Спецможливості
Статті

Еко­но­ми­ти на насінні — вар­то чи ні?

10.04.2014
1681
Еко­но­ми­ти  на насінні —  вар­то чи ні? фото, ілюстрація

Вибір гібрида кукурудзи — це мистецтво знаходження балансу між високою врожайністю зерна і швидкістю віддачі ним вологи.

Довгі ро­ки ку­ку­руд­за в Ук­раїні по­вер­та­ла на­леж­ну їй ча­ст­ку у струк­турі посівних площ і зреш­­тою в ба­га­ть­ох регіонах от­ри­ма­ла ліди­ру­ючі по­зиції. Але такі ро­ки, як 2004, 2008 та 2013, до­да­ють сумніву то­ва­ро­ви­роб­ни­кам сто­сов­но кількості її площ у струк­турі посівів гос­по­дарств. Ос­нов­на при­чи­на — це збит­ковість або ж ну­ль­о­ва рен­та­бельність ви­роб­ництва. Значні ви­т­ра­ти на сушіння, логісти­ку та в ціло­му на тех­но­логію за не­стабільної та ще й низь­кої ціни на зер­но зму­си­ли за­мис­ли­ти­ся ба­га­ть­ох влас­ників і ста­ли по­штов­хом до по­шуків шляхів еко­номії ма­теріаль­но-гро­шо­вих ви­т­рат на тех­но­логію куль­ту­ри ку­ку­руд­за . З-поміж ос­нов­них тех­но­логічних еле­ментів насіння ку­ку­руд­зи є чи не най­важ­ливішою ви­роб­ни­чою скла­до­вою. То­му й по­стає пи­тан­ня: еко­но­ми­ти на насінні — вар­то чи ні?

Вирішу­ю­чи стра­тегічне пи­тан­ня струк­ту­ри посівних площ, потрібно пам'ята­ти, що ку­ку­руд­за — од­на із найцінніших сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур за кор­мо­ви­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми і вро­жай­ни­ми оз­на­ка­ми. Ви­ко­ри­с­тан­ня у ви­роб­ництві ви­со­ко­про­дук­тив­них гіб­ри­дів ку­ку­руд­зи, які ха­рак­те­ри­зу­ють­ся ви­со­ким ге­не­тич­ним по­тенціалом і адап­тивністю до ви­ро­щу­ван­ня у різних грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах, є важ­ли­вим чин­ни­ком стабільно­го ви­роб­ництва зер­на в Ук­раїні. Су­час­ний стан ви­роб­ництва зер­на в країні мож­на суттєво поліпши­ти шля­хом уп­ро­ва­д­жен­ня ефек­тив­них тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­руд­зи на ос­нові ви­ко­ри­с­тан­ня но­вих про­дук­тив­них гібридів ку­ку­руд­зи різних груп стиг­лості.
У зв’яз­ку з різною адап­тивністю но­во­с­тво­ре­них гібридів ку­ку­руд­зи до кон­крет­них умов Ук­раїни та її не­од­норідних грун­то­во-кліма­тич­них зон прак­тич­ну цінність для аг­ро­ви­роб­ників ста­но­вить інфор­мація про гібри­ди різних груп стиг­лості, що до­по­мо­же їм зро­би­ти пра­виль­ний вибір, а та­кож виз­на­чи­ти оп­ти­маль­не їхнє співвідно­шен­ня у струк­турі посівних площ.
Най­частіше то­ва­ро­ви­роб­ни­ки, до­би­ра­ю­чи гібри­ди ку­ку­руд­зи, звер­та­ють ува­гу на гру­пу стиг­лості, а вже потім на сам гібрид. Су­час­ний асор­ти­мент гібридів ку­ку­руд­зи відзна­чається різною три­валістю ве­ге­таційно­го періоду, фор­мою і ве­ли­чи­ною ор­ганів рос­ли­ни, стійкістю до затінен­ня, за­гу­щен­ня, хво­роб, по­су­хи, ре­акцією на по­пе­ред­ни­ки то­що. На на­шу дум­ку, ос­нов­ну ува­гу слід приділя­ти са­ме гібри­ду, стійко­му до не­спри­ят­ли­вих умов ви­ро­щу­ван­ня та здат­но­му до при­ско­ре­ної во­ло­говіддачі у період дозріван­ня зер­на, а не групі стиг­лості, до якої він на­ле­жить.
Ви­роб­ни­ча прак­ти­ка свідчить, що нові гібри­ди ку­ку­руд­зи і вітчиз­ня­ної, і за­рубіжної се­лекцій ха­рак­те­ри­зу­ють­ся ви­со­кою вро­жайністю, тех­но­логічністю, стійкістю проти хво­роб, вирівняністю за ос­нов­ни­ми мор­фо­логічни­ми по­каз­ни­ка­ми. Вод­но­час не завжди про­сте­жується ко­ре­ляційний зв’язок між рівнем про­дук­тив­ності та зби­раль­ною во­логістю зер­на.
Відда­ча во­ло­ги, з од­но­го бо­ку, зу­мов­ле­на за­вер­шен­ням фізіологічних про­цесів під час до­сти­ган­ня ку­ку­руд­зи і три­ває при­близ­но до до­сяг­нен­ня рівня во­ло­гості зер­на 35%, з другого — фізич­ним йо­го ви­си­хан­ням після до­сяг­нен­ня за­зна­че­но­го по­каз­ни­ка во­ло­гості. У пізньо­­стигліших гібридів ку­ку­руд­зи ви­со­кий по­тенціал про­дук­тив­ності за­кла­де­но ге­не­тич­но, але по­ча­с­ти че­рез ви­со­ку во­логість зер­на їхнє ви­ро­щу­ван­ня зовсім втра­чає сенс у північних регіонах Ук­раїни. Інтен­сивність цих про­цесів здебільшо­го за­ле­жить від умов зовнішньо­го се­ре­до­ви­ща, зо­к­ре­ма по­год­них чин­ників: тем­пе­ра­ту­ри, во­ло­гості повітря і грун­ту. Швид­кість віддачі во­ло­ги зер­ном ку­ку­руд­зи обу­мов­ле­на не тільки умо­ва­ми зовнішньо­го се­ре­до­ви­ща, а й спад­ковістю.
Із мор­фо­логічних оз­нак найбільший вплив на швидкість віддачі во­ло­ги зер­ном має розмір зер­на, йо­го ма­са та фор­ма. Тип зер­на ку­ку­руд­зи, йо­го ана­томічні оз­на­ки (фор­ма зернівки, кон­си­с­тенція ен­до­­спер­му) та­кож відігра­ють пев­ну роль у про­це­сах во­ло­говіддачі. На­при­клад, ку­ку­руд­за кре­ме­ни­с­то­го ти­пу стійкіша до впли­ву зовнішньо­го се­ре­до­ви­ща і гриб­них за­хво­рю­вань, а зу­бо­подібна, особ­ли­во бо­рош­ни­с­та, — менш стійка. Змі­шу­ва­ти різні ти­пи ку­ку­руд­зи не­при­пу­с­ти­мо.
У на­си­пах зер­на ку­ку­руд­зи відбу­ва­ють­ся складні біологічні й біохімічні про­це­си, що зу­мов­лю­ють життє­діяль­ність як йо­го са­мо­го, так і мікро­ор­ганізмів та шкідників, що «співжи­вуть» у ньо­му. Ре­зуль­та­та­ми цих про­цесів, за спри­ят­ли­вих умов, є збе­ре­жен­ня і навіть поліпшен­ня при­род­них яко­с­тей зер­на ку­ку­руд­зи, а за не­спри­ят­ли­вих — втра­та тієї чи іншої ча­с­ти­ни ор­ганічної ре­чо­ви­ни і погір­шен­ня йо­го хімічно­го скла­ду.
За од­на­ко­вих во­ло­гості і тем­пе­ра­ту­ри зер­но ку­ку­руд­зи ди­хає енергійніше, ніж зер­но інших злаків. Це по­яс­нюється йо­го підви­ще­ною гігро­скопічністю че­рез силь­но роз­ви­не­ний за­ро­док, ма­са яко­го ста­но­вить 8–15% ма­си зер­ни­ни або 1/9 її об'єму. Розміщу­ють і зберіга­ють зер­но ку­ку­руд­зи з ура­ху­ван­ням йо­го ти­пу, ста­ну і ка­те­горії якості (во­ло­гості і засміче­ності). За­леж­но від ста­ну зер­но слід зберіга­ти нарізно: су­хе (до 14%), се­ред­ньої су­хості (до 15,5), во­ло­ге (15,6–17,0) та си­ре (по­над 17%). Для су­хо­го зер­на ку­ку­руд­зи ви­со­ту на­си­пу в схо­вищі не об­ме­жу­ють, ли­ше для зер­на се­ред­ньої су­хості теп­лої по­ри ро­ку (тем­пе­ра­ту­ра — по­над 10°С) на­сип має бу­ти не ви­щим ніж 2–2,5 м. У разі три­ва­ло­го зберіган­ня зер­­на ку­ку­руд­зи в еле­ва­то­рах йо­го обов'яз­­ко­во охо­ло­д­жу­ють до тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща й за­кла­да­ють за во­ло­гості не ви­ще ніж 14%.

Гібрид як фак­тор впли­ву на за­трат­ний ме­ханізм тех­но­логії
Про­цес ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­руд­зи пред­став­ляє со­бою над­зви­чай­но склад­ний і ви­т­рат­ний ме­ханізм, ос­нов­ни­ми кри­теріями яко­го є не­ухиль­не до­три­ман­ня тех­но­логії, своєчас­не і якісне ви­ко­­нан­ня всіх тех­но­логічних опе­рацій, які вклю­ча­ють ком­плекс за­ходів із до­бо­ру по­пе­ред­ників, об­робітку грун­ту, удо­б­рен­ня, сівби, за­хи­с­ту рос­лин від шкідли­вих об'єктів, си­с­те­ми зби­ран­ня вро­жаю то­що. Усі ці тех­но­логічні опе­рації ма­ють відповіда­ти ви­мо­гам то­го чи іншо­го гібри­да ку­ку­руд­зи для мак­си­маль­но­го роз­крит­тя йо­го ге­не­тич­но­го по­тенціалу, вод­но­час сам гібрид є ва­го­мою скла­до­вою тех­но­логічних за­трат.
У су­час­них умо­вах ви­роб­ництва гіб­ри­ди ку­ку­руд­зи ви­с­ту­па­ють як са­мо­стій­ний фак­тор ре­гу­ляції ви­роб­ни­чих ви­т­рат, у зв'яз­ку з чим доцільно до­три­му­ва­тись оп­ти­маль­но­го співвідно­шен­ня гіб­ри­дів різних груп стиг­лості, що за­без­пе­чує стабільність ви­роб­ництва про­дукції, послідовність зби­раль­но­го кон­веєра й оп­тимізацію ви­т­рат на післяз­би­раль­ну до­роб­ку во­ло­го­го зер­на. У цьо­му ра­курсі добір гібридів ку­ку­руд­зи і оп­тимізація їхньої струк­ту­ри з точ­ки зо­ру рен­та­бель­ності ви­роб­ництва ма­ють бе­зу­мовні пе­ре­ва­ги.
Для відповіді на по­став­ле­не на по­­чат­­­ку статті за­пи­тан­ня ми взя­ли­ся по­­рів­­ня­ти гібри­ди ку­ку­руд­зи ком­панії «Ліма­грейн» — як нові, так і ті, що декілька років то­му бу­ли пред­став­лені в Реєстрі сортів рос­лин Ук­раїни про­дук­тив­ни­ми гібри­да­ми ку­ку­руд­зи де­шев­шо­го сег­мен­та інших ви­роб­ників. Для аналізу бу­ло відібра­но най­по­пу­лярніші гібри­ди вітчиз­ня­ної се­лекції, які ми й взя­ли за кон­троль 1, 2 та 3.
Най­ви­щу вро­жайність зер­на на Київщині фор­му­вав се­ред­нь­о­с­тиг­лий гібрид ку­ку­руд­зи ЛГ 3350 (11,9 т/га) за во­ло­гості під час зби­ран­ня 22,3%. Вод­но­час на 0,2 т/га йо­му по­сту­пив­ся уро­жай на кон­тролі 3 за більшої на 7,9% во­ло­гості — та­ка різни­ця у зби­ральній во­ло­гості спри­чи­нює зайві ви­т­ра­ти на пе­ре­ве­зен­ня та післяз­би­раль­не до­су­шу­ван­ня цьо­го зер­на. Уро­жайність на рівні 11,6 та 11,7 т/га от­ри­ма­ли но­вий гібрид ку­ку­руд­зи брен­да ЛГ та Латіза­на, які знач­но пе­ре­ви­щу­ють за про­дук­тивністю гібри­ди у відповідних кон­тро­лях. У Чер­каській та Харківській об­ла­с­тях більшу про­дук­тивність за низь­кої во­ло­гості зер­на за­без­пе­чив та­кож гібрид ку­ку­руд­зи ЛГ 3350, а у Кіро­во­градській — но­вий гібрид ку­ку­руд­зи брен­да ЛГ.
Се­ред­ня вро­жайність кож­ної гру­пи гібридів ку­ку­руд­зи дає змо­гу чітко про­сте­жи­ти пе­ре­ва­ги кон­крет­но­го гібри­да. Так, порівню­ю­чи гібри­ди з ФАО 290, слід відміти­ти, що но­вий гібрид ку­ку­руд­зи «Ліма­грейн» має на час зби­ран­ня на 2% сухіше зер­но та за­без­пе­чує на 1,2 т/га більшу вро­жайність зер­на за йо­го ба­зо­вої во­ло­гості. У другій групі за се­редніми зна­чен­ня­ми пе­ре­ва­гу та­кож має се­ред­нь­о­­стиг­лий гібрид ку­ку­руд­зи Латіза­на, у яко­го пе­редзби­раль­на во­логість зер­на бу­ла мен­шою на 1,5%, а вро­жайність пе­ре­ва­жа­ла на 1,1 т/га. Найбільша різни­ця за во­логістю зер­на бу­ла у се­ред­нь­о­с­тиг­лих гібридів ку­ку­руд­зи із ФАО 350. Сухішим (на 4,4%) бу­ло зер­но гібри­да ЛГ 3350 за збільшен­ня вро­жаю на рівні 0,7 т/га .
Порівню­ю­чи ос­новні еко­номічні по­каз­ни­ки, що ви­хо­дять із се­ред­ньої вро­жай­ності та во­ло­гості кож­ної гру­пи гібридів ку­ку­руд­зи, мож­на чітко про­сте­жи­ти за­ко­номірність та відповісти на по­став­ле­не на по­чат­ку статті за­пи­тан­ня. Так, по­рів­ню­ю­чи гібри­ди ку­ку­руд­зи із ФАО 290, слід відміти­ти, що но­вий гібрид брен­да ЛГ має на 70 грн/т ниж­чу собівартість зер­на та на 12,6% більшу рен­та­бельність ви­роб­ництва. У групі з ФАО 320 у гібри­да ку­ку­руд­зи Ла­ті­за­на собівартість мен­ша на 50 грн/т, а рен­та­бельність ви­ща на 8,1%. Найбіль­ша різни­ця за собівартістю зер­на бу­ла у се­ред­нь­о­с­тиг­лих гібридів із ФАО 350. Так, собівартість бу­ла най­ниж­чою у гібри­да ку­ку­руд­зи ЛГ 3350, яка на 131 грн/т бу­ла мен­шою віднос­но кон­тро­лю 3, а рен­та­бельність ви­ро­щу­ван­ня зро­с­та­ла на 22,1%.
От­же, із за­сто­су­ван­ням еко­номії у тех­но­логії з підви­ще­ним рівнем ви­т­рат, тоб­то заміною од­но­го з інтен­сив­них прий­омів менш ви­т­рат­ним (гібри­ди ку­ку­руд­зи різних се­лекційно-ге­не­тич­них центрів), відбу­ло­ся зни­жен­ня про­дук­тив­ності посівів усіх гібридів на 0,7–1,2 т/га. Та­кий пе­рехід у про­цесі по­шу­ку еко­номії у тех­но­логії з підви­ще­но­го рівня за­без­пе­чен­ня до се­ред­нь­о­го при­зво­дить до змен­шен­ня рен­та­бель­ності на 8,1–22,1% та підви­щен­ня собівар­тості зер­на на 50–131 грн/т.
Еко­номічна ефек­тивність ви­ро­щу­ван­ня зер­на ку­ку­руд­зи ха­рак­те­ри­зує ком­плекс­ну взаємодію рівня вро­жай­ності і во­ло­гості зер­на за­леж­но від тех­но­логічних ас­пектів, па­ра­ме­т­ри яких по­зна­ча­ють­ся на кількісних та вартісних по­каз­ни­ках еле­ментів за­трат. Зо­к­ре­ма, до­су­шу­ван­ня во­ло­гої зер­но­вої ма­си знач­но впли­ває на собівартість. Є тех­но­логії за­готівлі та зберіган­ня зер­на ку­ку­руд­зи з підви­ще­ною во­логістю без подрібнен­ня або плю­ще­но­го (у тран­ше­ях, си­лос­них ру­ка­вах то­що) з по­сту­по­вим ви­ко­ри­с­тан­ням на корм. За та­ких умов зберіган­ня зер­но має на 20–30% ви­щу по­живність і пе­ре­травність, ніж зер­но, яке до­су­шу­ва­ли.
Так, вартість по­слуг із ви­су­шу­ван­ня однієї тон­ни во­ло­го­го зер­на ку­ку­руд­зи на 1% ко­ли­вається, за­леж­но від ви­ду су­шар­ки, у ме­жах 25–35 грн (прий­ме­мо за се­реднє 30 грн). Тоб­то за вро­жай­ності ку­ку­руд­зи у заліковій вазі 10 т/га та во­ло­гості зер­на 22% ви­т­ра­ти на йо­го до­су­шу­ван­ня до стан­дарт­ної, 14%–ї, во­ло­гості ста­нов­лять 240 грн/т, за во­ло­гості 18% — вдвічі мен­ше — 120 грн/т, а 16% — ли­ше 60 грн/т, або 600 грн/га. Тоді як ви­т­ра­ти на сушіння зер­на ку­ку­руд­зи во­логістю 30% і більше ся­га­ють по­над 480 грн/т, або 4800 грн/га, що май­же прирівнюється до ви­т­рат на йо­го ви­ро­щу­ван­ня. Ана­логічні роз­ра­хун­ки, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи табл. 4, мож­на про­ве­с­ти і що­до інших рівнів про­дук­тив­ності гібридів ку­ку­руд­зи. Со­бі­вартість ви­роб­ництва зер­на цієї куль­ту­ри над­то силь­но за­ле­жить від рівня йо­го зби­раль­ної во­ло­гості і мо­же збіль­шу­ва­ти­ся від 525–590 грн/т за вро­жай­ності су­хо­го зер­на 13 т/га до 1488–1585 грн/т — за зби­раль­ної во­ло­гості 30% і вро­жай­ності 7 т/га. Са­ме то­му в су­час­них умо­вах то­ва­ро­ви­роб­ни­кам слід на­да­ва­ти пе­ре­ва­гу ви­со­ко­про­дук­тив­ним гібри­дам ку­ку­руд­зи зі швид­кою во­ло­говідда­чею.
Аналіз да­них еко­номічної ефек­тив­ності ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­руд­зи по­ка­зав, що мірою збільшен­ня вро­жай­ності зер­на і підви­щен­ня йо­го во­ло­гості суттєво зро­с­та­ють ви­т­ра­ти на йо­го ви­ро­щу­ван­ня, зби­ран­ня, транс­пор­ту­ван­ня та пе­рероб­ку вро­жаю — від 6500 до 18 443 грн/га для де­шев­ших гібридів ку­ку­руд­зи та від 7380 до 19 280 грн/га — для до­рож­чих. Знач­ну ча­ст­ку ви­т­рат у тех­но­ло­гіч­но­му про­цесі ста­нов­лять ви­т­ра­ти на сушіння во­ло­го­го зер­на — за­га­лом 21,5–32,8% за 20%-ї во­ло­гості та 48–62% — за 30%-ї йо­го во­ло­гості.
Слід за­ува­жи­ти, що де­що ви­ща вар­тість насіння гібридів ку­ку­руд­зи іно­зем­ної се­лекції (у т. ч. «Ліма­грейн­») впли­ває на собі­вартість ви­ро­ще­но­го зер­на. То­му для до­сяг­нен­ня од­на­ко­во­го рівня собівар­тості за­рубіжні гібри­ди ку­ку­руд­зи ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти фор­му­ван­ня ви­щої вро­жай­нос­ті — на 0,6–1,0 т/га або ма­ти мен­шу зби­раль­ну во­логість зер­на — на 2,0–2,5% порівня­но з де­шев­шим насінням. За спри­ят­ли­вої кон'юнк­ту­ри рин­ку 2013/14 МР ви­ко­ри­с­тан­ня кра­щих вітчиз­ня­них і за­рубіж­них гібридів ку­ку­руд­зи мо­же за­без­пе­чи­ти рен­та­бельність ви­роб­ництва зер­на по­над 100%.
Роз­ра­хун­ки свідчать, що в Ук­раїні си­ту­аційну окупність ви­т­рат за рівня рен­та­бель­ності до 10–15% мо­же за­без­пе­чи­ти ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­руд­зи з уро­жайністю не ниж­че ніж 5,5–6,0 т/га і во­логістю зер­­на не більше 14% (або ж не ниж­че 7,0–7,5 т/га і во­логістю зер­на не більше 20%). Такі по­каз­ни­ки мо­жуть сфор­му­ва­ти ран­нь­о­с­тиглі та се­ред­нь­о­ранні гібри­ди ку­ку­руд­зи навіть за низь­ко­го рівня ре­сурс­но­го за­без­пе­чен­ня тех­но­логічно­го про­це­су. За підви­щен­ня пе­редзби­раль­ної во­ло­гості зер­на до 30%, що є ха­рак­тер­ним для гібридів пізніх груп стиг­лості за умов, що на сьо­годні скла­ли­ся на рин­ках Ук­раїни та світо­во­му, для по­крит­тя ви­роб­ни­чих ви­т­рат уро­жай­ність має бу­ти не мен­шою ніж 13,0 т/га.
Вод­но­час до по­шу­ку шляхів зде­шев­лен­ня тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­ру­дзи спо­ну­кає не­стабільна ціно­ва си­ту­ація. За­купівель­на ціна про­тя­гом се­зо­ну зміню­ва­ла­ся від 1300 до 1000 грн/т, що, як по­ка­за­ли наші роз­ра­хун­ки, навіть за знач­ної вро­жай­ності ку­ку­руд­зи та підви­ще­ної во­ло­гості зер­на мо­же бу­ти кри­тич­ним фак­то­ром, що спри­чи­нить гос­по­дар­ст­ву збит­ки.
Та­ким чи­ном, ви­ко­ри­с­тан­ня ви­со­ко­про­дук­тив­них гібридів ку­ку­руд­зи, при­сто­со­ва­них до умов кон­крет­но­го гос­по­дар­ст­ва, зі здатністю до інтен­сив­ної втра­ти во­ло­гості зер­на під час дозріван­ня дає змо­гу про­гно­зу­ва­ти й уп­рав­ля­ти не тільки об­ся­га­ми ви­роб­ництва, а й оп­тимізу­ва­ти ви­т­ра­ти ма­теріаль­них ре­сурсів та сфор­му­ва­ти не­обхідний рівень собівар­тості, який га­ран­ту­ва­ти­ме кон­ку­рен­то­­спро­можність куль­ту­ри ку­ку­руд­зи.

А. Андрієнко, канд. с.-г. на­ук,
ТОВ «Ліма­грейн Ук­раїна»

Інтерв'ю
    Нові «Правила використання повітряного простору України» викликали чимало запитань та нарікань з боку користувачів безпілотників. Ми поспілкувалися із керівником компанії Drone.ua Валерієм Яковенком, щоб дізнатися, які ж наслідки... Подробнее
Як ми вже писали, органічна продукція в цілому залишається досить вузькою нішею аграрного ринку. Значною мірою – через ризикованість вирощування і збуту. Однак є ніші, де органічна продукція впевнено знаходить збут, принаймні на зовнішніх... Подробнее

1
0