Спецможливості
Статті

Досвід вирощування курчат-бройлерів

01.08.2011
2909
Досвід вирощування курчат-бройлерів фото, ілюстрація

Вирощування курчат-бройлерів у СТОВ "Тарасовецька птахофабрика" Новоселицького району Чернівецької області базується на основі сучасних технологій. Обладнання в пташниках забезпечує повну механізацію й автоматизацію виробничих процесів, а також їхнє комп'ютерне регулювання.

Вирощування курчат-бройлерів у СТОВ "Тарасовецька птахофабрика" Новоселицького району Чернівецької області базується на основі сучасних технологій. Обладнання в пташниках забезпечує повну механізацію й автоматизацію виробничих процесів, а також їхнє комп'ютерне регулювання.

В умо­вах СТОВ "Та­ра­со­вець­ка пта­хо­фа­б­ри­ка" ви­ро­щу­ють брой­лерів кро­сів Росс та Кобб. Се­ред­нь­орічне по­голів'я брой­лерів на­ра­хо­вує 1944000 голів на підло­го­во­му ут­ри­манні. Ва­ло­ве ви­роб­ництво м'яса у живій масі про­тя­гом ро­ку ста­но­вить 466560 ц, ви­тра­ти кон­цен­т­ро­ва­них кормів на ви­роб­ництво 1 ц при­ро­с­ту - 203 кг, за­тра­ти праці на ви­роб­ництво 1 ц при­ро­с­ту - 4,8 люд.-год.
Ге­не­тич­на ба­за пта­хо­фа­б­ри­ки
До­бо­вих кур­чат для ви­ро­щу­ван­ня за­во­зять, в ос­нов­но­му, з-за кор­до­ну. Вітчиз­няні інку­ба­то­ри, на жаль, не мо­жуть за­без­пе­чи­ти пташ­ників країни кур­ча­та­ми відповідно до їхніх гос­по­дарсь­ких по­треб.
Для от­ри­ман­ня брой­лер­них кур­чат племінні гос­по­дар­ст­ва ви­ко­ри­с­то­ву­ють, як пра­ви­ло, дві по­ро­ди: по батьківській лінії - м'яс­ну білий кор­ниш, по ма­те­ринській - м'ясо-яєчну білий пліму­т­рок. Одер­жа­не по­том­ст­во зно­ву схре­щу­ють з м'яс­ною по­ро­дою білий кор­ниш, у ре­зуль­таті та­ких се­лекційних прий­омів ви­ве­дені гібри­ди (кро­си) "Росс", "Кобб".
У період ви­ро­щу­ван­ня, крім зга­да­но­го фак­то­ра - ге­не­ти­ки, - ве­ли­кий вплив на ріст та збе­ре­жен­ня кур­чат ма­ють: годівля, мікроклімат, щільність по­сад­ки, здо­ров'я птиці.

Еко­номічні ас­пек­ти ви­роб­ни­чо­го про­це­су
Ут­ри­ман­ня брой­лерів са­ме на підлозі обу­мов­ле­но про­сто­тою, стабільністю, ре­тель­ним вив­чен­ням да­но­го ме­то­ду. На­ша дер­жа­ва ру­хається в євро­пейсь­кий бік, де приділя­ють ве­ли­ку ува­гу гу­ман­но­му ут­ри­ман­ню тва­рин та птиці у гос­по­дар­ст­вах, то­му в цьо­му сенсі на­да­ють пе­ре­ва­гу са­ме підло­го­во­му, а не клітко­во­му ме­то­ду. Та­кож ва­го­мим ар­гу­мен­том підло­го­во­го ви­ро­щу­ван­ня є фінан­сові ви­т­ра­ти на пе­ре­об­лад­нан­ня під клітко­ве ут­ри­ман­ня, яке, на дум­ку ек­с­пертів, мо­же оку­пи­тись ли­ше за два-три ро­ки. В те­перішніх умо­вах такі ви­т­ра­ти мо­жуть уза­галі не оку­пи­тись, ад­же стабільності у даній га­лузі не­має.
   При­кла­дом то­му бу­ла кри­за 2010 р., ко­ли ре­алізаційна ціна 1 кг м'яса брой­лерів зни­зи­лась до 13,50 грн, а за­тра­ти на зер­но­фу­раж на 40% збільши­лись. Крім то­го, вро­жай зер­но­вих 2010 р. у Західній Ук­раїні, де, влас­не, і розміще­на кор­мо­ва ба­за, за­ра­же­ний міко­ток­си­на­ми грибків із низь­ки­ми біохімічни­ми по­каз­ни­ка­ми (вміст си­ро­го та пе­ре­трав­но­го про­теїну то­що). Внаслідок по­год­них умов у період ве­ге­тації і зби­ран­ня вро­жаю зни­зи­лась якість зер­но­вих.
Че­рез за­бруд­неність си­ро­ви­ни для комбікор­му міко­ток­си­на­ми бу­ло прий­ня­то рішен­ня за­ку­по­ву­ва­ти зер­нові у східних об­ла­с­тях дер­жа­ви. Збільшен­ня вар­тості ди­зель­но­го па­ли­ва, еле­к­т­ро­­енер­гії, га­зу вод­но­час із змен­шен­ням по­пи­ту на вітчиз­ня­ну ку­ря­ти­ну при­зве­ли до при­зу­пи­нен­ня зро­с­тан­ня об­сягів ви­роб­ництва. Да­ний період був важ­ким не ли­ше для СТОВ "Та­ра­со­вець­ка пта­хо­фа­б­ри­ка", але й для всіх пта­хо­го­с­по­дарств Ук­раїни.

Годівля як ос­но­ва ефек­тив­но­го ви­ро­щу­ван­ня брой­лерів
По­вно­раціон­на годівля є ос­нов­ним фак­то­ром, що за­без­пе­чує ефек­тивність ви­роб­ництва м'яса ку­ря­ти­ни. За­тра­ти на корм є ос­нов­ною скла­до­вою за­галь­ної вар­тості брой­лер­но­го ви­роб­ництва. Від­годівля ефек­тив­на за пра­виль­но­го ба­лан­су енергії, про­теїну, аміно­кис­лот, жир­них кис­лот, вітамінів, ма­к­ро- та мікро­е­ле­ментів.
Комбікорм для брой­лерів ви­го­тов­ля­ють на влас­но­му комбікор­мо­во­му за­во­ді. Важ­ли­вою скла­до­вою, яку слід вра­хо­ву­ва­ти під час скла­дан­ня роз­роб­ки ра­ціонів для брой­лерів, є кон­цен­т­рація енергії в оди­ниці кор­му порівня­но з про­теїном. За­леж­но від віку птиці, по­тре­ба кор­мо­вої енергії змінюється. У період ви­­ро­щу­ван­ня кур­чат з 1 по 10 до­бу (стар­­тер) енергія од­но­го кіло­г­ра­ма комбікор­му ста­но­вить 12,6 Мдж, або 3010 ккал, з 11 по 24 до­бу (гро­у­ер) її потрібно підви­щи­ти до 13,30 Мдж (3175 ккал), в ос­тан­ню фа­зу - з 24 до­би до забійно­го ви­ро­щу­ван­ня (фінішер) - 13,50 Мдж (3225 ккал). А от вміст відсот­ка си­ро­го про­теїну за ана­логічні періоди ви­ро­щу­ван­ня, на­впа­ки, зни­жу­ють з 22-25% стар­те­ра до 21-23% гро­у­е­ра та 19-20% фініше­ра.
Для поліпшен­ня рівня при­ростів і кон­версії кор­му на пта­хо­фа­б­риці зго­до­ву­ють стар­терні комбікор­ми у ви­гляді крих­ти, а гро­у­е­рам і фініше­рам - у ви­гляді гра­ну­ли діаме­т­ром 2-3 мм. У про­цесі фор­му­ван­ня гра­ну­ли комбікорм прогрівається, за­вдя­ки чо­му поліп­шуєть­ся за­сво­ю­ваність по­жив­них ре­чо­вин і знач­но зни­жується мікроб­на за­­бруд­неність кор­му.
В ор­ганізмі брой­лерів відбу­вається інтен­сив­ний пе­ребіг син­те­тич­них про­цесів, то­му ду­же важ­ли­во за­без­пе­чи­ти в раціоні не тільки оп­ти­маль­ний рівень про­теїну, а й на­леж­ний вміст не­замінних аміно­кис­лот, зо­к­ре­ма метіоніну та лізи­ну. Ба­лан­су­ван­ня аміно­кис­лот­ної по­в­ноцінності раціонів до­ся­га­ють шля­хом до­бо­ру на­ту­раль­них ком­по­нентів комбі­кор­му або до­ба­вок син­те­тич­них пре­па­ратів метіоніну (1,0-1,5 кг/т) і лізи­ну (0,8-1,0 кг/т).
Слід вра­хо­ву­ва­ти, що особ­ли­вості тех­но­логії ви­роб­ництва кор­мів із різних зер­но­вих груп із до­да­ван­ням ор­ганічних і міне­раль­них ком­по­нентів ство­рю­ють умо­ви для ма­со­во­го роз­вит­ку міко­ток­синів грибків. У склад комбікор­му для брой­лерів до­да­ють міко­­сор­бен­ти, кон­сер­ван­ти - ці інгре­дієнти за­побіга­ють псу­ван­ню кормів під час навіть не­три­ва­ло­го зберіган­ня.

Світло, повітря, во­да та інші фак­то­ри
Ріст птиці ре­гу­лю­ють не ли­ше кор­ма­ми, але й ча­с­то­тою їхньо­го прий­ман­ня та ча­сом відпо­чин­ку. Брой­лерів ви­ро­щу­ють у ре­жимі, ко­ли світло­вий період ста­но­вить 23-24 го­ди­ни на до­бу. Відо­мо, що пти­ця адап­тує свій ре­жим годівлі за­леж­но від світло­во­го дня. Як­що змен­ши­ти, три­валість світло­во­го ча­су з 24 до 12 го­дин, то спер­шу відбу­деть­ся змен­шен­ня поїдан­ня кор­му до 40%. Але че­рез вісім діб пти­ця спо­жи­ва­тиме ли­ше на 10% мен­ше комбікор­му. Брой­ле­ри зміню­ють звич­ки за­леж­но від світло­во­го періоду: інтен­сивніше на­би­ва­ють зоб пе­ред на­стан­ням нічно­го періоду.
На пта­хо­фа­б­риці про­во­дять годівлю із підвісних годівниць тарілча­с­то­го ти­пу. До ос­нов­них ав­то­ма­ти­зо­ва­них си­с­тем годівлі на­ле­жать та­кож спіральні кор­мо­роз­да­вачі (шне­ки) та труб­часті кор­мо­роз­да­вачі. Ре­гу­лю­ван­ня годівниць про­во­дять кож­но­го дня за­леж­но від рос­ту брой­лерів, щоб зве­с­ти до мініму­му втра­ти кормів. У перші дві-три до­би зго­до­ву­ють стар­терні крих­ти, які роз­си­па­ють на па­пері пло­щею не мен­ше 25% по­­верхні підло­ги. Пе­рехід до ви­ко­ри­с­тан­ня ос­нов­ної си­с­те­ми годівлі про­во­дять по­сту­по­во про­тя­гом кількох діб. Опе­ра­то­ри впро­довж до­би да­ють мож­ливість птиці кілька разів з'їсти комбікорм, тоб­то повністю спо­рож­ни­ти годівниці. Та­кий захід сти­му­лює апе­тит, зни­жує втра­ти за­вдя­ки поліпшен­ню кон­версії кор­му.
Во­до­по­с­та­чан­ня птиці за­без­пе­чу­ють ніпельні на­пу­вал­ки, розміщені з роз­ра­хун­ку: один ніпель на 12 голів. Та­ка си­с­те­ма за­без­пе­чує порівня­но низь­кий рі­вень бак­теріаль­но­го за­бруд­нен­ня во­ди. Ре­гу­лю­ван­ня на­пу­ва­лок про­во­дять що­ден­но відповідно до ви­со­ти, ком­форт­ної для во­до­пою.
Ук­рай важ­ли­вим мо­мен­том є постій­не та рівномірне над­хо­д­жен­ня в пташ­ник свіжо­го повітря. В хо­лод­ний період ро­ку мінімаль­на кількість свіжо­го повітря - 0,75 м3/год на 1 кг жи­вої пти­ці, у теп­лий - 5,5. Швидкість ру­ху по­вітря для птиці в хо­лод­ний період - 0,2 м/с, у теп­лий - 0,4. Гра­нич­но до­пу­с­ти­ма кон­цен­т­рація вуг­ле­кис­ло­го га­зу - 0,25% об'єму, аміаку - 15 мг/м3, сірко­вод­ню - 5 мг на метр кубічний.
У пташ­ни­ках для ви­ро­щу­ван­ня брой­­лерів підтри­му­ють відповідні тем­пе­ра­ту­ру та во­логість. Підігріван­ня при­міщень пташ­ників відбу­вається за до­по­мо­гою навісних бру­дерів (га­зо­вих "гар­мат"), а та­кож аль­тер­на­тив­них обігрі­вачів. За­леж­но від віку птиці, кур­ча­там зміню­ють тем­пе­ра­тур­ний ре­жим. Оп­ти­маль­на тем­пе­ра­ту­ра на тре­тю до­бу жит­тя - 29°С, зі збільшенням віку птиці її по­сту­по­во змен­шу­ють до 20°С. Про рівень тем­пе­ра­тур­но­го ком­фор­ту в пташ­ни­ках свідчить розмі­щен­ня птиці. Як­що тем­пе­ра­ту­ра оп­ти­маль­на, то кур­ча­та розміщені не­ве­лич­ки­ми гру­па­ми по 20-30 гол., при­чо­му між гру­па­ми постійно відбу­вається рух.

Збе­ре­жен­ня здо­ров'я брой­лерів
Збе­ре­женість кур­чат брой­лерів за­­ле­­жить від про­фесійно­го ставлення спе­­­ціалістів до птиці на всіх ета­пах ви­ро­щу­ван­ня. Дбай­ли­во ут­ри­му­ю­чи здо­ро­ве батьківське ста­до, в гос­по­дарстві на­леж­но про­во­дять ве­те­ри­нарні за­­хо­ди в інку­ба­торі, на­ла­го­д­же­но чітку ор­ганізацію до­став­ки кур­чат на пта­хо­фа­б­ри­ку для по­даль­шо­го їхньо­го ви­ро­щу­ван­ня. Від погрішно­с­тей у ро­боті інку­ба­то­ра: пе­ре­охо­ло­д­жен­ня, пе­ре­­грі­ван­ня, по­га­на вен­ти­ляція - у птиці мо­же про­яви­ти­ся не­до­роз­ви­неність імун­ної си­с­те­ми, дис­функ­ція киш­ко­во­го трак­ту. Це про­яв­ляється функ­ціо­наль­но - мор­фо­логіч­ни­ми по­­ру­­­­шен­ня­ми внут­рішніх ор­ганів, унаслідок чо­го кур­ча­та по­га­но рос­туть та роз­ви­ва­ють­ся, а та­кож сприй­нят­ливі до хво­роб різної етіології.
Не­доліки інку­бації про­яв­ля­ють­ся у перші сім діб. Ве­те­ри­нарні спеціалісти СТОВ "Та­ра­со­вець­ка пта­хо­фа­б­ри­ка" в про­­­цесі ви­ро­щу­ван­ня птиці профілак­ти­ку та ліку­ван­ня здійсню­ють шля­хом вве­ден­ня вет­ме­ди­ка­ментів із во­дою че­рез до­за­тро­ни. За­ги­бель птиці в гос­по­дарст­ві не пе­ре­ви­щує до­пу­с­тимих 4,2%. Пти­ця ги­не здебільшо­го внаслідок транс­пор­ту­ван­ня, не­­до­ліків інку­бації, рідше - ін­фек­ції, міко­ток­си­козів.
До­б­рих ре­зуль­татів до­­сяг­ли за­вдя­ки до­три­ман­ню ком­плек­су за­ходів своє­час­ної про­­­­філак­ти­ки та лі­­ку­ван­ня, які здійс­нює ве­те­ри­нар­на служ­ба. Пе­ред за­­ве­зен­ням но­вої партії до­бо­вих кур­чат дезінфіку­ють при­­­міщен­ня для їхньо­го ут­­ри­­ман­ня. Спеціа­ліс­ти здійс­ню­ють по­стійний кон­троль за рівнем імуніте­ту птиці в певні періоди рос­ту брой­лерів, що дає змо­гу пра­виль­но виз­на­чи­ти на­стан­ня періоду вак­ци­нації.

Ос­танній етап - ре­алізація про­дукції
Кінце­вим мо­мен­том про­це­су ви­ро­щу­ван­ня брой­лерів є забій птиці та пе­ре­роб­ка м'яса, які про­во­дять на власній бойні. Влас­ну про­дукцію СТОВ "Та­ра­со­вець­ка пта­хо­фа­б­ри­ка" ви­пу­с­кає під тор­го­вою мар­кою "Свіжень­ка". За­леж­но від по­треб рин­ку, ре­алізу­ють м'ясо фа­со­ва­не та цілі туш­ки. На­разі під ТМ "Сві­жень­ка" ви­пу­с­ка­ють 42 най­ме­ну­ван­ня про­дукції з м'яса тва­рин та птиці (сви­ней, брой­лерів), яких ви­ро­щу­ють на влас­них тва­рин­ниць­ких фер­мах. За­вдя­ки повній внутрішньо­го­с­по­дарській за­вер­ше­ності цик­лу, тут кон­тро­лю­ють якість про­дукції на всіх ета­пах - від ство­рен­ня оп­ти­маль­­но зба­лан­со­ва­но­го комбікор­му для тва­рин за­для от­ри­ман­ня здо­ро­во­го по­­голів'я та мак­си­маль­но­го йо­го роз­вит­ку до ви­хо­ду якісних і смач­них м'яс­них ви­робів до сто­лу спо­жи­ва­ча 

І. Платановська,
гол. ветлікар СТОВ “Тарасовецька птахофабрика”, канд. вет. наук

Попередня стаття

Інтерв'ю
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні
Ольга Насонова, ресторанний експерт, концептолог і аналітик
В Європі та Америці вже давно цінується все, що відрізняється від масового продукту в маркетах, так званий hand made, до якого відносяться в тому числі і продукти, вирощені на приватних фермерських

1
0