Спецможливості
Статті

Продукти переробки цукрових буряків у годівлі ВРХ

08.05.2014
4245
Продукти переробки цукрових буряків у годівлі ВРХ фото, ілюстрація

Побічні продукти цукровиробництва варті уваги тваринника як високопоживна сировина для годівлі худоби. Жом у різних формах постачає дешеву і дуже цінну енергію у вигляді целюлози, геміцелюлози і пектину. Ці продукти повільно перетравлюються у рубці тварин і позитивно впливають на його мікрофлору.

Побічні продукти цукровиробництва варті уваги тваринника як високопоживна сировина для годівлі худоби. Жом у різних формах постачає дешеву і дуже цінну енергію у вигляді целюлози, геміцелюлози і пектину. Ці продукти повільно перетравлюються у рубці тварин і позитивно впливають на його мікрофлору.

О. Ба­бен­ко, кон­суль­тант із про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня тва­рин­ництва,
ком­панія HYBRIMIN
Ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ці про­дук­ти ре­ко­мен­до­ва­но, перш за все, у раціонах із ба­га­ти­ми про­теїном ос­нов­ни­ми кор­ма­ми. Та­кож, ор­ганізо­ву­ю­чи годівлю низь­ко­про­дук­тив­них корів (на­при­клад, у тре­ть­о­му періоді лак­тації), зер­нові куль­ту­ри мож­на повністю заміни­ти жо­мом. Про­дук­ти, от­ри­мані із си­ро­ви­ни після пе­ре­роб­ки бу­ряків, ду­же силь­но різнять­ся за­леж­но від ви­роб­ників. То­му в кож­но­му кон­крет­но­му ви­пад­ку важ­ли­во про­во­ди­ти досліджен­ня цих про­дуктів на пред­мет вмісту су­хої ре­чо­ви­ни, цу­к­ру та інших по­жив­них ре­чо­вин.

1. Си­рий та су­хий жом
Струж­ка цу­к­ро­вих бу­ряків після то­го, як із неї бу­ло ви­лу­че­но цу­кор, ви­хо­дить у про­цесі ви­роб­ництва у рідко­му стані, із вмістом во­ди близь­ко 90% та тем­пе­ра­ту­рою близь­ко 70°С. Ча­с­ти­ну во­ди віджи­ма­ють. Так от­ри­му­ють си­рий жом із вмістом су­хої ре­чо­ви­ни від 20 до 30% і тем­пе­ра­ту­рою близь­ко 50°С. Цей про­дукт зго­до­ву­ють тва­ри­нам у свіжо­му або си­ло­со­ва­но­му ви­гляді.
Свіжий жом потрібно зго­ду­ва­ти тва­ри­нам за один-три дні, до­ки він не зіпсу­вав­ся.
Під час транс­пор­ту­ван­ня, особ­ли­во у ве­ли­ких кілько­с­тях, жом охо­ло­д­жується ду­же повільно, то­му важ­ли­во си­ло­су­ва­ти йо­го без­по­се­ред­ньо із транс­пор­ту, без проміжно­го зберіган­ня. Це дає змо­гу уник­ну­ти втрат по­жив­них ре­чо­вин, за­бруд­нен­ня, а та­кож сти­му­лює про­цес га­ря­чо­го бродіння.
По­при те, що у жомі містить­ся порів­ня­но ма­ло су­хої ре­чо­вини, йо­го відно­сять до гру­пи лег­ко­си­ло­со­ва­ної си­ро­ви­ни. Аби про­цес си­ло­су­ван­ня про­хо­див оп­ти­маль­но, важ­ли­во швид­ко і з до­три­ман­ням чи­с­то­ти на­пов­ни­ти ємність для си­ло­су­ван­ня, щільно її ут­рам­бу­ва­ти, швид­ко і якісно за­кри­ти від до­сту­пу повітря. Важ­ли­во пам’ята­ти, що ви­со­та тран­шеї має бу­ти не більше ніж 2 м, та­ким чи­ном за­без­пе­чується рівномірне зни­жен­ня тем­пе­ра­ту­ри. Тем­пе­ра­ту­ра все­ре­дині тран­шеї зни­жується по­сту­по­во, при­близ­но на 1°С у день. Відкри­ва­ють си­лос­ну тран­шею і по­чи­на­ють зго­до­ву­ва­ти си­ло­со­ва­ний жом че­рез шість-вісім тижнів, ко­ли за­вер­шить­ся ос­та­точ­не збро­д­жу­ван­ня. Ду­же важ­ли­во, щоб ін­тен­­сивність вий­ман­ня жо­му із тран­шеї пе­ре­ви­щу­ва­ла 0,2 м/день узим­ку і 0,4 м/день — улітку.
Си­рий жом містить ма­ло білка, ба­га­то енергії та має по­каз­ник вмісту си­рої клітко­ви­ни на рівні се­ред­нь­о­го (таб­ли­ця). Ос­но­ву си­рої клітко­ви­ни скла­да­ють це­лю­ло­за і пек­тин, які ду­же важ­ливі для за­без­пе­чен­ня нор­маль­ної ро­бо­ти руб­ця. Жом — ду­же цінний корм для дійних ко­рів, оскільки він по­ста­чає у ру­бець енергію, але вод­но­час не містить крох­ма­­лю. У раціон цю кор­мо­ву си­ро­ви­ну вклю­ча­ють у нормі від 2 до 6 кг су­хої ре­чо­ви­ни на го­ло­ву в день.
Су­хий жом містить близь­ко 90% су­хої ре­чо­ви­ни. Пе­ре­ва­га цьо­го про­дук­ту пе­ред по­пе­реднім — лег­ке транс­пор­ту­ван­ня. Су­хий жом вклю­ча­ють до скла­ду комбікормів для корів та мо­лод­ня­ку ВРХ.

Поживність побічних продуктів виробництва цукру з цукрових буряків

Показник    Жом    Меляса
    сирий     сухий     мелясований    
Суха речовина, г/кг    200,00    906,00    900,00    773,00
Сира зола, г/кг СР    60,00    55,19    80,00    97,02
Сирий протеїн, г/кг СР    115,00    97,13    120,00    126,78
Сира клітковина, г/кг СР    205,00    198,68    183,33    0
Цукор, г/кг СР    17,00    52,98    177,78    623,54
Сирий жир, г/кг СР    12,00    6,62    8,89    0
Чиста енергія лактації,
МДж/кг СР    7,49    7,49    7,64    7,73
Обмінна енергія, МДж/кг СР    12,02    11,99    12,15    12,11
Засвоєний протеїн (nXP),
г/кг СР    159,30    155,34    162,42    158,41
Баланс азоту в рубці, г/кг СР    -7,10    -9,32    -6,79    -5,06
Кальцій, г/кг СР    10,00    9,71    9,78    6,47
Фосфор, г/кг СР    1,50    1,10    0,89    0,39
Натрій, г/кг СР    2,75    2,41    1,89    12,03
Магній, г/кг СР    4,50    2,52    2,53    0,26
Калій, г/кг СР    7,00    13,25    10,00    59,51

Дже­ре­ло: дані ком­панії HYBRIMIN.

2. Подрібнені ча­с­ти­ни бу­ряків
Подрібнені ча­с­ти­ни бу­ряків — це но­вий про­дукт, який цу­к­рові за­во­ди по­ча­ли про­по­ну­ва­ти сільгоспви­роб­ни­кам зовсім не­що­дав­но. Йдеть­ся про суміш із подрібне­них хво­с­тиків і голівок цу­к­ро­вих бу­ряків. Вміст су­хої ре­чо­ви­ни у цьо­му про­дукті ста­но­вить від 12 до 18%. Си­лос із та­кої про­дукції за рівнем пе­ре­трав­ності ор­ганізмом тва­ри­ни подібний до си­ло­су із ба­дил­ля цу­к­ро­вих бу­ряків і містить близь­ко 6,3 МДж ЧЕЛ, або 10,3 МДж ОЕ 1 на кг СР. По­живність кож­ної ок­­ре­мої партії ду­же силь­но за­ле­жить від вмісту у ній си­рої зо­ли.

3. Ме­ля­са
Ме­ля­са — побічний про­дукт ви­роб­ництва цу­к­ру у ви­гляді си­ро­пу тем­но-ко­рич­не­во­го або чор­но­го ко­ль­о­ру.
Вміст су­хої ре­чо­ви­ни у ме­лясі ста­но­вить 70–75, цу­к­ру — близь­ко 50%.
Для поліпшен­ня те­ку­чості до ме­ля­си до­да­ють во­ду, тоді вміст су­хої ре­чо­ви­ни у ній зни­жується. На прак­тиці ме­ля­са за­зви­чай має вміст су­хої ре­чо­ви­ни ниж­че 50%, що, зви­чай­но, зни­жує кількість енергії у цій си­ро­вині. То­му має сенс пе­ревіря­ти ме­ля­су на вміст у ній су­хої ре­чо­ви­ни.
Ме­ля­са не містить си­рої клітко­ви­ни і має близь­ко 10–12% си­ро­го про­теїну. У годівлі ме­ля­су за­сто­со­ву­ють ду­же ши­ро­ко, во­на знач­но поліпшує сма­кові якості раціону. Ча­с­то її зго­до­ву­ють ра­зом із со­ло­мою. Дійним ко­ро­вам з ог­ля­ду на ви­со­кий вміст цу­к­ру в ме­лясі слід да­ва­ти її не більше ніж 1–2 кг/день. Май­же всі про­мис­лові комбікор­ми для ВРХ у своє­му складі містять ме­ля­су — 5–10%.
Та­кож ме­ля­су мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як засіб для си­ло­су­ван­ня си­ро­ви­ни із низькім вмістом цу­к­ру (менш ніж 6% цу­к­ру в СР) у кількості 30–40 кг/т ро­бо­чої ма­си. Але її ефек­тивність, порівня­но з су­ча­сни­ми за­со­ба­ми для си­ло­су­ван­ня, ду­же низь­ка.

4. Ме­ля­со­ва­ний жом
Це ще один побічний про­дукт ви­роб­ництва цу­к­ру із цу­к­ро­вих бу­ряків. На цу­к­ро­во­му за­воді жом змішу­ють із ме­ля­сою, а потім ви­су­шу­ють. Після сушіння ма­су гра­ну­лю­ють: за­зви­чай че­рез ма­т­ри­цю із діаме­т­ром от­ворів 12 мм (ве­ликі гра­ну­ли). Ме­ля­со­ва­ний жом містить ще більше енергії порівня­но із су­хим жо­мом. За­леж­но від кількості ме­ля­си, яку вве­ли у роз­чин, вміст цу­к­ру в кінце­во­му про­дукті ста­но­вить від 13 до 28%. Цей корм роз­щеп­люється у рубці по­сту­по­во і рівномірно, за­вдя­ки чо­му до­б­ре за­своюєть­ся тва­ри­на­ми.
Під час йо­го прид­бан­ня тре­ба про­кон­т­ро­лю­ва­ти дані що­до вмісту в ме­ля­со­ва­но­му жомі цу­к­ру та інших важ­ли­вих ком­по­нентів. Слід ма­ти на увазі: че­рез силь­не за­бруд­нен­ня цу­к­ро­вих бу­ряків зем­лею у жомі мо­же бу­ти підви­ще­ний по­каз­ник си­рої зо­ли, тоді як її ча­ст­ка в жомі має бу­ти на рівні близь­ко 3,5% су­хої ре­чо­ви­ни, мак­си­маль­­но — 4,5%; вміст цу­к­ру має бу­ти не ниж­чим ніж 10,5%.
Важ­ли­во звер­та­ти ува­гу на твердість жо­му, що за­ле­жить від до­да­ван­ня ме­ля­си: на рин­ку мож­на по­ба­чи­ти і «міні-гра­ну­ли» із сла­бо­ме­ля­со­ва­но­го, більш сип­ко­го, жо­му. Вміст цу­к­ру в та­ких гра­ну­лах, відповідно, ниж­чий.
Ме­ля­со­ва­ний жом до­б­ре при­дат­ний для годівлі ре­монт­но­го мо­лод­ня­ку на ви­пасі, йо­го зго­до­ву­ють у кількості від 1,5 до 3 кг/го­­ло­ву/день. У раціони дій­них корів йо­го вво­дять у кількості 2–4 кг. Для підприємств, які за­го­тов­лю­ють ба­га­то трав’яно­го си­ло­су, цей корм є до­б­рою до­бав­кою до ба­га­то­го про­теїном ос­нов­но­го кор­му.
Та­кож цей корм є ду­же до­б­рим сор­бен­том: 1 кг су­хо­го жо­му зв’язує 2–3 л ріди­ни. То­му йо­го мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти з ме­тою змен­шен­ня втрат со­ку, на­при­клад, за си­ло­су­ван­няі во­ло­гої тра­ви. Тра­ву си­ло­су­ють ша­ра­ми, пе­ре­ме­жо­ву­ю­чи її з тон­ким ша­ром ме­ля­со­ва­но­го жо­му (мож­на та­кож ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти і су­хий жом — під час си­ло­су­ван­ня пив­ної дро­би­ни).

Побічні про­дук­ти бу­ря­ко­пе­ре­роб­ної га­лузі — ви­со­ко­е­нер­ге­тич­на си­ро­ви­на із низь­ким вмістом си­ро­го про­теїну та яс­к­ра­во ви­ра­же­ним від’ємним ба­лан­сом азо­ту в рубці (від -4 до -9 г N/кг СР). Ця си­ро­ви­на містить ба­га­то кальцію і калію, от­же, її не мож­на за­сто­со­ву­ва­ти у годівлі су­хостійних корів (за ви­нят­ком ме­ля­си в особ­ли­вих ви­пад­ках).

Інтерв'ю
клубника
Ринок ІТ-рішень для сільського господарства у світі сягає $400 млрд. Застосування ІТ-технологій значно збільшує продуктивність аграрного виробництва.  
Оцалюк Олесь Анатолійович – директор ФГ «Фортуна Агро-Д», що в смт Антоніни на Хмельниччині. В обробітку біля 1500 га ріллі та одні з кращих результатів для даної зони вирощування сільгоспкультур. Як це йому вдається – він люб’язно... Подробнее

1
0