Спецможливості
Статті

“Росан-Агро” — європейський стандарт якостi

05.06.2008
1381
“Росан-Агро” — європейський стандарт якостi фото, ілюстрація
“Росан-Агро” — європейський стандарт якостi

"Росан-Агро" - європейський стандарт якостi
Оспiвана поетами мальовнича Захiдна Україна знову вабить "Пропозицiю". Цього разу увагу редакцiї привернула дiяльнiсть товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Росан-Агро". Впродовж двох рокiв, що iснує компанiя, їй вдалося неабияк розвинути свiй бiзнес. Про специфiку бiзнесу у царинi свинарства на теренах України, про стратегiю i принципи роботи компанiї роповiдає генеральний директор Вiктор Кучма.
- Бiзнес Фiнансової групи "Росан-Капiтал" спершу не був пов’язаний iз сiльським господарством. Проте перспективнi галузi економiки України, звичайно, цiкавлять iнвестицiйнi компанiї на кшталт нашої. Природно, що в Українi пройти осторонь сiльського господарства доволi складно. Ретельно проаналiзувавши та дослiдивши можливiсть успiшного вкладання коштiв у свинарство, фахiвцi фiнансової групи "Росан-Капiтал" дали благословiння на початок цiєї дiяльностi. Створенню ТзОВ "Росан-Агро" передували численнi європейськi вiдрядження наших фахiвцiв задля вивчення захiдних стандартiв розвитку подiбного бiзнесу. Основний блок iнформацiї щодо свинарства до нас прийшов iз сусiдньої Польщi. Опiсля нами було складено бiзнес-план. Втiм iз фiнансової точки зору проект вдалося реалiзувати завдяки нашому головному засновнику та iнвестору президенту канадської фiрми "Росан Корпорейшн" Ростиславу Кiсiлю. Вiн з увагою поставився до нас, зрозумiв, що це справдi перспективно. А слiд сказати, що починали ми цей бiзнес за браку iнфраструктури розвитку якiсного бiзнесу в тваринництвi в Українi. Основнi роботи на свинокомплексi в с. Пiдгороддя Рогатинського району Iвано-Франкiвської областi розпочали влiтку 1999 року. Маю сказати, що ми отримали незавидний спадок, адже свинокомплекс - це власне були самi лише голi стiни й почасти збережений дах. Чому ми зупинили свiй вибiр саме на Рогатинському районi? Рiч у тiм, що зустрiли повне розумiння наших намiрiв з боку мiсцевої влади. Особисто голова районної адмiнiстрацiї з увагою поставився да нашого проекту i доклав чимало зусиль, аби ми залишилися саме в його районi (принагiдно зауважу, що вибiр у нас був: вивчали можливiсть модернiзацiї свинокомплексiв у рiзних районах Львiвської, Тернопiльської, Волинської областей). I вiддячуючи йому, запевняю, що ми зробимо все можливе, аби вести перед не лише у районi, а й в областi за сплатами до бюджету.
Об’єкт, який привернув нашу увагу, був збудований у 1976 роцi за iталiйською технологiєю Ge-Ge i розрахований на 10 тис. голiв одночасного утримання. Проте на початку 90-х рокiв припинив свою повноцiнну дiяльнiсть. Ми додержуємося цiєї кiлькостi голiв i наразi вводимо поетапно цей об’єкт на повну потужнiсть. Весь племiнний матерiал - свиноматок i кнурiв завозимо iз країн Заходу (тамтешнi племiннi ферми мають чималенький досвiд, якiсний племiнний матерiал, здорове поголiв’я), адже найголовнiше завдання попервах - завезти поголiв’я високого стандарту. Наразi завезли ми близько 700 свиноматок. Залишається ще завезти близько 200. Основу становлять чистопороднi свиноматки породи Ландрас, а також змiшанi свиноматки м’ясного спрямування (європейська назва Ф1).Уже власним матерiалом створюватимемо ремонтний молодняк, яким будемо повсякчас замiнювати використаний основний племiнний матерiал. Поголiв’я на вiдгодiвлi становить нинi близько 4 тис. голiв (близько 50% потужностi комплексу). Плануємо до кiнця поточного року довести цю цифру до 10 тис.
Найважливiшими в нашому бiзнесi є два чинники. По-перше, це люди. Ми зробили основну ставку на молодий персонал, адже це люди, якi не мають соцiалiстичних рудиментiв, це нова генерацiя, яка сприйме сучасне захiдне бачення бiзнесу. I ми вiдчули, що наш персонал за час роботи став вельми квалiфiкованим. Завдяки введенню сучасних технологiй, ми використовуємо доволi обмежену кiлькiсть людей. Зоотехнiкiв маємо близько 20 осiб (три акушери, головний зоотехнiк, що стежить за роботою зоотехнiкiв, обслуговує комп’ютерну систему комплексу), є невеличкий обслуговуючий персонал, що займається забезпеченням енергопостачання, роботи обладнання, транспортування кормiв. Ветеринар, акушери перебували на стажуваннi на Заходi, наочно побачили стандарт ставлення до поголiв’я, до умов роботи на фермi. Певний час i в Українi працювали захiднi фахiвцi. Вони вказали на тi вади, якi виникають завдяки нашiй "радянськiй" психологiї i т. iн.
По-друге, технологiї. Тут є кiлька домiнуючих речей, без яких не можна зробити виробництво рентабельним. Це годування свиней, мiкроклiмат на комплексi та здоров’я поголiв’я.
Щодо годування, то у цiй царинi ми є прибiчниками екологiчної вiдгодiвлi. Використовуємо для цього лише зерновi, вирощенi в Українi, а також високоякiснi бiлки: шроти рiпаку i сої. Для балансування кормiв використовуємо вiтамiнно-мiнеральнi добавки, якi не мiстять анi стимуляторiв росту, анi специфiчних гормонiв, анi антибiотикiв. Балансування кормiв виконуємо за захiдною програмою, яка передбачає диференцiйований пiдхiд до рiзних вiкових груп i т. iн. Завдяки цьому ми отримуємо високий прирiст, неймовiрний для України. У маточних примiщеннях дiють системи електронної годiвлi свиноматок, що виключає можливiсть впливу людського чинника пiд час стеження за кондицiєю свиноматок. У примiщеннях вiдгодiвлi використано спецiальнi годiвницi, якi уможливлюють безперешкодний доступ свиней до корму будь-коли. Змонтовано сучасну кормокухню, яка автоматично забирає, подрiбнює i змiшує компоненти, що входять у рецептуру.
Створенi умови повнiстю забезпечують свиням комфортне безстресове перебування у примiщеннях опоросiв, вiдгодiвлi тощо. Змонтовано автоматично керованi системи контролю мiкроклiмату, якi у разi потреби вмикають локальнi пристрої вентиляцiї або пiдiгрiвання примiщень. Крiм того, ми провели реконструкцiю примiщень щодо збiльшення можливостей теплозберiгання. Ми вiдмовилися вiд потужних котелень, якi тягли за собою великi витрати й не сприяли рентабельностi продукцiї.
Належну увагу ми придiляємо також ветеринарiї. У контактi з державними ветеринарними службами проводимо щеплення поросят i свиноматок.
Крiм того, ми замiнили iснуючу систему гноєвидалення методом гiдророзливу на вивантаження за допомогою горизонтального та похилого транспортерiв, що дало змогу припинити забруднення довкiлля великою масою стiчних вод.
Набувши певного досвiду, ми почали пропонувати на ринку речi, якi допомогли б в Українi фермеру чи пiдприємцю, який вкладає грошi в тваринництво. Зокрема, ми пропонуємо вiтамiнно-мiнеральнi добавки, зареєстрованi в Українi. Цi добавки дають можливiсть правильно збалансувати та забезпечити потребу тварин у кормi. Також ми пропонуємо не саму лише добавку, а назагал комплекс послуг iз балансування кормів диференцiйовано для кожного конкретного фермера. Специфiчнi рацiони в кожному конкретному разi дадуть змогу вiдчути, що бiзнес стає ефективнiшим. Розповсюдженням вiтамiнно-мiнеральної добавки нiмецької фiрми "JOSERA" займається створене ТзОВ "Росан-Агро" Дочiрнє пiдприємство "Росан-Трейд". Для цього iснує львiвський офiс. Крiм того, ми пропонуємо якiснi годiвницi, що зробленi з матерiалiв, якi не iржавiють, не знищуються, не спрацьовуються. Також даємо квалiфiкованi ветеринарнi поради. Ми сподiваємося на краще майбутнє як свинарства, так i стандарту харчування в Українi. Основним партнером i проектантом нашого комплексу є польська фiрма "MARDAR". Ця фiрма нагромадила великий досвiд роботи в Польщi. Якiсть обладнання говорить сама за себе.
Спiвпраця з фермерами Захiдної України передбачає i спiльне вирощування зернових (80% кормового рацiону - зерновi культури) на загальнiй площi 710 га. Думаю, що ця робота вигiдна обом сторонам.
Звичайно, свинокомплекс такого масштабу не може принести зиск одразу. Це стратегiчний бiзнес. Втiм все одно ми бачимо перспективу. Невдовзi плануємо створити ще один такий комплекс. Впевнений, прибутки не забаряться.
* * *
Редакцiя висловлює подяку за сприяння у пiдготовцi матерiалу чистому гiрському повiтрю, мальовничим прикарпатським краєвидам, неповторному весняному Львову та гостинним жителям Захiдної України.

Пiдготував Олексiй Рижков

Інтерв'ю
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее
Компанія «Нертус» активно розвиває два напрямки. Перший — насінництво гібридів соняшнику й кукурудзи сербської селекції. Другий — ЗЗР та мікродобрива. На сьогодні в портфелі компанії «Нертус» вже 70 препаратів для зернових, зернобобових,... Подробнее

1
0