Спецможливості
Агробізнес

Рік 2013: кри­за після «кінця світу»

16.01.2013
562
Рік 2013: кри­за  після «кінця світу» фото, ілюстрація

Рік тому я спробував окреслити перебіг подій 2012 року. Виявилося, що я можу заробляти на життя не тільки важкою журналістською працею «в поті чола свого», але й астроло­гічними прогнозами. Аби не змушувати читачів гарячково шукати той журнал («Пропозиція», №1, 2012) або сліпо вірити мені на слово, наведу свій прогноз на рік, що скінчився.

Рік тому я спробував окреслити перебіг подій 2012 року. Виявилося, що я можу заробляти на життя не тільки важкою журналістською працею «в поті чола свого», але й астроло­гічними прогнозами. Аби не змушувати читачів гарячково шукати той журнал («Пропозиція», №1, 2012) або сліпо вірити мені на слово, наведу свій прогноз на рік, що скінчився.

1. «По пять — очень боль­шие, но вче­­ра, ли­бо по три, ма­лень­кие, но се­го­дня» (М. Жва­нець­кий)
От­же, я по­ми­лив­ся в курсі гривні до до­ла­ра. Я вва­жав, що при­наймні у Нац­бан­ку си­дять лю­ди осудні (російською — «вме­ня­е­мые»). Му­шу виз­на­ти, що тут я схи­бив. Досвідчені шахісти ка­­жуть, що най­важ­че всьо­го гра­ти з ама­то­ра­ми, оскільки їхні хо­ди не­мож­ли­во пе­ред­ба­чи­ти.
«Лю­ди­на, яка по­ка­за­ла се­бе на­стільки еко­номічно не­ком­пе­тент­ною, не мо­же зай­ма­ти жод­ної ви­со­кої по­са­ди». Це дум­ка відо­мо­го еко­номіста Ан­дер­са Ас­лун­да, стар­шо­го на­уко­во­го співро­біт­ни­ка Інсти­ту­ту міжна­род­ної еко­номіки імені Пітер­со­на, що­до го­ло­ви Націо­наль­но­го бан­ку Ук­раїни Сергія Ар­бу­зо­ва».
(«Го­лос Аме­ри­ки», 06.12.2012)
Ці «міняй­ли-ама­то­ри» з Нац­бан­ку чо­мусь виріши­ли, що за­по­ру­кою ста­ло­го роз­вит­ку еко­номіки є низь­ка інфляція. А щоб ціни не зро­с­та­ли, «міня­йли» виріши­ли ви­лу­чи­ти з еко­номіки грив­ню, штуч­но підви­щу­ю­чи банківську став­ку та ут­ри­му­ю­чи при цьо­му за­ни­же­ним курс до­ла­ра що­до гривні. Зре­ш­тою, як­що в еко­номіці не­має гро­шей вітчиз­ня­них, на до­по­мо­гу при­хо­дять гроші іно­земні: за рік ва­лют­но-зо­лоті ре­зер­ви Національ­но­го бан­ку Ук­раїни ско­ро­ти­ли­ся при­близ­но на сім мільярдів до­ларів. І нині вже ек­с­пер­ти за­зна­ча­ють, що в Нац­бан­ку до­ларів не ви­с­та­чає для спла­ти боргів на­ступ­но­го ро­ку (а ще ж є щомісячні пла­тежі Росії за при­род­ний газ та наф­ту). То­му й ви­ни­кає пи­тан­ня: за ра­ху­нок чо­го уряд спла­чу­ва­ти­ме свої бор­ги на­ступ­но­го ро­ку?
Наш уряд «проф­фесіоналів» роз­ра­хо­вує на кре­ди­ти міжна­род­но­го ва­лют­но­го фон­ду та Всесвітньо­го бан­ку, як на най­де­шевші. Але за­да­мо­ся та­ким пи­тан­ням: після то­го як наші «проф­фесіона­ли» на­ля­ка­ли Всесвітню тор­го­ву ор­га­ні­зацію наміром пе­ре­гля­ну­ти 350 та­рифів у бік збільшен­ня без зго­ди своїх ос­нов­них торгівель­них парт­нерів, на­ля­ка­ли МВФ ва­лют­ним хуліган­ст­вом, а уря­ди най­роз­ви­неніших країн — «стрімким роз­вит­ком де­мо­кратії», чи мож­на сподіва­ти­ся, що США та ЄС, які є ос­нов­ни­ми «акціоне­ра­ми» МВФ і ВБ, ось так, на раз, ки­да­ти­муть ло­па­та­ми гроші у цю вкрай ко­рум­по­ва­ну «чор­ну дірку» Євро­пи?
Мож­ливість плав­ної де­валь­вації грив­ні бу­ло зга­я­но, то­му че­ка­ти­ме­мо «пе­ре­хо­ду Су­во­ро­ва че­рез Аль­пи».

І вже хо­дять чут­ки, що:
«В Пар­тии ре­ги­о­нов го­во­рят, что курс грив­ны на ко­нец сле­ду­ю­ще­го го­да сни­зит­ся до уров­ня 12 гри­вен за дол­лар. Об этом за­явил де­пу­тат от БЮТ Ан­д­рей Пав­лов­ский, ко­то­ро­го ци­ти­ру­ет сайт Ин­сти­ту­та Гор­ше­ни­на.
“Я не­дав­но го­во­рил с пред­ста­ви­те­лем Вик­то­ра Яну­ко­ви­ча в Вер­хов­ной Ра­де Юри­ем Ми­ро­шни­чен­ко, и он от­кро­вен­но в ку­лу­а­рах за­явил, что курс грив­ны до кон­ца сле­ду­ю­ще­го го­да бу­дет 1 : 12”, — со­об­щил де­пу­тат.
“Это го­во­рят пред­ста­ви­те­ли вла­с­ти, зна­ко­мых сво­их пре­ду­преж­да­ют. Вот к че­му нам нуж­но го­то­вить­ся в сле­ду­ю­щем го­ду”, — ска­зал он».
«Ук­раїнська прав­да», 23.11.2012
Си­ту­ація з дер­жав­ни­ми фінан­са­ми на­стільки про­валь­на, що спла­ти­ти бор­ги на­ступ­но­го ро­ку без но­вих по­зик бу­де про­сто не­мож­ли­во. І в бю­д­жеті на на­ступ­ний рік вже за­кла­де­но за­лу­чен­ня май­же 20 млрд дол., але на міжна­род­них фінан­со­вих май­дан­чи­ках бра­ти по­зи­ки вла­да змо­же ли­ше під ска­жені відсот­ки, оскільки да­ва­ти їх Ук­раїні мо­жуть ли­ше за­тяті відчай­ду­хи:
«Меж­ду­на­род­ное рей­тин­го­вое агент­­ст­­во Moody’s по­ни­зи­ло рей­тинг го­су­дар­ст­вен­ных дол­го­вых обя­за­тельств Ук­ра­и­ны на од­ну сту­пень — с В2 до В3, ус­та­но­вив по ним от­ри­ца­тель­ный про­гноз. Это са­мый низ­кий уро­вень груп­пы В (спе­ку­ля­тив­ные обя­за­тель­ст­ва, под­вер­жен­ные вы­со­ко­му кре­дит­но­му ри­с­ку), а от­ри­ца­тель­ный про­гноз оз­на­ча­ет, что при сле­ду­ю­щем пе­ре­смо­т­ре рей­тинг мо­жет быть сни­жен до груп­пы С (дол­го­вые обя­за­тель­ст­ва низ­ко­го ка­че­ст­ва с очень вы­со­ким кре­дит­ным ри­с­ком). Это ре­ше­ние объ­яс­ня­ет­ся мно­ги­ми фак­то­ра­ми. В агент­ст­ве обес­по­ко­е­ны сни­же­ни­ем ин­сти­ту­ци­о­наль­ной ус­той­чи­во­с­ти Ук­ра­и­ны из-за умень­ше­ния пред­ска­зу­е­мо­с­ти го­су­дар­ст­вен­ной по­ли­ти­ки и про­зрач­но­с­ти ста­ти­с­ти­ки. По­ми­мо это­го, Ук­ра­и­ну кри­ти­ку­ют за вве­де­ние ад­ми­ни­с­т­ра­тив­ных мер на ва­лют­ном рын­ке, а так­же за от­сут­ст­вие ста­ти­с­ти­ки НБУ.
От­ри­ца­тель­ное вли­я­ние на кре­дит­ный рей­тинг стра­ны ока­за­ло от­сут­ст­вие про­грам­мы со­труд­ни­че­ст­ва с Меж­ду­на­род­ным ва­лют­ным фон­дом (МВФ), от­каз от про­ве­де­ния ре­форм, пре­ду­с­мо­т­рен­ных про­грам­ма­ми фон­да, а так­же от­сут­ст­вие “до­го­во­рен­но­с­ти о но­вой це­не га­за с Рос­си­ей в те­че­ние бо­лее 12 ме­ся­цев”. Меж­ду тем, вче­ра в МВФ за­яви­ли о пе­ре­но­се ви­зи­та сво­ей мис­сии в Ки­ев с этой не­де­ли на вто­рую по­ло­ви­ну ян­ва­ря 2013 г. При­чи­ной это­го офи­ци­аль­но яв­ля­ет­ся прось­ба Ук­ра­и­ны дож­дать­ся фор­­ми­ро­ва­ния но­во­го пра­ви­тель­ст­ва. Ра­нее пер­вый за­ме­с­ти­тель гла­вы ад­ми­ни­с­т­ра­ции пре­зи­ден­та Ири­на Аки­мо­ва го­во­ри­ла, что сме­на пра­ви­тель­ст­ва не ста­нет пре­гра­дой для пе­ре­го­во­ров с фон­дом. В лю­бом слу­чае пе­ре­нос ви­зи­та от­ло­жил вос­ста­нов­ле­ние кре­ди­то­ва­ния Ук­ра­и­ны со сто­ро­ны МВФ, че­го ожи­да­ет Moody`s. Что ка­са­ет­ся це­ны га­за, то в бю­д­жет’2013 бы­ла за­ло­же­на сто­и­мость на уров­не $421 за 1 тыс. ку­бо­ме­т­ров.
Еще од­ной при­чи­ной сни­же­ния рей­тин­га экс­пер­ты Moody’s на­зы­ва­ют “срав­­ни­тель­но сла­бые эко­но­ми­че­с­кие пер­спек­ти­вы” стра­ны».
«Ком­мер­сантъ-Ук­ра­и­на», 07.12.2012
Мож­ли­во, вла­да «до­тис­не» вітчиз­няні бан­ки, але тоді фінан­со­ва кри­за 2008 р. ви­дасть­ся ди­тя­чою за­бав­кою.

2. «Ек­с­пропріація ек­с­пропріа­то­рів (гра­буй на­гра­бо­ва­не)» (В. Ленін)
А є ще й інший варіант по­пов­нен­ня ре­зервів Національ­но­го бан­ку — прод­за­го­ни, тоб­то при­му­со­ве ви­лу­чен­ня ва­лю­ти у підприємств і на­се­лен­ня. В січні 2012 р. я вва­жав, що вла­да вдасть­ся до 100-відсот­ко­во­го ви­лу­чен­ня ва­лю­ти у ек­с­пор­терів. Я тро­хи по­ми­лив­ся: вла­да вда­ла­ся ли­ше до 50-відсот­ко­во­го ви­лу­чен­ня. Про­те пре­зи­дент Асоціації ук­ра­їнських банків Олек­сандр Су­го­ня­ко ствер­д­жує, що 50 відсотків — це за­ма­ло, і Ук­раїну вря­тує від «грандіоз­но­го шу­хе­ру» са­ме 100-відсот­ко­вий обов’яз­ко­вий про­даж ва­лю­ти на період фінан­со­вої кри­зи (Maanimo.com, 28.11.2012). Тож го­туй­те­ся: в нас «все спе­ре­ду».
Але те, що не­до­б­ра­ли на ек­с­пор­те­рах, вла­да ком­пен­сує за ра­ху­нок гро­ма­дян: 16-відсот­ко­вий по­да­ток на про­даж готівко­вої ва­лю­ти (привіт за­робітча­нам!) і при­му­со­ва кон­вер­тація ва­лю­ти в гривні за пе­ре­казів фізич­ним осо­бам з-за кор­до­ну ва­лю­ти на су­му по­над 20 тис. дол. на місяць.
Нац­банк серй­оз­но роз­гля­дає мож­ли­вість ска­су­ван­ня га­рантій за ва­лют­ни­ми де­по­зи­та­ми. Тоб­то банк штуч­но роб­лять бан­кру­том, а ва­лютні де­по­зи­ти вклад­ни­кам не по­вер­та­ють.
На­решті, Нац­банк го­тується ство­рю­ва­ти «прод­за­го­ни» (Комітет із про­тидії про­ве­ден­ню не­до­б­ро­совісних ва­лют­них опе­рацій) із ви­лу­чен­ня ва­лю­ти у на­се­лен­ня. Так що че­кай­мо но­вих Пав­ликів Мо­ро­зо­вих.

3. «За­в­т­ра­кать бу­де­те в ужин» (к/ф «Ре­с­публіка ШКІД»)
Я про­гно­зу­вав, що «уряд за­мо­ро­зить зар­пла­ту дер­жав­них служ­бовців і робіт­ників бю­д­жет­ної сфе­ри» — і як у во­ду ди­вив­ся:
«Бю­д­жет­ни­кам за­три­му­ють зар­пла­ти ще з по­чат­ку осені. Про­тя­гом ос­тан­ніх декількох місяців з усіх регіонів Ук­раїни де­далі частіше над­хо­дять повідо­млен­ня про те, що бю­д­жет­ни­кам за­три­му­ють ви­пла­ти зар­плат, що свідчить про бю­д­жет­ну кри­зу у країні.
На дум­ку фахівців, як­що так три­ва­ти­ме і далі, то вчи­телі, лікарі, соц­пра­ців­ни­ки мо­жуть зустріти Но­вий рік за по­рожнім сто­лом. При­чи­ною усіх бю­д­жет­них не­га­раздів є йо­го ве­ли­чез­ний дефі­цит, який, за офіційни­ми да­ни­ми, ста­но­вить 40 млрд грн, а, за не­офіційни­ми, — 80 млрд», — повідо­мляє ТСН.
«Пер­ши­ми про за­трим­ки зар­пла­ти за­го­во­ри­ли двірни­ки, пе­да­го­ги та лікарі із регіонів. Їм за­роб­лені гроші обіця­ють ви­да­ти у січні на­ступ­но­го ро­ку. Але про су­ми, які бу­дуть вип­ла­чені, ніхто нічо­го не ка­же. Бор­го­ва епідемія охо­пи­ла на­віть сто­ли­цю. Хо­ча в Києві, тра­ди­цій­но, бю­д­жет­не фінан­су­ван­ня стабільніше, ніж в інших регіонах. У Києві бю­д­жет­на кри­за на­кри­ла, пер­шою чер­гою, лікарів, які і так от­ри­му­ють мізерні зар­пла­ти.
В Асоціації міст Ук­раїни, ку­ди стіка­ють­ся дані з усіх місце­вих рад, підра­ху­ва­ли об­ся­ги за­бор­го­ва­ності пе­ред бю­д­жет­ни­ка­ми. “По­чи­на­ю­чи від Льво­ва і за­кінчу­ю­чи До­нець­ком, на два місяці не ви­с­та­чає три мільярди гри­вень — це тіль­ки на за­робітну пла­ту бю­д­жет­ни­кам”, — роз­повіла Ми­ро­слав Пітцик, віце-пре­зи­дент Асоціації міст Ук­раїни.
За сло­ва­ми ек­с­пер­та з пи­тань соціа­ль­­ної політи­ки цен­т­ру імені Ра­зум­ко­ва Пав­ла Ро­зен­ка, про­бле­ми на­далі тільки бу­­дуть за­го­ст­рю­ва­тись, а бор­ги пе­ред бю­д­жет­ни­ка­ми бу­дуть тільки збільшу­ва­тись:
“За де­сять місяців бу­ло ви­ко­ри­с­та­но по­вний ре­сурс Дер­жав­но­го бю­д­же­ту Ук­раїни. І це при­зве­ло до то­го, що в кінці ро­ку фак­тич­но в уря­ду не­має ре­а­ль­­них гро­шей, щоб ви­ко­на­ти усі со­ціальні зо­бов’язан­ня”».
Тек­с­ти.org.ua, 26.11.2012
«На­ступ­но­го ро­ку бу­дуть за­три­му­ва­ти ди­тячі гроші та пенсії інвалідам. За­трим­ки уже по­ча­ли­ся по об­ла­с­тях. Пізні­ше да­ва­ти­муть і пенсії за віком. Спо­чат­ку на кілька днів, потім — до мі­ся­ця й більше. Ви­пла­та­ми ке­ру­ва­ти­муть у руч­но­му ре­жимі. На­при­клад, до­по­мо­гу з до­гля­ду за інвалідом мо­жуть при­зу­пи­ни­ти.
Мінімаль­на зар­пла­та мен­ша за ре­аль­ний про­жит­ко­вий мінімум. Він ста­но­вить не менш як 2 тис грн (за да­ни­ми Ра­хун­ко­вої па­ла­ти).
Га­зе­та.ua, 07.12.2012
І при цьо­му Укр­залізни­ця пла­нує збільши­ти вартість проїзду в приміських еле­к­т­ро­поїздах вше­с­те­ро (на­ступ­но­го ро­ку на 20 відсотків). І вже май­же не за­ли­ши­ло­ся де­ше­вих міжміських поїздів, а вартість проїзду в «Хюн­да­ях» уже дорів­нює пе­ре­льо­ту літа­ком.
«Ка­би­нет Ми­ни­с­т­ров Ук­ра­и­ны умень­шил Ми­ни­с­тер­ст­ву ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия, стро­и­тель­ст­ва и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва объ­ем фи­нан­си­ро­ва­ния про­грам­мы уде­шев­ле­ния сто­и­мо­с­ти ипо­теч­ных кре­ди­тов для обес­пе­че­ния до­ступ­ным жи­ль­ем граж­дан, нуж­да­ю­щих­ся в улуч­ше­нии жи­лищ­ных ус­ло­вий, на 630 млн грн, пе­ре­рас­пре­де­лив эти сред­ст­ва на вы­пол­не­ние трех дру­гих про­грамм.
Об этом го­во­рит­ся в рас­по­ря­же­нии КабМи­на №973-р от 28 но­я­б­ря 2012 го­да». УНИ­АН, 06.12.2012
«Зве­де­ний бю­д­жет сільсько­го гос­по­дар­ст­ва на на­ступ­ний, 2013 рік, Вер­хов­на Ра­да за­твер­ди­ла на рівні14 млрд 64 млн 293 тис. грн, повідо­мив Радіо «Сво­бо­да» на­род­ний де­пу­тат від Партії регіо­нів Гри­горій Смітюх.
За йо­го сло­ва­ми, це більш ніж на 2 млрд грн мен­ше за бю­д­жет АПК на 2012 р. Як по­яс­нив де­пу­тат, змен­ши­лась кількість про­грам, які дер­жа­ва підтри­му­ва­ла, зо­к­ре­ма, при­пи­не­но підтрим­ку про­гра­ми будівництва оп­то­вих ринків, яка фінан­су­ва­ла­ся два ро­ки, змен­ше­но про­гра­му підтрим­ки будівництва ферм, прак­тич­но зня­то дер­жав­ну підтрим­ку ви­но­гра­дар­ст­ва та садівництва то­що».
Радіо «Сво­бо­да», 06.12.2012
Ціка­во, що при цьо­му в Дер­жав­но­му бю­д­жеті Ук­раїни на 2013 р. ви­т­ра­ти на вищі ор­га­ни вла­ди зрос­ли на один мі­льярд гри­вень (з 1,4 до 2,4 млрд грн). І в Держ­бю­д­жеті на 2013 р. 1,036 млрд грн виділе­но на… «Національ­не агент­ст­во з пи­тань підго­тов­ки та про­ве­ден­ня в Ук­раї­ні фіна­ль­ної ча­с­ти­ни чемпіона­ту Єв­ро­пи 2012 ро­ку з фут­бо­лу та ре­алізації інфра­с­т­рук­тур­них про­ектів»! Шоу під на­звою «Євро-2012» must go on!
4. Міняємо ши­ло на ми­ло…
Як не­має гро­шей в обігу, а за роз­ра­хун­ки в інших ва­лю­тах вла­да зби­рається жор­сто­ко ка­ра­ти, то не за­ли­шається ні­­чо­го іншо­го, як по­вер­ну­ти­ся до бар­те­ра, що вже й відбу­вається. На­при­клад, по­ста­чаль­ни­ки ма­теріаль­но-технічних ре­сур­сів уже вкла­да­ють уго­ди із сіль­госп­­ви­роб­ни­ка­ми про «то­варні кре­ди­ти».

5. LNG
Я сподіва­ю­ся, що чи­тачі ще не за­бу­ли, як дер­жав­не агент­ст­во Держінвест­про­ект підпи­са­ло уго­ду із будівництва LNG-терміна­лу (LNG, liquid natural gas — рідкий при­род­ний газ) з якимсь лиж­ним інструк­то­ром. Скан­дал до­вко­ла «про­­фесіоналізму» на­ших дер­жав­них інве­с­торів чітко ок­рес­лює наші пер­спек­ти­ви.
Жит­тя в 2013 р. «по­кра­щить­ся» на­стільки, що вла­да за­ку­пи­ла в ней­мовір­них об­ся­гах для Міністер­ст­ва внутріш­ніх справ пісто­ле­ти, на­руч­ни­ки, па­лиці, бро­не­жи­ле­ти, во­до­ме­ти то­що. Вра­хо­ву­ю­чи, що чи­сельність внутрішніх військ на­ба­га­то пе­ре­ви­щує чи­сельність ук­раїн­ської армії, ство­рюється вра­жен­ня, що найбільшим во­ро­гом Ук­раїни є… ук­раїн­ський на­род.
То­му, мені здається, що аб­ревіату­ру LNG те­пер тре­ба роз­ши­ф­ро­ву­ва­ти як Life’s not good (жит­тя — лай­но).
6. «Киев бомбили, нам объявили, что началася война. Кончилось мирное время,
нам распрощаться пора…»
Гла­ва Ки­ев­ской го­рад­ми­ни­с­т­ра­ции бо­ит­ся, что при­ня­тый бю­д­жет ос­та­но­вит ком­му­наль­ный транс­порт Ки­е­ва.
Об этом он ска­зал в эфи­ре «Шу­с­тер.Live».
Он от­ме­тил, что КГГА уз­на­ла ци­ф­ру бю­д­же­та, ког­да он уже был про­го­ло­со­ван.
«Де­фи­цит со­став­ля­ет 4 млрд грн, это треть бю­д­же­та го­ро­да. Это оз­на­ча­ет, что я на треть дол­жен со­кра­тить то, что фи­нан­си­ру­ет­ся, — треть школ, треть об­ще­ст­вен­но­го транс­пор­та...» — по­се­то­вал он.
«Ци­ф­ра в 4 млрд де­фи­ци­та ме­ня от­кро­вен­но пу­га­ет, я не по­ни­маю, как ее мож­но до­гнать по го­ду. И по­ни­мая, что мы обя­за­ны при­нять бю­д­жет (Ки­е­ва), по­то­му что не смо­жем пла­тить зар­пла­ту, воз­ни­ка­ет во­прос, как разъ­яс­нить это ки­ев­ля­нам», — от­ме­тил По­пов.
«Мы мо­жем иметь про­бле­мы: ос­та­но­вит­ся об­ще­ст­вен­ный транс­порт», — пре­ду­пре­дил он.
«За про­жи­тые го­ды у нас бы­ло кон­ст­рук­тив­ное со­труд­ни­че­ст­во с пра­ви­те­ль­­ст­вом, но сей­час мне, по прав­де го­во­ря, страш­но», — до­ба­вил он.
«Ук­раїнська прав­да», 08.12.2012
У Но­во­му, 2013 році ми з ва­ми жи­ти­ме­мо за за­ко­на­ми, що є різно­ви­да­ми за­ко­ну Мерфі:
«Як­що мо­жуть тра­пи­ти­ся кілька не­­при­ємно­с­тей, во­ни від­бу­ва­ють­ся в най­не­с­при­ят­ливі­шій по­­слі­­до­вності.
Як­що ваші спра­ви йдуть до­б­ре, зна­чить, ви чо­гось не поміти­ли.
Як­що ваші спра­ви йдуть по­га­но, най­б­лиж­чим ча­­сом во­ни підуть ще гірше.
Не­має та­кої по­га­ної си­ту­ації, що не мог­ла б по­­гір­ши­ти­ся.
Після по­во­ро­ту подій від по­га­но­го до гіршо­го цикл по­вто­рить­ся.
Ко­ли си­ту­ація за­хо­дить у глу­хий кут, всі зни­ка­ють».

Інтерв'ю
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее
Валерій Давиденко, народний депутат України
Чутки про відставку Кутового, підтримка кооперативного руху і малих виробників ці та інші актуальні питання propozitsiya.com погодився висвітлити народний депутат України Валерій Давиденко. 

1
0