Спецможливості
Статті

Силосна кукурудза у Франції

17.12.2015
1042
Силосна кукурудза у Франції фото, ілюстрація

Пе­ре­гля­да­ю­чи пре­су, знай­шов та­ку інфор­мацію: «Фран­цузь­ка вла­да роз­роб­ляє про­ект із по­ря­тун­ку ди­ких хом’яків у Ель­засі, яким за­гро­жує зник­нен­ня, пові­дом­­­­­ля­ють місцеві ЗМІ. Згідно із роз­роб­ле­ним про­ек­том, у регіоні ре­алізо­ву­ва­ти­муть па­кет за­ходів із поліп­шен­ня се­ре­до­ви­ща про­жи­ван­ня хом’я­ків. Зо­к­ре­ма, місце­вим фер­ме­рам виді­ля­­ти­муть ко­ш­ти, при­зна­чені для ви­ро­щу­ван­ня ко­ре­неп­лодів, яки­ми хар­чу­ють­ся ці звірят­ка. Ку­ку­руд­за, яку на­разі здебільшо­го ви­ро­щу­ють місцеві фер­ме­ри, для жив­лен­ня цих хом’ячків непри­дат­на.
Йдеть­ся про унікаль­ний вид — ве­ли­кий ель­зась­кий хом’як. Фран­цузь­кий Ель­зас є єди­ним місцем у Європі, де збе­ре­гла­ся по­пу­ляція цьо­го ви­ду. На місце­во­му діалекті звірка на­зи­ва­ють “корн­фер­кель”. Звірят­ко до­ся­гає у до­вжи­ну 27–30 см і ва­жить від 220 до 500 г. Із 1993 ро­ку він офіційно пе­ре­бу­ває під охо­ро­ною вла­ди, од­нак чи­сельність тва­рин про­дов­жує ско­ро­чу­ва­ти­ся. Так, 2001 ро­ку їх налічу­ва­ло­ся 1167 осо­бин, а 2007-го — ли­ше 161».
Не знаю, як там корн­фер­келі (га­даю, що «зе­лені» не да­дуть їм про­па­с­ти), а от те, що ку­ку­руд­за — справді «ца­ри­ця по­лів» у Франції (зо­к­ре­ма, і в Ель­засі), я пе­ре­ко­нав­ся осо­би­с­то, ко­ли відвідав цей вель­ми ціка­вий регіон у складі гру­пи ук­раїнських жур­налістів під час ту­ру «Си­лос­на ку­ку­руд­за у Франції», ор­га­нізо­ва­но­му Фран­цузь­кою національ­ною фе­де­рацією ви­роб­ників насіння ку­ку­руд­зи та сор­го (FNPSMS).

Пе­ре­гля­да­ю­чи пре­су, знай­шов та­ку інфор­мацію: «Фран­цузь­ка вла­да роз­роб­ляє про­ект із по­ря­тун­ку ди­ких хом’яків у Ель­засі, яким за­гро­жує зник­нен­ня, пові­дом­­­­­ля­ють місцеві ЗМІ. Згідно із роз­роб­ле­ним про­ек­том, у регіоні ре­алізо­ву­ва­ти­муть па­кет за­ходів із поліп­шен­ня се­ре­до­ви­ща про­жи­ван­ня хом’я­ків. Зо­к­ре­ма, місце­вим фер­ме­рам виді­ля­­ти­муть ко­ш­ти, при­зна­чені для ви­ро­щу­ван­ня ко­ре­неп­лодів, яки­ми хар­чу­ють­ся ці звірят­ка. Ку­ку­руд­за, яку на­разі здебільшо­го ви­ро­щу­ють місцеві фер­ме­ри, для жив­лен­ня цих хом’ячків непри­дат­на.
Йдеть­ся про унікаль­ний вид — ве­ли­кий ель­зась­кий хом’як. Фран­цузь­кий Ель­зас є єди­ним місцем у Європі, де збе­ре­гла­ся по­пу­ляція цьо­го ви­ду. На місце­во­му діалекті звірка на­зи­ва­ють “корн­фер­кель”. Звірят­ко до­ся­гає у до­вжи­ну 27–30 см і ва­жить від 220 до 500 г. Із 1993 ро­ку він офіційно пе­ре­бу­ває під охо­ро­ною вла­ди, од­нак чи­сельність тва­рин про­дов­жує ско­ро­чу­ва­ти­ся. Так, 2001 ро­ку їх налічу­ва­ло­ся 1167 осо­бин, а 2007-го — ли­ше 161».
Не знаю, як там корн­фер­келі (га­даю, що «зе­лені» не да­дуть їм про­па­с­ти), а от те, що ку­ку­руд­за — справді «ца­ри­ця по­лів» у Франції (зо­к­ре­ма, і в Ель­засі), я пе­ре­ко­нав­ся осо­би­с­то, ко­ли відвідав цей вель­ми ціка­вий регіон у складі гру­пи ук­раїнських жур­налістів під час ту­ру «Си­лос­на ку­ку­руд­за у Франції», ор­га­нізо­ва­но­му Фран­цузь­кою національ­ною фе­де­рацією ви­роб­ників насіння ку­ку­руд­зи та сор­го (FNPSMS).

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univestmedia.com

Ук­раїнські жур­налісти ма­ли мож­ливість «по­ри­ну­ти» у сільське гос­по­дар­ст­во од­но­го з найцікавіших регіонів Франції — Ель­за­су. Ми відвіда­ли на­сіннєві гос­по­дар­ст­во та за­вод ко­о­пе­ра­ти­ву Comptoir agricole, мо­лоч­не гос­по­дар­ст­во EARL du Piemont Ferme Vogelgesang, за­вод із ви­роб­ництва кор­мів для тва­рин LORIAL, по­бу­ва­ли у гос­по­дарстві, де ви­ро­щу­ють ле­ген­дар­ну фран­­цузь­ку м’яс­ну по­ро­ду корів ша­ро­ле. І все це об’єдну­ва­ла од­на куль­ту­ра — ку­ку­руд­за.
І це не див­но, ад­же сьо­годні ку­ку­руд­за, ра­зом із ви­но­роб­ст­вом та мо­лоч­ним ско­тар­ст­вом, є справжнь­ою візитівкою сільсько­го гос­по­дар­ст­ва Франції. Під посіва­ми ку­ку­руд­зи зай­ня­то по­над 3 млн га (під то­вар­ною — 1,65, під си­лос­ною — 1,45 млн, се­ред­ня вро­жайність — 110 ц/га). В од­но­му ли­ше Ель­засі 80% ор­них зе­мель зай­ня­то са­ме ку­ку­руд­зою! Са­ме во­на виз­на­чає роз­ви­ток кор­мо­вої ба­зи для мо­лоч­ної га­лузі (70% фран­цузь­ко­го мо­ло­ка ви­роб­ляє­ться за до­по­мо­гою си­лос­ної ку­ку­руд­зи). За ви­роб­ництвом ку­ку­ру­дзя­но­го насіння Франція посідає пер­ше місце в Європі, а за йо­го ек­с­пор­том — впев­не­но ліди­рує у світі.
Ос­таннім ча­сом площі під ви­роб­ництво насіння ку­ку­руд­зи зро­с­та­ють. Се­ред ос­нов­них при­чин фран­цу­зи на­зи­ва­ють при­родні ка­таклізми, що по­час­ті­ша­ли в інших країнах Євро­пи, че­рез що там ви­роб­ництво насіннєвої ку­ку­руд­зи змен­ши­ло­ся. Крім то­го, різно­манітні при­­родні умо­ви у різних регіонах країни да­ють змо­гу га­ран­то­ва­но ви­роб­ля­ти на­сіння сортів, різних за при­зна­чен­ням та гру­па­ми стиг­лості. Ве­ли­ку роль відіграє і той факт, що ос­танніми ро­ка­ми та­кож знач­но зріс по­пит са­ме на ви­со­ко­якісне насіння се­ред сільгоспви­роб­ників третіх країн (сю­ди відно­сять і Ук­раїну).
На міжна­род­но­му рівні фран­цузь­ке сер­тифіко­ва­не насіння — в числі кра­щих за по­каз­ни­ка­ми якості. Ро­дючий грун­т та спри­ят­ливі кліма­тичні умо­ви добре придатні для ви­роб­ництва у Франції по­над 2000 сортів ку­ку­руд­зи — щорічно тут реєстру­ють близь­ко 100 но­вих сортів зер­но­во­го та си­лос­но­го на­пря­му. Сор­то­онов­лен­ня і про­грес ге­не­ти­ки — перші із най­важ­ливіших інстру­ментів підви­щен­ня вро­жай­ності, яка в Європі в ос­танні 50 років зро­с­тає знач­ни­ми тем­па­ми — від 1 до 1,5 ц/га на рік (85% цьо­го зро­с­тан­ня зу­мов­лені поліпшен­ням сортів). Із за­сто­су­ван­ням до­с­ко­наліших тех­но­логій фран­цузькі се­лекціоне­ри роз­роб­ля­ють до­дат­кові на­пря­ми своєї діяль­ності: підви­щен­ня ви­т­ри­ва­лості і то­ле­рант­ності рос­лин до не­спри­ят­ли­вих фак­торів (хо­ло­ду, ви­ля­ган­ня, дефіци­ту во­ло­ги); поліпшен­ня енер­ге­тич­ної цінності і по­жив­них яко­с­тей сортів, ви­ве­де­них спе­ціаль­но для ви­ко­ри­с­тан­ня на си­лос.
Ор­ганізацією насінництва та сер­ти­фікацією насіння у Франції зай­ма­ється Національ­не міжпро­фесійне об’єд­­нан­ня із ви­роб­ництва насіння і по­­сад­ко­во­го ма­теріалу, яке діє у всіх сек­­то­рах насін­ниць­кої індустрії і об’єднує влас­ників сортів і всіх осіб, які зай­ма­ють­ся ви­роб­ницт­вом і ре­алізацією на­­сін­ня. До скла­ду цьо­го об’єд­­нан­ня вхо­дить і FNPSMS, яка фак­тич­но ко­ор­ди­нує роз­ви­ток насінництва ку­ку­руд­зи та сор­го. Ось що роз­повідає Люк Еспрі, ди­рек­тор FNPSMS: «На­ше меж­про­фе­сійне об’єд­­нан­ня бу­ло ство­ре­но 65 років то­му, во­но об’єднує 25 насіннєвих ком­паній (Euralis, KWC, Maisadour, Lima­grain, Monsanto та ін.), близь­ко 4000 фер­мерів, які без­по­се­ред­ньо зай­ма­ють­ся ви­ро­щу­ван­ням на­­сіння, 10 не­за­леж­них се­лек­ціо­нерів і 13 сільгоспко­опе­ра­тивів, що зай­ма­ють­ся ви­роб­ництвом насіння під кон­тро­лем се­лекціонерів, а та­кож 31 насіннєвий за­вод у зо­нах ви­ро­щу­ван­ня насіння.

   Ос­новні за­вдан­ня ор­ганізації
Œ  Моніто­ринг еко­номічної кон’юнк­ту­ри на рин­ку насіння ку­ку­руд­зи та сор­го. Про­гно­зу­ван­ня роз­вит­ку рин­ку насіння ку­ку­руд­зи (пла­ну­ван­ня об­сягів ви­роб­ництва). Уз­го­д­жен­ня інте­ресів се­лек­­ціонерів, фер­мерів, які ви­ро­щу­ють на­­сіння, і за­водів із ви­роб­ництва на­сіння.
  Лобіюван­ня інте­ресів се­лек­ці­о­нерів і ви­роб­ників насіння ку­ку­руд­зи в МСГ Франції і в Євро­со­юзі.
Ž  Кон­троль за якістю ви­роб­ле­но­го насіння ку­ку­руд­зи та сор­го.
FNPSMS про­ва­дить кон­троль без­по­се­ред­ньо за до­три­ман­ням тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня насіння і в полі, і в ла­бо­ра­торіях, які ма­ють дер­жав­ну ак­ре­ди­тацію. Сер­тифікацією насіння у Франції зай­мається дер­жав­на служ­ба із сер­ти­фі­кації насіння (SOС), але без­по­се­ред­ньо в сег­менті насіння ку­ку­руд­зи та сор­го за до­ру­чен­ням SOС насіннєву сер­ти­фі­­кацію про­во­дить са­ме FNPSMS. За­в­дя­­ки національній си­с­темі сер­тифікації Фран­ції, однієї із най­кра­щих у світі, ста­ло мож­ли­вим повністю про­сте­жи­ти за насінням від батьківських форм, які ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли гос­по­дар­ст­ва під час розмно­жен­ня насіння, до сер­тифіко­ва­ної то­вар­ної оди­ниці. Це за­по­ру­ка якості та надійності для га­лу­зей, що ак­тив­но спо­жи­ва­ють ку­ку­руд­зу, та­ких як тва­рин­ництво.
FNPSMS та­кож бе­ре ак­тив­ну участь у роз­робці та впро­ва­д­женні на­уко­во-дослідних про­грам. У ре­зуль­таті її діяль­ності підприємства га­лузі от­ри­му­ють нові тех­но­логії, тим са­мим підви­щу­ю­чи кон­ку­рен­то­с­про­можність своїх ви­роб­ництв. За­сто­со­ву­ю­чи су­часні тех­но­логії, фран­цузькі се­лекціоне­ри роз­роб­ля­ють до­дат­кові на­пря­ми своєї діяль­ності: підви­щен­ня ви­т­ри­ва­лості і то­ле­рант­ності рос­лин до не­спри­ят­ли­вих фак­торів (хо­ло­ду, ви­ля­ган­ня, дефіци­ту во­ло­ги); поліпшен­ня енер­ге­тич­ної цінності і жи­виль­них яко­с­тей сортів, ви­ве­де­них спеціаль­но для ви­ко­ри­с­тан­ня на си­лос».

Якість насіння по­чи­нається у полі...
Ук­раїнські жур­налісти ма­ли чу­до­ву на­го­ду відвіда­ти по­ля, на яких ви­ро­щу­ють ку­ку­руд­зу на насіння ком­панії KWS. Ось що роз­ка­зу­ють Аль­бер Біндер, пре­зи­дент Фе­де­рації ви­роб­ників ку­ку­руд­зи та сор­го Ель­за­су, та Олів’є Кемпф, аг­ро­номічний кон­суль­тант: «Ви­роб­ництво насіння в Ель­засі — до­волі мо­ло­да спра­ва, цим у нас зай­ма­ють­ся не більше трьох років, втім, за­вдя­ки підтримці вла­ди, діям FNPSMS та май­стер­ності місце­вих фер­мерів ви­роб­ництво насіння у регіоні до­волі стабільне (на­разі в Ель­засі зо­се­ре­д­же­но 1% насіннєвих посівів ку­ку­­руд­зи у Франції). Весь про­цес насін­ництва чітко рег­ла­мен­то­ва­ний і пе­ре­бу­ває під постійним кон­тро­лем інспек­торів FNPSMS та пред­став­ників ком­панії, на­сіння чиїх гібридів ви­ро­щу­ють. Тех­но­ло­гії ви­ро­щу­ван­ня тут чітко про­пи­сані та оп­раць­о­вані. У цьо­му фер­ме­рам ре­аль­но до­по­ма­га­ють кон­суль­тан­ти FNPSMS, які до 12 разів на се­зон відвіду­ють кон­крет­не по­ле кон­крет­но­го ви­роб­ни­ка (навіть що­ро­ку ви­да­ють­ся такі собі по­льові по­сіб­ни­ки, щось на зразок технологічних карт, де повністю роз­пи­са­но всю тех­но­логію). Особ­ли­ву ува­гу тут при­діля­ють влас­не про­це­су сівби, а са­ме йо­го син­хронізації, ад­же висіван­ня відбу­вається у чо­ти­ри прий­о­ми: спо­чат­ку сіють два ряд­ки жіно­чих рос­лин, потім два — чо­ло­вічих, а третій і чет­вер­­тий — зно­ву чо­ловічі. І все відбу­вається не­од­но­час­но, з пев­ни­ми ча­со­ви­ми інтер­ва­ла­ми. За­сто­со­ву­ють чи­ма­ло руч­ної праці, особ­ли­во під час ка­с­т­рації чо­ловічих рос­лин — цей про­цес три­ває до трьох тижнів. Си­с­те­ми жив­лен­ня, за­хист по­сівів від бур’янів, шкідників і хво­роб тут та­кож на ви­соті. Ви­ко­нан­ня всіх пра­вил та ви­мог, до­три­ман­ня тех­но­логій дає змо­гу місце­вим фер­ме­рам от­ри­му­ва­ти до 4,2 т/га ви­со­ко­клас­но­го насіння ку­ку­ру­д­зи та до 1900 євро при­бут­ку з гек­та­ра.
Фер­ме­ри, які пра­цю­ють у ви­роб­ництві насіння ку­ку­руд­зи, по­винні по­да­ти відповідну дек­ла­рацію, що са­ме во­ни хо­чуть ви­роб­ля­ти на­ступ­но­го ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну, до 15 жовт­ня по­точ­но­го ро­ку. На цій те­ри­торії всі фер­мерські гос­по­дар­ст­ва ха­рак­те­ри­зу­ють­ся ве­ли­ки­ми інве­с­тиціями у тех­но­логії, щоб повністю за­хи­с­ти­ти свої посіви і га­ран­ту­ва­ти рен­та­бельність та ефек­тивність ви­роб­ництва (до 10 000 євро/га!). Зби­ран­ня уро­жаю по­чи­нається у період із 10 ве­рес­ня і три­ває до се­ре­ди­ни ли­с­то­па­да (за во­ло­гості зер­на на рівні 30–33%). Зби­ра­ють йо­го та­ким чи­ном, щоб по­став­ки на за­вод ста­но­ви­ли орієнтов­но 400 т про­дукції на день. Усі партії насіннєвої ку­ку­руд­зи, які по­став­ля­ють на за­вод (ми пра­цюємо із ко­о­пе­ра­ти­вом Сomptoir agricole), ма­ють бу­ти повністю од­но­рід­ни­ми за сту­пе­нем зрілості і по­каз­ни­ком во­ло­гості. А час, який про­хо­дить між зби­ран­ням уро­жаю і по­ста­чан­ням йо­го на за­вод, ста­но­вить мак­си­мум 48 го­д».

...а на за­воді во­на
стає до­с­ко­на­лою
Без­по­се­ред­ньо із по­ля вро­жай на­сін­ня у ка­ча­нах по­став­ля­ють на насіннєвий за­вод, розміще­ний у зоні ви­ро­щу­ван­ня (десь у радіусі 35–40 км). Од­не із та­ких підприємств, що на­ле­жить ко­о­пе­ра­ти­ву Comptoir agricole (біль­шість фран­цузь­ких фер­мерів об’єд­нує­ться у ко­о­пе­ра­ти­ви — ра­зом і пра­цю­ва­ти кра­ще, і про­бле­ми вирішу­ва­ти лег­ше і швид­ше), нам по­ща­с­ти­ло відвіда­ти.
Но­вень­кий за­вод із су­ча­сним об­лад­нан­ням роз­ра­хо­ва­но на ви­роб­ництво 140–150 т п. о. у рік, утім є мож­ли­вості збільши­ти по­тужність до 350 т п. о. на рік. Про­цес прий­ман­ня вро­жаю роз­по­чи­­­нається із за­водсь­кої ла­бо­ра­торії, де зраз­ки насіння пе­ревіря­ють за кілько­ма якісни­ми по­каз­ни­ка­ми (ма­са 1000 зер­нин, ступінь (енергія) схо­жості, сор­то­ва чи­с­то­та, хо­ло­достійкість, фер­тильність та сте­рильність, тест на вміст ГMO, на­явність сто­ронніх домішок то­що). Слід відміти­ти, що ви­мо­ги до якості насіння у Франції навіть вищі, ніж прий­няті у ЄС. 
Зо­к­ре­ма, за євро­пейсь­ки­ми стан­дар­та­ми мі­німаль­ний рівень схо­жості насіння має ста­но­ви­ти 90%, фран­цузь­кий же по­казник, як правило, ста­но­вить 95–96%. І ли­ше у разі відповідності цим ха­рак­те­ри­с­ти­кам насіння прий­мається за­во­дом для по­даль­шої до­роб­ки (су­шін­ня, калібру­ван­ня за розміром та ко­ль­о­ром то­що). Тільки після цьо­го за го­то­вий насіннєвий ма­теріал фер­мер от­ри­мує свою ви­на­го­ро­ду. Звісно, ча­с­ти­на насіння ви­б­ра­ко­вується, втім, і во­но не про­па­дає — йо­го ре­алізу­ють як то­вар­не зер­но.
На ос­тан­нь­о­му етапі до­роб­ки на­сін­ня фа­сується у мішки, біг-бе­ги або кон­тей­не­ри (за ви­бо­ром за­мов­ни­ка, ад­же, як пра­ви­ло, такі за­во­ди пра­цю­ють із виз­на­че­ни­ми насіннєви­ми ком­па­нія­ми). На кон­крет­не за­мов­лен­ня го­то­ве насін­ня та­кож об­роб­ля­ють про­труй­ни­ком.

Організатори поїздки і керівники FNPSMS змогли не тільки розповісти та продемонструвати, як розробляються інноваційні технології у насінництві та селекції силосної кукурудзи у Франції, але й показати, як саме їх застосовують на практиці фермери Ельзасу. Та про це — на сторінках наступного номера журналу «Тваринництво та ветеринарія».

Інтерв'ю
За використання сучасних засобів захисту рослин найбільшої їхньої ефективності вдається досягти лише за строго виконання трьох основних умов: правильного вибору препарату, оптимальних термінів внесення та чіткого дотримання технології... Подробнее
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее

1
0