Спецможливості
Техніка та обладнання

Про­тру­ю­вачі насіння: ре­зуль­та­ти те­с­ту­вань

10.04.2014
1410
Про­тру­ю­вачі насіння: ре­зуль­та­ти те­с­ту­вань фото, ілюстрація

За результатами випробувань та оцінювання якості роботи, проведених відповідно до вимог нормативно-правових актів України, до вашої уваги пропонується характеристика роботи п’яти протруювачів імпортного та вітчизняного виробництва продуктивністю від 3 до 15 т/год з метою допуску їх на вітчизняний ринок.

За результатами випробувань та оцінювання якості роботи, проведених відповідно до вимог нормативно-правових актів України, до вашої уваги пропонується характеристика роботи п’яти протруювачів імпортного та вітчизняного виробництва продуктивністю від 3 до 15 т/год з метою допуску їх на вітчизняний ринок.

В. По­горілий, заст. ди­рек­то­ра,
В. Вой­новсь­кий, за­вла­бо­ра­торією,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Сівба не­про­труєним насіннєвим ма­теріалом при­зво­дить до по­ши­рен­ня хво­роб зер­но­вих куль­тур, які не зни­щу­ють­ся пізніше хімічни­ми за­со­ба­ми. Су­часні тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня про­дукції по­тре­бу­ють обов’яз­ко­вої підго­тов­ки посів­но­го ма­теріалу, зо­к­ре­ма про­тру­ю­ван­ня та об­роб­ки мікро- і ма­к­ро­еле­мен­та­ми, ре­гу­ля­то­ра­ми та сти­му­ля­то­ра­ми рос­ту. Ви­ко­ри­с­тан­ня про­тру­ю­вачів за­без­пе­чить на­­дійний хімічний за­хист рос­лин від шкідників і хво­роб на по­чат­ковій фазі ве­ге­тації, що у по­даль­шо­му по­зи­тив­но впли­ває на вро­жайність зер­но­вих куль­тур.
Ос­нов­ним за­вдан­ням про­тру­ю­ван­ня насіння є рівномірність та по­вно­та об­роб­ки йо­го от­ру­тохіміка­та­ми і за­без­пе­чен­ня не­уш­ко­д­же­ності насінин ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ма­ши­ни під час тех­но­логічно­го про­це­су. То­му якість про­тру­ю­ван­ня насіння за­ле­жить від пра­виль­ності ви­бо­ру ти­пу про­тру­ю­ва­ча та до­с­ко­на­лості йо­го ро­бо­чих ор­ганів.
Технічні засоби та умови тестувань
На рин­ку Ук­раїни чи­ма­ло про­тру­ю­вачів як вітчиз­ня­них ви­роб­ників, так і імпорт­них. Аг­рарії ви­ко­ри­с­то­ву­ють про­тру­ю­вачі ка­мер­но­го, шне­ко­во­го чи ро­таційно­го типів. За­леж­но від об­сягів посівних площ кож­не гос­по­дар­ст­во са­мостійно до­би­рає техніку для про­тру­ю­ван­ня насіння як за її ти­пом, так і за про­дук­тивністю.
   Шне­кові про­тру­ю­вачі насіння здійс­ню­ють про­цес на­не­сен­ня от­ру­то­хі­мікатів на насіння шля­хом по­да­ван­ня у шнек до­зо­ва­ної кількості насіння і пре­па­ра­ту та пе­ремішу­ван­ня їх під час транс­­­пор­ту­ван­ня до ви­ван­та­жу­валь­ної гор­ло­ви­ни. Як пра­ви­ло, ці про­тру­ю­вачі ха­рак­те­ри­зу­ють­ся про­дук­тив­ністю до
25 т/год та про­сто­тою кон­ст­рукції ма­­ши­­ни.
   Ка­мерні про­тру­ю­вачі здійсню­ють до­зу­ван­ня і по­да­ван­ня насіння та ро­­­­бо­чої ріди­ни у ка­ме­ру про­тру­ю­ван­ня, фор­му­ють потік насіння у ви­гляді по­рож­ни­с­то­го ци­­ліндра, по­пе­ред­ньо об­роб­ля­ють на­­­сі­н­нєвий ма­­те­ріал крап­ли­на­ми роз­­­пи­ле­но­го рід­ко­го пре­па­ра­ту у спе­ціаль­ній ка­мері. Об­роб­ле­не та­ким чи­ном насіння са­мо­пли­вом над­хо­дить у розмі­ще­ний під ка­ме­рою шнек, де відбу­вається йо­го пе­ремішу­ван­ня, звідти во­но транс­пор­туєть­ся у та­ру. Ма­ши­ни цьо­го ти­пу складніші за бу­до­вою. У гос­по­дар­ст­вах ви­ко­ри­с­то­ву­ють за­зви­чай ма­ши­ни про­дук­тивністю до 60 т/год.
   Ро­таційні про­тру­ю­вачі на­но­сять роз­пи­ле­ний пре­па­рат на пев­ну кількість ру­хо­мо­го посівно­го ма­теріалу, ут­во­ре­ну конічним обер­то­вим ро­бо­чим ор­га­ном і не­ру­хо­мим циліндром. Об­роб­ле­не та­ким чи­ном насіння ви­ван­та­жується че­рез вікон­це у не­ру­хо­мо­му циліндрі. Про­тру­ю­вачі цьо­го ти­пу най­с­кладніші за бу­до­вою. Спектр їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня — гос­по­дар­ст­ва про­дук­тивністю до 80 т/год.
Крім то­го, шне­кові та ка­мерні про­тру­ю­вачі ділять­ся на стаціонарні та пе­ре­сувні. Во­ни тех­но­логічно різнять­ся ли­ше спо­со­бом по­да­ван­ня насіння у бун­кер: пе­ре­сувні з цією ме­тою об­лад­нані спеціаль­ним шне­ком для підби­ран­ня насіння із куп, а стаціонарні — за­ван­та­жу­ють за до­по­мо­гою до­дат­ко­вих при­ст­роїв або вруч­ну. Більшість ро­таційних про­тру­ю­вачів ви­ко­ри­с­то­ву­ють у лініях для підго­ту­ван­ня зер­на до висіву.
Ниж­че по­да­но особ­ли­вості кон­ст­рукції п’яти ви­про­бо­ву­ва­них про­тру­ю­вачів (табл. 1) про­дук­тивністю від 2 до 15 т/год та ре­зуль­та­ти їхніх те­с­ту­вань за оцінкою якості про­труєння на­сін­нєво­го ма­теріалу та рівня йо­го по­шко­д­жен­ня під час об­роб­ки.

Умо­ви ви­про­бу­вань
Ви­про­бу­ван­ня про­во­ди­ли у рег­ла­мен­­­­­то­ва­них умо­вах за пев­них ре­жимів ро­­­бо­ти, зо­к­ре­ма за во­ло­гості посівно­го ма­­­те­ріалу 14,0–14,5%. Об­роб­ля­ли зер­но ози­мої пше­ниці пре­па­ра­том Віта­вакс 200 ФФ, в. с. к., проти ле­тю­чої та твер­дої са­­жок, ко­ре­не­вої гнилі та пліснявіння зер­на.
Для порівняль­но­го те­с­ту­ван­ня про­тру­ю­вачів насіння бу­ло об­ра­но:
 про­тру­ю­вач CIMBRIA мо­делі CC 150 ви­роб­ництва фірми Cimbria (Австрія);
 про­тру­ю­вач Willy Niklas мо­делі WN-14 ви­роб­ництва фірми Willy Niklas (Ні­меч­чи­на);
 мобільний ком­плекс для про­труєння насіння Dorez мо­делі RT354 ви­роб­ництва фірми Dorez (Фанція);
 бун­кер для про­труєння насіння Stara мо­делі Reboke 6000 TSI ви­роб­ництва фірми Stara (Бра­зилія);
 про­тру­ю­вач ПНШ-3 ви­роб­ництва фірми «Львіва­г­ро­ма­ш­про­ект» (Ук­раїна).

Результати тестувань
До ви­про­бу­вань про­тру­ю­вачі про­пра­цю­ва­ли на­ла­ш­то­ва­ни­ми відповідно до ре­ко­мен­дацій з ек­сплу­а­тації уп­ро­довж не мен­ше ніж 10 год. Те­с­ту­ван­ня про­во­ди­ли за оп­ти­маль­них на­ла­ш­ту­вань ма­шин та номіна­ль­ної нор­ми по­да­ван­ня на­­сіння. Оцінку якості ро­бо­ти про­тру­ю­вачів на­ве­де­но у таб­л. 2. На відповідність вітчиз­ня­ним ви­мо­гам пе­ревіря­ли такі по­каз­ни­ки, як зміна во­ло­гості насіння після об­роб­ки, відсо­ток по­шко­д­же­но­го насіння внаслідок об­роб­ки та відхи­лен­ня у нормі по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни.
Під час те­с­ту­вань про­тру­ю­вачів вста­нов­ле­но, що ма­ши­ни за якістю ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су за­до­воль­ни­ли ви­мо­ги нор­ма­тив­них до­­ку­ментів. Відсо­ток по­шко­д­жен­ня насіння після об­роб­ки, за ви­мо­га­ми нор­ма­тив­них до­ку­ментів Ук­раїни, не до­пу­с­кається, але не­знач­не по­шко­д­жен­ня у всіх типів про­тру­ю­вачів все-та­ки бу­ло відміче­но (у шне­ко­вих ма­ши­нах він більший, а в ро­таційних та ка­мер­них — мен­ший).
Слід відміти­ти, що та­кий рівень по­шко­д­жень під час об­роб­ки за­зна­че­но в інструкціях з ек­сплу­а­тації про­тру­ю­вачів, пред­став­ле­них за­во­да­ми-ви­роб­ни­ка­ми.
Крім то­го, у про­цесі те­с­ту­вань бу­ло відміче­но і вста­нов­ле­но де­які про­гре­сивні особ­ли­вості ок­ре­мих вузлів та до­дат­ко­во­го об­лад­нан­ня ма­шин та вка­за­но низ­ку невідповідно­с­тей вітчиз­ня­ним ви­мо­гам технічної ек­сплу­а­тації (табл. 3).

Ре­зю­ме
За якістю ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су всі ма­ши­ни за­до­воль­ни­ли ви­мо­ги нор­ма­тив­них до­ку­ментів і після усу­нен­ня невідповідно­с­тей та по­вно­го до­ку­мен­таль­но­го оформ­лен­ня бу­ли до­пу­щені на ри­нок Ук­раїни.
Якість про­тру­ю­ван­ня насіння тех­ніч­ни­ми за­со­ба­ми за­ле­жить від ти­пу про­тру­ю­ва­ча та до­с­ко­на­лості ро­бо­чих ор­га­нів:
шне­кові про­тру­ю­вачі ма­ють най­біль­ший відсо­ток трав­му­ван­ня насіння (0,5%) та ви­ко­ри­с­то­ву­ють більшу кіль­кість во­ди під час об­роб­ки, але най­до­с­тупніші для не­ве­ли­ких гос­по­дарств;
ка­мерні про­тру­ю­вачі ма­ють на по­ря­док мен­ший відсо­ток по­шко­д­жен­ня на­сіння (0,035%); з ог­ля­ду на ви­щу про­дук­тивність їх ви­ко­ри­с­то­ву­ють гос­по­дар­ст­ва се­редніх розмірів;
ро­таційні про­тру­ю­вачі ма­ють най­мен­ший відсо­ток по­шко­д­жен­ня насіння під час йо­го об­роб­ки (0,07%); їх ви­ко­ри­с­то­ву­ють у ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах за­вдя­ки то­му, що мо­жуть об­роб­ля­ти як зер­нові, так і інші сільсько­го­с­по­дарські куль­ту­ри, що важ­ли­во під час об­роб­ки насіння.

Інтерв'ю
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее
Кліматичні зміни та несприятливі для ринку умови, спричинені COVID-19, не дали змоги українським агровиробникам цього року вкотре продемонструвати світу рекордні врожаї, особливо таких пізніх культур, як кукурудза та соняшник. Втім, і той... Подробнее

1
0