Спецможливості
Архів

Методична допомога в проектуваннi та будiвництвi фермерських господарств

05.06.2008
972
Методична допомога в проектуваннi та будiвництвi фермерських господарств фото, ілюстрація
Методична допомога в проектуваннi та будiвництвi фермерських господарств

Методична допомога в проектуваннi та будiвництвi фермерських господарств

Для ефективної виробничої дiяльностi фермерськi господарства повиннi бути забезпеченi не лише землею, знаряддями виробництва, але також необхiдними будiвлями та спорудами.

У процесі реформування аграрно-промислового комплексу України важливу роль відіграють селянськi (фермерськi) господарства, чисельнiсть яких досягла майже 40 тисяч.
Фермерськi господарства, якi базуються на конкурентоспроможнiй пiдприємницькiй формi виробництва з високотоварним господарським укладом, є альтернативою державному та кооперативному агропромисловому сектору економiки України.
Фермерськi господарства характеризуються рiзноманiтнiстю напрямiв виробничої дiяльностi та розмiрiв площi землекористування, що визначається регiональними (природно-клiматичними та економiчними) умовами. У степових районах середнiй розмiр площi наданої землi в розрахунку на одне господарство становить 50—55 га, в лiсостеповiй — 35—40, на Полiссі — 20—25, а в зонi Карпат та Прикарпаття всього — 5—6 га.
Часто фермери додатково орендують значну площу землi i в загальному користуваннi мають по 200—300 га.
Господарства вирощують зерновi та технiчнi культури, овочi, картоплю, займаються садiвництвом та виноградарством, а також утримують тварин та птицю. Частина господарств переробляє сiльськогосподарську продукцiю та виробляє продукти харчування для реалiзацiї.
Характерною особливiстю виробничих об’єктiв у фермерських господарствах є те, що вони, порiвняно з колишніми колгоспами та радгоспами, мають значно меншу мiсткiсть або потужнiсть.
Так, наприклад, переважна бiльшість господарств, якi займаються тваринництвом, утримують до 10 корiв, до 15—20 свиней або овець, декiлька десяткiв курей, качок або гусей. При цьому рiзнi види тварин i птицi утримуються на однiй дiлянцi, а зазвичай i в однiй будiвлi.
Для фермерських господарств характерними є сховища продукцiї невеликої мiсткостi (овочесховища на 50—100 т, зерносховища на 200—300 т), м’ясопереробнi цехи на 0,5—1,0 т/добу, невеликi теплицi та парники тощо.
Здебільшого виробнича зона фермерських господарств розташована поблизу, а iнколи навiть на територiї селищної зони, що може певною мiрою ускладнити екологiчне становище, оскiльки у виробничiй зонi розмiщені будiвлi та споруди для утримання тварин i птицi, для зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї, обслуговування сiльськогосподарської технiки, об’єкти енергетики, водопостачання тощо.
Чинна нормативна база, яка регламентує проектування i будiвництво об’єктiв в агропромисловому комплексi України, була розроблена на початку 90-х рокiв, тобто в той перiод, коли фермерство лише зароджувалося. Тому в нормативних документах не знайшли повного вiдображення характернi технологiчнi та технiчнi особливостi виробничих об’єктiв для фермерських господарств, у тому числi їх розмiри, потужнiсть або мiсткiсть, планувальнi та будiвельнi рiшення, вимоги щодо розмiщення об’єктiв на генеральному планi з урахуванням санiтарних, ветеринарних та протипожежних вимог тощо.
Вiдповiдно до програми розробки системи основних документiв Української нацiональної бази проектування об’єктiв АПК, об’єднання “УкрHДIагропроект” у 1997 роцi розробило, а Держбуд України затвердив Державнi будiвельнi норми України ДБH Б.2.4-4—97 “Планування i забудова малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств”.
У цьому нормативному документi, по сутi, вперше в Українi висвiтлено основнi вимоги щодо планування та забудови фермерських господарств.
З метою надання фермерам практичної допомоги в проектуваннi та будiвництвi виробничих об’єктiв за дорученням Мiнагрополiтики України об’єднання “УкрHДIагропроект” готує серiю методично-нормативних документiв, у яких на основi узагальнення досвiду проектування, будiвництва i функцiонування уже дiючих господарств висвiтлено оптимальнi вирiшення із створення ефективних типiв виробничих об’єктiв рiзного напряму i потужностi.
У 2000 роцi розроблено перший документ “Методичнi вказiвки з проектування тваринницьких ферм у селянських (фермерських) господарствах”, у якому наведено рекомендацiї зi створення невеликих за обсягами виробництва тваринницьких об’єктiв, типи та технологiчнi i планувальнi вирiшення необхiдних будiвель i споруд.
Так, для багатьох господарств характерним є утримання невеликих груп тварин рiзних видiв.
Для цього доцiльною є будiвля, наведена на рис. 1. Вона розрахована на утримання 10 свиней на вiдгодiвлi, 2 корiв з телятами та птицi.
Останнiми роками деякi господарства вiддають перевагу вирощуванню гусей. Свiйська гуска добре використовує пасовиська й зеленi корми, швидко вiдгодовується, дає висококалорiйне м’ясо, цiнний пух i перо. Гусенят за iнтенсивної системи вирощування забивають на м’ясо вже в 60—75-денному вiцi.
Hа рис. 2 подано взірець виробничої будiвлi для вирощування 500 гусенят на рiк. У будiвлi передбачено окремi примiщення для утримання дорослих гусей, для вирощування реммолодняку та гусенят на м’ясо.
У поточному роцi розробляються методичнi рекомендацiї з проектування та будiвництва виробничих об’єктiв рослинницького напряму, зокрема висвiтлюються оптимальнi вирiшення будiвель та споруд для зберiгання та первинної обробки зернових культур, овочiв, фруктiв тощо.
У наступному роцi планується розробити посiбник, у якому будуть представленi об’єкти для переробки сiльськогосподарської продукцiї.
У методичних документах представлено і типи виробничих пiдприємств певного напряму; типи виробничих будiвель i споруд — мiсткiсть або потужнiсть, оптимальнi, технологiчнi, планувальнi та будiвельно-конструктивнi вирiшення; функцiонально-планувальна органiзацiя генерального плану територiї з визначенням особливостей розмiщення житла, виробничих та допомiжних будiвель i споруд; особливостi вирiшення iнженерного обладнання та мереж; елементи благоустрою територiї; заходи охорони навколишнього середовища вiд забруднення. Hаведено також економiчнi приклади вирiшення житлових будинкiв, найбiльш характерних виробничих будiвель i споруд (для утримання тварин i птицi, зберiгання та переробки сiльськогосподарської продукцiї, зберiгання та обслуговування технiки) тощо.

О.Омельченко, канд. екон. наук,
О.Смiрнов, канд. техн .наук,
Ю.Кошиць, канд. техн. наук,
об’єднання “УкрHДIагропроект”

Інтерв'ю
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 

1
0