Спецможливості
Агробізнес

Ріпак: в очіку­ванні на ви­рок

01.08.2011
420
Ріпак: в очіку­ванні на ви­рок фото, ілюстрація

У світі ви­роб­ництво ріпа­ку в но­во­му се­зоні де­що зни­зить­ся про­ти торішньо­го, в Ук­раїні - збільшить­ся. Пер­спек­ти­ви за­ро­би­ти на ріпа­ку у фер­мерів не­по­гані. Тим більше, що на пше­ниці "не роз­же­неш­ся": по­купці відніма­ють із ціни ПДВ й ек­с­порт­не ми­то. "На­плю­ва­ти у кри­ни­цю" мо­же вла­да, як­що за­про­ва­дить ви­візне ми­то ще й на ріпак.

У світі ви­роб­ництво ріпа­ку в но­во­му се­зоні де­що зни­зить­ся про­ти торішньо­го, в Ук­раїні - збільшить­ся. Пер­спек­ти­ви за­ро­би­ти на ріпа­ку у фер­мерів не­по­гані. Тим більше, що на пше­ниці "не роз­же­неш­ся": по­купці відніма­ють із ціни ПДВ й ек­с­порт­не ми­то. "На­плю­ва­ти у кри­ни­цю" мо­же вла­да, як­що за­про­ва­дить ви­візне ми­то ще й на ріпак.

Уро­жай ріпа­ку в світі, по­при збіль­шен­­ня зби­ра­ної площі порівня­но з 2010-2011 мар­ке­тин­го­вим ро­ком (МР), де­що зни­зить­ся че­рез віднос­но низь­ку вро­жайність. В Ук­раїні теж очіку­ють на зни­жен­ня вро­жай­ності, про­те ва­ло­вий збір має збільши­тись на 5-10 відсотків.
Скільки збе­ре­мо
і за скільки про­да­мо
Під уро­жай цьо­го ро­ку ріпак, за оцін­кою "Про­аг­ро", висіяли на площі 1,18 млн га про­ти торішніх 0,9 млн га. "Осін­ній період роз­вит­ку ріпа­ку ха­рак­те­ри­зу­вав­ся по­су­ш­ливістю в період оп­ти­маль­них строків сівби та не­до­статнім роз­вит­ком рос­лин для входження в зи­му. Посіви бу­ли по­шко­д­жені мо­ро­за­ми. На 20% посівів, які за­ги­ну­ли взим­ку чи ви­я­ви­ли­ся розрідже­ни­ми, висіяли інші куль­ту­ри", - повідо­ми­ли ек­с­пер­ти ком­панії "Про­аг­ро". Три­валі дощі на­прикін­ці черв­ня - на по­чат­ку лип­ня та­кож не­спри­ят­ли­во по­зна­чи­ли­ся на посівах рі­па­­ку. Че­рез опа­ди аг­раріям ба­га­ть­ох ре­гіонів до­ве­ло­ся відкла­с­ти зби­ран­ня цієї куль­ту­ри на по­чат­ку лип­ня. Ви­со­ка во­логість може спричинити втра­ти якості та кіль­кос­ті вро­жаю. Очікується, що зби­­ра­на пло­ща ста­но­ви­ти­ме 910-990 тис. гектарів.
У "Про­аг­ро" ви­роб­ництво ріпа­ку очі­ку­ють в об­сязі 1,62 млн т (+10% до рівня 2010 ро­ку), ек­с­порт - 1,55 млн т. Ек­с­пер­­ти "Аг­ро­фак­су" (про­ект Ні­­мець­ко-Ук­раїнський Аг­рар­ний Діалог) про­гно­зу­ють вро­жай ріпа­ку на рівні 1,5 млн т, 90% цьо­го об­ся­гу ек­с­пор­ту­ва­ти­меть­ся.
До речі, Ук­раїна - дру­га у світі за ек­с­пор­том ріпа­ку. Річ у ті­м, що країни, які є найбільши­ми ви­роб­ни­ка­ми цієї куль­ту­ри, на­прав­ля­ють її на внутрішню пе­ре­роб­ку. Євро­со­юз і Ки­тай - навіть ще й ім­пор­ту­ють.
Ук­раїна та­кож пе­ре­роб­ля­ла від 80 до 200 тис. т ріпа­ку за се­зон до 2009 ро­ку й ек­с­пор­ту­ва­ла ріпа­ко­ву олію та ма­ку­ху. Від­тоді суттєво збільши­лися вро­жаї со­няш­ни­ку, а йо­го пе­ре­роб­ка пе­ре­ви­щує 6,5 млн т на се­зон. Збут со­няш­ни­ко­вої олії все­ре­дині країни та ек­с­порт кра­ще на­ла­го­д­же­ні, от­же, вітчиз­няні ОЕ­Зи втра­ти­ли цікавість до ріпа­ку.
Внутрішні ціни на ріпак із по­чат­ком зби­раль­ної кам­панії по­ча­ли зро­ста­ти. На­прикінці черв­ня ріпак за­ку­по­ву­вав­ся в пор­тах за ціною 5,05-5,1 тис. грн за тон­ну. "Ряд по­купців у пор­тах ма­ли на ру­ках кон­трак­ти на відван­та­жен­ня ріпа­ку на ек­с­порт уже у липні. Це сти­му­лю­ва­ло за­купівлі з са­мо­го по­чат­ку се­зо­ну, - по­яс­нює Ми­ко­ла Верніць­кий, ди­рек­тор "Про­аг­ро". - Аг­рарії, на­впа­ки, не по­спі­ша­ли про­да­ва­ти перші партії зібра­но­го вро­жаю".
Ціни на еле­ва­то­рах на ­по­чат­ку лип­ня, за да­ни­ми "Аг­ро­фак­су", ста­но­ви­ли 4-4,1 тис. грн/т, а до се­ре­ди­ни міся­ця зрос­ли вже до 4,8-4,9 тис. грн/тонну.
Ек­с­пер­ти "Про­аг­ро" вва­жа­ють, що у серпні про­по­зиція ріпа­ку збіль­шить­ся й ціни, вірогідно, не підви­щу­ва­ти­муть­ся.

У пла­нах - об­кла­с­ти ми­том
"Не­за­лежні спо­с­терігачі звер­та­ють ува­гу на взаємозв'язок інве­с­тицій із при­бут­ком від ек­с­пор­ту та кри­ти­ку­ють за­ко­но­про­ек­ти про вве­ден­ня вивізних мит", - підкрес­лю­ють ек­с­пер­ти "Аг­ро­фак­су".
Спра­ва в то­му, що після за­про­ва­д­жен­ня ек­с­порт­них мит на ос­новні зер­но­ві (пшеницю, ячмінь і кукурудзу) в цьо­му се­зоні Міне­ко­но­м­роз­вит­ку про­по­нує вве­с­ти з лип­ня 2012 ро­ку ми­то на де­які олійні. Відповідний за­ко­но­про­ект ще не оп­ри­люд­не­ний, про­те уря­довці вже об­го­во­рю­ють мож­ливість вста­­­­­нов­лен­ня вивізних мит:
   11% (але не мен­ше 53 євро/т) -
на ріпак;
   8% (не мен­ше 30 євро/т) - на сою;
   10% (не мен­ше 90 євро/т) - на со­няш­ни­ко­ву олію.
Віце-пре­зи­дент Асоціації фер­мерів і зем­ле­влас­ників Ук­раїни (АФ­ЗУ) Ле­онід Ки­ри­чен­ко впев­не­ний у то­му, що ми­та бу­дуть вве­дені. "На пше­ни­цю за­про­ва­ди­ли ми­та - аг­рарії про­мов­ча­ли. На олійні ми­та теж вве­дуть". - ко­мен­тує він.
Як вва­жа­ють у про­екті Німець­ко-Ук­раїнський Аг­рар­ний Діалог, уве­ден­ня ек­с­порт­но­го ми­та на ріпак на­ступ­но­го ро­ку мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня ви­роб­ництва цієї куль­ту­ри. Фер­ме­ри, ві­ро­гідно, ско­ро­чу­ва­ти­муть посіви ріпа­ку че­рез очіку­ван­ня зни­жен­ня еко­номічної при­ваб­ли­вості йо­го ви­роб­ництва.
Про­те ті ви­роб­ни­ки, які ма­ють ріпак у сівозміні й до­три­му­ють­ся тех­но­логії за будь-яких умов, не відмов­ля­ти­муть­ся від цієї куль­ту­ри. "Ріпак нам потрібний у сівозміні", - за­пев­няє Еду­ард Ро­ман­ков, керівник аг­рар­но­го підрозділу кор­по­рації "Аг­ро-Со­юз". От­же, за мож­ли­во­го вве­ден­ня вивізно­го ми­та ком­панія пло­щу під ріпа­ком не ско­ро­чу­ва­ти­ме.
"Це (за­про­ва­д­жен­ня мит на олійні. - Ред.) бу­де ве­ли­чез­ним уда­ром по ви­роб­ни­ках", - підкреслює Ле­онід Ки­ри­чен­ко. За йо­го сло­ва­ми, ос­танніми ро­ка­ми фер­ме­ри мо­дернізу­ва­ли своє ви­роб­ництво, при­див­ля­лись до но­вих тех­но­логій, ку­пу­ва­ли техніку. Че­рез вве­ден­ня ек­с­порт­них мит во­ни та­кої мож­ли­вості не ма­ти­муть.
Ми­ко­ла Ком­па­нець, очільник пре­д­став­ництва WJ Grain в Ук­раїні (по­­туж­ний опе­ра­тор на рин­ку ріпа­ку), вва­жає, що в разі вве­ден­ня мит мож­ливі два сце­нарії роз­вит­ку подій. Пер­ший: відбу­деть­ся те, що сво­го ча­су спо­с­теріга­ло­ся на рин­ку со­няш­ни­ку: весь ріпак пе­ре­роб­ля­ти­муть. Дру­гий: ріпак і на­далі ек­с­пор­ту­ва­ти­меть­ся, а фер­ме­ри втра­тять ча­с­ти­ну до­хо­ду - те, що піде в каз­ну у ви­гляді мит. Са­ме це нині відбу­вається на зер­но­во­му рин­ку. До­свід­че­ний трей­дер у пер­ший варіант не ду­же вірить, хо­ча й при­пу­с­кає, що чи­нов­ни­ки за­про­по­ну­ють якийсь ціка­вий про­ект, на­при­клад, біоди­зель­ний. Що сто­сується пе­ре­роб­ки на про­до­воль­чу олію, в Ук­раїні цим мо­же зай­ма­ти­ся да­ле­ко не кож­не під­приємство. "Ті три підприємства, що тех­но­логічно го­тові пе­ре­роб­ля­ти ріпак, не зацікав­лені у ве­ли­ких за­па­сах, - вва­жає Ми­ко­ла Ком­па­нець. - Для ріпа­ку є не­ве­ли­кий за­зор з лип­ня й до по­чат­ку зби­ран­ня со­няш­ни­ку". Для більшості ви­роб­ників це оз­на­чає відда­ле­ну ло­гісти­ку, для всіх - вузь­кий ри­нок збу­ту.

Ма­ри­на Моісеєва
m.moiseieva@univest-media.com
Фотоматеріали з архіву Top Agrar

Попередня стаття

Інтерв'ю
У березні Асоціація «Укрсадпром» обрала нового голову. Ним став Юрій Вахель. Про себе він розповідає, що «родом з олійно-зернового бізнесу». Сайт «Пропозиція» розпитав у нового голови асоціації про поточну ситуацію з арештом рахунків... Подробнее
Російська агресія вдарила по всій вітчизняній аграрній сфері – від фермерів до агрохолдингів. Про те, як великі агрокомпанії справляються з проблемами, які навалилися на сільгоспвиробників нинішньої весни, і ще й примудряються допомагати... Подробнее

1
0