Спецможливості
Статті

Си­с­тем­ний підхід

16.01.2013
526
Си­с­тем­ний підхід  фото, ілюстрація

Здавалося б, такий собі простий нюанс — раціон для худоби, — однак, він є вирішальним фактором у виробництві продукції тваринництва. Адже його ефективність напряму впливає на кількість та якість продукції. І ті господарства, які відповідально ставляться до питання годівлі власної худоби, можуть зі впевненістю робити ставку і на прибутковість тваринництва загалом.

Здавалося б, такий собі простий нюанс — раціон для худоби, — однак, він є вирішальним фактором у виробництві продукції тваринництва. Адже його ефективність напряму впливає на кількість та якість продукції. І ті господарства, які відповідально ставляться до питання годівлі власної худоби, можуть зі впевненістю робити ставку і на прибутковість тваринництва загалом.

А. На­за­рен­ко
a.nazarenko@univest-media.com

Од­ним з та­ких гос­по­дарств є СТОВ «Аг­рофірма Ма­як», що на Чер­ка­щині Зо­ло­тонісько­го рай­о­ну. Очо­лює це гос­по­дар­ст­во Ге­рой Ук­раїни Ми­ко­ла Ва­силь­чен­ко, а йо­го син - Олексій - до­по­ма­гає бать­кові ве­с­ти спра­ви. Та ви­со­кий ста­тус директора зовсім не стає пе­ре­по­ною у спілку­ванні, хоча і часу у нього, як у будь-якого дбайливого господаря, обмаль: Ми­ко­ла Се­ме­но­вич охоче поділив­ся своїм досвідом і з «Про­по­зицією».

Чи склад­но бу­ти взірцем?
Си­ту­ація з вітчиз­ня­ним тва­рин­ницт­вом вже декілька років поспіль за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. Не див­но, що ве­ли­ка кількість сільгосппідприємств відмов­ляється від цієї га­лузі: за­ба­га­то ви­т­рат на си­ро­ви­ну та об­лад­нан­ня та інших пе­ре­пон. Та при­клад СТОВ «Аг­рофірма Маяк» го­во­рить про те, що за пра­виль­но­го та си­с­тем­но­го підхо­ду до цієї га­лузі мож­на до­сяг­ти вра­жа­ю­чих ре­зуль­татів. То­му, щоб по­ба­чи­ти на власні очі, яко­го рівня ви­роб­ництва мож­на до­сяг­ти без до­тацій та кре­дитів, от­ри­ма­ти прак­тичні по­ра­ди та пе­рей­ня­ти досвід, сю­ди при­їздять гості з сусідніх рай­онів, відда­ле­них об­ла­с­тей країни і навіть із-за кор­до­ну. Стрімкий роз­ви­ток мо­лоч­ної га­лузі гос­по­дар­ст­ва (ще 35 років то­му се­редній надій на ко­ро­ву ста­но­вив ли­ше 2650 кг мо­ло­ка, про­ти ак­ту­аль­них 8028 кг) є однією з при­чин, чо­му «Аг­рофірма Ма­як» вель­ми ціка­ва для відвіду­вачів різ­но­го ста­ту­су - від шко­лярів до керів­ни­ків інших гос­по­дарств. Усі з ве­ли­ким ін­те­ре­сом ог­ля­да­ють корівни­ки, слу­ха­ють ке­­рівни­ка та фахівців гос­по­дар­ст­ва, спо­с­теріга­ють за про­це­сом доїння та із за­до­во­лен­ням ку­ш­ту­ють от­ри­ма­не мо­ло­ко.
Та фахівці гос­по­дар­ст­ва і самі не цу­ра­ють­ся на­вча­ти­ся у досвідченіших ко­лег навіть з-за­кор­до­ну. Інко­ли виїздять до пе­ре­до­вих підприємств Аме­ри­ки, Єв­ро­пи, бу­ва­ють і в Ізраїлі. При­во­зять звід­ти нові ідеї. То­му гос­по­дар­ст­во од­ним з пер­ших пе­ре­хо­дить на нові тех­но­логії, ад­же зна­ють: те, що за­раз по­пу­ляр­но за кор­до­ном, не­одмінно че­рез 10-15 років з'явить­ся і у нас.
За­вдя­ки си­с­тем­но­му підхо­ду до усіх га­лу­зей аг­рар­но­го ви­роб­ництва та, особ­ли­во, до тва­рин­ниць­кої, гос­по­дар­ст­во на­­разі має ви­сокі ви­роб­ничі по­­каз­ни­ки (табл.).
Що­до ви­роб­ництва мо­ло­ка, слід за­ува­жи­ти, що усі про­це­си на ком­плексі комп'юте­ри­зо­ва­но. Ко­жен з працівників відповідає за свою ділян­ку ро­бо­ти та вно­сить відповідні дані до комп'юте­ра після за­вер­шен­ня кож­но­го ви­роб­ни­чо­го цик­лу. Тож керівни­кові ду­же зруч­но спо­с­теріга­ти та кон­тро­лю­ва­ти всю си­с­те­му ме­недж­мен­ту на фермі - на кож­но­му етапі ви­роб­ництва. І за­вдя­ки на­ла­го­д­же­но­му та­ким чи­ном ме­недж­мен­ту гос­по­дар­ст­ву бу­ти при­кла­дом для інших не склад­но: си­с­те­ма до­по­ма­гає швид­ко зна­хо­ди­ти збої в уп­равлінні ста­дом в ціло­му та в ок­ре­мих про­це­сах, вчас­но ре­а­гу­ва­ти та прий­ма­ти пра­вильні рішен­ня.

Ме­недж­мент годівлі
Чітко на­ла­го­д­же­но і про­це­си кор­мо­ви­роб­ництва. Ад­же у гос­по­дарстві до­б­ре зна­ють, що якість годівлі виз­на­чає рен­та­бельність ви­роб­ництва мо­ло­ка. Та все по-по­ряд­ку.
Раціон дійно­го ста­да скла­дається із си­ло­су, сіна­жу, сіна, со­ло­ми та зер­но­вої гру­пи (зер­но ку­ку­руд­зи, кор­наж з ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ко­вий та соєвий шро­ти). Усі ком­по­нен­ти кор­му, окрім шротів та вітамінно-міне­раль­них до­ба­вок, гос­по­дар­ст­во ви­роб­ляє са­мостійно.
Вза­галі, кор­мо­вим куль­ту­рам тут при­діля­ють ду­же ба­га­то ува­ги. Ча­ст­ко­во це спри­чи­не­но по­тре­бою до­б­ре роз­ви­не­ної га­лузі тва­рин­ництва, а у де­я­ких ви­пад­ках - чітко на­ла­го­д­же­ним ме­нед­ж­мен­том гос­по­дар­ст­ва, щоб зна­хо­ди­ти вихід навіть, зда­ва­ло­ся б, з «не­рен­та­бель­них си­ту­ацій». Ціни на про­до­воль­че зер­но або за йо­го зберіган­ня ос­таннім ча­сом зовсім не ра­ду­ють ви­роб­ників зер­но­вих, то­му ефек­тивніше ви­ко­ри­с­та­ти йо­го на кор­ми. Та­ким чи­ном збіж­жя не ги­не на по­лях або не про­даєть­ся за безцінь, а стає та­кою собі ін­ве­с­тицією у тва­рин­ництво та зу­мов­лює при­ро­с­ти по­голів'я.
Го­ло­вна мета при­го­ту­ван­ня кор­му - щоб він був якісний, по­жив­ний, чи­с­тий і смач­ний для тва­рин. Що кра­ще бу­де за­готовлено сіно, си­лос та сінаж, то мен­ше бу­дуть ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ком­бікор­ми, шро­ти то­що. Це, відповід­но, змен­шує собівартість тва­рин­ниць­кої про­дукції.
Тож ос­нов­ну став­ку в годівлі ста­да гос­по­дар­ст­во ро­бить на об'ємні кор­ми. Ак­цент у ви­роб­ництві тра­во­суміші та ку­ку­руд­зи став­лять на от­ри­манні кор­му ви­со­кої якості, ад­же зна­ють, що та­ким чи­ном зде­шев­люється кор­мо­ви­роб­ницт­во, зо­к­ре­ма тва­рин­ництво. Та в кор­мо­ви­роб­ництві є три вирішальні про­це­си: ви­ро­щу­ван­ня кор­мо­вих куль­тур та їхнє зби­ран­ня, за­готівля кор­му та йо­го збері­ган­ня. Але це са­ме ті про­це­си, які най­важ­че ре­алізу­ва­ти на прак­тиці. То­му тут слід чітко до­три­му­ва­ти­ся тех­но­логій, за­сто­со­ву­ва­ти надійну техніку та постійно кон­тро­лю­ва­ти якість кормів.
На­при­клад, лю­цер­ну сіють «чи­с­тим висівом», і у пер­ший рік во­се­ни, на дру­гий та третій ро­ки - підсіва­ють пше­ни­цю. Та­ким чи­ном одер­жу­ють ве­ли­кий уро­жай зла­ко­во-бо­бо­вої суміші, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють для годівлі мо­лод­ня­ку. Після кож­но­го уко­су по­ля з кор­мо­ви­ми бо­ро­ну­ють та піджив­лю­ють. А у цьо­му році зібра­ли п'ять укосів лю­цер­ни.
Цьо­горіч уро­жай ку­ку­руд­зи на си­лос та­кож був ду­же вда­лим. То­му за за­готівлі на си­лос бу­ло ви­ко­ри­с­та­но най­кращі, най­по­живніші ча­с­ти­ни рос­лин. Си­лосні тран­шеї за­кла­да­ли про­тя­гом двох діб - рівно та без втрат, усі ча­ст­ки си­лос­ної ма­си до­б­ре подрібнені. Тут чітко спра­ць­о­­­вує техніка: си­лос зби­ра­ють ком­бай­на­ми JAGUAR від CLAAS, за до­бу цьо­го ро­ку за­кла­да­ли 1500 т си­лос­ної ма­си.
У де­я­ких ви­пад­ках, щоб не спри­чи­ню­ва­ти до­дат­ко­вих ви­т­рат на сушіння во­ло­го­го зер­на ку­ку­руд­зи, йо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють на при­го­ту­ван­ня кор­на­жу. Тоді во­ло­ге зер­но за­кла­да­ють у тран­шеї, до­да­ють кон­сер­ван­ти. Як і за за­кла­дан­ня си­ло­су або сіна­жу, прин­цип от­ри­ман­ня ви­со­ко­якісно­го кор­му - пра­виль­не втрам­бо­ву­ван­ня та обов'яз­ко­ве надійне ук­рит­тя тран­шей.
На­ступ­ний етап: при­го­ту­ван­ня по­в­нозміша­но­го раціону. Роз­ра­хун­ки ра­­ціо­нів, як і в ба­га­ть­ох інших гос­по­дар­ст­вах, ве­дуть за комп'ютер­ни­ми про­гра­ма­ми ок­ре­мо для кож­ної гру­пи тва­рин. Си­лос, сінаж та кор­наж з тран­шей відби­ра­ють ду­же аку­рат­но, пла­с­ти зрізу­ють рів­но, що убез­пе­чує корм від псу­ван­ня та ура­жен­ня плісня­вою. Усі скла­дові по­в­но­зміша­но­го раціону по­­дрібню­ють рів­но­мірно. Потім корм змішу­ють у шне­ко­во­му кор­мозмішу­вачі і роз­да­ють тва­ри­нам. При цьо­му ко­жен етап про­це­су відо­б­ра­жається у комп'ютер­но­му звіті. Че­рез кожні три го­ди­ни корм підсу­ваєть­ся ближ­че до кор­мо­во­го сто­лу за до­по­мо­гою міні-на­ван­та­жу­ва­ча Bobcat.
За­вдя­ки та­ким про­стим пра­ви­лам, яких до­три­му­ють­ся у гос­по­дарстві, тва­ри­ни постійно за­без­пе­чені по­жив­ни­ми якісни­ми кор­ма­ми.
Як ре­зуль­тат - гос­по­дар­ст­во має 8100 кг мо­ло­ка на ко­ро­ву та до 800 г се­ред­нь­о­до­бо­во­го при­ро­с­ту мо­лод­ня­ку у віці ше­с­ти місяців. А прин­цип, за яким пра­цює гос­по­дар­ст­во, - мак­си­маль­на від­да­ча як від об­лад­нан­ня та техніки, так і від лю­дей і тва­рин. То­му й се­к­рет та­ко­го успішно­го ве­ден­ня мо­лоч­ної га­лузі гос­по­дар­ст­ва, пев­но, - у вдалій інве­с­тиції... у ме­недж­мент ста­да та годівлі. 

Інтерв'ю
В успіху спільної праці компанії зазвичай вагома частка належить її очільникові й натхненнику, який зміг згуртувати команду однодумців, націлених на досягнення бажаного результату. Таким є Ярослав Чабанюк — людина, добре знана в широких... Подробнее
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 

1
0