Спецможливості
Техніка та обладнання

Техніка для збирання картоплі

01.08.2011
2838
Техніка  для збирання картоплі фото, ілюстрація

На сьо­годні відо­мо три спо­со­би зби­ран­ня картоплі із за­сто­су­ван­ням ком­бай­нів: пря­ме ком­бай­ну­ван­ня, роз­дільне і комбіно­ва­не зби­ран­ня. Пропонуємо читачам огляд, який допоможе зробити вибір на користь того чи іншого способу.

На сьо­годні відо­мо три спо­со­би зби­ран­ня картоплі із за­сто­су­ван­ням ком­бай­нів: пря­ме ком­бай­ну­ван­ня, роз­дільне і комбіно­ва­не зби­ран­ня. Пропонуємо читачам огляд, який допоможе зробити вибір на користь того чи іншого способу.

За пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня ком­байн за один прохід по­лем ви­ко­пує буль­би, відо­крем­лює їх від грун­ту та домішок і на­гро­ма­д­жує буль­би в бун­кері або ви­ван­та­жує в ку­зов транс­порт­но­го за­со­бу.
Роздільне зби­ран­ня по­ля­гає в то­му, що ко­па­чем-вал­ко­у­кла­да­чем буль­­би з двох, чо­ти­рь­ох, ше­с­ти і біль­ше рядків вкла­да­ють­ся у ва­лок. Після підси­хан­ня буль­би з валків підби­ра­ють підби­ра­ча­ми-на­ван­та­жу­ва­ча­ми або ком­бай­на­ми, які об­лад­нані підби­ра­ча­ми.
Комбіно­ва­не зби­ран­ня за­сто­со­ву­ють на лег­ких супіща­них грун­тах. Ви­ко­пані з двох або чо­ти­рь­ох рядків буль­би ук­ла­да­ють­ся в міжряд­дя двох не­ви­ко­па­них рядків. Після під­си­хан­ня їх підби­ра­ють ком­бай­ном од­но­час­но з ви­ко­пу­ван­ням двох ряд­ків, що за­ли­ши­ли­ся.
Зби­ран­ня скла­дається з двох ос­нов­них тех­но­логічних опе­рацій: зни­­щен­ня або ви­да­лен­ня ба­дил­ля та ви­ко­пу­ван­ня бульб кар­топлі.
Для при­ско­рен­ня фізіологічно­го до­сти­ган­ня бульб і за­побіган­ня ма­со­во­му по­ши­рен­ню хво­роб кар­топ­лі, змен­шен­ня втрат і ме­ханічних по­шко­д­жень бульб під час зби­ран­ня ско­шу­ють ба­дил­ля. Ско­шуван­ня здійс­ню­ють за п'ять днів до по­чат­ку зби­раль­них робіт на про­до­воль­чих по­сад­ках і за де­сять днів - на на­сін­нєвих.
Для ви­да­лен­ня і подрібнен­ня ба­дил­ля та інших рос­лин­них ре­ш­ток пе­ред зби­ран­ням кар­топлі для під­ви­щен­ня якості насіннєво­го ма­теріалу і ство­рен­ня кра­щих умов для ро­бо­ти кар­топ­ле­зби­раль­них ма­шин за­сто­со­ву­ють ба­диллє­подрібню­вачі.
Найвідоміші в Ук­раїні - ба­дил­лє­под­рібню­вачі ви­роб­ництва фірм Grimme, Kverneland, Сramer, Netagco, Struik та AVR то­що. Ши­ри­на за­хва­ту цих ма­шин - два, чо­ти­ри й шість рядків.
Ба­диллєподрібню­вачі ви­роб­ницт­ва західних фірм скла­да­ють­ся, пе­ре­важ­но, з ра­ми, од­но­го або двох ро­тор­них ба­ра­банів, щит­ко­вої гру­пи, ме­ханізму при­во­ду і ме­ханізму ре­гу­лю­ван­ня ви­со­ти зрі­зу­ван­ня. На ро­тор­но­му ба­ра­бані шар­нірно вста­нов­лені бильні ножі різної до­вжи­ни. При цьо­му до­вжи­на ножів дібра­на так, щоб різа­ль­ний апа­рат міг ко­пію­ва­ти профіль гре­бе­ня і бо­роз­ни. Бильні ножі мо­жуть пе­реміщува­ти­ся в по­пе­реч­но­му і поз­довжнь­о­му на­прям­ках, що за­без­пе­чує їхню збе­ре­жуваність від по­шко­д­жень каміння­ми. У ро­торній ка­мері ба­диллєпод­ріб­ню­вачів вста­нов­ле­но на­прямні пла­с­ти­ни, які відво­дять под­рібне­не ба­дил­ля у бо­роз­ни.
Ба­диллєподрібню­вачі різнять­ся за спо­со­бом аг­ре­га­ту­ван­ня і ви­го­тов­ля­ють­ся для фрон­таль­ної і зад­ньої навісок та комбіно­ва­ни­ми. Комбіно­вані мо­делі мо­жуть приєд­ну­­ва­ти­ся до фрон­таль­ної і зад­ньої навісної си­с­те­ми енер­го­за­со­бу. При­від здійснюється від ВВП трак­то­ра з ча­с­то­тою обер­тан­ня 540 або 1000 об./хв. Для за­побі­ган­ня по­лом­кам де­та­лей трансмісії за відми­кан­ня ВВП на ве­ду­чих шківах пе­ред­ба­че­но обгінні муф­ти. Ро­бочі ор­га­ни де­я­ких мо­де­лей для фрон­таль­ної навіски ма­ють при­від від гідро­си­с­те­ми енер­го­за­со­бу.
Найвідоміши­ми в Ук­раїні є ба­дил­лєподрібню­вачі: для зад­ньої навіски - KS 1500, KS 3600, KS 75-4, KS 4500 (Grimme), RSF 2000 (Ne­tagco), 2LKA 75 і 4LKA 75 (Struik), 4LK 310 (Baselier); для фрон­таль­ної навіски - UN 3612-Z і UN 3634-Z (Kverneland), 4LKF 75 (Struik), KSА 75-2 (Grimme).
Ба­диллєподрібню­вачі для фрон­таль­ної навіски та комбіно­вані мо­делі, які пра­цю­ють у складі кар­топ­лез­би­раль­них ком­байнів, за­зви­чай, об­лад­нані ме­ханізмом для ви­лу­чен­ня ба­дил­ля на ви­ко­па­ну ча­с­ти­ну по­ля.
Про­мис­ловість євро­пейсь­ких країн світу спро­мож­на ви­роб­ля­ти різно­маніт­ну кар­топ­лез­би­раль­ну техніку: від най­простіших мон­то­ва­них, навісних і при­чіп­них ма­шин до най­су­часніших са­мо­хідних кар­топ­лез­би­раль­них ком­байнів і кар­топ­ле­ко­пачів-на­ван­та­жу­вачів.
Кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі ви­­ко­­пу­ють буль­би кар­топлі, відо­крем­лю­ють їх від грун­ту, ба­дил­ля, рос­лин­них ре­ш­ток та інших домі­шок і на­ван­та­жу­ють в ку­зов транс­порт­но­го за­со­бу, який ру­хається по­ряд. На вітчиз­ня­но­му рин­ку пред­став­лені кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі: RDS 1700 (DeWulf), DL 1700, GТ 1700, GТ 3000 (Grimme), SRP-2/165-NE (IMAC), F2 (AMAC), UN 2200, UN 2600 (Kverneland), Сlean Flow 2000 (REEKIE), MAVERICK (RICHARD PEARSON), ПКК-2 (ВО "Гомсільмаш") то­що.
Ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі скла­да­ють­­ся з підко­пу­валь­них, се­па­ру­валь­них і транс­пор­ту­валь­них ро­бо­чих ор­ганів.
Підко­пу­валь­ний ор­ган скла­даєть­ся з двох або три­ло­па­те­вих ле­мешів, двох гре­бе­не­вих ба­ра­банів, чо­ти­рь­ох відо­крем­лю­валь­них дис­ків і ба­диллєза­тя­гу­валь­них ро­ликів. На важ­ких грун­тах до­цільно за­сто­со­ву­ва­ти дво­ло­па­те­вий ле­міш, а на лег­ких і се­редніх - три­ло­па­те­вий. Ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни підко­пу­ван­ня про­во­дять зміною до­вжи­ни вста­нов­лю­валь­но­го гвин­та. Цю опе­ра­цію про­во­­дять уруч­ну або за до­по­мо­гою си­с­те­ми гідравлічно­го ке­ру­ван­ня з кабіни енер­го­за­со­бу.
Тиск гре­бе­не­во­го ба­ра­ба­на на гре­бінь про­во­дять вруч­ну. Для під­ви­щен­ня по­каз­ників якості зби­ран­ня кар­топлі провідні ви­роб­ни­ки ком­плек­ту­ють кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі си­с­те­ма­ми гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни підко­пу­ван­ня з інте­г­раль­ним вста­нов­лен­ням ти­с­ку ба­ра­ба­на на грунт. За­вдя­ки та­ким си­с­те­мам до­ся­гається стабіль­на гли­би­на хо­ду підко­пу­валь­но­го ле­ме­ша на нерівно­с­тях по­ля за до­вжи­ною ряд­ка та змен­шуєть­ся тиск ба­ра­ба­на на гребінь. За­сто­су­ван­ня си­с­те­ми дає змо­гу збільши­ти по­вно­ту зби­ран­ня і мінімізу­ва­ти по­шко­д­жен­ня бульб гре­бе­не­вим ба­ра­ба­ном на грун­тах, засміче­них ка­мін­ням, і за­побігає ущільнен­ню та ут­во­рен­ню гру­док на важ­ких гли­ни­с­тих мо­к­рих грун­тах.
Се­па­ру­валь­но-транс­пор­ту­вальні ме­ханізми при­зна­чені для очи­щен­ня во­ро­ху від домішок і на­ван­та­жен­ня бульб кар­топлі в ку­зов транс­порт­них за­собів. Кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі, за­леж­но від грун­то­во-кліма­тич­них умов ро­бо­ти, ос­на­щу­ють­ся різни­ми ти­па­ми се­па­ру­валь­них ор­ганів: прут­ко­ви­ми просію­валь­ни­ми транс­пор­те­ра­ми, по­хи­ли­ми гол­ча­с­ти­ми транс­пор­те­ра­ми, пе­ре­би­раль­ни­ми сто­ла­ми, ро­ли­ко­ви­ми се­па­ра­то­ра­ми, зірко­во-валь­це­ви­ми се­па­ра­то­ра­ми, комбінацією прут­ко­вий транс­пор­тер - ба­диллєза­тя­гуваль­ний ва­лець, ши­ро­ко­план­ча­с­тий ба­диллєвідо­крем­лю­валь­ний із по­хи­лим гол­ча­с­тим транс­пор­те­ром, ши­ро­ко­план­ча­с­тий ба­диллє­відо­крем­лю­ю­чий транс­пор­тер то­що. Кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі GТ 1700 і GТ 3000 (Grimme) об­лад­нані се­па­ру­валь­ним при­ст­роєм MULTISEP, який скла­дається з п'ять­ох пар валь­ців (один ва­лець з спіраль­ни­ми сег­мен­та­ми та один глад­кий ва­лець із гу­мо­вим по­крит­тям).
Прут­кові транс­пор­те­ри ос­на­щені ме­ханізма­ми стру­шу­ван­ня по­лот­на транс­пор­те­ра або ви­ко­ну­ють­ся ка­с­кад­ни­ми без стру­шу­вачів.
По­хи­лий гол­ча­с­тий транс­пор­тер при­зна­че­ний для ви­лу­чен­ня дрібно­го ба­дил­ля і дрібних гру­док грун­ту і камін­ня. По­хи­ло­му гол­ча­с­то­му транс­пор­те­ру на­дає ру­ху гідро­си­с­те­ма. Він об­лад­на­ний ме­ханізмом гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня ку­та на­хи­лу.
Пе­ре­би­раль­ний стіл яв­ляє со­бою дві про­гу­мо­вані гладкі стрічки, між яки­ми розміще­но во­рон­ку для ви­лу­чен­ня домі­шок. Пе­ре­би­раль­ний стіл ос­на­щується кабіною та ро­бо­чим місцем для пе­ре­би­валь­ників.
Ро­ли­ко­вий се­па­ра­тор скла­даєть­ся з на­бо­ру поз­довжніх спіраль­них вальців. Ро­ли­ко­вий се­па­ра­тор кар­топ­ле­ко­пачів-на­ван­та­жу­вачів GТ 1700 і GТ 3000 (Grimme) та UN 2200, UN 2600 (Kverneland) скла­дається з дев'яти пар вальців (один спіраль­ний та один глад­кий). Ро­ли­кові се­па­ра­то­ри ос­на­щені ме­ха­нізма­ми опе­ра­тив­но­го гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня ча­с­то­ти обер­тан­ня, ку­та на­хи­лу та відстані між валь­ця­ми.
Зірко­во-валь­це­вий се­па­ра­тор скла­дається з трьох-чо­ти­рь­ох ком­плектів валь­ців. Ко­жен ком­плект вальців міс­тить два зіроч­ко­вих і один глад­кий ва­лець.
Для відо­крем­лен­ня ба­дил­ля та інших рос­лин­них ре­ш­ток за­сто­со­ву­ють комбі­націю прут­ко­вий транс­пор­­тер-ба­дил­лєза­тя­гу­валь­ний ва­лець, ши­ро­ко­план­ча­с­тий ба­диллє­відо­крем­лю­валь­ний із по­хи­лим гол­ча­с­тим транс­пор­те­ром, ши­ро­ко­план­ча­с­тий ба­диллє­відо­крем­лю­валь­ний транс­пор­тер.
   Кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі ви­­роб­­ництва провідних євро­пейсь­ких фірм ком­плек­ту­ють­ся си­с­те­ма­ми ре­гу­лю­ван­ня пе­реміщен­ня сниці що­до цен­т­раль­ної осі енер­го­за­со­бу, вирівню­ван­ня кар­топ­ле­ко­па­ча на схи­лах за до­по­мо­гою гідро­циліндрів опор­них коліс. Во­ни ос­на­щені гідро­ста­тич­ним при­во­дом опор­них коліс, що ду­же важ­ли­во під час ро­бо­ти у важ­ких умо­вах на пе­ре­зво­ло­же­них грун­тах.
Кар­топ­ле­ко­пач-на­ван­та­жу­вач Сlean Flow 2000 (REEKIE) ком­плек­тується ав­то­ном­ною гідро­си­с­те­мою. Гідро­си­с­те­ма скла­дається з мас­ля­но­го ба­ка, гідро­на­со­са, гідро­мо­торів, гідро­циліндрів і напір­ної гід­ро­ар­ма­ту­ри. Мас­ля­ний бак гідро­си­с­те­ми розміще­ний у по­рож­нині пе­ред­ньої по­пе­реч­ної бал­ки ра­ми кар­топ­ле­ко­па­ча. При­від гідро­на­со­са здійснюється від ВВП енер­го­за­со­бу.
Для збе­ре­жен­ня бульб і міні­мі­за­ції по­шко­д­жень під час на­ван­та­жен­ня еле­ва­тор кар­топ­ле­ко­пачів-на­ван­та­жу­вачів об­лад­на­ний транс­пор­те­ра­ми з ру­хо­ми­ми стінка­ми. Кар­топ­ле­ко­пачі ком­плек­ту­ють­ся гнуч­кою лан­кою за­ван­та­жен­ня, що дає змо­гу змен­ши­ти ви­со­ту падіння бульб на дно ку­зо­ва транс­порт­них за­собів.
Фірма Kverneland ви­го­тов­ляє од­но­ряд­ний кар­топ­ле­ко­пач-на­ван­та­жу­вач Superfaun UN 1700, який іс­тот­но різ­нить­ся кон­ст­рукцією з опи­са­ни­ми ви­ще ком­бай­на­ми.
Підко­пу­валь­ний ор­ган кар­топ­ле­ко­па­ча-на­ван­та­жу­ва­ча скла­дається з од­но­го ве­ли­ко­го ле­ме­ша, підріза­ль­но­го ро­ли­ка, сфе­рич­но­го дис­ка, розміще­но­го під ку­том до гре­бе­ня, і прий­маль­но­го дис­ка ве­ли­ко­го діа­ме­т­ра з ло­па­тя­ми. Просію­вальні транс­пор­те­ри розміщені пер­пен­ди­ку­ляр­но до на­прям­ку ру­ху аг­ре­га­ту. Ба­дилєвідо­крем­лю­валь­ний прист­рій скла­дається з двох про­гу­мо­ва­них валь­ців, розміще­них пер­пен­ди­ку­ляр­но в кін­ці пер­шо­го про­сію­валь­но­го транс­пор­те­ра. Вальці ви­о­крем­лю­ють ба­дил­ля і спря­мо­ву­ють потік бульб на дру­гий про­сію­валь­ний транс­пор­тер, у кінці яко­го вста­нов­ле­но про­гу­мо­вані вальці з гвин­то­вою стрічкою, які про­во­дять до­очи­щен­ня во­ро­ху бульб і спря­мо­ву­ють потік бульб на ви­ван­та­жу­валь­ний транс­пор­тер.
У задній ча­с­тині кар­топ­ле­ко­па­ча-на­ван­та­жу­ва­ча розміщені ро­бочі місця для пе­ре­би­раль­ників, які про­во­дять до­очи­щен­ня бульб на ви­ван­та­жу­валь­но­му транс­пор­тері.
Дворяд­ний кар­топ­ле­ко­пач-на­ван­та­жу­вач RDL 1700 Lexia (DeWulf) скла­даєть­ся з двох ярусів се­па­ру­валь­но-транс­пор­ту­валь­них ро­бо­чих ор­ганів. На пер­шо­му ярусі вста­нов­ле­но два прут­ко­вих просіюваль­них транс­пор­те­ри з ба­диллєза­тя­гу­валь­них ро­ликів між ни­ми та зіроч­ко­вий се­па­ра­тор.
 Для по­дан­ня во­ро­ху кар­топлі на се­па­ру­вальні ор­га­ни дру­го­го яру­су кар­топ­ле­ко­пач-на­ван­та­жу­вач об­лад­­на­но еле­ва­то­ром із підтри­му­валь­ною прут­ко­вою стрічкою. Та­ке кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня еле­ва­то­ра дає змо­гу по­да­ти буль­би кар­топлі на се­па­ру­вальні ор­га­ни дру­го­го яру­су рівномірним по­то­ком, а не порція­ми.
На дру­го­му ярусі кар­топ­ле­ко­па­ча-на­ван­та­жу­ва­ча змон­то­ва­но зі­роч­­ко­вий се­па­ра­тор, пе­ре­би­раль­ний стіл і ви­ван­та­жу­валь­ний транс­пор­тер.
 Дво-, три- і чотирирядні дво­я­русні кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі 472Н, 473Н та 474Н, які зби­ра­ють кар­топ­лю з міжряд­дя­ми від 86 см до 101 см, ви­го­тов­ляє фірма Lockwood.
За­леж­но від кількості ви­ко­пу­ва­них рядків, кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі аг­ре­га­ту­ють­ся з трак­то­ра­ми по­тужністю від 70 кВт до 130 кВт. 2-ряд­ко­вим кар­топ­ле­ко­па­чам-на­ван­та­жу­ва­чам на­да­ють ру­ху трак­то­ри з по­тужністю дви­гу­на від 70 кВт до 90 кВт, 3-ряд­кові по­тре­бу­ють для аг­ре­га­ту­ван­ня енер­го­за­собів із по­туж­ністю від 100 кВт до 120 кВт, а 4-ряд­кові - від 110 кВт до 130 кВт.
Для ефек­тивнішо­го ви­ко­ри­с­тан­ня по­туж­ності трак­тор­них дви­гунів і зби­ран­ня кар­топлі за один прохід аг­ре­га­ту по­лем ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють комбіно­вані аг­ре­га­ти. В од­но­му аг­ре­гаті пра­цю­ють ба­диллє­под­ріб­ню­вач, навіше­ний на фрон­таль­ну навіску, та кар­топ­ле­ко­пач-на­ван­та­жу­вач або причіпний кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн.
Євро­пейські фірми про­по­ну­ють са­мохідні кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі: VARITRON 200, SF 1700 DLS (Grimme), QUADRА (AVR), R4000 MEGA (DeWulf), UN 6000 (Un­der­haug) то­що. Більшість са­мохідних кар­топ­ле­ко­пачів-на­ван­та­жу­вачів 2-ряд­кові.
Чотириряд­ко­вий са­мохідний кар­топ­ле­ко­пач-на­ван­та­жу­вач UN 6400 ви­го­тов­ляє фірма Underhaug.
 Самохідні ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі об­лад­нані ба­диллєподрібню­ва­ча­ми. Во­ни ос­на­щені ви­ко­пу­валь­ни­ми, се­па­ру­валь­ни­ми й транс­пор­ту­валь­ни­ми ро­­бо­чи­ми ор­га­на­ми, уніфіко­ва­ни­ми з при­чіпни­ми кар­топ­ле­ко­па­ча­ми-на­ван­та­жу­ва­ча­ми.
Для змен­шен­ня по­шко­д­жен­ня бульб хо­до­вою си­с­те­мою са­мохідні кар­топ­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі SF 1700 DLS, QUADRА, UN 6000 ком­плек­ту­ють­ся вузь­­ки­ми пе­редніми ко­ле­са­ми ве­ли­ко­го діаме­т­ра. Кар­то­п­ле­ко­пачі-на­ван­та­жу­вачі VARITRON 200 й R4000 MEGA об­лад­нані три­колісною хо­до­вою си­с­те­мою з дво­ма задніми та од­ним пе­реднім ко­ле­са­ми. Всі ко­ле­са ма­шин із три­колісною хо­до­вою си­с­те­мою ру­ха­ють­ся ви­ко­паною ча­с­тиною по­ля і не по­шко­д­жу­ють буль­би в ряд­ку.
При­від ро­бо­чих ор­ганів са­мо­хідних кар­топ­ле­ко­пачів-на­ван­та­жу­вачів здійснюється від ди­зель­них дви­гунів по­­тужністю від 180 кВт до 230 кіловат.
   Кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни, за­­зви­­чай, дво­я­русні з більшим на­бо­ром се­па­ру­валь­них ор­ганів, що дає змо­гу збіль­ши­ти пло­щу се­па­ру­вань, підви­щи­ти якість очи­щення во­ро­ху бульб. Кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни ос­на­щені бун­ке­ром.
По­ши­рен­ня в кар­топ­лярсь­ких гос­­по­дар­ст­вах Євро­пи діста­ли 1-рядні кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни з бічним роз­та­шу­ван­ням підко­пу­валь­них ор­ганів. Їх про­по­ну­ють усі провідні фірми. Прин­ци­по­вої різниці в кон­ст­рукції 1-ряд­них ком­байнів не існує. Во­ни скла­да­ють­ся з підко­пу­валь­них і се­па­ру­валь­них ро­бо­чих ор­ганів, які ви­ко­ну­ють оди­на­кові функції на ма­ши­нах різних ви­роб­ників.
Однорядні кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни з бічним роз­та­шу­ван­ням під­ко­пу­валь­них ор­ганів мо­жуть про­во­ди­ти зби­ран­ня кар­топлі на по­лях як із ско­ше­ним ба­дил­лям, так і на по­лях, де не про­во­ди­ли подріб­нен­ня ба­­дил­ля.
Кон­ст­рукція ком­байнів цьо­го ти­пу дає змо­гу ме­ханіза­то­ру сте­жи­ти за ро­бо­тою підко­пу­валь­них і се­па­ру­­валь­них ор­ганів, а та­кож лю­дей біля пе­ре­би­раль­но­го сто­ла.
   У вітчиз­ня­них гос­по­дар­ст­вах за­сто­со­ву­ють 1-рядні кар­топ­лез­би­ральні ком­­бай­ни. Ма­ши­ни цьо­го ти­пу ви­го­тов­ля­ють фірми: SE 75/85-55, SE 75-30, SE 75/85-55 (Grimme), Wu..hlmaus (Ne­­tagco), Spirit 4100 (AVR), UN 5300 (Underhaug), Z-608 (AKPIL), Z-643/1 (Agromet-pionеer), Z 644 ANNA (Unia), Sampo Master (Sampo) то­що.
Підко­пу­вальні ор­га­ни уні­фіко­вані з підко­пу­валь­ни­ми ор­га­на­ми кар­топ­ле­ко­пачів-на­ван­та­жу­вачів. Для підви­щен­ня ефек­тив­ності ро­бо­ти на по­лях із ве­ли­кою кількістю ба­дил­ля фірма Grimme ком­плек­тує під­ко­пу­валь­ний ор­ган кар­топ­лез­би­раль­но­го ком­бай­на SE 75/85-55 дру­гим дис­ко­вим но­­жем. На де­я­ких мо­де­лях вста­­­нов­лю­ють каміннєза­хисні при­ст­рої, які за­побіга­ють по­­шко­д­жен­ню ле­мешів підко­пу­валь­них ор­­ганів.
Однорядні кар­топ­лез­би­раль­ні ком­бай­ни провідних ви­роб­ників Grim­me, Netagcо, AVR, Under­haug, Sampo для очи­щен­ня во­ро­ху бульб кар­топлі, за­зви­чай, ком­плек­ту­ють­ся та­ки­ми се­па­ру­валь­но-транс­пор­ту­ва­ль­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми: прут­ко­вим просіюваль­ним транс­­пор­те­ром, ба­га­то­функціональ­ним транс­пор­те­ром, пер­шим і дру­гим се­па­ру­валь­ни­ми при­ст­ро­я­ми, ро­ли­ко­вою сор­ту­вал­кою та пе­ре­би­раль­ним сто­лом.
Просіювальні транс­пор­те­ри ма­ють па­си з ви­со­ки­ми ви­с­ту­па­ми, що га­ран­тує дбай­ли­ве став­лен­ня до бульб. Прут­кові просіювальні транс­пор­те­ри ма­ють вер­ти­кальні бічні су­провідні пальці, які за­побіга­ють по­шко­д­жен­ню бульб від тер­тя об стінки транс­пор­те­ра. Для поліпшен­ня се­па­ру­ван­ня над про­сію­валь­ни­ми транс­пор­те­ра­ми мон­ту­ють секцію роз­пу­шу­валь­них пальців.
Пер­ший ко­рот­кий просіюваль­ний транс­пор­тер прий­має на се­бе по­тік уро­жаю, відсіює підня­тий грунт і пе­ре­дає уро­жай на ба­га­то­функціональ­ний транс­­пор­тер.
Ба­га­то­функціональ­ний транс­пор­тер скла­дається з дру­го­го про­сію­валь­но­го і ба­дил­лє­відо­крем­лю­валь­но­го транс­пор­терів. Дру­гий просіюваль­ний транс­пор­тер про­во­дить се­па­ру­ван­ня грун­ту та каміння. Дру­гий просіюваль­ний транс­пор­тер має ак­тивні су­про­во­д­жу­вальні бічні стрижні, що за­без­пе­чує вільне від тер­тя об бо­ко­ви­ни транс­пор­ту­ван­ня бульб.
Ши­ро­ко­план­ча­с­тий ба­диллєвід­о­крем­­лю­валь­ний транс­пор­тер ру­хається па­ра­лель­но, впри­тул над дру­гим просію­валь­ним транс­пор­те­ром, відо­крем­лює ба­дил­ля від во­ро­ху та ви­но­сить йо­го на по­ле. План­ки ба­дил­лєвідо­крем­лю­валь­но­го транс­пор­те­ра ділять буль­би на порції, які пе­ре­бу­ва­ють на дру­го­му просію­валь­но­му транс­пор­тері, за­без­пе­чу­ю­чи рівномірний потік уро­жаю. Над ба­диллєвідо­крем­лю­валь­ним транс­пор­те­ром вста­нов­ле­но пру­жинні гребінки, які очи­ща­ють йо­го від за­вис­ло­го ба­дил­ля і на­лип­ло­го грун­ту.
Даль­ше відо­крем­лен­ня гру­док, ка­мін­ня і ре­ш­ток ба­дил­ля про­хо­дить на двох се­па­ру­валь­них при­ст­ро­ях. Во­рох із дру­го­го просіваль­но­го транс­пор­те­ра по­­да­ється на пер­ший се­па­ру­валь­ний пристрій, який скла­дається з гол­ча­с­то­го транс­пор­те­ра з дво­ма валь­ця­ми. Под­вій­ні очи­щу­вальні вальці роз­та­шо­вані діаго­наль­но що­до гол­ча­с­то­го транс­пор­те­ра.
Подвійні очи­щу­вальні вальці ви­но­сять ча­с­ти­ну домішок на по­ле, а буль­би спря­мо­ву­ють на гол­ча­с­тий транс­пор­тер дру­го­го се­па­ру­валь­но­го при­ст­рою. Для за­без­пе­чен­ня оп­ти­маль­но­го очи­щен­ня во­ро­ху в різних грун­то­вих умо­вах под­війні вальці ос­на­щені ме­ханізмом ре­гу­лю­ван­ня за ви­со­тою. Для швид­кої адап­тації до змінних грун­то­вих умов пер­ший се­па­ру­валь­ний пристрій об­лад­на­но ме­ханізмом гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня швид­кості ру­ху гол­ча­с­то­го транс­пор­те­ра та ча­с­то­ти обер­тан­ня вальців.
За­леж­но від ти­пу грун­ту і за­смі­че­нос­ті йо­го камінням, ви­би­ра­ють ро­бочі ор­га­ни дру­го­го се­па­ру­валь­но­го при­ст­рою.
На лег­ких грун­тах без каміння і гру­док над гол­ча­с­тим транс­пор­те­ром діаго­наль­но до на­прям­ку йо­го ру­ху вста­нов­лю­ють очи­щу­валь­ний ва­лець, на всіх ти­­пах грунтів з не­знач­ною кількістю каміння - паль­чи­ко­вий транс­пор­тер з очи­щу­валь­ним валь­цем, а на грун­тах з ве­ли­кою кількістю каміння - щітко­вий транс­­пор­тер з транс­пор­те­ром для домі­шок.
Із дру­го­го се­па­ру­валь­но­го при­ст­рою во­рох транс­пор­тується на сор­ту­валь­ний транс­пор­тер, який роз­міще­ний го­ри­зон­таль­но і має пе­ре­би­раль­ний стіл. Із сор­ту­валь­но­го транс­пор­те­ра во­рох по­трап­ляє на сор­ту­валь­ний пристрій, де відо­крем­лю­ють­ся дрібні буль­би.
Кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн SE 75/85-55 (Grimme) ком­плек­тується по­пе­ред­нь­ою ро­ли­ко­вою сор­ту­вал­кою, яка вста­нов­люється між дру­гим се­па­ру­валь­ним при­ст­роєм і сор­ту­валь­ним транс­пор­те­ром.
При­став­ним транс­пор­те­ром буль­­би по­трап­ля­ють у бун­кер із дон­ним транс­пор­те­ром. Ви­со­та падіння бульб ут­ри­мується на мінімальній відстані й вста­нов­люється ав­то­ма­тич­но. Бун­кер має м'яке, рельєфне дно, яке не по­шко­д­жує бульб, дон­ний транс­пор­тер, який пе­ремі­щується ав­то­ма­тич­но. Місткість бун­керів од­но­ряд­них кар­топ­лез­би­раль­них ком­байнів - від 1250 кг до 1500 кг (ма­шини ви­роб­ництва Поль­щі) та від 2000 кг до 5800 кг. Місткість бун­ке­ра ком­бай­на SE 75/85-55 ви­роб­ництва фірми Grimme ста­но­вить 5800 кг і є біль­шою від йо­го кон­ст­рукційної ва­ги на 700 кг.
Однорядні кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни ви­роб­ництва фірм Grimme, Netagcо, AVR, Underhaug, Sampo укомп­лек­то­вані ав­то­ма­тич­ною си­с­те­мою по­шу­ку се­ре­ди­ни гре­бе­ня, яка за до­по­мо­гою двох дат­чиків, роз­та­шо­ва­них на гре­бе­не­во­му ба­ра­бані, ке­рує сни­цею і спря­мо­вує під­ко­пу­валь­ний леміш се­ре­ди­ною гре­бе­ня. Ма­ши­ни цьо­го ти­пу ос­на­щені гідравлічною си­с­те­мою ке­ру­ван­ня ко­ле­са­ми, й вирівню­ван­ня та ут­ри­ман­ня ком­бай­на в го­ри­зон­таль­но­му по­ло­женні на схи­лах.
Однорядні кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни аг­ре­га­ту­ють­ся з трак­то­ра­ми тя­го­вих класів 1,4 і 2.
Дворяд­ко­вий кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн SE 150-60UB (Grimme) про­во­дить зби­ран­ня кар­топлі без по­­пе­ред­нь­о­го зрізу­ван­ня ба­дил­ля і різнить­ся з 1-ряд­ко­вим ком­бай­ном SE 75-30 ли­ше ши­ри­ною се­па­ру­валь­них ор­ганів, кіль­кістю ви­ко­нав­чих ор­ганів і місткістю бун­ке­ра. Місткістю бун­ке­ра ком­бай­на - 6000 кілограмів.
Ана­логічні за кон­ст­рукцією 2-ряд­кові кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни Wu.. hlmaus 2733 і Spirit 8200 ви­го­тов­ля­ють фірми Netagco та AVR.
Дворяд­ний кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн DR 1500 (Grimme) скла­дається з підко­пу­валь­них ор­ганів, трьох просію­валь­них прут­ко­вих транс­пор­терів, по­хи­ло­го гол­ча­с­то­го транс­пор­те­ра, двох ба­диллєза­тя­гу­валь­них вальців (по од­но­му після пер­шо­го і дру­го­го просіюваль­них транс­пор­терів), кільце­во­го еле­ва­то­ра, по­да­валь­но­го транс­пор­те­ра із сор­ту­валь­ним сто­лом і бун­ке­ра. Пер­­ший і дру­гий просіювальні прут­кові транс­пор­те­ри ос­на­щені вібра­то­ра­ми по­лот­на транс­пор­те­ра. Ефек­тив­на пло­ща се­па­ру­ван­ня пер­шо­го транс­пор­те­ра ста­но­вить 5,5 м2, дру­го­го - 1,75 м2. За ру­ху з пер­шо­го на дру­гий просіюваль­ний транс­пор­тер і з дру­го­го на третій просіюваль­ний транс­пор­тер во­рох про­хо­дить че­рез вал­ки, які відо­крем­лю­ють ба­дил­ля від по­то­ку вро­жаю.
Для змен­шен­ня втрат бульб під час транс­пор­ту­ван­ня кільце­вий еле­ва­тор укомп­­лек­то­ва­но підтри­му­валь­ною стріч­­­кою, яка пра­цює син­хрон­но з еле­ва­то­ром і пе­ре­дає потік уро­жаю не порціями, а рівномірним по­то­ком. З підтри­му­валь­ної стрічки кільце­во­го еле­ва­то­ра буль­би по­трап­ля­ють на два ва­ли, які рів­номірно роз­поділя­ють буль­би на по­­да­­валь­но­му транс­пор­тері. Міст­кість бун­ке­ра ком­бай­на DR 1500 - 4500 кг. У кон­ст­рукції ком­бай­на DR 1500 пе­ред­ба­че­но пристрій для ви­рівню­ван­ня ма­ши­ни на схи­лах для ство­рен­ня рів­номірно­го на­­ван­­та­жен­ня на се­па­ру­вальні і очи­щу­вальні ор­га­ни.
   Фірма Grimme ви­го­тов­ляє 2-ряд­ко­вий причіпний кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн ВR 1500, який об­лад­на­но та­ки­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, як DR 1500.
Дворяд­кові кар­топ­лез­би­ральні ком­­бай­ни RDT 1700 мо­де­лей Superia, Quadria, Axia ви­го­тов­ляє фірма DeWulf. Ком­бай­ни RDT 1700 Superia укомп­лек­то­вані транс­пор­ту­валь­ни­ми і се­па­ру­валь­ни­ми ор­га­на­ми пер­шо­го і дру­го­го ярусів. Се­па­ру­вальні ор­га­ни пер­шо­го яру­су скла­да­ють­ся з трьох прут­ко­вих просію­валь­них транс­пор­терів, двох баділ­лє­­за­тя­гу­валь­них ро­­ликів, по­хи­ло­го гол­ча­с­то­го транс­пор­те­ра і кільце­во­го еле­ва­то­ра. На дру­го­му ярусі змон­то­ва­но по­хи­лий гол­ча­с­тий і ко­рот­кий прут­ко­вий транс­пор­тер, сор­ту­валь­ний пристрій ро­ли­ко­во­го ти­пу, пе­ре­би­раль­ний стіл і бун­кер міст­кістю 5000 кілограмів.
Кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн RDT 1700 Quadria, крім цьо­го, до­дат­ко­во ос­на­ще­ний бадиллєвідо­крем­лю­ю­чим тра­с­­­пор­те­ром, а RDT 1700 Axia - ро­ли­ко­вим се­па­ра­то­ром.
Дворяд­ний кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн UN 5300 ви­роб­ництва фірми (Underhaug) ос­на­ще­ний під­ко­пу­валь­ни­ми і се­па­ру­валь­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, які ма­ють кон­ст­рукцію, подібну до ро­бо­чих ор­ганів ком­байнів SE 150-60UB Wu..hlmaus 2733 (Netagco) та Spirit 8200 (AVR). Місткість бун­ке­ра ком­бай­на - 4000 кілограмів.
Кар­топ­лез­би­раль­ний ком­байн UN 5300 (Underhaug) має кон­ст­рук­цію ана­логічну ком­бай­ну DR 1500 (Grimme). Місткість бун­ке­ра ком­бай­на - 6000 кіло­грамів.
Провідні євро­пейські ви­роб­ни­ки про­по­ну­ють 2- і 4-ряд­кові кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни. З 2-ряд­ко­вих ком­байнів найвідоміші: SF 1700, VARITRON 270 (Grimme), Quadra (Netagco), UN 6200 (Kverneland), R 3000 Mega, R 5000 Mega, R 3060 (DeWulf), Mistral (AVR). Са­мохідні 4-ряд­кові кар­топ­лез­би­ральні ком­бай­ни: TECTRON 415, Terra Malun, Puma - про­по­ну­ють фірми Grimme, Holmer і AVR.
   Ціка­ве і оригіна­ль­не рішен­ня під час роз­роб­ки ком­байнів за­сто­су­ва­ли фірми DeWulf, Grimme. Для змен­шен­ня по­шко­д­жень буль­боп­лодів роз­роб­ле­но кон­ст­рукцію, за якої усі опорні ко­ле­са ру­ха­ють­ся ви­ко­па­ним по­лем. У да­но­му разі за­сто­со­ву­ють три­точ­ко­ву схе­му роз­міщен­ня хо­до­вих коліс. Центр ва­ги ком­бай­на ви­б­ра­но так, що пе­ред­нь­о­го ліво­го ко­ле­са не­має, ке­ру­ван­ня ком­бай­на­ми здійснюється всіма ко­ле­са­ми.
Ще од­ним кон­ст­рук­тив­ним рі­шен­ням, яке за­сто­со­ву­ють провідні ви­роб­ни­ки для змен­шен­ня по­шко­д­жен­ня бульб хо­до­вою си­с­те­мою, є ком­плек­ту­ван­ня са­мохідних ком­байнів вузь­ки­ми пе­редніми ко­ле­са­ми ве­ли­ко­го діаме­т­ра.
Для за­побіган­ня зне­сен­ню, під час ро­бо­ти на схи­лах, у кон­ст­рукції біль­шості ком­байнів пе­ред­ба­че­но так зва­ний "кра­бо­вий хід." Ши­рокі опорні ко­ле­са ком­байнів змен­шу­ють вплив рушіїв на грунт. У ком­байні Terra Malun кон­ст­рукція хо­до­вої ча­с­ти­ни дає змо­гу кож­но­му ко­ле­су ру­ха­ти­ся ок­ре­ми­м слідом. Ком­байн Puma ос­на­ще­ний опор­ним третім ко­ле­сом зад­нь­о­го мос­та, яке бере на себе ча­с­ти­ну ва­ги під час за­пов­нен­ня бун­ке­ра.
Для ро­бо­ти на пе­ре­зво­ло­же­них грун­тах у кон­ст­рукції ком­байнів фірми Grimme пе­ред­ба­че­но мож­ливість вста­нов­лен­ня гу­се­нич­но­го хо­ду навзамін задніх коліс.
Привід хо­до­вих ча­с­тин і біль­шос­ті ро­бо­чих ор­ганів у кон­ст­рук­ціях ма­шин для зби­ран­ня кар­топлі здійснюється за до­по­мо­гою гідро­мо­торів.
Са­мохідні кар­топ­лез­би­ральні ком­­бай­ни ос­на­щені бун­ке­ра­ми міст­кістю від 6000 кг до 12000 кг. Ком­бай­ни ос­на­щені дви­гу­на­ми по­туж­ністю від 180 кВт до 350 кВт.
Для зби­ран­ня кар­топлі за роз­ді­льною тех­но­логією за­сто­со­ву­ють кар­топ­ле­ко­пачі-вал­ко­у­тво­рю­вачі та підби­рачі валків. Підби­рач скла­дається з під­би­раль­них і се­па­ру­валь­них ор­ганів, на­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра, при­ст­рою для го­ри­зон­таль­но­го вста­нов­лен­ня ра­ми під час ро­бо­ти на схи­лах.
Для підби­ран­ня вал­ка бульб при­датні ко­пачі-підби­рачі, в яких ши­ри­на прий­маль­но­го от­во­ру більша за ши­ри­ну вал­ка. До них на­ле­жать 2-ряд­кові ко­пачі-підби­рачі з ви­ван­та­жен­ням бульб у ку­зов тех­но­логічно­го транс­пор­те­ра, що їде по­ряд. Пе­ре­ва­га цих підби­рачів по­ля­гає в мож­ли­вості ре­гу­лю­ван­ня швид­кості транс­пор­те­ра, що дає змо­гу уник­ну­ти за­би­вань під час підби­ран­ня валків на ділян­ках із ви­со­ким вро­жаєм бульб.
З ог­ля­ду на те, що роздільний спо­сіб зби­ран­ня за­сто­со­ву­ють не всю­ди, а більшість ко­пачів-підби­рачів 1-ряд­кові, ве­ли­ку ува­гу при­діля­ють пе­ре­об­лад­нан­ню ко­пачів-на­ван­та­жу­вачів і ком­байнів для під­би­ран­ня валків. Так, фірма Grimme на од­но­ряд­ко­во­му ко­пачі SE 75 за­міни­ла гре­бе­не­вий ба­ра­бан, під­різаль­ні сош­ни­ки та ба­диллєза­тя­гу­валь­ні ро­ли­ки дво­ма опор­ни­ми ко­ле­са­ми, вко­ро­ти­ла підко­пу­валь­ний леміш, до­дат­ко­во об­лад­на­ла бічни­ми на­прям­ни­ми щит­ка­ми.
Підбір вал­ка здійснюється щітко­вим транс­пор­те­ром з гідравлічним при­во­дом, що за­без­пе­чує підби­ран­ня вал­ка з мінімаль­ни­ми по­шко­д­жен­ня­ми бульб. При­кла­дом та­ких підби­рачів є: SU 750 (Grimme), Wu..hlmaus 1533 (Netagco), SRP-1 Special (IMAC) (Італія), Sampo Offset (Sampo AG) (Фінляндія). Ці ма­ши­ни од­но­типні й різнять­ся ли­ше кон­ст­рукцією підби­раль­них ор­ганів.

В. Залужний,
канд. техн. наук,
директор
В. Думич,
завлаб
Львівська філія НДІПВТ
імені Леоніда Погорілого

Попередня стаття

Інтерв'ю
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 
Виробники добрив та аграрії не можуть дійти згоди у питанні справедливого ціноутворення на добрива вітчизняного виробництва. Ця ситуація викликає занепокоєння.

1
0