Спецможливості
Техніка та обладнання

Змащуємо економно

05.04.2013
669
Змащуємо економно фото, ілюстрація

У су­час­но­му світі для за­без­пе­чен­ня потрібних об­сягів ви­робництва, а та­кож ви­со­кої якості то­варів од­ну із клю­чо­вих ро­лей відіграє інтен­сифікація про­цесів.

У су­час­но­му світі для за­без­пе­чен­ня потрібних об­сягів ви­робництва, а та­кож ви­со­кої якості то­варів од­ну із клю­чо­вих ро­лей відіграє інтен­сифікація про­цесів.

В. Фортенко,
технічний директор ТОВ «Эталонбудсервіс»

На да­но­му етапі роз­вит­ку світо­вої еко­но­міки будь-яке сільсько­го­с­по­дарсь­ке підприємство для підтрим­ки влас­ної кон­ку­рен­то­с­про­мож­ності зо­бов’яза­не за­без­пе­чу­ва­ти зро­с­тан­ня ви­роб­ництва, при­чо­му не в спосіб роз­ши­рен­ня об­роб­лю­ва­них площ, а за­вдя­ки збільшен­ню зби­ран­ня сільгоспкуль­тур з оди­ниці пло­щі.
Це мож­ли­во тільки за пе­ре­хо­ду на якісно но­вий рівень ви­роб­ни­чої куль­ту­ри, а са­ме: за ро­зум­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня посівних площ і дбай­ли­во­го став­лен­ня до зібра­но­го вро­жаю.
Який же сто­су­нок має ав­то­ма­ти­зація си­с­тем ма­щен­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки до інтен­сифікації ви­роб­ництва?
Об­грун­то­ву­ю­чи ви­ко­ри­с­тан­ня ав­то­ма­тич­них цен­т­ралізо­ва­них си­с­тем ма­щен­ня (АЦСМ), за­зви­чай ак­цен­ту­ють ува­гу на по­до­вженні терміну служ­би під­шип­ників та інших де­та­лей і вузлів, ско­ро­ченні ре­монт­них про­стоїв техніки, а та­кож на уне­мож­лив­ленні впли­ву люд­сь­ко­го чин­ни­ка. Про­те є й інші, не менш істотні, до­ка­зи, про які бу­де ска­за­но далі.
Ос­новні пе­ре­ва­ги ви­ко­ри­с­тан­ня АЦСМ такі:
   кож­на па­ра тер­тя га­ран­то­ва­но одер­жує потрібний об­сяг ма­с­ти­ла і, як наслі­док, удвічі-втричі по­до­вжується термін служ­би вузлів;
   на 30–50% ско­ро­чується час пла­но­во­го й по­за­пла­но­во­го про­стоїв, пов’яза­них із технічним об­слу­го­ву­ван­ням і ре­мон­том;
   еко­номія ви­т­рат на за­пасні ча­с­ти­ни й ре­монтні ро­бо­ти ся­гає май­же 50% ус­та­нов­ле­них;
   за­вдя­ки то­му, що си­с­те­ма ма­щен­ня еко­ном­но ви­т­ра­чає ма­с­ти­ло, є мож­ли­вість ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти якісні од­но­типні ма­с­тильні ма­теріали;
   як­що си­с­те­му за­пра­ви­ти чи­с­тим ма­с­ти­лом, гер­ме­тичність усь­о­го об­лад­нан­ня уне­мож­лив­лює по­трап­лян­ня аб­ра­зи­ву (пил, пісок, бруд) і во­ло­ги у вуз­ли тер­тя;
   усу­нен­ня фак­то­ра ви­ми­ван­ня ма­с­ти­ла;
   відпа­дає ви­му­ше­на по­тре­ба зу­пи­ня­ти об­лад­нан­ня, щоб зма­с­ти­ти йо­го;
   еко­номія ма­с­тиль­но­го ма­теріалу — до 30%.

Роз­ра­ху­нок ви­т­рат ча­су на зма­зу­ван­ня пар тер­тя в разі за­сто­су­ван­ня руч­но­го шпри­ца зроб­ле­но на підставі аналізу по­тре­би ма­с­тиль­ної ре­чо­ви­ни й ча­су на здійснен­ня ма­с­тиль­них робіт на зер­ноз­би­раль­но­му ком­байні сімей­ст­ва CLAAS. Ана­логічний роз­ра­ху­нок ви­т­рат ча­су й ма­с­ти­ла на­да­ла й ком­панія John Deere. За ци­ми роз­ра­хун­ка­ми, річні ви­т­ра­ти, пов’язані з руч­ним зма­щу­ван­ням, без оп­ла­ти ро­бо­ти помічни­ка, ста­нов­лять 4200 дол. Не­за­пла­но­вані ви­т­ра­ти (втра­ти, пов’язані із заміною зно­ше­них ком­по­нентів) ся­га­ють при­близ­но 1500 дол.
Згідно з да­ни­ми не­за­леж­них опи­ту­вань у країнах да­ле­ко­го за­рубіжжя, еко­номія за­собів від ус­та­нов­ки АЦСМ ста­но­вить від 2 (пер­ший рік за­сто­су­ван­ня) до 5,5 тис. дол. (у на­ступні ро­ки). Од­нак ви­го­да від прид­бан­ня й ус­та­нов­ки АЦСМ на цьо­му не закінчується.
Усі пе­релічені ви­ще пунк­ти об’єднує од­не: оче­вид­на спря­мо­ваність на еко­но­мію ма­теріаль­них ви­т­рат. В умо­вах країн СНД, де й досі є дефіцит техніки, зо­к­ре­ма й сільсько­го­с­по­дарсь­кої, а та­кож бе­ру­чи до ува­ги не­доліки логісти­ки, які спри­чи­ню­ють по­до­вжен­ня строків по­ста­чан­ня зап­ча­с­тин, не­за­пла­но­ва­ний аварійний простій ком­бай­на спри­чи­нює збит­ки в де­сят­ки й сотні разів більші, ніж вартість заміни вуз­ла тер­тя, що вий­шов із ла­ду. В кон­тексті за­сто­су­ван­ня АЦСМ на сільсько­го­с­по­дарській техніці не мож­на за­ли­ши­ти по­за ува­гою й те, що про­дук­ти сільгоспіндустрії — пе­ре­важ­но швид­коп­сувні. От­же, навіть не­знач­на за­трим­ка в про­ве­денні опе­рацій об­робітку грун­ту, висіван­ня куль­ту­ри та зби­ран­ня вро­жаю мо­же ра­зю­че по­зна­чи­ти­ся як на кількості, так і на якості кінце­во­го про­дук­ту, а, відповідно, й на йо­го ціні та при­бут­ку від ре­алізації.
Приміром, у період зби­ран­ня вро­жаю зер­но­вих усі на­явні в роз­по­ря­д­жен­ні ком­бай­ни пра­цю­ють ціло­до­бо­во, бо різка зміна по­год­них умов не­га­тив­но по­зна­чить­ся на кінце­во­му вро­жаю. На­при­клад, збільшен­ня во­ло­гості че­рез рясні опа­ди мо­же при­зве­с­ти до надмірної си­рості вро­жаю, так са­мо як і за­ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра та сухість повітря вик­ли­чуть пе­ред­час­не оси­пан­ня зер­на. Згідно зі ста­ти­с­тич­ни­ми да­ни­ми, навіть вось­ми­го­дин­на за­трим­ка в та­ких умо­вах мо­же спри­чи­ни­ти втра­ти 30–50% уро­жаю. Не­важ­ко підра­ху­ва­ти, що за про­дук­тив­ності од­но­го ком­бай­на близь­ко 14 т/год і рин­ко­вої вар­тості тон­ни зер­на май­же 200 дол./т втра­ти мо­жуть ся­га­ти до 11 тис. дол. че­рез не­справність та про­стої ком­бай­на ли­ше про­тя­гом однієї ро­бо­чої зміни. Як уже зга­ду­ва­ло­ся ви­ще, час аварійних про­стоїв з ус­та­нов­лен­ням АЦСМ ско­ро­чується прак­тич­но вдвічі. Та­ким чи­ном, замість ти­по­вих од­но­го-двох аварійних ви­пад­ків за се­зон, маємо один або й зовсім уни­каємо цьо­го. Зва­жа­ю­чи на те, що ав­то­ма­тич­на си­с­те­ма ма­щен­ня ко­ш­тує близь­ко 5,5 тис. дол., ус­та­нов­ка та­кої си­с­те­ми оку­пить­ся про­тя­гом пер­шо­го ж ро­ку ек­сплу­а­тації.

Прин­цип ро­бо­ти АЦСМ
Роз­роб­ле­но й ви­про­бу­ва­но АЦСМ прак­тич­но для всіх но­вих мо­де­лей зер­ноз­би­раль­них ком­байнів та іншої сіль­госптехніки (бу­ря­коз­би­ральні ком­бай­ни, дис­кові бо­ро­ни, на­ван­та­жу­вачі, ус­тат­ку­ван­ня для транс­пор­ту­ван­ня, очи­щен­ня й сушіння зер­на) ба­га­ть­ох ви­роб­ників. Ви­т­ра­та й роз­поділен­ня ма­с­ти­ла точ­ка­ми ма­щен­ня відповідно до їхньої по­тре­би здійсню­ють­ся че­рез про­гре­сивні роз­подільни­ки. Відповідно до за­про­по­но­ва­ної зма­щу­валь­ної схе­ми, кож­на точ­ка ма­щен­ня під час ро­бо­ти ком­бай­на один раз за го­ди­ну одер­жує за­да­ну кількість ма­с­ти­ла. Про­те блок ке­ру­ван­ня, вмон­то­ва­ний у на­сос, до­сить про­сто й швид­ко дає мож­ливість зміни­ти ре­жим ма­щен­ня або ви­бра­ти якийсь інший.
Цен­т­ралізо­ва­на си­с­те­ма ма­щен­ня ком­панії LINCOLN для ком­бай­на будь-яко­го ви­роб­ни­ка за своєю бу­до­вою про­ста й надійна в ек­сплу­а­тації і не по­тре­бує спеціаль­них знань. По­зна­чен­ня то­чок ма­щен­ня відповідає за­водській таб­лиці.
Пра­цює та­ка си­с­те­ма циклічно: після закінчен­ня па­у­зи в по­данні ма­с­ти­ла під час ро­бо­ти ком­бай­на на­сос са­мостійно ав­то­ма­тич­но вми­кається. Ма­с­ти­ло з на­со­са че­рез го­ло­вний роз­подільник SSV 6 і дру­го­рядні про­гре­сивні роз­подільни­ки SSVD14/10 і SSVD 10/7 над­хо­дить до то­чок ма­щен­ня. Після закінчен­ня за­про­г­ра­мо­ва­но­го ча­су ро­бо­ти на­сос ви­ми­кається. Час па­у­зи й час ро­бо­ти кон­тро­лю­ють­ся бло­ком ке­ру­ван­ня, що зберігає всю інфор­мацію (ос­танній ре­жим: зма­щен­ня або па­у­зи) про­тя­гом періоду про­стою після відклю­чен­ня жив­лен­ня. У разі зу­пин­ки ком­бай­на на три­валіший строк по­нов­лен­ня інфор­мації що­до ре­жи­му ма­щен­ня не потрібне. За по­тре­би навісна жни­вар­ка або інше навісне ус­тат­ку­ван­ня мож­на до­об­лад­на­ти роз­подільни­ка­ми ма­с­ти­ла й підклю­чи­ти до ос­нов­ної си­с­те­ми ма­щен­ня.
Для зма­щу­ван­ня ми ре­ко­мен­дуємо на­сос ти­пу Р203 з од­ним на­со­сним еле­мен­том (з діаме­т­ром пор­ш­ня 7 мм, єм­ністю 2 л і вмон­то­ва­ним бло­ком ке­ру­ван­ня).

Вис­но­вок
Прямі ви­т­ра­ти на об­слу­го­ву­ван­ня ком­бай­на за ви­ко­ри­с­тан­ня руч­но­го зма­щу­ван­ня ста­нов­лять близь­ко 4 тис. дол. щорічно, ви­т­ра­ти на заміну вуз­лів, що вий­ш­ли з ла­ду, — близь­ко 1,5 тис. дол. Внаслідок про­стою ком­бай­на че­рез аварійний вихід із ла­ду тільки од­но­го вуз­ла су­ма не­до­от­ри­ма­ної ви­го­ди, а по суті, збит­ки мо­жуть ся­га­ти по­над 11 тис. дол.
Ціна однієї АЦСМ для ком­бай­на на сьо­годні ста­но­вить при­близ­но 5500 дол. Порівню­ю­чи ви­т­ра­ти від ви­му­ше­но­го про­стою ком­бай­на з вартістю ав­то­ма­тич­ної си­с­те­ми ма­щен­ня, мож­на з пев­ністю ска­за­ти, що во­на оку­пить­ся вже у пер­ший рік ек­сплу­а­тації.

Інтерв'ю
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агріте­ма" своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Про біоінно­вації, які по­над 10 років компанія на­дає аг­раріям, розповідає засновниця — Наталія Гордійчук.
Володимир Шульмейстер. Народився в Миколаєві. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала С. О. Макарова за спеціальністю «турбінобудування», інженер-механік. Захистив докторську дисертацію з матеріалознавства. З 24 грудня 2014 року по 30 грудня 2015 року обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури України
Український інститут майбутнього - незалежний аналітичний центр, який прогнозує зміни і моделює різноманітні сценарії розвитку подій в Україні, пропонує альтернативні рішення. Основні напрямки

1
0