Спецможливості
Архів

Роз­ки­дачі до­б­рив — порівнян­ня: роз­ки­да­ти да­ле­ко і точно!

03.10.2011
2105
Роз­ки­дачі до­б­рив — порівнян­ня: роз­ки­да­ти да­ле­ко і точно! фото, ілюстрація

Чи може точність не відставати від збільшення робочої ширини? Ми провели порівняння бункерів розкидачів від шістьох виробників.

Чи може точність не відставати від збільшення робочої ширини? Ми провели порівняння бункерів розкидачів від шістьох виробників.

Зважування до­б­рив під час роз­ки­дан­ня: в Німеч­чині ви­роб­ни­ки про­да­ють прак­тич­но по­ло­ви­ну роз­ки­дачів са­ме зі зва­жу­валь­ним при­ст­роєм. У Нідер­лан­дах май­же кож­ний роз­ки­дач об­ла­ш­то­ва­ний при­ст­роєм для зва­жу­ван­ня. Та­кож і що­до по­каз­ників ро­бо­чої ши­ри­ни фір­ми-ви­роб­ни­ки ма­ють нові до­сяг­нен­ня: тут уже мож­ли­вою ста­ла ро­бо­ча ши­ри­на до 52 м! Од­нак наскільки точ­но техніка роз­ки­дає до­б­ри­ва з та­кою ро­бо­чою ши­ри­ною?
На­став час відпра­ви­ти су­часні роз­ки­дачі з ве­ли­кою ро­бо­чою ши­ри­ною на ви­про­бу­ван­ня! Для цьо­го ос­тан­ньої зи­ми ми ра­зом із на­ши­ми за­рубіжни­ми ко­ле­га­ми з Boederij (Нідер­лан­ди), Farmers Weekly (Англія) та La France Agricole (Франція) за­про­си­ли всіх важ­ли­вих ви­роб­ників роз­ки­дачів міне­раль­них до­б­рив. Умо­вою участі бу­ло пред­став­лен­ня роз­ки­да­ча з ва­га­ми, з ши­ри­ною роз­ки­дан­ня мінімум 36 м. У якості не­за­леж­но­го оціню­ва­ча для на­шо­го порівню­валь­но­го ви­про­бо­ву­ван­ня ви­с­ту­пив дансь­кий дослідниць­кий центр Ор­хусь­ко­го універ­си­те­ту в Бігхольмі, який на­дав нам ан­гар для ви­про­бу­ван­ня роз­ки­дачів.
Порівню­ють шість роз­ки­дачів
У ви­про­бу­ван­нях взя­ли участь такі фірми: Amazone, Bogballe, Bredal, Rauch, Sulky та Vicon. Най­важ­ливішим кри­те­рієм ви­про­бу­ван­ня бу­ло виз­на­че­но са­ме роз­ки­дан­ня до­б­рив (по­пе­реч­не їхнє роз­поділен­ня), а та­кож гра­нич­не роз­ки­дан­ня (ок­ре­мими ма­шинами) за офіційним єв­ро­пейсь­ким про­то­ко­лом ви­про­бу­вань роз­ки­дачів до­б­рив (EN13739).
На­далі бу­ли оцінені по­зиціону­ван­ня, оп­тимізація, а та­кож кон­ст­рукція ок­ре­мих роз­ки­дачів. Точність ро­бо­ти при­ст­роїв для зва­жу­ван­ня, на жаль, ми не мо­же­мо по­ки що виміря­ти, то­му що на­разі для та­ко­го ви­про­бу­ван­ня не вста­нов­ле­но стан­дар­ти­зо­ва­ної про­це­ду­ри. Ви­роб­ни­ки пра­цю­ють за вла­сни­ми вказівка­ми, але й до­б­ровільно - над роз­роб­кою від­повідних норм. По­ки во­на бу­де роз­роб­ле­на, ми "підкру­ти­мо гайки"...

Випробування за реальних практичних умов
У якості до­б­ри­ва ми ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли вап­ня­ко­во-аміач­ну селітру фірми Yara (27% N та 4% MgO). Ви­роб­ни­ки роз­­ки­дачів до­б­рив за­зда­легідь не от­ри­ма­ли зразків до­б­ри­ва, щоб во­ни не мог­ли підла­ш­ту­ва­ти свої таб­лиці роз­по­ділен­ня: на прак­тиці фер­мер та­кож має са­мостійно розібра­ти­ся з тим до­б­ри­вом, яке він сам ку­пив.
Як і на прак­тиці, згідно з інструкцією з ви­ко­ри­с­тан­ня та таб­ли­цею роз­поділен­ня до­б­рив від ви­роб­ни­ка, ми та­кож са­мостійно про­ве­ли по­зиціону­ван­ня роз­ки­да­ча до­б­рив. Ро­бо­ча ши­ри­на ста­но­ви­ла 36 м, об­сяг ма­си для роз­ки­дан­ня - 260 кг/га. Ви­ключ­но за­для кон­тро­лю ви­роб­ни­ки мог­ли пе­ревіри­ти, чи пра­виль­но ми вста­но­ви­ли техніку: та­ким чи­ном ми змог­ли од­но­знач­но ви­клю­чи­ти дис­кусії що­до якості роз­ки­дан­ня че­рез не­пра­виль­не по­зиціону­ван­ня. Під час про­ве­ден­ня ви­про­бу­ван­ня ви­роб­ни­ки, крім то­го, не ма­ли змо­ги по­ди­ви­ти­ся ре­зуль­та­ти вимірю­вань.
Кож­не вимірю­ван­ня по­вто­рю­ва­ло­ся чо­ти­ри ра­зи. Поєднан­ням пе­ред­нь­о­го та зад­нь­о­го хо­ду от­ри­муємо кри­ву сум - по­пе­реч­не роз­поділен­ня. Ко­ефіцієнтом нерівномірності (КН) при цьо­му є се­ред­нє відсот­ко­ве відхи­лен­ня об­сягів роз­ки­дан­ня від їхньої за­да­ної ве­ли­чи­ни (100% = 260 кг/га).
Що мен­ший КН, то кра­ща точність роз­поділен­ня. Згідно з інструкцією DLG (Німець­ке сільсько­го­с­по­дарсь­ке то­ва­ри­ст­во. - Ред.), для оцінки вла­с­ти­во­с­тей роз­ки­дан­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ють ко­ефіцієнт нерівномірності: від 5% - "ду­же до­б­ре", 5-10% - "до­б­ре" та 10-15% - "за­до­ві­льно". Як­що КН більший за 15%, то роз­поділен­ня не­до­стат­ньо точ­не.
За один день ми ви­про­бо­ву­ва­ли один роз­ки­дач. Ви­про­бу­валь­ний про­цес поді­ле­ний, згідно з про­то­ко­лом EN, на п'ять етапів, про що йдеть­ся ниж­че.
Стар­тові вимірю­ван­ня: пер­шо­чер­го­во ми виміря­ли роз­поділен­ня на по­чат­ку роз­ки­дан­ня. Тут важ­ли­вим був фак­тор плин­ності до­б­рив, то­му що еле­мен­ти для зва­жу­ван­ня на бор­то­во­му комп'ютері спо­чат­ку не на­да­ва­ли ніяких да­них. Та­кож, зви­чай­но, звер­та­ли ува­гу, щоб уже з пер­ших метрів про­хо­д­жен­ня роз­ки­да­ча до­б­ри­во бу­ло точ­но роз­поділе­но.
Вимірю­ван­ня об­ся­гу роз­ки­дан­ня: бор­то­вий комп'ютер те­пер ке­рує заслін­кою до­за­то­ра та ре­гу­лює об­сяг роз­ки­дан­ня ав­то­ма­тич­но на за­дані 260 кг/га зі швидкістю 8 км/год. Ми по­вто­ри­ли ви­мірю­ван­ня чо­ти­ри ра­зи. Ко­ефіцієнти нерівномірності бу­ли настільки іде­аль­ни­ми, що оп­тимізація бу­ла не­потрібною.
Оп­тимізація роз­ки­дан­ня: за про­то­ко­лом EN, опе­рація роз­ки­дан­ня кож­но­го роз­ки­да­ча до­б­рив мо­же бу­ти по­кра­ща­на за до­по­мо­гою двох до­дат­ко­вих те­с­ту­вань піддонів. Для цьо­го оціню­ють кількість до­б­рив, що на­ко­пи­чи­ла­ся у цих піддо­нах, за нор­ма­ми інструкції з ви­ко­ри­с­тан­ня та по­втор­но ре­гу­лю­ють роз­ки­дач відповідно до ре­зуль­татів, як і на прак­тиці.
 Гра­нич­не роз­ки­дан­ня: на­прикінці ми вста­но­ви­ли роз­ки­дач до­б­рив згідно з нор­ма­ми інструкції з ви­ко­ри­с­тан­ня на гра­нич­не роз­ки­дан­ня. За­хист на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща - у пріори­теті: за роз­по­ря­д­жен­ням ЄС, за межі по­ля мо­же по­трап­ля­ти ли­ше до 0,3% нор­ма­тив­ної кількості до­б­рив. Од­нак про­цес гра­нич­но­го роз­ки­дан­ня, зви­чай­но ж, за­ле­жить від рівномірно­го роз­поділен­ня до межі: ко­ефіцієнт нерівномірності по­пе­реч­но­го роз­поділен­ня за гра­нич­но­го роз­ки­дан­ня (ГР) має бу­ти мен­шим за 25 відсотків.
Оп­тимізація гра­нич­но­го роз­ки­дан­ня: та­кож під час гра­нич­но­го роз­ки­дан­ня є мож­ливість оп­тимізу­ва­ти опе­рацію роз­ки­дан­ня за до­по­мо­гою двох до­дат­ко­вих пе­ревірок піддонів. Але тут для жод­но­го з ви­про­бо­ву­ва­них роз­ки­дачів не бу­ло при­чин про­во­ди­ти по­даль­ше вдо­с­ко­на­лен­ня.

До­б­ре роз­ки­дан­ня
Кож­ний роз­ки­дач до­б­рив до­сяг по­каз­ни­ка КН, що ста­но­вив мен­ше 15%: навіть як­що й бу­ла зовсім помітна різни­ця, всі КН пе­ре­бу­ва­ли між прий­нят­ним "до­б­ре" та "ду­же до­б­ре". Од­ним сло­вом, кож­ний роз­ки­дач із ро­бо­чою ши­ри­ною 36 м по­ка­зав "ро­зум­ний" про­цес роз­ки­дан­ня. Справжнь­о­го пе­ре­мож­ця ви­про­бу­вань не бу­ло че­рез те, що різни­ця між ни­ми бу­ла не­до­стат­нь­ою для виз­на­чен­ня вирішаль­ної пе­ре­ва­ги.
Та­кож за гра­нич­но­го роз­ки­дан­ня в по­каз­ни­ках ви­про­бо­ву­ва­них зразків відри­ву не бу­ло: всі роз­ки­дачі "три­ма­ли план­ку" та не по­тре­бу­ва­ли по­даль­шої оп­­тимізації за­да­ної 0,3%-ї межі втрат. По­пе­реч­не роз­поділен­ня до­б­рив до межі більшість роз­ки­дачів ви­ко­на­ла до­б­ре.
Й.-М. Кю­пер
На наступній сторінці подано виробничо-оцінювальну характеристику всіх розкидачів
   Розкидання: із по­зиціону­ван­ням роз­­подільних дисків, а та­кож із фак­то­ром калібру­ван­ня за таб­ли­цею роз­по­ділен­ня роз­ки­дач ZA-M до­сяг КН ли­ше на рівні 13,6%. Як ствер­д­жує Amazone, це мог­ло бу­ти пов'яза­но з не­точ­но вка­за­ни­ми по­­каз­ни­ка­ми в таб­лиці роз­поді­лен­ня вап­ня­ко­во-аміач­ної селітри фірми Yara, по­­рів­ня­но з тією селітрою, що бу­ла ви­ко­ри­с­та­на у ви­про­бу­ванні. Вимірю­ва­на ве­ли­чи­на хо­ча і є гра­нич­ною, од­нак роз­ки­дач мо­же пра­цю­ва­ти і кра­ще: після ав­то­ма­тич­но­го вста­нов­лен­ня фак­то­ра калібру­ван­ня (фак­тор витікан­ня до­б­ри­ва) роз­ки­дач Amazone до­сяг КН у 5,1 відсот­ка.
   Гра­нич­не роз­поділен­ня: у ZA-M Ultra ко­зи­рок гра­нич­но­го роз­поділен­ня (об­ме­жу­вач) містить­ся з ліво­го бо­ку. Че­рез бор­то­вий комп'ютер об­ме­жу­вач ке­руєть­ся гідравлічно. По­пе­реч­не роз­поділен­ня до межі є до­б­рим (ГР - 22,4%). Тільки 0,2% до­б­рив ви­ки­да­ло­ся за ме­жу.
   Па­нель ке­ру­ван­ня: пристрій Ama­tron+ об­лад­на­ний ве­ли­ки­ми кноп­ка­ми, але, на жаль, не має ко­ль­о­ро­во­го ек­ра­на: че­рез безліч сим­волів та зна­чень це де­що на­пру­жує. На задній по­верхні є кноп­ка Shift для пе­редніх кно­пок. ZA-M Ultra та­кож до­ступ­ний у ви­г­ляді роз­ки­да­ча з опцією Iso­­bus. А з при­ст­роєм CCI у ньо­го та­кож є ко­ль­о­ро­вий сен­­­сор­ний ек­ран.
   Ос­нов­не вста­нов­лен­ня: дис­ки для роз­ки­дан­ня тре­ба бу­ло на­ла­го­д­жу­ва­ти вруч­ну під відповідні до­б­ри­во та ро­бо­чу ши­ри­ну. У таб­лиці роз­поділен­ня або в Інтер­неті мож­на знай­ти фак­тор калібру­ван­ня для да­но­го до­б­ри­ва (напр., 0,98 - для вап­ня­ко­во-аміач­ної селітри фірми Yara), а та­кож ус­та­нов­лю­ва­ти по­ло­жен­ня дисків для роз­ки­дан­ня. Між тим, фірма Amazone про­по­нує та­кож таб­лиці роз­поділен­ня у ви­гляді па­кетів для смарт­фонів.
   Оп­тимізація роз­ки­дан­ня: ду­же еко­ном­на си­с­те­ма: про­сто вста­новіть чо­ти­ри піддо­ни (від цен­т­ра - 6, 12 та 18 м пра­во­руч) та на­повніть чо­ти­ри чаші зі шка­лою до­б­ри­вом, що на­ко­пи­чи­ло­ся. Зчи­тані по­каз­ни­ки введіть у пристрій. Бор­то­вий комп'ютер на­дасть про­по­зиції що­до точ­но­го суміщен­ня дисків для роз­ки­дан­ня.
   Кон­ст­рукція: всі де­талі, які кон­так­ту­ють із до­б­ри­вом, зроб­лені з не­­ржа­віючої сталі. Роз­ки­дач пра­цює під ку­том, то­му йо­го важ­ко ми­ти. Шлан­ги вста­нов­лені де­що кру­то. Тент за­кри­вається гідрав­ліч­но. На де­я­ких роз­ки­да­чах мож­на підла­ш­то­ву­ва­ти дис­ки до ро­бо­чої ши­ри­ни.
   Ціна в ком­плек­тації для ви­про­бу­вань: 19930 євро.

   Розкидання: у роз­ки­да­ча Bogballe - най­кра­щий по­каз­ник КН на ви­про­бу­ван­ні за­вдя­ки йо­го вста­нов­лен­ню за інструкцією з ви­ко­ри­с­тан­ня з пер­шо­го ра­зу та без оп­тимізації (3,7%). По­даль­ша оп­­тимізація бу­ла не­потрібною. Bogballe послідо­вно йде за "цен­т­ро­ва­ним" пла­ном роз­ки­дан­ня: дис­ки по­вер­та­ють­ся ззовні все­ре­ди­ну. Че­рез це ство­рюється ве­ли­ке пе­ре­крит­тя обох дисків для роз­ки­дан­ня.
   Гра­нич­не роз­поділен­ня: під час гра­нич­но­го роз­поділен­ня Bogballe по­вер­тає на­пря­мок обер­тан­ня дисків роз­ки­да­ча та роз­ки­дає пе­ри­ферійно. Ме­жа роз­та­шо­ва­на ліво­руч. До­б­ри­во ви­си­пається крізь отвір у по­до­вже­них ков­шах. На се­ре­ди­ну ши­ри­ни роз­ки­дан­ня пристрій до­зує за­ба­га­то до­б­ри­ва, ліво­руч - де­що за­ма­ло.
   Па­нель ке­ру­ван­ня: калібра­тор термі­на­лу Zurf фірма вста­но­ви­ла ли­ше ми­ну­ло­го ро­ку. Ко­ль­о­ро­во­го ек­ра­ну не­має, але вста­нов­ле­но до­сить ве­ликі кноп­ки. Об­­слу­­­го­ву­ван­ня про­сте. Ба­га­то ко­рис­ної інфор­мації: на­при­клад, по­ка­зується за­­лиш­­­ко­ва відстань, до­по­ки роз­ки­дач не бу­де пу­с­тим. Термінал має USB-інтер­фейс. Дані з таб­лиці роз­поділен­ня мо­жуть ав­то­ма­тич­но бу­ти за­ван­та­жені з USB-носія.
   Ос­нов­не вста­нов­лен­ня: Bogballe лег­ко вста­но­ви­ти - тре­ба ли­ше знай­ти по­трібний тип до­б­ри­ва у таб­лиці або в Інтер­неті та про­сто за­да­ти в термінал па­ра­ме­т­ри об­ся­гу роз­ки­дан­ня, фак­тор плин­ності до­б­ри­ва та ро­бо­чу ши­ри­ну - і го­то­во. Як­що тре­ба пра­цю­ва­ти точні­ше, то мож­на про­аналізу­ва­ти ха­рак­те­ри­с­ти­ки до­б­ри­ва у фракційно­му ящи­ку та потім порівня­ти в Інтер­неті з інши­ми ти­па­ми. Роз­ки­дач має бу­ти вста­нов­ле­ний під ку­том чо­ти­ри гра­ду­си до трак­то­ра.
   Оп­тимізація роз­ки­дан­ня: Bogballe ви­пу­с­кає сім піддонів (три - ліво­руч, три - пра­во­руч, один - по­се­ре­дині). До­б­ри­ва до­би­ра­ють та ко­ри­гу­ють згідно з графіка­ми на таб­лиці роз­поділен­ня, а точ­ка по­да­ван­ня до­б­ри­ва за по­тре­би до­дат­ко­во ре­гу­люється - все це зро­би­ти до­сить про­сто.
   Кон­ст­рукція: Лег­ка та приємна техні­ка з кла­сним ди­зай­ном. Ба­га­то за­округ­ле­них кутів, ду­же до­б­ре на­не­се­не по­рош­ко­ве по­крит­тя. Тільки у де­я­ких кут­ках мо­же зби­ра­ти­ся бруд. Усі гвин­ти та гай­ки, а та­кож де­талі, що ма­ють кон­такт із до­б­ри­вом, ви­го­тов­лені з ви­со­ко­якісної сталі, дис­ки роз­ки­да­ча - із за­гар­то­ва­ної сталі. Усе ке­рується еле­к­т­рич­но, не гід­равлічно. Шлан­ги, на жаль, розміщені по­­за­ду, в бун­кері є підніжка.
   Ціна в ком­плек­тації для ви­про­бу­вань: 14815 євро.

   Розкидання: з ос­нов­ним ус­та­нов­лен­ням, згідно з таб­ли­цею роз­поділен­ня, Bredal от­ри­мав КН 8,7% - до­сить до­б­рий по­каз­ник. Інструкція з ви­ко­ри­с­тан­ня обіцяє, од­нак, кра­ще роз­ки­дан­ня: що­до піддонів, то роз­поділен­ня бу­ло за­над­то ши­ро­ким. Після оп­тимізації КН від Bredal до­сяг по­важ­но­го по­каз­ни­ка - 4,9% - ду­же до­б­ре.
   Гра­нич­не роз­поділен­ня: ме­жа роз­поділен­ня - на ліво­му боці. Для цьо­го по­трібно змен­ши­ти об­сяг роз­ки­дан­ня на 10%, а чис­ло обертів ва­ла відбо­ру по­туж­ності - на 20% та відкри­ти кла­пан на ліво­му на­ко­неч­ни­ку (тут по­пе­ре­д­жується про по­тре­бу зу­пин­ки, на вибір - ав­то­ма­тич­но). Що­най­мен­ше - за­тра­ти по­кри­ва­ють­ся: тільки 0,24% до­б­ри­ва вилітає за ме­жу, по­пе­реч­не роз­поділен­ня має по­каз­ник 17% ("до­б­ре").
   Па­нель ке­ру­ван­ня: комп'ютер роз­ки­да­ча від Bredal - TeeJet 500. Термінал скром­ний - у хо­ро­шо­му ро­зумінні цьо­го сло­ва: навіть ди­ти­на мо­же ним ке­ру­ва­ти. Ек­ран не ко­ль­о­ро­вий та навіть не Isobus (опція). Об­сяг роз­ки­дан­ня не мож­на зміни­ти ок­ре­мо - пра­во­руч чи лі­во­руч, - то­му що Bredal та­кож роз­ки­дає цен­т­ро­ва­но.
   Ос­нов­не вста­нов­лен­ня - до­сить про­сте: щільність до­б­ри­ва (за таб­ли­цею роз­поділен­ня), об­сяг роз­ки­дан­ня та ро­бо­чу ши­ри­ну за­да­ти в ком­п'ютер - і го­то­во. Все пра­цює пов­ністю еле­к­трон­но. Ши­ри­на роз­ки­дан­ня - по­над 28 м - по­тре­бує чис­ла обертів ВВП 1000 об./хв (у зви­чай­но­му ре­жимі - 540 об./хв) На­ла­ш­ту­ван­ня гра­нич­но­го роз­поділен­ня складні (див. розділ "Гра­нич­не роз­поділен­ня").
   Оп­тимізація роз­ки­дан­ня: сім піддо­нів (три - ліво­руч, цен­т­раль­ний, три - пра­во­руч). Підібра­не до­б­ри­во ко­ри­гується з графіком у таб­лиці роз­поділен­ня, ши­ри­на роз­ки­дан­ня до­б­рив за по­тре­би до­дат­ко­во ре­гу­люється за­да­ван­ням точ­ки по­да­ван­ня на терміналі.
   Кон­ст­рукція: ви­т­рат­на, важ­ка, з ба­га­ть­ма при­во­да­ми, ок­ре­мою ко­роб­кою пе­ре­дач та трансмісією. До­зу­ван­ня відбу­вається за до­по­мо­гою двох стрічко­вих транс­пор­терів. Уся ма­ши­на за­вшир­ш­ки 92 см зай­має ба­га­то місця під бун­ке­ром - удвічі більше, ніж в інших роз­ки­дачів. Bredal не має тен­ту (до­дат­ко­ва опція), крізь відкри­ту кон­ст­рукцію всю­ди мо­же зби­ра­ти­ся бруд. Якість зва­рю­ван­ня мог­ла б бу­ти кра­щою, що­до на­не­сен­ня по­рош­ко­во­го по­­крит­тя за­ува­жень не­має.
   Ціна в ком­плек­тації для ви­про­бу­вань: 17852 євро.
   Розкидання: з ос­нов­ним ус­та­нов­лен­ням, згідно з таб­ли­цею роз­поділен­ня, роз­ки­дач Axis от­ри­мав у ви­про­бу­ванні до­б­рий КН - 8,2%. Оп­тимізація роз­ки­дан­ня не потібна, то­му що Rauch ре­ко­мен­дує її в інструкції з ви­ко­ри­с­тан­ня ли­ше за відхи­лен­ня у 15% од­но­го з піддо­нів. Цей по­каз­ник під час ви­про­бу­ван­ня не був до­сяг­ну­тий (мак­си­маль­но - 13,5% відхи­лен­ня).
   Гра­нич­не роз­поділен­ня: та­ке роз­поділен­ня (пра­во­руч) ак­тивізується на­ти­с­кан­ням кноп­ки на терміналі. Тоді Axis змен­шує до­зу­ван­ня ав­то­ма­тич­но на 20% та роз­гор­тає пристрій Telimat до­ни­зу. Ли­ше на 0,26% пе­ре­ви­щується ме­жа, роз­поділен­ня до межі ду­же рівномірне (18,7%).
   Па­нель ке­ру­ван­ня: роз­ки­дач об­лад­на­ний терміна­лом Quantron E. Ек­ран не ко­ль­о­ро­вий, не­має сен­сор­но­го ек­ра­на. Струк­ту­ра ме­ню до­ступ­но кла­сифіко­ва­на, сим­во­ли та роз­та­шу­ван­ня кно­пок упо­ряд­ко­вані. Для то­го, щоб пе­ре­да­ти дані, є порт USB. До­дат­ко­во для роз­ки­да­ча Isobus - термінал CCI з ко­ль­о­ро­вим сен­сор­ним ек­ра­ном.
   Ос­нов­не вста­нов­лен­ня: всі потрібні ус­та­нов­ки на­ла­ш­то­ву­ють­ся еле­к­трон­но з бор­то­во­го комп'юте­ра. Тре­ба про­сто за­да­ти па­ра­ме­т­ри фак­то­ра витікан­ня, об­ся­гу роз­ки­дан­ня та точ­ки по­дан­ня для ба­жа­ної ро­бо­чої ши­ри­ни. Rauch про­по­нує для цьо­го свої таб­лиці роз­поділен­ня ще й у ци­ф­ро­во­му варіанті, до­ступні в Інтер­неті або на CD. Пе­ре­ва­га: та­ким чи­ном таб­лиці роз­поділен­ня постійно ак­ту­алізу­ють­ся.
   Оп­тимізація роз­ки­дан­ня: для ве­ли­кої ро­бо­чої ши­ри­ни Rauch ви­пу­с­тив дев'ять піддонів (ліві, цен­т­ральні та праві). Інструкція з ви­ко­ри­с­тан­ня по­ка­зує сім при­кладів по­га­но­го роз­ки­дан­ня та дає відповідні по­ра­ди що­до вста­нов­лен­ня. До­б­ре та про­сто!
   Кон­ст­рукція: Axis - суцільновідли­тий, ви­ко­на­ний із ве­ли­кою лю­бов'ю до де­та­лей: на­при­клад, вісім (!) віко­нець із плек­си­гла­су в бун­кері або до­же добрі схо­ди з ме­ханізмом, що за­хоп­люється. Два пла­с­ти­кові фар­ту­хи за­хи­ща­ють роз­ки­дач від по­трап­лян­ня бри­зок із коліс трак­то­ра, а трак­тор - від бри­зок до­б­рив. Усе, аж до кар­дан­но­го ва­ла, не по­тре­бує об­слу­го­ву­ван­ня. Не­має гідравлі­ки. От тільки де­ше­ве освітлен­ня не па­сує до відмінної в усь­о­му іншо­му якості.
   Ціна в ком­плек­тації для ви­про­бу­вань: 18750 євро.

   Розкидання: Sulky от­ри­мав КН 8,6% - "до­б­ре". Прав­да, роз­ки­дан­ня не зов­сім си­ме­т­рич­не. Пра­во­руч на графіку зо­б­ра­же­на вер­ши­на по­каз­ни­ка "за­ба­га­то до­б­ри­ва", яка далі зни­жується до по­каз­ни­ка "за­ма­ло до­б­ри­ва". Це спри­чи­не­но міцно змон­то­ва­ним третім дис­ком роз­ки­да­ча (Tribord) пра­во­руч. Він відпові­дає за гра­нич­не роз­поділен­ня та за кількості до­б­рив 200 кг/га має вплив на роз­ки­дан­ня. В оп­­ти­мі­зації не бу­ло по­тре­би.
   Гра­нич­не роз­поділен­ня: тут Sulky, за­вдя­ки своїй си­с­темі Tribord, на­брав до­стат­ньо балів: тільки 0,09% до­б­ри­ва ви­ки­да­ло­ся за ме­жу - мо­ло­дець! Кіль­кість обертів ВВП тре­ба бу­­ло змен­ши­ти до 480 об./хв. Бор­то­вий комп'ютер пе­ре­став­ляє точ­ку по­дан­ня до­б­ри­ва еле­к­трон­но, тоді диск гра­нич­но­го роз­поді­лен­ня бе­ре до­б­ри­во з дов­го­го ков­ша.
   Па­нель ке­ру­ван­ня: бор­то­вий ком­п'ю­тер роз­ки­да­ча Sulky на­зи­вається "Vision" (без ко­ль­о­ро­во­го або сен­сор­но­го ек­ра­на). Зро­зуміла струк­ту­ра ме­ню. Для зберіган­ня да­них є флеш-карт­ка SD.
   Ос­нов­не вста­нов­лен­ня - про­сте: фак­тор калібру­ван­ня для до­б­ри­ва бе­руть із таб­лиці роз­поділен­ня або з Інтер­не­ту та за­но­сять у комп'ютер. Крім то­го, мож­на ви­бра­ти по­каз­ни­ки кількості до­б­ри­ва та точ­ки по­дан­ня для відповідної ши­ри­ни роз­ки­дан­ня. Все пра­цює в еле­к­трон­но­му ре­жимі. Калібру­ван­ня фак­то­ра витікан­ня мож­на за­пу­с­ти­ти будь-ко­ли за­вдя­ки про­сто­му на­ти­с­кан­ню кноп­ки під час роз­ки­дан­ня.
   Оп­тимізація роз­ки­дан­ня: Sulky як єди­ний ви­роб­ник ви­пу­с­кає стан­дартні за розміром піддо­ни та вимірю­вач фракцій - зраз­ко­во! Прав­да, ми не змог­ли по­кра­щи­ти, згідно з ре­ко­мен­даціями ін­струк­ції з ви­ко­ри­с­тан­ня, роз­ки­дан­ня під час на­шо­го ви­про­бу­ван­ня: з кож­ним до­дат­ко­вим ре­гу­лю­ван­ням КН погіршу­вав­ся! Після на­шо­го ви­про­бу­ван­ня фір­ма Sulky зре­а­гу­ва­ла швид­ко та те­пер на­дає вказівки що­до оп­тимізації, які обіця­ють бу­ти ефек­тивніши­ми.
   Кон­ст­рукція: стан­дарт­ний роз­ки­дач з од­ним до­дат­ко­вим, неінте­г­ро­ва­ним, ма­ят­ни­ко­вим підвіском. Че­рез це центр тяжіння зміще­ний де­що далі від трак­то­ра. В іншо­му - солідна кон­ст­рукція з ду­же до­б­рою при­датністю для об­роб­ки. Приємна де­таль: освітлен­ня вмон­то­ва­не в бун­кер.
   Ціна в ком­плек­тації для ви­про­бу­вань: 17804 євро.

   Розкидання: роз­ки­дач Vicon от­ри­мав точ­но 5,7% КН - чу­до­во. У по­дальшій оп­тимізації не бу­ло по­тре­би.
   Гра­нич­не роз­поділен­ня: заслінка для гра­нич­но­го роз­поділен­ня (пра­во­руч) відво­дить потік до­б­ри­ва. Тільки 0,23% до­б­рив пе­реліта­є че­рез ме­жу. Роз­поділен­ня до­б­ри­ва до межі з по­каз­ни­ком 19,6% - у ме­жах нор­ми. Од­нак, як­що Vicon не змен­шує об­ся­гу роз­ки­дан­ня, це при­зво­дить до не­ве­ли­ко­го пе­ре­до­зу­ван­ня з пра­во­го бо­ку.
   Па­нель ке­ру­ван­ня: Vicon ви­пу­с­тив роз­ки­дач із універ­саль­ним терміна­лом IsoMatch Tellus. Ко­ль­о­ро­вий дис­плей із сен­сор­ним ек­ра­ном за­до­воль­няє всі ба­жан­ня, ним до­б­ре ко­ри­с­ту­ва­ти­ся (ко­ш­тує на 2000 євро більше за стан­дарт­ний термінал Focus II).
   Ос­нов­не вста­нов­лен­ня: вста­нов­лен­ня Vicon має бу­ти точ­ним, що зу­мов­лює більшу ви­т­ра­ту ча­су, ніж в інших роз­ки­дачів. Фракції до­б­ри­ва тре­ба що­ра­зу підла­ш­то­ву­ва­ти під сор­ту­валь­ний ящик, а потім потрібно шу­ка­ти на­леж­ний тип до­б­ри­ва в Інтер­неті або в інструкції. Піс­ля цьо­го вве­с­ти дані об­ся­гу роз­ки­дан­ня та ро­бо­чої ши­ри­ни в бор­то­вий комп'ю­тер. До­дат­ко­во мо­жуть бу­ти потрібні різні па­ра­ме­т­ри кількості обертів ВВП та різні по­каз­ни­ки ку­та на­хи­лу за­леж­но від ро­бо­чої ши­ри­ни: все це до­сить за­плу­та­но, та при цьо­му - точ­но для кож­но­го ти­пу до­б­ри­ва.
   Оп­тимізація роз­ки­дан­ня: до­дат­ко­во є набір піддонів: 13 піддонів ма­ють бу­ти вста­нов­лені по­се­ре­дині та на відстані 3 м пра­во­руч. Роз­ки­дан­ня за­ли­шається у ме­жах нор­ми з відхи­лен­ням у піддо­нах на рівні 15%. У інших ви­пад­ках інструкція на­дає чо­ти­ри при­кла­ди не­пра­виль­но­го вста­нов­лен­ня дисків роз­ки­да­ча та відпо­відні по­ра­ди для усу­нен­ня/уник­нен­ня цьо­го. Та для точ­но­го на­ла­ш­ту­ван­ня цьо­го не­до­стат­ньо.
   Кон­ст­рукція: єди­ний роз­ки­дач із чо­тир­ма (!) зва­жу­валь­ни­ми кабіна­ми та з од­ним сен­со­ром для ви­прав­лен­ня відхи­лень у роз­ки­данні в разі ро­бо­ти на схи­лах та че­рез уда­ри - ду­же до­б­ре. Вза­галі роз­ки­дач Vicon справ­ляє солідне вра­жен­ня. До­дат­ко­во є дра­би­на, на­ко­неч­ни­ки бун­ке­ра зроб­лені з алюмінію. Влас­на ва­га у 820 кг є за­ве­ли­кою, але за­вдя­ки цен­т­ру миттєво­го обер­тан­ня, що розміще­ний ду­же близь­ко до трак­то­ра, во­на зно­ву вирівнюється: роз­ван­та­жен­ня пе­ред­ньої осі відповідне.
   Ціна в ком­плек­тації для ви­про­бу­вань: 18730 євро.

Інтерв'ю
Кукурудза сьогодні є стратегічною культурою, що вирощується майже у всіх кліматичних зонах України. Насичення сівозміни кукурудзою та відсутність системи інтегрованого управління шкідниками сприяють збільшенню кількості шкідників і... Подробнее
Серед аграріїв ходять чутки про можливе банкрутство деяких крупних дилерів ЗЗР. У зв’язку з цим як дистрибутори, так і покупці ЗЗР усе частіше замислюються над тим, що далі буде з ринком пестицидів, як він працюватиме, як зміниться правила... Подробнее

1
0