Спецможливості
Техніка та обладнання

ТЕХНОБЛІЦ

06.11.2014
491
ТЕХНОБЛІЦ фото, ілюстрація

Індустріаль­на гру­па УПЕК пре­зен­ту­ва­ла низ­ку но­ви­нок сільгосптехніки ви­роб­ництва Лозівсько­го ко­вальсь­ко-ме­ханічно­го за­во­ду (ЛКМЗ) під но­вим брен­дом — «Лозівські ма­ши­ни». Техніку бу­ло пред­став­ле­но на одній із найбільших національ­них аг­ро­ви­с­та­вок «Аг­ро­Ек­с­по 2014», яка відбу­ла­ся у Кіро­во­граді 2–4 жовт­ня.

УПЕК пре­зен­ту­вав сільгосптехніку но­во­го брен­ду

Індустріаль­на гру­па УПЕК пре­зен­ту­ва­ла низ­ку но­ви­нок сільгосптехніки ви­роб­ництва Лозівсько­го ко­вальсь­ко-ме­ханічно­го за­во­ду (ЛКМЗ) під но­вим брен­дом — «Лозівські ма­ши­ни». Техніку бу­ло пред­став­ле­но на одній із найбільших національ­них аг­ро­ви­с­та­вок «Аг­ро­Ек­с­по 2014», яка відбу­ла­ся у Кіро­во­граді 2–4 жовт­ня.
На ви­с­тавці бу­ли пред­став­лені як до­б­ре відомі аг­раріям дис­кові лу­щиль­ни­ки «Ду­кат», стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри «Шилінг», при­став­ка пря­мо­го висіву «Кро­на», так і но­вин­ки 2014 р.: висівний ком­плекс «Злат­ників», дис­ко­ву бо­ро­ну «Ду­кат-16» (із ши­ри­ною за­хва­ту 16,7 м). Та­кож у рам­ках но­вої стра­тегії брен­ду публіці бу­ло пред­став­ле­но гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач брен­ду «Лозівські ма­ши­ни» — Hatzenbichler. Це пер­ший аг­ре­гат австрійсько­го ви­роб­ни­ка грун­то­об­роб­ної техніки Hatzenbichler, ви­роб­ле­ний на Лозівсько­му ко­вальсь­ко-ме­ханічно­му за­воді у рам­ках оп­ра­цю­ван­ня про­ек­ту із ло­калізації ви­роб­ництва Hatzenbichler в Ук­раїні.

Lamborghini пред­ста­вив нові мо­делі трак­торів

Нові мо­делі трак­торів Lamborghini — Strike та Spire — пред­став­ле­но в бли­с­ку­чо­му біло­му ко­ль­орі. Серія Lamborghini Strike вклю­чає трак­то­ри трьох різних версій: HD (ево­люція серії R3) і більш ком­пактні та легкі MD і LD.
За­га­лом у лінійці Strike — оди­над­цять мо­де­лей із шістьма різни­ми дви­гу­на­ми (від 75 до 109 к. с.).
Lamborghini Strike є універ­саль­ни­ми трак­то­ра­ми, при­зна­че­ни­ми для ви­ко­нан­ня робіт ши­ро­ко­го спе­к­т­ра. Но­ва лінійка Lamborghini Spire і Spire Target об’єднує сім мо­де­лей від 75 до 102 к. с. із три- або чо­ти­ри­циліндро­ви­ми дви­гу­на­ми FARMotion, які на­ле­жать до се­ред­нь­о­го сег­мен­ту мо­де­лей Spire.

Но­вий те­ле­скопічний на­ван­та­жу­вач Scorpion 7044

Упер­ше пред­став­ле­на у 2005 р. серія те­ле­скопічних на­ван­та­жу­вачів Scorpion від Claas за­зна­ла знач­них по­зи­тив­них змін. На­ван­та­жу­вачі те­пер бу­дуть пред­став­лені у но­во­му сег­менті за­вдя­ки збільшен­ню ван­та­жопідйом­ності, ви­со­ти підйо­му, ком­форт­ності й еко­номічності. Claas пред­ста­вив шість но­вих мо­де­лей на­ван­та­жу­вачів із ви­со­тою підйо­му від 6 до 8,75 м і з ван­та­жопідйомністю від 3 до 5,5 т. Для на­ван­та­жу­вачів бу­ло роз­роб­ле­но но­ву ра­му, яка дає змо­гу ме­ханізму ви­т­ри­му­ва­ти ве­ликі тягарі. Відмінною ри­сою но­вих мо­де­лей Scorpion є гли­бо­ка по­сад­ка те­ле­скопічної стріли, що за­без­пе­чує ви­со­ку стійкість на­ван­та­жу­ва­ча під час ро­бо­ти та не за­ва­жає ог­ля­до­вості. До то­го ж за­вдя­ки но­во­му ти­пу шасі мак­си­маль­ний розмір шин збільшив­ся до 600/55-26.5.
Ме­ханізм ван­та­жен­ня та­кож за­знав удо­с­ко­на­лень. За­вдя­ки новій кон­ст­рукції і кіне­ма­тиці нові мо­делі те­ле­скопічних на­ван­та­жу­вачів ста­ли по­тужніши­ми з особ­ли­во ви­со­ким зу­сил­лям підйо­му в 72 кН, а та­кож ме­ханізмом із за­па­сом ван­та­жопідйом­ності 2 т. Крім то­го, підйомні, пе­ре­кидні і те­ле­скопічні циліндри те­пер ос­на­ще­но гас­ни­ка­ми удар­них на­ван­та­жень у кінці хо­ду, що за­побігає спра­цю­ван­ню гідро­циліндрів. Так, Scorpion 7044 ос­на­ще­но но­вим 4-циліндро­вим дви­гу­ном Deutz із ро­бо­чим об’ємом 3,6 л (122 к. с). Прин­цип по­да­ван­ня повітря у си­с­те­му охо­ло­д­жен­ня дви­гу­на не­зви­чай­ний: повітря за­би­рається із верх­ньої секції криш­ки дви­гу­на, про­хо­дить че­рез радіатор, потім обтікає дви­гун і ви­хо­дить че­рез верхній відсік дви­гу­на ра­зом із відпраць­о­ва­ни­ми га­за­ми. Та­ка схе­ма по­да­ван­ня повітря за­побігає за­бруд­нен­ню си­с­те­ми охо­ло­д­жен­ня.

Но­вий Rapid С/S від Va..derstad

Сівал­ка ос­на­ще­на но­вим гідравлічним при­во­дом висівно­го апа­ра­та, який у поєднанні із унікаль­ни­ми сош­ни­ка­ми дає змо­гу за­кла­да­ти насіння у посівне ло­же з оп­ти­маль­ною точністю навіть на ви­сокій швид­кості. Та­кож гідравлічний привід висівно­го апа­ра­та підви­щує точність і про­сто­ту ви­ко­ри­с­тан­ня Rapid C/S та умож­лив­лює ви­ко­ри­с­тан­ня із GPS під час висіву. А з Vа..derstad E-Services є змо­га ав­то­ма­тич­но відклю­ча­ти висівний апа­рат на роз­во­ро­тах і мож­ливість ав­то­ма­тич­ної зміни нор­ми висіву.
Та­кож сівал­ка має онов­лені підшип­ни­ки ос­нов­них вузлів, що не по­тре­бу­ють зма­щен­ня. Та­ке рішен­ня спро­щує об­слу­го­ву­ван­ня ма­ши­ни. Змін за­знав і бун­кер Rapid C/S, який кон­ст­рук­тив­но за­без­пе­чує зручніший до­ступ до сош­ників і висівних ор­ганів апа­ра­та.
Нові без­ка­мерні ши­ни при­ко­чу­валь­них коліс да­ють змо­гу зни­зи­ти тиск до 1,5 бар. Ра­зом із но­вою фор­мою про­тек­то­ра це збільшує пло­щу кон­так­ту на 50%. У но­вих ши­нах ви­ко­ри­с­та­но гу­му поліпше­ної якості, те­с­ти на спра­цю­ван­ня зафіксу­ва­ли збільшен­ня термін їхньої служ­би.
Та­кож влас­ни­кам бу­де на­да­но мож­ливість
кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту ма­ши­ни
та об­лад­нан­ня за до­по­мо­гою
без­дро­то­во­го з’єднан­ня.

Deutz-Fahr пред­ста­вив нові ком­байни серії C7000

Роз­роб­ле­но чо­ти­ри мо­делі C7205 і C7205 TS із п’ять­ма со­ло­мо­тря­са­ми та C7206 і C7206 TS — із шістьма для ро­бо­ти на рівнин­них по­лях а також мо­делі C7205 TSB і C7206 TSB — для ро­бо­ти на гор­бистій місце­вості. Ос­танні ос­на­ще­но си­с­те­мою ба­лан­су для ав­то­ма­тич­но­го вирівню­ван­ня ма­ши­ни на схи­лах із по­пе­реч­ним ухи­лом до 20% і поз­довжніх — до 6%. Ком­бай­ни ма­ють онов­ле­ну си­с­те­му об­мо­ло­ту Maxi Crop із тур­бо­се­па­ра­то­ром, що за­без­пе­чує ви­со­ку швидкість об­мо­ло­чу­ван­ня. Ве­ли­ка місткість зер­но­вих бун­керів об’ємом 9500 л (C7206) і 8500 л (C7205) за­без­пе­чу­ють мак­си­маль­ну ефек­тивність ма­ши­ни під час ро­бо­ти з різни­ми жат­ка­ми, мак­си­маль­на ши­ри­на яких для цієї серії ста­но­вить 9 м.

Причіпний об­при­с­ку­вач Tetis 24

ННовітня роз­роб­ка ком­панії «Червона зірка»— причіпний об­при­с­ку­вач Tetis 24. Його ро­бо­ча ши­ри­на — 24 м, по­вний об’єм ба­ка — 3200 л. Об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но еле­к­трон­ною си­с­те­мою кон­тро­лю і ре­гу­лю­ван­ня нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни, а штан­гу — ав­то­ном­ною гідро­си­с­те­мою та ме­ханізмом стабілізації. Ви­со­ту штан­ги мож­на ре­гу­лю­ва­ти у ме­жах 0,5–1,55 м (кут ата­ки — 20–40°).  Ши­ри­на колії змінюється у ме­жах 1,8–2,4 м. Швидкість ро­бо­ти —
до 15 км/год. Орієнтов­на вартість — близь­ко 184 тис. грн.

Роз­ки­дач до­б­рив Kvazar 18/36

Ще од­на но­вин­ка — роз­ки­дач Kvazar 18/36.
Для ньо­го до­ступні два варіан­ти ви­ко­нан­ня: навісний і напівпричіпний (із транс­порт­ним шасі).
Ємність бун­ке­ра роз­ки­да­ча ста­но­вить 1200 л, ши­ри­на за­хва­ту — 18–36 м (пе­ред­ба­че­но два ти­пи дисків — для ши­ри­ни роз­ки­дан­ня 18–24 і 24–36 м). Ро­бо­ча швидкість Kvazar 18/36 — 8–14 км/год. За роз­ра­хун­ка­ми ком­панії, про­дук­тивність аг­ре­га­ту ста­но­вить 14,41–50,4 га/год, нор­ма висіву міне­раль­них до­б­рив — 5–1000  кг/га. Роз­ки­дач аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­тужністю від 80 к. с.

 

Інтерв'ю
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедри садівництва і овочівництва Львівського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук розповів сайту «Пропозиція» про нові дослідження і їх результати.                     - Зараз пора літніх... Подробнее
Каролін Спаанс, радник із питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Каролін Спаанс із серпня 2016-го обіймає посаду радника з питань сільського господарства в Посольстві Королівства Нідерланди в Україні. Ми вирішили поцікавитися найбільш перспективними напрямками

1
0