Спецможливості
Архів

З легкістю — до ви­со­кої про­дук­тив­ності

07.05.2012
717
З легкістю — до ви­со­кої про­дук­тив­ності фото, ілюстрація

Фірма Kuhn ви­ко­ри­с­тає си­нер­ге­тич­ний ефект, що ви­ник після прид­бан­ня за­во­ду в Гел­д­ропі (Гол­ландія), для роз­ши­рен­ня своєї ви­роб­ни­чої про­гра­ми й ви­пу­с­ку на ри­нок но­вих ма­шин. Се­ред них і фрон­таль­но-зад­нь­о­навісна комбі­на­ція дис­ко­вих ко­са­рок GMD 802F й GMD 8730 без плю­щил­ки.

Фірма Kuhn ви­ко­ри­с­тає си­нер­ге­тич­ний ефект, що ви­ник після прид­бан­ня за­во­ду в Гел­д­ропі (Гол­ландія), для роз­ши­рен­ня своєї ви­роб­ни­чої про­гра­ми й ви­пу­с­ку на ри­нок но­вих ма­шин. Се­ред них і фрон­таль­но-зад­нь­о­навісна комбі­на­ція дис­ко­вих ко­са­рок GMD 802F й GMD 8730 без плю­щил­ки.

З по­тужністю 120 к. с. ско­шу­ва­ти сму­гу за­вшир­ш­ки 8,41 м - це під си­лу тільки ви­со­ко­про­дук­тивній тех­ні­ці, якій не потрібна відра­зу ж до­по­мо­га по­туж­них трак­торів. Те, що ця техніка не по­тре­бує ве­ли­кої по­туж­ності, по­яс­нюється її ма­лою ва­гою й тим, що в неї не­має плю­щил­ки. Фрон­таль­ну ко­сар­ку GMD 802F фір­ма Kuhn про­по­нує вже дав­но, но­вин­ка тут - комбінація зад­нь­о­навіс­них ко­са­рок GMD 8730, начіпний при­стрій яких роз­роб­ле­но на за­воді в Гел­д­ро­пі.
Як задні ко­сильні аг­ре­га­ти тут ви­ко­ри­с­та­но до­б­ре відомі ко­сильні бру­си з ма­с­ти­лом три­ва­лої дії Kuhn Optidisc, кож­ний з яких має сім оваль­них ко­силь­них дисків. Діаметр дисків без лез - 39 см. Ко­силь­ний брус має бук­су­валь­ну на­віс­ку, а йо­го відмітна ри­са - різна від­стань між дис­ка­ми. Від­стань між дис­ка­ми, що обер­та­ють­ся на­зустріч один од­но­му, - більша, ніж між ти­ми, які обер­та­ють­ся один на­впро­ти од­но­го. За­вдя­ки такій відстані, ви­ни­кає ве­ли­кий простір, що сприяє про­хо­д­жен­ню більшої кіль­кості про­дукції. Ма­ла відстань, за да­ни­ми ви­роб­ни­ка, по­ліп­шує зріз ко­рот­кої лег­кої кор­мо­вої ма­си. Верхні грані за­хис­них по­лозів ви­не­се­но да­ле­ко впе­ред, за­вдя­ки чо­му во­ни слу­гують як про­ти­різа­ль­на пла­с­ти­на, ножі ви­с­ту­па­ють на 58 мм. У разі не­спри­ят­ли­вих умов у цьо­му місці, після сти­ран­ня ла­ку, мож­ли­ве на­ли­пан­ня землі, навіть за не­ве­ли­ко­го опор­но­го ти­с­ку ко­силь­но­го бру­са на грунт. Але про­блем із цим у нас май­же ніко­ли не ви­ни­ка­ло.
Зовнішні дис­ки ко­силь­них брусів ос­­на­ще­но еле­мен­та­ми, які по­да­ють тран­­с­пор­тувальну ско­ше­ну ма­су все­ре­ди­ну ко­сар­ки. До­дат­ко­во на зовніш­ніх сто­ро­нах ко­силь­них брусів є по од­но­му ре­гу­ль­о­ва­но­му дис­ку для ук­ла­дан­ня вал­ка.
Для про­ве­ден­ня те­с­ту фірма Kuhn ос­на­с­ти­ла ко­сар­ки (фрон­таль­ну й зад­нь­о­навісну) си­с­те­мою швид­кої заміни ножів (опція). Важіль для вста­нов­лен­ня ножів розміще­но в центрі на зад­­ньо­­­­му боці на­чіп­но­го при­ст­рою по­руч із зруч­ним ящи­­ком для інстру­ментів. Ножі заміни­ти мож­на швид­ко й за цілком до­пу­с­ти­мих енер­го­ви­т­рат.
Фірма Kuhn ви­ко­ри­с­то­вує ножі виг­ну­тої фор­ми, за­вдя­ки чо­му мож­ли­ве ефек­тив­не за­тя­гу­ван­ня й оп­ти­маль­не зрізу­ван­ня. Крім то­го, виг­нуті ножі кра­ще по­да­ють тра­ву.
Ми на­оч­но пе­ре­ко­на­ли­ся в чи­с­то­му зрізі й прак­тич­но без­пе­ребій­­ному по­­да­­ванні про­дукції ко­силь­ним бру­сом зад­нь­о­навісної ко­сар­ки. Але че­рез виг­ну­ту фор­му ножі не­мож­ли­во пе­ре­вер­та­ти. Після ско­шу­ван­ня тра­ви при­близ­но на 150 га полів і луків, на яких бу­ло не­ба­га­то піску, ми за­фіксу­ва­ли не­знач­не зно­шен­ня но­жів, що­прав­да, міня­ти їх не до­ве­ло­ся. А от пра­цю­ю­чи на піща­них грун­тах, ма­буть, до­ве­деть­ся об­ме­жи­ти­ся мен­шою три­валість їхньої служ­би. За до­по­мо­гою верхніх тяг ви­со­ту зрізу мож­на ре­гу­лю­ва­ти в діапа­зоні при­близ­но від 3 до 8 см, на за­мов­лен­ня фірма по­ста­чає по­ло­зи для ви­­­со­ко­го зрізу­ван­ня.
Начіпний пристрій має точ­ки кріп­лен­ня ка­те­горії III. Усь­о­го на вибір ви­роб­ник про­по­нує од­не по­ло­жен­ня ви­со­ти ниж­ньої тя­ги й три от­во­ри для верх­ньої тя­ги. Потрібно приєдна­ти чо­ти­ри марковані гід­рав­лічні шлан­ги: два з них - до гідро­роз­подільни­ка подвійної дії для пе­ре­ве­ден­ня ко­сар­ки в транс­порт­не по­ло­жен­ня, два інших - до од­но­біч­них підклю­чень, які слу­гують для піднят­тя ко­сар­ки під час роз­во­ро­ту й для роз­ван­та­жен­ня ко­силь­но­го бру­са. Потім слід про­кла­с­ти в кабіну деб­ло­ку­валь­ний трос і з'єд­на­ти кар­дан­ний вал. Тут нам не ви­с­та­ча­ло три­ма­ча кар­дан­но­го ва­ла, але цей не­долік, за інфор­мацією фірми Kuhn, уже усу­ну­то. Після піднят­тя трьох (!) опор­них стійок мож­на при­сту­па­ти до ро­бо­ти. Але для їхньо­го піднят­тя по­трібно, на жаль, повніс­тю обійти ма­ши­ну на­вко­ло: дві стій­ки розміще­но по боках пе­ред на­чіп­ним при­ст­роєм, а тре­тю - по­за­ду. Що­прав­да, тут теж пла­ну­ва­ли вне­сти зміни в 2011 р. Кар­дан­ний вал на­дає ру­ху роз­да­вальній ко­робці. В оригі­нальній роз­робці во­на при­зна­ча­ла­ся для ро­бо­ти за фрон­таль­но­го навішен­ня. Ко­роб­ка роз­поділяє зу­сил­ля до пра­во­го й ліво­го ко­силь­но­го аг­ре­га­ту че­рез кар­дан­ні ва­ли, ос­на­щені обгінни­ми й фрик­цій­ни­ми муф­та­ми. Пра­цю­ва­ти по­чи­нає за 1000 обер­тів на ВОМ, для при­во­да дис­ків ви­ко­ри­с­то­ву­ють пря­­мо­зубові ше­с­терні.
За­хи­с­том дисків від пе­ре­ван­та­жен­ня слу­гує си­с­те­ма Protectadrive влас­ної роз­роб­ки. Для цьо­го на ва­лу при­во­да дис­ка є паз - це місце зла­му. В разі уш­ко­д­жен­ня ва­ла при­вод за­ли­шається цілим, а, за по­тре­би, йо­го мож­на до­сить швид­ко заміни­ти.
Ко­сар­ки спи­ра­ють­ся на цен­т­ра­льні кон­солі. Для адап­тації ро­бо­чої ши­ри­ни до пра­цю­ю­чої по­пе­ре­ду фрон­таль­ної ко­сар­ки або трак­то­ра наявні три от­во­ри з відстан­ню між ни­ми 12 см. У на­шо­му ра­зі болт уже бу­ло встав­ле­но в се­реднє і, як нам здається, най­пра­вильніше по­ло­жен­ня. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків Kuhn, відстань мож­на ще збіль­ши­ти, але ро­би­ти це тре­ба тільки у ви­нят­ко­вих ви­пад­ках. Ад­же за ви­бо­ру се­ред­нь­о­го по­ло­жен­­ня (отвір по­се­ре­дині) все до­б­ре від­ре­гу­ль­о­ва­но: без про­блем до­ла­ють­ся більші ра­діу­си по­во­ротів, на вузь­ких місцях по­ля сму­гу тра­ви мож­на про­сто за­ли­ши­ти. В се­­ред­нь­о­му по­ло­женні пе­ре­крит­тя ро­бо­чих зон до фрон­та­ль­ної ко­сар­ки ста­но­вить близь­ко 44 см за за­галь­ної ши­ри­ни за­хва­ту 8,41 м. А ко­силь­ні бру­си, ве­дені че­рез ро­лик у поз­довжнь­о­му па­зі, по­гой­ду­ю­чись впо­пе­рек на­прям­ку ру­ху ко­сар­ки, копіюють рельєф по­ля. Як­що підня­ти ко­сильні аг­ре­га­ти, тоді пру­жи­на га­сить ко­ли­ван­ня, й по­пе­редній на­тяг збільшується за до­по­мо­гою шпин­де­ля.
Роз­ван­та­жен­ня ко­силь­но­го бру­са здійснюється гідроп­нев­ма­тич­но за до­по­мо­гою двох гідро­а­ку­му­ля­торів, з'єдна­них із при­ст­роєм піднят­тя ко­са­рок на роз­во­ротній смузі. Після ство­рен­ня ти­с­ку в си­с­темі на начіп­но­му при­ст­рої за­кри­вається запір­ний кран. У та­кий спосіб за­ря­д­жені гідро­­аку­му­ля­то­ри під­три­му­ють кон­стант­ний опор­ний тиск на грунт не­­за­леж­но від рельєфу місце­вості.
Зна­чен­ня опор­но­го ти­с­ку мож­на виз­на­чи­ти за по­каз­ни­ка­ми ма­но­ме­т­ра: що ви­щий тиск, то мен­ша ва­га, яка при­­­па­дає на брус. Орієнти­ром є тиск 70 бар - тоді зовнішні сто­ро­ни ко­сар­ки мож­­­на під­ні­ма­ти. В си­с­те­му роз­ван­та­жен­ня че­рез не­ве­ли­кий гідро­циліндр інте­г­ро­ва­но та­кож і за­хист від наїзду. Тиск спра­цю­ван­ня ре­гу­люється од­но­час­но з опор­ним ти­с­ком ко­сар­ки на грунт. За­вдя­ки шарнір­но­му з'єднан­ню ко­сар­ки мож­на відхи­ля­ти на­зад і підніма­ти вго­ру.
Бічні аг­ре­га­ти підніма­ють комбі­но­вані циліндри. Гідро­циліндри з ма­лень­ки­ми ка­ме­ра­ми за­без­пе­чу­ють підйом на роз­во­ротній смузі. На жаль, мо­дель GMD 8730, яку ми те­с­ту­ва­ли, не бу­ло ос­на­ще­но та­кою оп­цією, як піднят­тя ко­са­рок ок­ре­мо.
Гідро­циліндри з ве­ли­кою ка­ме­рою скла­да­ють ко­силь­ний аг­ре­гат у транс­порт­не по­ло­жен­ня. Для вс­та­новлення в ро­бо­че по­ло­жен­ня по­трібно роз­б­ло­ку­ва­ти дві пру­жинні сто­порні за­сув­ки. Ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ний для цьо­го трос фірма Kuhn пла­нує заміни­ти, в на­шо­му ви­пад­ку за се­зон він май­же зно­сив­ся. Для до­три­ман­ня до­пу­с­ти­мої транс­порт­ної ви­со­ти під час ру­ху до­ро­га­ми бічні за­хисні щит­ки тре­ба скла­с­ти.
Ми охо­че ско­ри­с­та­ли­ся мож­ли­вістю скла­с­ти зовнішні ча­с­ти­ни під час об­ко­шу­ван­ня полів. Ду­же добре вра­жен­ня спра­ви­ли фар­ту­хи й міцні тру­би, що за­хи­ща­ють від наїзду на пе­ре­шко­ди: після закінчен­ня се­зо­ну ви­про­бу­вань во­ни не ма­ли жод­них слідів зно­шен­ня.
Фрон­таль­ну ко­сар­ку GMD 802F фірма Kuhn про­по­нує вже дав­но. На ній ще й досі вста­нов­лю­ють «за­старі­лий«, що вже по­тре­бує об­слу­го­ву­ван­ня, ко­силь­ний брус із вісьмо­ма дис­ка­ми діаме­т­ром 42 см, ос­на­ще­ний ве­ли­ки­м ко­силь­ни­м облад­нан­ням. Прав­да, й тут для ок­ре­мих ко­силь­них дисків про­по­ну­ють за­хист від пе­ре­ван­та­жень Protecta­drive із за­да­ним місцем зла­му, а та­кож си­с­те­му для швид­кої заміни ножів.
Відкри­ту по­пе­ре­ду ра­му ко­сар­ки ви­го­тов­ле­но з тру­би чо­ти­ри­г­ран­но­го про­фі­лю. З кож­но­го бо­ку є по дві тя­ги, що не­суть ко­силь­ний брус. Два гідро­цилінд­ри (по од­но­му з кож­но­го бо­ку) підніма­ють ко­сар­ки на роз­во­ротній смузі. Ци­ліндри ма­ють пнев­мо­аку­му­ля­тор, що дає змо­гу не­гай­но копіюва­ти нерівності по­ля на за­па­ди­нах, тиск, за­ряд­ки пнев­мо­аку­му­ля­то­ру, має бу­ти на рівні 3,5 ба­ра. За­вдя­ки кон­ст­рукції навішен­ня ко­силь­ний брус спер­шу злег­ка на­хи­ляється впе­ред, а потім піднімається вго­ру. Опор­ний тиск ко­сар­ки GMD 802F на грунт на­ла­ш­то­вується тіль­ки ме­ханічно, спіральні пру­жи­ни по боках ре­гу­лю­ють­ся за до­по­мо­гою шпин­де­ля з ви­ко­ри­с­тан­ням спе­ціаль­­но­го інстру­мен­та.
Для навішен­ня фрон­таль­ної ко­сар­ки фірма серійно до­дає три­точ­ко­вий пристрій ка­те­горії II. Як до­дат­ко­ву опцію ви­роб­ник мо­же по­ста­ча­ти три­кут­ник швид­ко­го навішен­ня. Це техніч­не рішен­ня нам ду­же спо­до­ба­ло­ся. Тіль­ки фіксу­валь­ний болт три­кут­ни­ка під час те­с­ту де­фор­му­вав­ся, і уш­ко­див­ся за­хист кар­дан­но­го ва­ла. При­чи­ною цьо­го мог­ла ста­ти ге­о­метрія трак­то­ра й це, ма­буть, да­ле­ко не ти­по­вий ви­па­док. Ра­зом із гідравлічним підклю­чен­ням до од­но­біч­но­го роз­подільни­ка вар­то приєдна­ти кар­дан­ний вал і ка­бель висвітлен­ня. А як­би кар­дан­ний вал ви­роб­ник ос­на­с­тив ще й обгінною муф­тою, - це бу­ло б про­сто чу­до­во! Ад­же це знач­но спро­с­ти­ло б підклю­чен­ня кар­дан­но­го ва­ла на хво­с­то­вик ВО­Ма.
Крім то­го, слід навіси­ти ут­ри­му­валь­ні лан­цю­ги. Як ре­ко­мен­дує фір­ма Kuhn, з опу­ще­ним ко­силь­ним бру­­сом між за­хи­сним щит­ком і не­су­чою ра­мою має за­ли­ша­ти­ся не менш 20 см.
Ко­сар­ка GMD 802F по­чи­нає ру­ха­ти­ся, ко­ли кар­дан­ний вал ро­бить 1000 об./хв (540 об./хв - на за­мов­лен­ня). Ку­­­то­вий ре­дук­тор здійс­нює роз­га­лу­жен­ня си­ло­во­го по­то­ку до на­ступ­но­го кар­дан­но­го ва­ла з обгінною муф­тою та зі зрізним бол­том, який за­хи­щає пра­ву ча­с­ти­ну. Там же на­бу­ває ру­ху пра­вий ко­силь­ний диск, а потім - і весь ко­силь­ний аг­ре­гат.
Ра­зом із вісьмо­ма ко­силь­ни­ми дис­ка­ми на брусі з кож­но­го бо­ку вста­нов­лю­ють по два при­відні вал­ко­у­тво­рю­вальні ба­ра­ба­ни. Во­ни ук­ла­да­ють ско­ше­ну ма­су в ком­пакт­ний ва­лок, на який не наїжджа­ють ко­ле­са трак­то­ра навіть тоді, ко­ли колія в ньо­го вузь­ка, і він при­датний для пря­­мо­го підби­ран­ня. Для колії стан­дарт­но­го трак­то­ра по­тужністю 120 к. с. цілком до­стат­ньо од­но­го та­ко­го ба­ра­ба­на. Вал­ко­­­утво­рю­вальні ба­ра­ба­ни мож­на повністю де­мон­ту­ва­ти.
По­пра­цю­ва­ти з ко­силь­ною ком­бі­нацією нам уда­ло­ся в різних умо­вах під час зби­ран­ня вро­жаю на 150 га угідь. На жаль, ко­сар­ки, які ми ма­ли те­с­ту­ва­ти, нам до­пра­ви­ли ли­ше на дру­гий укіс. Ми ко­си­ли тра­ву на по­лях і лу­ках, на рівнинній, горб­ку­ватій і пе­ресі­ченій місце­вості.
За­га­лом ро­бо­тою ко­са­рок за­до­во­лені. Ви­со­чи­ни й ви­яр­ки во­ни про­хо­ди­ли лег­ко, копіюван­ня рельє­фу по­ля за відповідно­го опор­но­го ти­с­ку на грунт функціону­ва­ло без­до­ган­но й швид­ко, трав'яний потік над­хо­див без про­блем. Тільки на ос­тан­нь­о­му укосі ко­рот­кої й во­ло­гої тра­ви нам до­ве­ло­ся по­бо­ро­ти­ся з на­ко­пи­чен­ням ма­си на дис­ку для ук­ла­ден­ня вал­ка біля зад­ньої ко­сар­ки. По­при мож­ливість ре­гу­лю­ван­ня, йо­го кра­ще зня­ти, але тоді й ско­ше­на тра­ва ук­ла­да­ти­меть­ся шир­шою сму­гою.
Ко­сар­ки навішу­ва­ли на трак­то­ри Deutz-Fahr Agrotron 130 й Fendt 712 Vario. Під час ро­бо­ти з обо­ма трак­то­ра­ми без про­блем до­ся­га­ла­ся ро­бо­ча швид­кість у 20 км/год за від­по­відно­го тра­во­стою.
Най­е­фек­тивнішою ви­я­ви­ла­ся швид­­кість від 12 до 16 км/год, що відповідає при­близ­но 12 і більше га/год - ду­же добрий ре­зуль­тат.
Ви­т­ра­та па­ли­ва на на­ших трак­то­рах у се­ред­нь­о­му ся­га­ла 2-3 л/га.
Комбінація до­б­ре до­ступ­на для ог­ля­ду, її ва­га (зза­ду - 1860 кг, спе­ре­ду -  1020 кг) зба­лан­со­ва­на. На ній приємно пра­цю­ва­ти, а, го­ло­вне,  її лег­ко об­слу­го­ву­ва­ти.
Про що ще вар­то ска­за­ти?
Нам спо­до­ба­ло­ся освітлен­ня ко­са­рок як спе­ре­ду, так і зза­ду. Ста­біль­ні й роз­ра­хо­вані на три­ва­ле ви­ко­ри­с­тан­ня га­ба­рит­ні щит­ки та ліх­тарі розміще­но в потрібно­му місці.
Єди­ний не­долік - встав­на бал­ка зад­нь­о­го ліхта­ря хи­та­ла­ся, тут яв­но не зай­вим був би дру­гий болт кріплен­ня.
Як­що задній ко­силь­ний аг­ре­гат зні­ма­ють без­по­се­ред­ньо після ро­бо­ти з га­ря­чим ма­с­ти­лом у шлан­гах і циліндрах, то кон­соль підніма­ють тільки після то­го, як ма­с­ти­ло охо­ло­не.
На фрон­тальній ко­сарці не ви­с­та­ча­ло місця для кріплен­ня кар­дан­но­го ва­ла.
Вис­но­вок. Комбінація фрон­таль­ної ко­сар­ки GMD 802F та «ко­сар­ки-ме­те­ли­ка» GMD 8730 від фірми Kuhn - це по­рів­ня­но лег­ка комбі­на­ція ко­са­рок без плю­щил­ки з ши­ри­ною за­хва­ту 8,41 м. Оскільки во­на неваж­ка й не­має плю­щил­­ки, її мож­на аг­ре­га­ту­ва­ти з трак­то­ра­ми по­тужністю від 120 к. с. Комбінація ви­різняється хо­ро­шою ог­ля­довістю й про­сто­тою ке­ру­ван­ня, зба­лан­со­ва­ним роз­поділом ва­ги, а фрон­таль­на ко­сар­ка - особ­ли­во ти­­хим хо­дом. Ко­сар­ки ха­рак­­те­ри­зу­ють­ся якісним копіюван­ням рельєфу по­ля й ви­со­кою швидкістю ре­а­гу­ван­ня. Для ре­гу­лю­ван­ня опор­но­го ти­с­ку тре­ба вий­ти з кабіни, для на­ла­ш­ту­ван­ня фрон­таль­ної ко­сар­ки зна­до­бить­ся інстру­мент, але з цим мож­на зми­ри­ти­ся. Тро­хи склад­но ви­ве­с­ти фрон­таль­ну ко­сар­ку в транс­порт­не по­ло­жен­ня. Але ж го­ло­вним під час за­готівлі кормів є якість ро­бо­ти та про­дук­тивність, а ці вла­с­ти­вості - по­за вся­ким сумнівом, вони даній ком­бі­нації вла­с­тиві. Са­ме то­му во­на є ці­ка­вою аль­тер­на­ти­вою для тих гос­по­дарств, які роб­лять став­ку на ефек­тив­не ско­шу­ван­ня без плю­щен­ня.

Інтерв'ю
Вважається, що для українського елеватора добрий показник — 3 обороти за сезон (це коли елеватор потужністю одночасного зберігання 50 тис. т за сезон перевалює 150 тис.). Елеватор «Агродар-Бар», розташований у селі Міжлісся Барського... Подробнее
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее

1
0