Спецможливості
Агробізнес

Як фермерові обзавестися «Фруктами-Овочами» Особливості організації плодово-овочевого магазину

04.06.2014
2170
Як фермерові обзавестися «Фруктами-Овочами» Особливості організації плодово-овочевого магазину фото, ілюстрація

І. Бірюкова
i.byrukova@univest-media.com

Як стверджують економічні експерти, в кризу дуже вигідно розпочинати свій бізнес. Очевидні «плюси» — невелика вартість оренди приміщень та можливість винайняти висококваліфікований персонал за відносно невисоку заробітну плату. А якщо ви — фермер, вирощуєте овочі чи фрукти і у місті відкриєте плодово-овочевий магазин, то зможете продавати власну продукцію із мінімальною націнкою. Таким чином будете поза всякою конкуренцією, а отже, легко завоюєте ринок. Стосовно прибутку подібної торгової точки (середнього розміру магазинчик), то, за підрахунками експертів, він може становити до 10 тис. дол. на місяць. То що ж потрібно зробити, аби організувати такий бізнес?

   Крок 1. Зби­раємо до­ку­мен­ти
Спер­шу скла­даємо бізнес-план, у яко­му де­таль­но роз­пи­суємо свої май­бутні ви­т­ра­ти й очіку­вані до­хо­ди. Як­що са­мо­му та­кий до­ку­мент роз­ро­би­ти склад­но, то мож­на звер­ну­ти­ся за до­по­мо­гою до досвідче­них фахівців у цій га­лузі. Але це, зви­чай­но, ко­ш­ту­ва­ти­ме солідної су­ми гро­шей — від 10 тис. грн.
Далі потрібно за­реєстру­ва­ти підприємство й от­ри­ма­ти відповідні доз­во­ли (де­тальніше про це — у ко­мен­тарі на­шо­го юри­с­та). Вар­то пам’ята­ти, що на такі бю­ро­кра­тичні про­це­ду­ри піде не­ма­ло ча­су — місяць-два.

  Крок 2. По­шук приміщен­ня
Пло­до­ово­че­вий ма­га­зин кра­ще відкри­ва­ти у спаль­но­му гу­с­то­на­се­ле­но­му рай­оні міста. Та­кий варіант розміщен­ня га­ран­тує тор­говій точці до­сить ве­ли­кий об­сяг про­дажів.
Для пло­до­ово­че­вої крам­ниці ви­с­та­чить приміщен­ня пло­щею 50–60 кв. м. Як пра­ви­ло, близь­ко 40 кв. м відво­дять для тор­го­во­го за­лу, іншу пло­щу — для підсоб­них приміщень, скла­ду, сан­вуз­ла то­що.
Про на­явність вільних приміщень та їхню оренд­ну вартість мож­на дізна­ти­ся у рай­дер­ж-адміністрації. Але вар­то пам’ята­ти: що мен­ша пло­ща приміщен­ня, то більше до­ве­деть­ся пла­ти­ти за йо­го орен­ду.
Далі не за­бу­вай­мо про на­зву і вивіску — клю­чові мо­мен­ти оформ­лен­ня зовнішньо­го ви­гля­ду ма­га­зи­ну. Ад­же по­ку­пець завжди чи­тає вивіску, роз­див­ляється її, за­пам'ято­вує. То­му на­зву тор­го­вої точ­ки має бу­ти до­б­ре вид­но — як лю­дям, які про­хо­дять по­руч із ма­га­зи­ном, так і пе­ре­хо­жим, що ру­ха­ють­ся, на­при­клад, про­ти­леж­ним бо­ком ву­лиці. Літе­ри на вивісці ма­ють бу­ти ве­ли­ки­ми, чітки­ми і зро­зуміли­ми, до­б­ре помітни­ми і в ден­ний, і у нічний час.

  Крок 3. Ор­ганізація по­ста­вок
Як­що ви ви­ро­щуєте ли­ше один вид овочів (на­при­клад, кар­топ­лю), то, де­таль­но вив­чив­ши ри­нок оп­то­во­го про­да­жу овочів і фруктів, вар­то відшу­ка­ти двох-трьох постійних по­ста­чаль­ників, які змо­жуть по­пов­ни­ти асор­ти­мент про­дукції. Як­що ма­га­зин пра­цює рен­та­бель­но, то щод­ня потрібно за­ку­по­ву­ва­ти то­вар на 3–3,5 тис. грн.
У спеціалізо­ваній крам­ниці то­вар має бу­ти завжди свіжим. Псу­ван­ня не­ре­алізо­ва­ної про­дукції мо­же до­ся­га­ти 15% і більше. Після відповідної об­роб­ки такі овочі та фрук­ти про­да­ють із 50–70%-ю зниж­кою.
  Крок 4. Асортимент продукції
В асор­ти­менті ма­га­зи­ну має бу­ти все: від тра­диційної кар­топлі до ек­зо­тич­них фруктів. Оп­ти­маль­на кількість най­ме­ну­вань то­ва­ру для ма­га­зи­ну із тор­го­вим за­лом близь­ко 40 кв. м — 50–60 оди­ниць. Род­зин­кою спеціалізо­ва­но­го ма­га­зи­ну має ста­ти приємний фрук­то­вий за­пах, для по­си­лен­ня яко­го мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти фрук­тові аро­ма­ти­за­то­ри. До­б­ре про­по­ну­ва­ти по­куп­цям су­путні про­дук­ти: різні ви­ди олії, при­пра­ви, свіжо­за­мо­ро­жені і кон­сер­во­вані овочі та фрук­ти, фрук­тові й ово­чеві со­ки, в то­му числі свіжо­ви­чав­лені. За роздрібно­го про­да­жу націнка на різні овочі та фрук­ти мо­же ста­но­ви­ти від 30–40 до 200–250%.

  Крок 5. Підбір пер­со­на­лу
Не­ве­ликі ма­га­зин­чи­ки мо­жуть от­ри­ма­ти ве­ли­кий відсо­ток постійних по­купців за­вдя­ки привітно­му і до­б­ро­зич­ли­во­му пер­со­на­лу. Зар­пла­та од­но­го про­дав­ця — при­близ­но 3000–3500 грн/міс. Для оп­ти­маль­ної ро­бо­ти ма­га­зи­ну потрібні два про­давці плюс ван­таж­ник.

читачі рекомендують

Квіти та­кож при­но­сять до­б­рий при­бу­ток
Чернігівчан­ка Світла­на За­ха­ро­ва у листі до ре­дакції поділи­ла­ся досвідом сво­го сімей­но­го бізне­су.
— Два ро­ки то­му ми з си­ном біля од­но­го із найбільших вишів ду­же вда­ло орен­ду­ва­ли приміщен­ня з дво­ма ви­хо­да­ми і об­ла­ш­ту­ва­ли там квітко­вий ма­га­зин. Із цією ме­тою взя­ли банківський кре­дит на 100 тис. грн. Квіти бе­ре­мо на ре­алізацію у місцевій теп­лиці. Кон­ку­рентів по­руч не­має вза­галі, у ви­шу — ве­ли­чез­на те­ри­торія, всі ви­кла­дачі та сту­ден­ти йдуть тільки до нас (день на­ро­д­жен­ня, різні інші свя­та, ювілеї, зда­ча іспитів і т. д.). Квітко­вий бізнес оку­пив­ся че­рез півро­ку, а потім по­чав при­но­си­ти при­бу­ток. Нині на­ша сім'я навіть по­ду­мує, щоб десь прид­ба­ти ще од­ну тор­го­ву точ­ку. По­ки що най­ма­них працівників не бе­ре­мо, тру­ди­мо­ся самі, а всі гроші вкла­даємо у роз­ви­ток спра­ви. Окупність квітів — 200–300%, у цьо­го бізне­су тільки один «мінус» — то­вар швид­ко псується. То­му слід вчас­но зни­жу­ва­ти ціну, іноді до рівня собівар­тості то­ва­ру.

  Ко­мен­тар юриста

Юри­дич­на ціна пи­тан­ня

Ва­дим Про­цен­ко,
юрист ЮК Jurimex:
   
— У цій статті ми роз­г­ля­не­мо ос­новні юри­дичні ас­пек­ти, які не­обхідно зна­ти фер­ме­ру для відкрит­тя ма­га­зи­ну роздрібної торгівлі пло­до­ово­че­вою про­дукцією влас­но­го ви­роб­ництва.
Чин­не за­ко­но­дав­ст­во Ук­раїни виз­на­чає ок­ремі ви­мо­ги для здійснен­ня торгівлі че­рез склад та че­рез ок­ремі пунк­ти про­да­жу то­варів. Так, торгівля фер­ме­ром пло­до­ово­че­вою про­дукцією че­рез влас­ний склад, на відміну від ма­га­зи­ну, не потребує до­три­ман­ня низ­ки ви­мог (зо­к­ре­ма, ви­ко­ри­с­тан­ня реєстра­то­ра роз­ра­хун­ко­вих опе­рацій), як­що:
 та­ка про­дукція ви­роб­ле­на без­по­се­ред­ньо фер­ме­ром;
 роз­ра­хун­ки про­во­дять­ся че­рез ка­су підприємства-ви­роб­ни­ка із оформ­лен­ням при­бут­ко­вих ка­со­вих ор­дерів та із ви­да­чею відповідних кви­танцій;
 склад не містить оз­нак пунк­ту про­да­жу то­варів у ро­зумінні
п. 14.1.211 По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раїни (не містить тор­го­вель­но­го за­лу або ча­с­ти­на приміщен­ня не ви­ко­ри­с­то­вується для торгівлі то­що).
Торгівель­на діяльність че­рез ма­га­зин уре­гу­ль­о­ва­на, зо­к­ре­ма, Пра­ви­ла­ми роздрібної торгівлі кар­топ­лею та пло­до­ово­че­вою про­дукцією, за­твер­д­же­ни­ми На­ка­зом Міністер­ст­ва зовнішніх еко­номічних зв'язків і торгівлі Ук­раїни від 8 лип­ня 1997 р. № 344.
Однією із ос­нов­них про­блем для по­чат­ку торгівель­ної діяль­ності пло­до­ово­че­вою про­дукцією є відповідність приміщен­ня санітар­ним, про­ти­по­жеж­ним та іншим ви­мо­гам.
Аб­ст­ра­гу­ю­чись, роз­г­ля­не­мо си­ту­ацію, за якої підприємець має влас­не чи орен­до­ва­не приміщен­ня, яке не­обхідно підго­ту­ва­ти до торгівлі. Для по­чат­ку здійснен­ня торгівлі у ма­га­зині потрібно ма­ти:
1. Дозвіл ор­га­ну по­жеж­но­го на­гля­ду
Відповідно до ст. 57 Ко­дек­су цивільно­го за­хи­с­ту Ук­раїни по­ча­ток ви­ко­ри­с­тан­ня суб’єктом гос­по­да­рю­ван­ня об'єктів не­ру­хо­мості (будівель, спо­руд, приміщень або їхніх ча­с­тин) здійснюється на підставі по­да­ної дек­ла­рації відповідності ма­теріаль­но-технічної ба­зи суб'єкта ви­мо­гам за­ко­но­дав­ст­ва із пи­тань по­жеж­ної без­пе­ки.
Для реєстрації дек­ла­рації не­обхідно:
1) об­ла­ш­ту­ва­ти приміщен­ня відповідно до чин­них ви­мог по­жеж­ної без­пе­ки (у разі по­тре­би — із за­лу­чен­ням спеціалізо­ва­ної ор­ганізації);
2) за­пов­ни­ти два примірни­ки дек­ла­рації та на­да­ти їх адміністра­то­рові або дозвільно­му ор­га­ну (ор­га­ну по­жеж­но­го на­гля­ду) не пізніше ніж за 10 днів до по­чат­ку діяль­ності.
Дек­ла­рацію реєструє дозвільний ор­ган на бе­зо­платній ос­нові про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів із дня її над­хо­д­жен­ня.
У разі як­що дозвільним ор­га­ном не за­реєстро­ва­но дек­ла­рацію і не відмов­ле­но в її реєстрації у 10-ден­ний строк, пра­во на вчи­нен­ня дій що­до про­ва­д­жен­ня гос­по­дарсь­кої діяль­ності ви­ни­кає на­ступ­но­го дня після за­вер­шен­ня терміну, вста­нов­ле­но­го для реєстрації дек­ла­рації. У та­ко­му разі дек­ла­рацію вва­жа­ють за­реєстро­ва­ною.
Крім то­го, підприємець мо­же звер­ну­ти­ся за от­ри­ман­ням доз­во­лу у за­галь­но­му по­ряд­ку, відповідно до По­ряд­ку ви­дачі ор­га­на­ми дер­жав­но­го по­жеж­но­го на­гля­ду доз­во­лу на по­ча­ток ро­бо­ти підприємств та орен­ду приміщень, за­твер­д­же­но­го По­ста­но­вою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 14.02.2001 р. № 150. Пе­ред­ба­че­на цим По­ряд­ком про­це­ду­ра де­що складніша, а то­му вар­то ко­ри­с­ту­ва­ти­ся мож­ливістю по­да­ва­ти са­ме дек­ла­рацію.
2. Тор­го­вий па­тент
За за­галь­ним пра­ви­лом торгівель­на діяльність підля­гає па­тен­ту­ван­ню.
Од­нак як­що суб’єкт підприємництва має намір здійсню­ва­ти торгівлю тільки кар­топ­лею та пло­до­ово­че­вою про­дукцією, то не­має не­обхідності от­ри­му­ва­ти тор­го­вий па­тент (підпункт е п. 267.1.2. По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раїни).
Та­кож слід за­зна­чи­ти, що відповідно до підрозділу 8 Пе­рехідних по­ло­жень По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раїни звільня­ють­ся від от­ри­ман­ня тор­го­во­го па­тен­ту плат­ни­ки єди­но­го по­дат­ку.
В інших ви­пад­ках, як­що без тор­го­во­го па­тен­ту не обійти­ся, слід по­да­ти за­яв­ку до те­ри­торіаль­но­го ор­га­ну Міністер­ст­ва до­ходів і зборів Ук­раїни за місцем спла­ти збо­ру для йо­го от­ри­ман­ня.
Па­тент ви­дається про­тя­гом трьох днів із дня по­дан­ня за­яв­ки та не­обхідних до­ку­ментів, а та­кож спла­ти відповідно­го збо­ру.
3. Ка­сові апа­ра­ти
За за­галь­ним пра­ви­лом, готівкові роз­ра­хун­ки суб’єктів підприємниць­кої діяль­ності у сфері торгівлі здійсню­ють із ви­ко­ри­с­тан­ням реєстра­торів роз­ра­хун­ко­вих опе­рацій (далі — РРО).
Про­те що­до не­обхідності ма­ти в тор­го­во­му залі ка­сові апа­ра­ти є певні ню­ан­си.
Зо­к­ре­ма, ви­ня­ток ста­но­вить:
 діяльність фізич­них осіб — підприємців, які є плат­ни­ка­ми єди­но­го по­дат­ку;
 торгівля про­дукцією влас­но­го ви­роб­ництва та на­дан­ня по­слуг підприємства­ми усіх форм влас­ності, крім підприємств торгівлі та гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, у разі про­ве­ден­ня роз­ра­хунків у їхніх ка­сах з оформ­лен­ням ка­со­вих ор­дерів та ви­да­чею відповідних кви­танцій (про це зга­ду­ва­ло­ся ви­ще).
В інших ви­пад­ках, у то­му числі як­що пункт про­да­жу то­варів розміще­но по­за місцем роз­та­шу­ван­ня ка­си підприємства, ви­ко­ри­с­тан­ня РРО є обов’яз­ко­вим.
Реєстрація та ви­ко­ри­с­тан­ня РРО здійснюється ор­га­на­ми до­ходів і зборів відповідно до По­ряд­ку реєстрації та за­сто­су­ван­ня реєстра­торів роз­ра­хун­ко­вих опе­рацій, що за­сто­со­ву­ють­ся для реєстрації роз­ра­хун­ко­вих опе­рацій за то­ва­ри (по­слу­ги), за­твер­д­же­но­го На­ка­зом Міністер­ст­ва до­ходів і зборів Ук­раїни від 28.08.2013 р. № 417.
У реєстраційно­му посвідченні РРО має бу­ти за­зна­че­но ад­ре­су без­по­се­ред­нь­о­го місця про­ва­д­жен­ня торгівель­ної діяль­ності. Роз­по­чи­на­ти торгівлю мож­на ви­ключ­но із дня реєстрації РРО.
4. Дозвіл санітар­но-епідеміологічної служ­би
Ко­жен пункт про­да­жу має відповіда­ти санітар­ним
пра­ви­лам.
Пе­ред по­чат­ком роздрібної торгівлі про­до­воль­чи­ми то­ва­ра­ми на ко­жен пункт про­да­жу потрібно от­ри­ма­ти ек­сплу­а­таційний дозвіл СЕС.
Для йо­го от­ри­ман­ня слід звер­ну­ти­ся із за­явою до місце­вої санітар­но-епідеміологічної служ­би. Ра­зом із за­явою по­да­ють: копії реєстраційних до­ку­ментів на суб’єкт гос­по­да­рю­ван­ня (ста­тут, ви­пи­с­ку з ЄДРПОУ то­що) та пра­во­вста­нов­лю­ю­чих до­ку­ментів на приміщен­ня (свідоцтво про пра­во влас­ності, до­говір орен­ди); пе­релік хар­чо­вих про­дуктів, при­зна­че­них для ре­алізації; про­то­ко­ли досліджень хар­чо­вих про­дуктів, про­ве­де­них ак­ре­ди­то­ва­ни­ми ла­бо­ра­торіями СЕС.
Розмір пла­ти за ви­да­чу ек­сплу­а­таційно­го доз­во­лу ста­но­вить 200 грн.
СЕС ви­дає ек­сплу­а­таційний дозвіл про­тя­гом 30 ка­лен­дар­них днів із да­ти над­хо­д­жен­ня за­яви та відповідних до­ку­ментів.
Строк дії ек­сплу­а­таційно­го доз­во­лу не­об­ме­же­ний.
5. Осо­би­с­ту ме­дич­ну книж­ку про­дав­ця
Ко­жен про­да­вець пунк­ту про­да­жу по­ви­нен ма­ти осо­би­с­ту ме­дич­ну книж­ку, яка свідчить про на­леж­ний стан здо­ров'я лю­ди­ни для про­ва-
­д­жен­ня торгівлі хар­чо­ви­ми про­дук­та­ми.
Ро­бо­то­да­вець за влас­ний кошт за­без­пе­чує ор­ганізацію про­ве­ден­ня ме­дич­них ог­лядів, здійснює кон­троль за про­хо­д­жен­ням працівни­ка­ми у вста­нов­лені терміни обов’яз­ко­вих ме­дич­них ог­лядів і не­се за це відповідальність.
Крім то­го, суб'єкт гос­по­да­рю­ван­ня по­ви­нен об­лад­на­ти в ма­га­зині на вид­но­му та до­ступ­но­му для по­купців місці «Ку­то­чок спо­жи­ва­ча», де містять­ся Кни­га відгуків та про­по­зицій, ви­тя­ги із Пра­вил роздрібної торгівлі кар­топ­лею та пло­до­ово­че­вою про­дукцією, інша не­обхідна інфор­мація (копії доз­волів то­що).
За­со­би вимірю­валь­ної техніки, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють під час про­да­жу пло­до­ово­че­вої про­дукції, ма­ють бу­ти у справ­но­му стані, з повіроч­ним клей­мом та про­хо­ди­ти періодич­ну повірку в ус­та­но­вах стан­дар­ти­зації та ме­т­ро­логії.

Осо­би­с­тий досвід

То­вар по­ви­нен
«про­си­ти­ся» в ру­ки
по­куп­цеві
Федір Пар­по­лит, підприємець:
— Відкри­ва­ю­чи свій ма­га­зин, вар­то вив­чи­ти ос­но­ви мер­чен­дай­зин­гу (ком­плек­су за­ходів, спря­мо­ва­них на збільшен­ня об­сягів про­да­жу). То­вар має бу­ти роз­кла­де­ний за прин­ци­пом зруч­ності для по­куп­ця і вод­но­час —  щоб він ки­дав­ся у вічі і най­кра­ще зберігав­ся. Та­кож ко­ри­с­туй­те­ся знан­ня­ми пси­хо­логії по­куп­ця для от­ри­ман­ня найбільшої ви­го­ди. Про­ду­май­те, як розмісти­ти цінни­ки, аби і во­ни «пра­цю­ва­ли» на вас. На­при­клад, як­що у вас є якесь най­ме­ну­ван­ня то­ва­ру, ко­т­рий відпу­с­каєте за ду­же вигідною для по­купців вартістю, і ви знаєте, що ця ціна ниж­ча, ніж у най­б­лиж­чих кон­ку­рентів, то ви­о­крем­те її ве­ли­ким цінни­ком або яс­к­ра­вим на­пи­сом «Спеціаль­на про­по­зиція!». Для при­вер­нен­ня ува­ги по­куп­ця ко­ри­с­туй­те­ся всіма мож­ли­ви­ми спо­со­ба­ми. На­при­клад, відповідна му­зи­ка, гра­мот­но вста­нов­ле­не освітлен­ня, приємні за­па­хи.

 

Інтерв'ю
Ця мо­ло­да краси­ва дівчина гордо на­зи­ває се­бе донь­кою ферме­ра. Їхнє госпо­дарст­во «Геліос-1», що розта­шо­ва­не по­близу Каховки на Хер­сонщині, два ро­ки займається ви­ро­щу­ванням черво­ної квасолі, а торік стало навіть ліде­ром... Подробнее
Керівник агрохімічної лабораторії з дослідження ґрунтів університету Міссурі-Дельта-Центр Девід Данн
Майбутня урожайність приблизно на 60% залежить саме від родючості ґрунту. Визначити, яких елементів бракує, а яких забагато, допоможе аналіз ґрунту. США як один із світових лідерів у вирощуванні зернових та бобових накопичили великий... Подробнее

1
0