Спецможливості
Статті

Складові системи ідентифікації тварин у ЄС

03.10.2011
809
Складові системи ідентифікації тварин у ЄС фото, ілюстрація

Чинна впродовж тривалого часу в країнах ЄС дієва система ідентифікації тварин не тільки полегшує їхній облік, але й має вплив на розвиток галузі тваринництва, спрощуючи процедуру отримання субсидій.

Чинна впродовж тривалого часу в країнах ЄС дієва система ідентифікації тварин не тільки полегшує їхній облік, але й має вплив на розвиток галузі тваринництва, спрощуючи процедуру отримання субсидій.

Система іден­тифікації, реєстрації та кон­тро­лю за пе­реміщен­ня­ми сільсько­го­с­по­дарсь­ких тва­рин (ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, сви­ней, овець, кіз та ко­ней) у краї­нах ЄС є ос­но­вою для роз­роб­лен­ня на­ціо­наль­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих до­ку­ментів у га­лузі тва­рин­ництва.
Країни ЄС зі спільним рин­ком тва­рин­ниць­кої си­ро­ви­ни та про­дукції ма­ють у своїй більшості й спільну за­ко­но­дав­чу ба­зу з цьо­го пи­тан­ня. Учас­ни­ки та­ко­го рин­ку країн, що роз­ви­ва­ють­ся, та країн із пе­рехідною еко­номікою інко­ли не відповіда­ють ви­мо­гам за­ко­но­дав­ст­ва із га­ран­ту­ван­ня без­печ­ності про­дукції тва­рин­ництва. Тож для підтвер­д­жен­ня відповідності кри­теріям країн ЄС та ви­хо­ду на гло­баль­ний ри­нок такі дер­жа­ви ма­ють уп­ро­ва­д­жу­ва­ти си­с­те­му іден­тифікації та реєстрації тва­рин, вра­хо­ву­ю­чи досвід по­пе­ред­нь­о­го її пла­ну­ван­ня та впро­ва­д­жен­ня у країнах ЄС.

Узагальнена система ідентифікації
У ми­ну­ло­му стан­дар­ти та­ких си­с­тем пе­ред­ба­ча­ли ви­ко­ри­с­тан­ня різних ме­­то­дів іден­тифікації тва­рин в одній дер­жаві. Ча­с­то про­цес іден­тифікації, що був уп­ро­ва­д­же­ний в ок­ре­мих гос­по­дар­ст­вах та про­гра­мах із роз­ве­ден­ня тва­рин, ба­зу­вав­ся ли­ше на підставі да­них клієнта. Та­ка си­с­те­ма не га­ран­ту­ва­ла до­стовірно­го підтвер­д­жен­ня без­печ­ності про­дукції, оскільки не місти­ла обліку ве­те­ри­нар­них об­ро­бок (вак­ци­нації, ліку­ван­ня, об­­сте­жен­ня, штуч­но­го осіменіння та ін.), а та­кож реєстрації про­цесів ме­недж­мен­ту ста­да (фактів на­ро­д­жен­ня, смерті, за­бою, пе­реміщен­ня тва­рин то­що).
Та­ким чи­ном, пер­спек­тив­ним для ЄС та третіх країн став уніфіко­ва­ний підхід до стан­дартів реєстрації гос­по­дарств, ме­­то­дів іден­тифікації тва­рин, реєстрації їх у цен­т­ральній базі да­них, а та­кож обов'яз­ко­вої реєстрації на­ро­д­жень, пе­реміщень, за­бою та ве­те­ри­нар­но­го об­слу­го­ву­ван­ня стад.

Актуальна версія системи в країнах ЄС
Наразі реєстрацію тва­рин та аналіз за­ходів із ме­недж­мен­ту ста­да мож­на здійс­ню­ва­ти підклю­чен­ням до ба­зи да­них че­рез ме­ре­жу Інтер­нет або за до­по­мо­гою па­пе­ро­во­го до­ку­мен­то­обігу: реєст­ра­ційних кар­ток та по­льо­вих служб. Вибір най­е­фек­тивнішо­го рішен­ня за­ле­жить від місце­вої технічної ін­фра­с­т­рук­ту­ри.
Функціональ­на ба­за да­них обов'яз­ко­во має місти­ти інфор­мацію що­до на­ро­д­жень, смер­тей, за­ги­белі, пе­ре­мі­щень тва­рин. І, як по­ка­зує досвід, най­важ­ли­вішою та до­стат­ньо про­бле­ма­тич­ною скла­до­вою про­це­су є реєстрація пе­ремі­щень тва­­рин між фер­ма­ми (гос­по­дар­ст­ва­ми).

Контроль здоров'я тварин - складова ефективної роботи
Нещодавні спа­ла­хи епідемічних за­хво­рю­вань (BSE - Bovine spongiform encephalopathy - ко­ров'яча губ­ча­с­та ен­це­фа­ло­патія, або ко­ров'ячий сказ: FMD - food and mouth desease - ящур) є пев­ною мірою кри­тич­ни­ми для еко­номіки будь-якої дер­жа­ви у разі, як­що за­сто­со­ва­но невідповідні за­хо­ди кон­тро­лю, ад­же це при­зво­дить до не­пе­ред­ба­чу­ва­ності по­ши­рен­ня та­ких за­хво­рю­вань та ви­со­ких ви­т­рат на бо­роть­бу з ни­ми.
Вра­хо­ву­ю­чи гло­балізаційні тен­денції у га­лузі тва­рин­ництва, ефек­тивність кон­тро­лю за роз­пов­сю­д­жен­ням за­хво­рю­вань за­ле­жить від ви­яв­лен­ня пер­шо­го гос­по­дар­ст­ва, де зафіксо­ва­но за­хво­рю­ван­ня. Тоб­то ло­калізація епідемій пря­мо за­ле­жить від швид­кої іден­тифікації усіх ура­же­них гос­по­дарств та регіону в ціло­му. Крім то­го, над­зви­чай­но важ­ли­вою є своєчас­не вста­нов­лен­ня кон­тактів ферм із пер­шим ура­же­ним господарством.
    
Державні субсидії - дієвий стимул
Щодо кон­тро­лю за на­дан­ням суб­си­дій си­с­те­ма іден­тифікації та реєстрації тва­рин є од­ним із клю­чо­вих фак­торів, що на­да­ють точ­ну інфор­мацію про кіль­кість тва­рин, гос­по­дарств та влас­ників. То­му її швид­ке впро­ва­д­жен­ня ста­ло ос­нов­ним сти­му­лом для по­пе­ре­д­жен­ня ви­ник­нен­ня склад­нощів у схемі ви­пла­ти суб­сидій.
Та­ким чи­ном, на сьо­годні в країнах ЄС си­с­те­ма іден­тифікації та реєстрації тва­рин є дієвою скла­до­вою для:
 про­грам із кон­тро­лю та по­до­лан­ня за­хво­рю­вань. За їхньою до­по­мо­гою впро­­­­­­­ва­д­жу­ють­ся стра­тегії кон­тро­лю ка­­те­горій за­хво­рю­вань та зо­о­нозів відпо­від­но до пе­реліку А та В Міжна­род­но­го цен­т­ру із досліджен­ня епізо­отій;
 планів із ре­а­гу­ван­ня на ви­ник­нен­ня епідемічних за­хво­рю­вань. У разі по­я­ви епідемій си­с­те­ма дає змо­гу іден­ти­фі­ку­­ва­ти та ло­калізу­ва­ти ура­же­них тва­рин, їхні пе­реміщен­ня, а та­кож уп­ро­ва­ди­ти над­зви­чай­ний план дій;
 по­ши­рен­ня ринків сільсько­го­с­по­дарсь­кої си­ро­ви­ни та про­дуктів тва­рин­ництва че­рез уп­ро­ва­д­жен­ня стан­дар­ти­зо­ва­них про­це­дур із кон­тро­лю за­хво­рю­вань та над­зви­чай­них планів ре­а­гу­ван­ня;
 си­с­те­ми пла­ну­ван­ня роз­вит­ку сек­то­ру роз­ве­ден­ня тва­рин та їхньо­го ве­те­ри­нар­но­го об­слу­го­ву­ван­ня;
 інших інфор­маційних си­с­тем, на­­при­клад для си­с­те­ми ме­недж­мен­ту ста­да, обліку мо­лоч­ної про­дук­тив­ності то­що.

Вимоги до складових
системи у ЄС
Система кон­тро­лю іден­тифікації, реєст­рації та пе­реміщень тва­рин, відпо­відно до нор­ма­тив­них до­ку­ментів ЄС, містить чо­ти­ри скла­дові:
 вушні бир­ки у якості мар­керів (міс­тять при­життєвий но­­мер, унікаль­ний для кож­ної тва­ри­ни);
 ба­за да­них (для обліку гос­­­по­дарств та подій у них);
 па­с­пор­ти ху­до­би (ви­да­ють­ся після іден­тифікації та су­про­во­д­жу­ють тва­ри­ну про­тя­гом усь­о­го жит­тя);
 без­по­се­ред­ня реєстрація тва­рин на фермі.
Легкість ви­ко­ри­с­тан­ня, де­ше­виз­на, мож­ливість три­ва­ло­го збе­ре­жен­ня та зчи­ту­ван­ня без до­дат­ко­во­го технічно­го об­лад­нан­ня є пе­ре­ва­га­ми ви­ко­ри­с­тан­ня са­ме би­рок, а не бо­люсів чи мікро­чипів.
Ве­те­ри­нарні дані (пе­ревірки, вак­ци­нації, ви­яв­лен­ня за­хво­рю­вань, їхнє ліку­ван­ня, стан здо­ров'я ста­да) ма­ють бу­ти пов'язані з інфор­мацією про кон­кретні гос­по­дар­ст­ва і відо­б­ра­жа­ти­ся у за­галь­ній іден­тифікаційній базі да­них. Крім то­го, пе­ред­ба­че­но, що дані із та­кої си­с­те­ми мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­с­тані у ба­зах се­лек­ції та роз­ве­ден­ня тва­рин, обліку мо­лоч­ної про­дук­тив­ності то­що.
Важ­ли­вим еле­мен­том функціональ­ної ба­зи да­них тва­рин є їхні па­с­пор­ти, які ви­да­ють­ся од­ра­зу після мічен­ня та міс­тять інфор­мацію що­до да­ти та місця на­ро­д­жен­ня, статі, по­ро­ди, при­своєно­го іден­тифікаційно­го но­ме­ра, но­ме­ра ма­­те­рі та дат пе­реміщень. Па­с­пор­ти ви­да­ють­­ся ли­ше для про­да­жу та ек­с­пор­ту.
Інфор­маційна ба­за кож­но­го гос­по­дар­ст­ва має відо­б­ра­жа­ти такі події:
на­ро­д­жен­ня тва­ри­ни (да­та, гос­по­дар­ст­во, но­ме­ри вуш­них би­рок, по­ро­да, стать, дані іден­тифікації);
тре­тя країна імпор­ту;
пря­ме над­хо­д­жен­ня на забій (да­­та за­бою);
пе­реміщен­ня тва­ри­ни (да­та від­прав­­­лен­ня, при­бут­тя, гос­по­дар­ст­во по­хо­д­жен­ня та до­став­ки, іден­ти­фі­кація транс­порт­но­го за­со­бу);
кон­троль по­яви за­хво­рю­вань;
вак­ци­нації та ліку­ван­ня (да­ти про­ве­ден­ня, тип, но­мер партії, до­зу­ван­ня то­що);
пе­ревірки за­лишків ре­чо­вин, вміст яких підля­гає кон­тро­лю у си­ро­вині (да­ти, тип пе­ревірок, ре­зуль­та­ти).
Реєстрація тва­рин без­по­се­ред­ньо на фермі є ще од­ним еле­мен­том впро­ва­д­же­ної си­с­те­ми. Так, по­ряд із дуб­лю­ван­ням інфор­мації, яку вно­сять до цен­т­ралізо­ва­ної ба­зи да­них, си­с­те­ма має за­без­пе­чи­ти реєстрацію по­хо­д­жен­ня кож­ної тва­ри­ни та про­ве­ден­ня її у ре­аль­но­му ча­со­во­му масштабі.

Перспективи ідентифікації
у національному масштабі
Наразі в Ук­раїні ак­ту­аль­ним стає пи­тан­ня по­даль­шої роз­роб­ки та впро­ва­д­жен­ня та­кої си­с­те­ми по­ряд із взаємодією із відповідни­ми ор­га­на­ми вла­ди. Стра­те­гічно важ­ли­вим на­пря­мом під час роз­роб­ки та впро­ва­д­жен­ня націо­наль­­них баз да­них є за­без­пе­чен­ня їхньої суміс­нос­ті з ана­логічни­ми ба­за­ми інших країн.
Нині Дер­жав­не агент­ст­во з іден­ти­фікації та реєстрації тва­рин та Дер­жав­ний комітет ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни спів­пра­цю­ють у цьо­му на­прямі, роз­роб­ля­ю­чи стра­тегічні за­хо­ди що­до виз­на­чен­ня струк­ту­ри інфор­маційної си­с­те­ми, яка мо­же бу­ти ос­но­вою для обміну да­ни­ми між інфор­маційни­ми си­с­те­ма­ми різних країн та пев­ни­ми інфор­маційни­ми бло­ка­ми. Це, на пер­спек­ти­ву, за­без­пе­чить ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня да­них та си­с­те­ми в ціло­му, а та­кож до­сяг­нен­ня на­леж­но­го функціону­ван­ня національ­ної си­с­те­ми іден­тифікації та реєстрації тва­рин, за­без­пе­чен­ня до­стовірності інфор­мації що­до по­хо­д­жен­ня тва­рин­ниць­кої си­ро­ви­ни та про­дукції, ве­те­ри­нар­но­го об­слу­го­ву­ван­ня стад, а в ціло­му - кон­ку­рен­то­с­про­можність про­дукції тва­рин­ництва на внутрішньо­му та світо­во­му рин­ках.

І. Бодік,
М. Са­маріна,
ДП "Агент­ст­во з іден­тифікації
та реєст­рації тва­рин"
Міністер­ст­ва аг­рарної політи­ки
та про­до­воль­ст­ва України

Інтерв'ю
Німець Дітріх Трайс уже 20 років живе й працює в Україні. За цей час він привів у країну інвесторів, які вклали сюди десятки мільйонів доларів. Останніми роками пан Дітріх працював директором агрофірми спочатку у одного, потім у іншого з... Подробнее
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0