер­гою, сприяє змен­шен­ню ви­т­рат гос­по­дар­ст­ва. До то­го ж, пра­виль­но роз­ра­хо­ва­ний раціон дає змо­гу от­ри­ма­ти ба­жа­ну про­дук­тивність не ли­ше у роз­ра­хун­ках, а й на прак­тиці.
Од­нак не слід за­хоп­лю­ва­ти­ся над­мірною еко­номією на годівлі. Кор­ми, які за сен­сор­но­го та ла­бо­ра­тор­но­го аналізів ма­ють не­за­довільні по­каз­ни­ки, тва­ри­нам зго­до­ву­ва­ти не мож­на! Це не ли­ше не­га­тив­но впли­не на про­дук­тивність, а й мо­же за­вда­ти шко­ди здо­ров'ю ху­до­би.
Важ­ли­вим фак­то­ром під час оціню­ван­ня гру­бо­го кор­му є об'єктивність, за­в­дя­ки якій мож­ли­ве раціональніше за­сто­су­ван­ня кон­цен­т­ро­ва­них кормів. Особ­ли­во важливо правильно взяти пробу корму, адже неправильний відбір може суттєво викривити результати аналізу.
Отже, постійний контроль якості грубих кормів підвищує рентабельність виробництва тваринницької продукції в господарстві.

На­талія Сергєєва,
спеціаліст із мар­ке­тин­гу
ТОВ "ПЬОТТIНГЕР Ук­раїна"

Інтерв'ю
Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України
Ідея спалювати в котлах ТЕЦ солому ще в 80-х здалася б смішною. Однак зараз учені бачать не тільки можливість замінити ним, кукурудзяним і соняшним бадиллям дві третини газу, але й доводять, що тепло
Директор Сквирської сільськогосподарської дослідної станції Юрій Терновий
15 червня на Сквирській сільськогосподарській дослідній станції проводився щорічний День поля. Він був присвячений органічному землеробству, адже це єдина в Україні дослідна станція, спеціалізацією якої є органічне землеробство. Сайт «... Подробнее

1
0