Спецможливості
Статті

Що тре­ба зна­ти про лю­цер­ну

08.05.2014
500
Що тре­ба зна­ти про лю­цер­ну фото, ілюстрація

Іде­аль­ний гру­бий корм для ви­со­ко­про­дук­тив­них корів.

Іде­аль­ний корм      
Іде­аль­ний гру­бий корм для ви­со­ко­про­дук­тив­них корів.

Ви­со­кобілко­ва куль­ту­ра     
Найбіль­ший вміст білка у листі, квітках і бу­то­нах, най­мен­ше йо­го у стеблах. А за якістю і збо­ром си­ро­го про­теїну во­на ліди­рує се­ред кор­мо­вих куль­тур.

Листя і стебла     
Листя лю­цер­ни має знач­но цінніший склад по­жив­них ре­чо­вин, порівняно зі стеб­ла­ми: у ньо­му містить­ся близь­ко 80% про­теїну і ка­ро­тин, 70% ос­нов­них міне­раль­них еле­ментів, а та­кож ксан­то­філ, вітаміни, ек­с­т­рак­тивні ре­чо­ви­ни: са­ха­ро­за, фрук­то­за, глю­ко­за, крох­маль — при­близ­но 10–12%.

Чу­до­вий попередник     
Чу­до­вий по­пе­ред­ник для будь-яких куль­тур, по­за­як має до­б­ре роз­ви­не­ну і гли­бо­ко­про­ник­ну (по­над 4 м зав­глиб­ш­ки) ко­ре­не­ву си­с­те­му, здат­на до на­ко­пи­чен­ня азо­ту буль­боч­ко­ви­ми бак­те­ріями.

При­род­но-кліма­тич­ні умови     
Стійка до при­род­но-кліма­тич­них умов: зи­мостійка —
ви­т­ри­мує мо­ро­зи до -25°С, а під сніго­вим по­кри­вом — до -40°С,
по­су­хостійка, але для по­си­ле­но­го рос­ту по­тре­бує во­ло­ги.

Грунти    
До­б­ре рос­те на чор­но­зе­мах, ка­ш­та­но­вих, бу­рих, тем­но-сірих лісо­вих грун­тах. Ма­ло­при­датні для неї торф’яни­ки, гли­нисті, кислі, бо­лотні грун­ти із ви­со­ким рівнем за­ля­ган­ня грун­то­вих вод. По­тре­бує ней­т­раль­ної або сла­бо­луж­ної ре­акції грун­ту: кис­лотність лег­ких грунтів — pH 5,8, се­редніх — рН 6,4, важ­ких — рН 7 та ви­ща.

Ви­со­ко­в­ро­жай­на й економічно вигід­на    
За­тра­ти праці на оди­ни­цю про­дукції за вро­жай­ності 350–400 ц/га зе­ле­ної ма­си вдвічі-втричі нижчі, ніж за ви­ро­щу­ван­ня зер­но­вих. Так, за вро­жаю зе­ле­ної ма­си на рівні 500–600 ц/га собівартість 1 ц к. од. зни­жується втричі-вчет­ве­ро, порівня­но із зер­но­ви­ми, а умов­ний рівень рен­та­бель­ності ста­но­вить 280–320%.

Спо­со­би ви­ро­щу­ван­ня    
За­сто­со­ву­ють два спо­со­би ви­ро­щу­ван­ня лю­цер­ни: без­по­крив­ний і під по­крив.

Нор­ма висіву    
Оп­ти­маль­на нор­ма висіву лю­цер­ни у чи­с­то­му ви­гляді — 18–20 кг/га, у тра­во­сумішці — 8–10 кг/га.
    Час сівби
Оп­ти­маль­ний час сівби — із кінця бе­рез­ня до кінця лип­ня.
Сівба у квітні (до­стат­ня кількість зи­мо­вої во­ло­ги у поєд­нанні
із три­ва­лим ве­ге­та­тив­ним періо­дом) за­без­пе­чує до­б­рий
та надійний роз­ви­ток лю­цер­ни. Гли­би­на висіву має бу­ти у ме­жах 1–2 см.

    Кон­троль сходів
Кон­троль сходів слід про­во­ди­ти че­рез два-три тижні
після висіван­ня.

    Три­валість використання травостою
Три­валість ефек­тив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня лю­цер­но­вих посівів —
3–4 роки.

    Ор­ганічні до­б­ри­ва
До­б­ре ре­а­гує на ор­ганічні до­б­ри­ва.

    Міне­ральні до­б­ри­ва
Міне­ральні до­б­ри­ва слід вно­си­ти до­зова­но:
   Азотні добрива потрібні лише для старту і вносяться перед або під час висіву. У цілому ж від застосування азотних добрив краще відмо­витись. Симбіотична азотфіксація дає змогу задовольняти потреби культури біологічним азотом.
   Фосфорно-калійні добрива слід вносити за три тижні перед висівом для запобігання можливим пошкодженням сходів (1–2 ц/га — першого року життя посіву і 5–6 ц/га — у подальші роки).
   Мікродобрива (бор, молібден) сприяють розвитку буль­­­боч­­кових бактерій: молібден активує засвоєння азоту, а бор поліпшує запліднення і зав’язування насіння.

    Гербіциди
Не­ба­жа­но об­роб­ля­ти посіви гербіци­да­ми.

    Період скошування
Перший укіс — до бутонізації, другий і наступні — на початку періоду бутонізації, останні — початок фази цвітіння (коли зацвіло 10–15% рослин).

    Ви­со­та ско­шу­ван­ня
Висота скошування люцерни — 5–10 см
(залежно від типу косарки). Не можна зрізувати її занадто низько, особливо напередодні зимового періоду: бруньки відновлення перебувають на висоті до 10 см від поверхні землі — вони не повинні ушкоджуватися під час скошування.

Інтерв'ю
Компанія Agrieye з'явилася тільки рік тому, але вже встигла вийти на ринки Перу, Еквадору, Пакистану, Малайзії, США, Норвегії, Кенії, Єгипту. Як говорить засновник і генеральний директор компанії AGRIEYE Андрій Севрюков: "Основний мій вид... Подробнее
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее

1
0