Спецможливості
Архів

За­туп­ле­ний ніж, чи «ту­пий» сервіс

05.04.2013
607
За­туп­ле­ний ніж, чи «ту­пий» сервіс фото, ілюстрація

Чи вар­то на 100% довіря­ти сервісній службі свою техніку, а та­кож на­да­ним її пред­став­ни­ка­ми кон­суль­таціям? У даній статті ми роз­повімо вам про те, якої по­мил­ки (на думку господаря) при­пу­с­ти­ли­ся ви­со­кок­валіфіко­вані  спеціа­ліс­ти сервісу під час пе­ре­об­лад­нан­ня уні­вер­саль­ної сівал­ки для техно­логії «ноу-тілл» під висіван­ня ку­ку­руд­зи на за­пла­но­ва­ну гу­с­то­ту. Про­бле­ми із висіван­ням у довірли­во­го гос­по­да­ря по­ча­ли­ся відра­зу після пе­ре­об­лад­нан­ня, але спо­чат­ку во­ни бу­ли при­хо­вані — до­ти, по­ки не по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся схо­ди.

Чи вар­то на 100% довіря­ти сервісній службі свою техніку, а та­кож на­да­ним її пред­став­ни­ка­ми кон­суль­таціям? У даній статті ми роз­повімо вам про те, якої по­мил­ки (на думку господаря) при­пу­с­ти­ли­ся ви­со­кок­валіфіко­вані  спеціа­ліс­ти сервісу під час пе­ре­об­лад­нан­ня уні­вер­саль­ної сівал­ки для техно­логії «ноу-тілл» під висіван­ня ку­ку­руд­зи на за­пла­но­ва­ну гу­с­то­ту. Про­бле­ми із висіван­ням у довірли­во­го гос­по­да­ря по­ча­ли­ся відра­зу після пе­ре­об­лад­нан­ня, але спо­чат­ку во­ни бу­ли при­хо­вані — до­ти, по­ки не по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся схо­ди.

Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com

На сьо­годні «ноу-тілл» є однією із енер­го­ощад­них та пер­спек­тив­них тех­но­логій. Згідно з те­орією що­до впро­ва­д­жен­ня цієї тех­но­логії, то тут, зда­ва­ло­ся б, все ду­же про­сто: за­си­пав у сівал­ку на­сін­ня, ви­с­та­вив потрібну гли­би­ну і… впе­ред! Під час же прак­ти­ки ви­ни­кає ба­га­то за­пи­тань-дрібниць. Зда­ва­ло­ся б, дрібни­ця, про­те во­на мо­же в по­даль­шо­му до­сить ва­го­мо впли­ну­ти на уро­жай. Ось че­рез од­ну та­ку дрібни­цю чер­го­вий фер­мер (зно­ву ж та­ки за об’єктив­ни­ми при­чи­на­ми за­ба­жав не роз­го­ло­шу­ва­ти своє ім’я) мав до­сить про­блемні посіви ку­ку­руд­зи.
Од­не із пе­ре­до­вих гос­по­дарств (зе­мель­ною пло­щею близь­ко 1200 га), що на Київщині (місце­роз­та­шу­ван­ня зміне­но), про­тя­гом 15 років сво­го існу­ван­ня іде в но­гу із ча­сом. Ос­нов­ною рен­та­бель­ною куль­ту­рою тут є ку­ку­руд­за, пло­ща якої ста­но­вить 400 га, ре­ш­та — це зер­нові ко­ло­сові, соя. Раніше тут за­сто­сову­ва­ли і тра­диційну тех­но­логію об­­ро­бітку грун­ту, а та­кож і мінімаль­ну. У 2012 р. ви­ріши­ли пе­ре­хо­ди­ти на «нуль».
   Са­ме гос­по­дар­ст­во, як уже зга­ду­ва­ло­ся раніше, не­ве­лич­ке, і під час ви­бо­ру сівал­ки для «ноу-тілл» керівник мав декілька ви­мог: універ­сальність (при­датність як для куль­тур суцільно­го висіву, так і для про­сап­них, із ши­ро­ким міжряд­дям) та якість сівал­ки. Так, гос­по­да­рю ви­да­ла­ся при­дат­ною сівал­ка аргентинського ви­роб­ництва SW 1770. Оскільки сівал­ку слід бу­ло пе­ре­ос­на­щу­ва­ти (а це не зовсім про­сто та швид­ко), між гос­по­да­рем та фірмою, у якої її ку­­пили, бу­ла до­мо­вленість про її технічне пе­ре­об­лад­нан­ня та на­ла­го­д­жен­ня. Прид­бав­ши од­ну та­ку сівал­ку, відра­зу по­ча­ли висіва­ти у 2011 р. ози­му пше­ни­цю. Спо­чат­ку ро­бо­ти сівал­ка по­ка­за­ла чу­до­вий ре­зуль­тат висіван­ня. У се­зоні 2012 р. по­ста­ло пи­тан­ня висіван­ня яро­го яч­ме­ню, сої та ку­ку­руд­зи як однієї із профільних куль­тур у гос­по­дарстві, пло­ща якої ста­но­ви­ла 400 га. Згідно зі стро­ка­ми, бу­ло вчас­но ви­ко­на­но ро­бо­ти із висіву яро­го яч­ме­ню та сої. Дійшла чер­га і до ос­нов­ної стра­тегічної куль­ту­ри — ку­ку­руд­зи. Спеціа­ліс­та­м сервісної служ­би бу­ло по­став­ле­но за­вдан­ня пе­ре­об­лад­на­ти та на­ла­ш­ту­ва­ти сівал­ку на точ­ний висів ку­ку­руд­зи. Ті мерщій взя­ли­ся до ро­бо­ти. Гос­по­дар за­пи­тав спеціалістів: наскільки глиб­ше має ви­с­тав­ля­ти­ся дис­ко­вий ніж (куль­тер) віднос­но сош­ни­ка? Відповідь «спе­ціалістів» бу­ла твер­дою та впев­не­ною: дис­ко­вий ніж має бу­ти ви­с­тав­ле­ний на та­ку са­му ро­бо­чу гли­би­ну, як і сош­ник! Тоб­то для висіву ку­ку­руд­зи, за їхнім за­ду­мом, він пра­цю­ва­ти­ме на гли­бині 5 см. Із пе­ре­об­лад­на­ною сівал­кою виїха­ли висіва­ти ку­ку­руд­зу.
   По­пе­ред­ни­ком ку­ку­руд­зи бу­ла ози­ма пше­ни­ця, після зби­ран­ня якої ком­бай­ном за­ли­ши­лось нерівномірне роз­поділен­ня по­верх­нею по­ля по­жнив­них ре­ш­ток (со­ло­ми). А точніше, ши­ри­на роз­ки­дан­ня со­ло­ми ком­бай­ном не відповіда­ла ши­рині за­хва­ту жат­ки, внаслідок чо­го со­ло­ма роз­ки­да­ла­ся рівномірним шаром, але не пе­ре­кри­ва­ла всю по­верх­ню по­ля між про­хо­да­ми ком­бай­на (сму­го­ве роз­поділен­ня). Відра­зу після пер­шо­го про­хо­ду сівал­ки на площі з мен­шою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток фер­ме­р про­вів візу­аль­ний кон­троль якості висіван­ня ку­ку­руд­зи. Для цьо­го ру­ка­ми роз­гор­нув ви­сіяний ря­док за­вдовжки два ме­т­ри. Пе­ре­ко­нав­шись, що висіван­ня про­во­дить­ся якісно, згідно з вста­нов­ле­ною гли­би­ною та кінце­вою гу­с­то­тою, в най­ко­ротші терміни про­ве­ли висів на площі 400 га.
Ми­ну­ло рівно де­сять днів — термін, ко­ли вже 100%-во ма­ють з’яви­ти­ся друж­ні схо­ди. Виїхав­ши на по­ле, гос­по­дар, чес­но ка­жу­чи, був спан­те­ли­че­ний кар­ти­ною, яку по­ба­чив: схо­ди ку­ку­руд­зи з’яви­ли­ся, але зійшло їх близь­ко 75%. У чо­му ж при­чи­на нерівномірності по­яви сходів? Не­якісне насіння? Бу­ти не мо­же: по­ста­чаль­ник уже пе­ревіре­ний, не один рік співпра­цюємо. Мож­ли­во, не­якісний про­труй­ник, і на полі «по­пра­цю­ва­ли» дро­тя­ни­ки? За­су­кав­ши ру­ка­ви, став­ши на коліна, по­чав роз­гор­та­ти ря­док, у яко­му не зійшло насіння. І що ви­я­ви­ло­ся? Про­труєне насіння ле­жа­ло у «со­­лом’яній по­душці». От­же, при­чи­на нерівномірності по­яви сходів — це по­вна або ча­ст­ко­ва відсутність кон­так­ту са­мої насіни­ни із грун­том. Тож ви­ма­льо­­­­вується та­ка кар­ти­на: у місцях, не вкри­тих рос­лин­ни­ми решт­ка­ми між про­хо­да­ми ком­бай­на після зби­ран­ня ози­мої пше­ниці, схо­ди бу­ли най­роз­ви­неніши­ми — по­вно­цінни­ми. В тих місцях, де по­верх­ня по­ля бу­ла рівномірно вкри­та рос­лин­ни­ми решт­ка­ми, схо­ди ку­ку­руд­зи бу­ли нерівномірні і за­ле­жа­ли від кон­так­ту грун­ту з насінням, а та­кож від на­яв­ності во­ло­ги. Там, де скуп­чен­ня рос­лин­них ре­ш­ток ви­я­ви­ло­ся ве­ли­ким (зав­тов­шки 15 см), насіння не зійшло вза­галі. Відтак гос­по­дар на де­ся­тий день після висіву мав 30% по­вноцінних сходів ку­ку­руд­зи, 45 — сходів, що різни­ли­ся  рос­том та роз­вит­ком, та 25% насіння, яке «про­клю­ну­ло­ся», але не да­ло про­рост­ків, а та­кож насіння, що «за­вис­ло» у со­ло­мі і не зійшло зовсім. Оце вам і… «ноу-тілл»!
Ми­ну­ло кілька днів, і, ма­буть, сам Бог по­ба­чив роз­ча­ру­ван­ня та розпач гос­по­да­ря і по­слав на йо­го по­ля дощ. Так, на 20-й день за­галь­ну кількість сходів бу­ло от­ри­ма­но на рівні 95–97%  кінце­вої гу­с­то­ти, про­те рос­ли­ни візу­аль­но варіюва­ли у рості та роз­вит­ку.
   Про­тя­гом ве­ге­тації бу­ло про­ве­де­но ком­плекс­ний за­хист та удо­б­рен­ня ку­ку­руд­зи. На мо­мент зби­ран­ня уро­жайність ста­но­ви­ла близь­ко 8 т/га, во­логість зер­на ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах від 25 до 35%, що, своєю чер­гою, по­тре­бу­ва­ло до­дат­ко­вої ви­т­ра­ти коштів на до­су­шу­ван­ня. Ре­ш­та (3% насіння) на час зби­ран­ня не да­ла сходів уза­галі. За підра­хун­ка­ми гос­по­да­ря, че­рез та­ку тех­но­логічну по­мил­ку бу­ло не­до­от­ри­ма­но 10% уро­жаю.
Звідки ж з’яв­илася проблема неоднорідних сходів та хто насправді у цьому винний? Оцініть відповідь не­за­леж­них ви­со­кок­валіфіко­ва­них спеціалістів «ноу-тілл».

Інтерв'ю
vitaliy skotsyk
20 вересня заплановано розпочати всеукраїнський страйк аграріїв. Про його причини та вимоги аграріїв  розповів один з ініціаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.  
Валерій Давиденко, народний депутат України
Чутки про відставку Кутового, підтримка кооперативного руху і малих виробників ці та інші актуальні питання propozitsiya.com погодився висвітлити народний депутат України Валерій Давиденко. 

1
0