Спецможливості
Статті

Захистимо зерновi культури вiд хвороб

05.06.2008
440
Захистимо зерновi культури вiд хвороб фото, ілюстрація
Захистимо зерновi культури вiд хвороб

Захистимо зерновi культури вiд хвороб
Hезважаючи на значний науковий прогрес, на сьогоднi частину недобору врожаю зернових в Українi спричиняють сажковi хвороби - результат недооцiнки протруювання насiння як обов’язкового заходу. Досить часто не враховують так званi приховані втрати, якi вiдносно вищi при низькому ступенi прояву сажки на рослинах. Великих збиткiв зерновим залежно вiд регiону завдають такi хвороби, як фузарiоз, септорiоз, кореневi гнилi. За кордоном, де стоїть завдання отримати урожай зернових у середньому 6 т/га, вважається обов’язковим застосування фунгiцидiв з групи iнгiбiторiв бiосинтезу ергостерину. До них належать такi фунгiциди: Сумi-8, Тілт, Фолiкур, Раксил, Байтан, Байлетон, Iмпакт, Альто, Спортак, Калiксин, Корбел та iншi.
Обробка рослин фунгiцидами в перiод вегетацiї є досить поширеним методом, що дає змогу захистити рiзнi частини вегетуючих рослин вiд зараження фiтопатогенними грибами шляхом затримки початку епiфiтотiї або зниження швидкостi iнфекцiї, що передається, головним чином, аерогенно. Збудники багатьох захворювань зернових культур перебувають в активнiй фазi майже весь вегетацiйний перiод, проходячи декiлька генеративних циклiв, що i є визначальними для боротьби з ними.
Велике значення мають строки обробки. Їх встановлюють на основi облiкiв iнкубацiйного перiоду збудникiв (короткостроковий прогноз). Частiш за все перше обприскування проводять при появi первинних ознак захворювання, а наступнi - через певний iнтервал залежно вiд перiоду дiї фунгiциду i погодних умов. Досить надiйний фенологiчний спосiб (обробка в певнi фази розвитку рослин), однак вiн не виключає перевитрати препарату.
Hа сьогоднi важливо, щоб виробник зерна мав достовiрну iнформацiю про зараження рослин на раннiх етапах. Якщо такi данi вiдсутнi, то й прийняти правильне рiшення про проведення обробок фунгiцидами неможливо.
Хотiлось би зупинитись на пiдготовчому процесi обробки тракторною апаратурою. При загальноприйнятому високооб’ємному обприскуваннi необхiдно правильно щодо культури вибрати норму витрати робочої рiдини; на зернових - 300-400 л/га. Ще однiєю важливою умовою правильного використання фунгiцидiв є рiвномiрний розподiл крапель та їх осiдання на поверхнi листкових пластинок i в цiлому рослини, що досягається використанням вiдповiдної апаратури.
Вважається, що ефект захисту еквiвалентний ступеню покриття рослин контактним фунгiцидом, тобто максимальне покриття розчином порядку 60% дає ефективнiсть на 60%. Однак реальна ефективнiсть буває дещо вищою внаслiдок локальної системної дiї бiльшостi фунгiцидiв, їх токсичностi у станi парiв i утворення водяних мiсткiв мiж сусiднiми частинами осаду, в той же час покриття не повною мiрою обумовлює зниження ступеня дiї фунгiциду. Iснує i зворотний бік медалi. Так, при меншому ступенi покриття, але при наявностi дрiбнокрапельного осаду фунгiцид дає високу ефективнiсть унаслiдок того, що спори не проростають, вступаючи в прямий контакт з частинками або при взаємодiї з ними через так званi водянi мiстки. У зв’язку з цим ще одним важливим фактором ефективностi є щiльнiсть покриття - число крапель, що припадає на 1 см2 поверхнi. За нашими даними, найбiльший захисний ефект вдається отримати при дiаметрi крапель 25-150 мкм.
Пшеницю уражують приблизно 20 хвороб, для їх пригнічення необхiдно врахувати способи розповсюдження i джерела зараження, перiоди максимальної шкодочинностi. Аерогенно розповсюджуються борошниста роса, бура, жовта i стеблова iржа, септорiоз листя (рiдше колосу), оливкова плiснява, чорний зародок i фузарiоз колосу.
Частково розвиток цих хвороб знижується шляхом агротехнiчних прийомiв та пiдбором вiдносно стiйких сортiв. Hаприклад, посiв у стислi строки знижує ураження твердою сажкою, звичайною i офiобольозною кореневою гнилями, стебловою iржею, септорiозом. Озимi, висiянi в раннi i надраннi строки, а також тi, що переросли з осенi, при стiйкому снiговому покривi гинуть вiд снiгової плiсняви, частiше уражуються борошнистою росою, бурою i стебловою iржею. Посiв озимих у пiзнi строки сприяє ураженню твердою сажкою. Hайкращi строки посiву пшеницi - друга половина оптимальних строкiв, що рекомендованi для зони.
Вологозберiгаючий обробiток грунту прискорює розклад пожнивних решток, якi є джерелом iнфекцiї офiобольозної кореневої гнилi, фузарiозу i церкоспорельозу. Збирання врожаю в стислi строки прямим комбайнуванням захищає зерно вiд ензимо-мiкозного виснаження.
Ще раз хочеться підкреслити важливість протруювання насiння, яке упереджує зараження твердою i летючою сажкою, гельмiнтоспорiозними i фузарiозними хворобами насiння, паросткiв i сходiв. При цьому збережений урожай може сягати 0,3-0,5 т/га. Крiм того, протруювання насiння деякими системними фунгiцидами забезпечує захист вiд борошнистої роси або iржi при ранньому їх проявi. В Українi рекомендовано близько 23 протруйникiв насiння зернових культур.
Однак найбiльш дiєвим способом захисту зернових є використання фунгiцидiв. Ефективнiсть їх застосування залежить вiд багатьох факторiв: перш за все, необхiдно визначитись, проти якої хвороби застосовується той чи iнший препарат. Цей процес, на перший погляд, досить простий. Але насправдi це не так. Спецiалiст iз захисту рослин - це лiкар, який має чiтко провести дiагностику, визначитися з домiнуючою хворобою i призначити "лiкування" - препарат вузького спектра дiї (чи бiльш широкого - при наявностi рiзних симптомiв ураження). Hаприклад, при домiнуваннi тiльки борошнистої роси в посiвах озимої пшеницi слiд використовувати фунгiциди Калiксин, 75% к.е. або Топсін М, 70% з.п., при ураженнi бурою iржею, септорiозом, а також борошнистою росою рекомендують препарати широкого спектра дiї (Альто Супер, Iмпакт, Рекс, Танго та iн.). Усi вони забезпечують надiйний захист вiд перелiчених хвороб.
Іншим важливим чинником є те, що, застосувавши високоефективний препарат у перiод епiфiтотiї хвороби, очiкуваних результатiв не отримуємо. Чому? Знову ж таки, необхiдно проводити постiйний монiторинг розвитку хвороб, на основi якого прогнозувати iнтенсивнiсть ураження тим чи iншим збудником.
По-третє, необгрунтоване зниження норми витрати фунгiцидiв призводить до викидання грошей на вiтер.
При захистi озимини в перiод вегетацiї особливо важливо захистити найбiльш продуктивнi частини рослин, якi активно беруть участь у фотосинтезi на завершальному етапi врожаю. Так, частка колосу в цьому процесi становить 25%, прапорцевого листка з основою колосу - 23%, другого i третього листкiв з вiдповiдними мiжвузлями - 6-7%.
За даними Iнституту захисту рослин УААH та iнших наукових установ, у зонах, де шкодочиннiсть спричиняють декiлька хвороб, як правило, зберiгається 25-30% урожаю. У нас рекомендовано для застосування на зернових культурах близько 20 фунгiцидiв рiзного характеру i механiзму дiї. Hайбiльш цiкавi фунгiциди широкого спектра дiї. До них належать:
ь Альто Супер, 33% к.е., що являє собою сумiш ципроконазолу i пропiканазолу з нормою витрати 0,4-0,5 л/га - проти борошнистої роси, септорiозу, плямистостей, бурої iржi;
ь Iмпакт, 25% к.с., дiюча речовина - флутрiофол, норма витрати 0,5 л/га - забезпечує захист вiд борошнистої роси, септорiозу, iржi та плямистостей;
ь Рекс, 49,7% к.е., дiюча речовина - тiофанат метил i епоксиконазол, норма витрати 0,4-0,6 л/га - забезпечує захист вiд борошнистої роси, iржi, септорiозу, плямистостей листя;
ь Спортак, 45% к.е., дiюча речовина - прохлораз, норма витрати 0,9 л/га - забезпечує захист вiд борошнистої роси, септорiозу, iржi, церкоспорельозу;
ь Танго, 50% к.е., дiюча речовина - тридеморф i епоксиконазол, норма витрати 0,6-0,8 л/га - забезпечує захист вiд борошнистої роси, iржi, септорiозу, плямистостей листя;
ь Фолiкур, 25% к.е., дiюча речовина - тебуконазол, норма витрати 0,5-1,0 л/га - забезпечує захист вiд борошнистої роси, септорiозу, плямистостей, фузарiозу колосу;
ь Фундазол, 50% з.п., дiюча речовина - беномiл, норма витрати 0,5-0,6 кг/га - забезпечує захист вiд борошнистої роси, снiгової плiсняви, офiобольозу, фузарiозної кореневої гнилi.
Дослiдження, проведенi IЗР УААH у рiзних регiонах України (Степ, Лiсостеп, Полiсся), показали високу ефективнiсть комбiнованих препаратiв при обприскуваннi озимої пшеницi на початку виходу в трубку i в фазі колосiння. Hавiть одна обробка озимої пшеницi сумiшами фунгiцидiв, що мають широкий спектр дiї, окуповується економiчно. Можна отримати значний додатковий урожай озимої пшеницi (вiд 0,8 до 1,5 т/га) при захистi вiд борошнистої роси, септорiозу, бурої листкової iржi.
Слiд також вiдмiтити, що використання комбiнованих фунгiцидiв або їх бакових сумiшей попереджує виникнення резистентних до фунгiцидiв штамiв збудникiв хвороб.
При вирощуваннi сортiв з високою потенцiйною врожайнiстю потрiбно вносити бiльше азоту, а це, своєю чергою, збiльшує ураження хворобами внаслiдок розрихлення паренхiми тканин рослин. Тому такi сорти найбiльше реагують на обробки фунгiцидами.
При вирощуваннi вiдносно стiйких сортiв рекомендуємо починати обробки проти борошнистої роси, бурої iржi при ураженнi листя 1-2%, проти септорiозу - 5%. Сприйнятливi сорти обприскують фунгiцидами при появi перших симптомiв хвороби.
Альтернативним методом наземному обприскуванню може бути авiаметод. Hа сьогоднiшнiй день Iнститут захисту рослин займається розробкою регламентiв проведення авiахiмiчних робiт у сiльському господарствi.

С. Ретьман, канд. с.-г. наук,
Iнститут захисту рослин УААH

Інтерв'ю
Олександр Дуда
Сьогодні аграрії все частіше стикаються на своїх полях із посухою, а це означає необхідність  ротації звичних польових культур на більш посухостійкі. Однією із таких може стати  амарант. При середній урожайності в Україні 2 т/га (а на... Подробнее
Міжнародна насінницька компанія Strube, яка спеціалізується на селекції цукрового буряка, пшениці, жита і ріпаку, в 2017-му відзначає своє 140-річчя. В Україні офіс компанія відкрила в 2008 році. Про

1
0