Спецможливості
Статті

Пра­виль­не ут­ри­ман­ня корів у до­мо­го­с­по­дар­ст­вах

03.10.2011
10982
Пра­виль­не ут­ри­ман­ня  корів у до­мо­го­с­по­дар­ст­вах фото, ілюстрація

Продовжуємо цикл статей у рамках спільного проекту Продовольчої і сільськогос­подарської Організації Об'єднаних Націй (ФАО) і Сумського національного аграрного університету, присвячених утриманню молочної худоби в особистих підсобних господарствах. 

Продовжуємо цикл статей у рамках спільного проекту Продовольчої і сільськогос­подарської Організації Об'єднаних Націй (ФАО) і Сумського національного аграрного університету, присвячених утриманню молочної худоби в особистих підсобних господарствах.

Для ут­ри­ман­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би слід ство­рю­ва­ти такі умо­­ви, що за­без­пе­чу­ва­ти­муть їм ком­форт­не існу­ван­ня, а ко­ро­ва на­взаєм віддя­чить гос­по­да­рю підви­щен­ням рівня про­дук­тив­ності. На жаль, у деяких домогосподарствах використовують погано пристосовані, малоосвітлені, непровітрювані приміщення, що призводить до зменшення надоїв молока.

Рекомендації щодо технології утримання
Корів слід ут­ри­му­ва­ти в чи­с­то­му приміщенні за оп­ти­маль­них по­каз­ників: тем­пе­ра­ту­ри - 8...15°С; во­ло­гості - 70%; ку­ба­ту­ри приміщен­ня на тва­ри­ну - 30 м3. Худобі потріб­не постійне і про­сто­ре індивіду­аль­не місце - стійло. Стійло кра­ще вла­ш­то­ву­ва­ти в про­ти­леж­но­му від две­рей кут­ку, годівни­цею до вікна.
Під час виз­на­чен­ня за­галь­них розмі­рів корівни­ка ви­хо­дять із та­ких норм: пло­ща підло­ги на од­ну ко­ро­ву - 5-6 м2, для ко­ро­ви й од­но­го те­ля­ти - не мен­ше 10 м2. Ши­ри­на про­хо­ду для об­слу­го­ву­ван­ня - 1,2-1,5 м, ви­со­та до стелі - 2,5 ме­т­ра.
Крізь пе­ре­крит­тя потрібно ви­ве­с­­ти вен­ти­ляційний ка­нал розміром 25х25 см, щоб він підно­сив­ся над да­хом не мен­ше ніж на 60 см. У нижній ча­с­тині ка­на­лу має бу­ти кла­пан для ре­гу­лю­ван­ня при­то­ку та відто­ку повітря.
Кон­ст­рукція годівниці має спри­я­ти вільно­му до­сту­пу тва­ри­ни до кор­му, а та­кож не за­ва­жа­ти гос­по­да­рю об­слу­го­ву­ва­ти тва­ри­ну та про­во­ди­ти очи­щен­ня. Ма­теріал для годівниці слід до­би­ра­ти міцний і гігієнічний, на­при­клад, стру­га­ну до­шку, ли­с­то­вий ме­тал. Годівниці для ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би мо­жуть бу­ти різних кон­ст­рукцій.
Най­го­ловніша де­таль, без якої про­сто не­мож­ли­во ор­ганізу­ва­ти пра­виль­не ут­ри­ман­ня ко­ро­ви, - це ка­налізація. Як­що ко­ров'ячу се­чу три­ва­лий час не ви­во­ди­ти з корівни­ка, то в повітрі ут­во­рю­ють­ся шкідливі для ор­ганізму ко­ро­ви га­зи. Ка­налізацію слід ро­би­ти у ви­гляді жо­ло­ба в кінці стійла з на­хи­лом у бік однієї з стін, за якою тре­ба розмісти­ти злив­ну яму, ку­ди витіка­ти­ме гноївка.
Оп­ти­маль­но ши­ри­на сто­ку має бу­ти не мен­шою за 30 см, щоб йо­го мож­на бу­ло лег­ко по­чи­с­ти­ти за до­по­мо­гою сов­ко­вої ло­па­ти.
Не­за­леж­но від ви­ду боксів, їх по­тріб­но при­би­ра­ти мінімум двічі на день, щоб три­ма­ти чи­с­ти­ми і су­хи­ми.
У задній стінці потрібно об­лад­на­ти утеп­ле­ний люк (40х40 см) для ви­да­лен­ня гною.
Підло­га має бу­ти обов'яз­ко­во теп­лою, інак­ше ко­рові за­гро­жує ма­с­тит, а це вже серй­оз­на хво­ро­ба, яка мо­же при­зве­с­ти до втра­ти тва­ри­ни. Іде­аль­ним ва­ріан­том підло­ги в корівни­ку є до­ща­та підло­га. То­му ми ре­ко­мен­дуємо на­си­па­ти шар утеп­лю­ва­ча зі шла­ку і гли­ни, а звер­ху на ла­ги, втоп­лені в шар гли­ни, по­кла­с­ти де­рев'яні до­шки. Підло­гу по­трібно ро­би­ти з ухи­лом від годівниці до гной­о­во­го жо­ло­ба: 2 см на 1 м до­вжи­ни стійла.
Ко­ро­ви пе­ре­бу­ва­ють у ле­жа­чо­му по­ло­женні до 14 год на до­бу, як­що місце для відпо­чин­ку за­без­пе­чує відповідні, ком­фортні для тва­ри­ни, умо­ви. Як­що ко­ро­ва ви­му­ше­на ля­га­ти на си­ру твер­ду підло­гу, то три­валість ле­жан­ня мо­же ско­ро­ти­ти­ся до 6 год, а ско­ро­че­ний пе­ріод ле­жан­ня галь­мує мо­лоч­ну про­дук­тивність.
Важ­ли­ве зна­чен­ня має освітлен­ня у корівни­ку. На 10-12 м2 підло­ги, за на­уко­ви­ми нор­ма­ми, має при­па­да­ти 1 м2 вікон. Роз­та­шо­ву­ва­ти вікна тре­ба так, щоб ко­ро­ва не діста­ла до них ро­га­ми. У вечірній, а за по­тре­би - і в нічний час са­рай слід освітлю­ва­ти еле­к­т­ри­кою або аварійним ліхта­рем.
Мо­лочній ко­рові потрібно 4-5 л во­ди на ут­во­рен­ня 1 кг мо­ло­ка. Щоб ви­клю­чи­ти зни­жен­ня про­дук­тив­ності че­рез об­ме­же­не спо­жи­ван­ня во­ди, в се­ре­дині літа ви­со­ко­про­дук­тивній ко­рові в день слід да­ва­ти до 150 л во­ди. Во­да має бу­ти ней­т­раль­ною на смак, без домішок, а на­пу­вал­ка - чи­с­тою. То­му ми ре­ко­мен­дуємо об­лад­на­ти корівник, за мож­ли­вості, во­до­го­ном для без­пе­ребійно­го за­без­пе­чен­ня тва­рин во­дою.
Щод­ня мо­лоч­на ху­до­ба по­вин­на ру­ха­ти­ся. Як­що теп­лої по­ри ро­ку корів ви­га­ня­ють на па­со­ви­ща, то взим­ку да­ле­ко не всі гос­по­дарі приділя­ють на­леж­ну ува­гу їхньо­му моціону. Тож ми ре­ко­мен­дуємо взим­ку ви­пу­с­ка­ти ко­ро­ву з корівни­ка для про­гу­лян­ки.
Підго­тов­ка до доїння
Пе­ред доїнням корів го­ту­ють по­суд із теп­лою во­дою, руш­ник, на­во­дять у стій­лі лад: міня­ють підстил­ку, вичи­щають гной­о­вий жо­лоб. Чи­с­тять ко­ро­ву, при­в'язу­ють хвіст до но­ги тва­ри­ни, щоб во­на ним не ма­ха­ла і не за­бруд­ню­ва­ла від­ро з мо­ло­ком.
Мо­лоч­не відро (дійни­цю) ба­жа­но обв'яза­ти дво­ма-трьо­ма ша­ра­ми марлі або іншо­го фільтру­валь­но­го ма­теріалу. Пе­ред доїнням гос­по­дар по­ви­нен одяг­ну­ти чи­с­тий ха­лат або комбіне­зон і го­ло­вний убір. Та­кож слід ви­ми­ти ру­ки теп­лою во­дою з ми­лом і ви­тер­ти чи­с­тим руш­ни­ком. Ру­ки ма­ють бу­ти чи­с­ти­ми, з аку­рат­но об­ст­ри­же­ни­ми нігтя­ми, без тріщин. Як­що ж три­ма­ти їх у здо­ро­во­му стані не вдається, ми ре­ко­мен­дуємо ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти од­но­ра­зові гу­мові ру­ка­вич­ки.
Без­по­се­ред­ньо пе­ред доїнням вим'я ми­ють теп­лою во­дою (тем­пе­ра­ту­ра - 38...39°С), потім на­су­хо об­ти­ра­ють чи­с­тим руш­ни­ком або сер­вет­кою і ма­са­жу­ють: охоп­лю­ють спо­чат­ку пра­ву по­ло­ви­ну і роз­ми­на­ють її зго­ри вниз і зни­зу до­го­ри, після чо­го пе­ре­хо­дять до лівої по­ло­ви­ни. Особ­ли­во ре­тель­но потрібно ма­са­жу­ва­ти вим'я корів, які роз­те­ли­ли­ся впер­ше.
Ми ре­ко­мен­дуємо доїти ко­ро­ву в постійно­му місці і в од­на­ко­вий час, що спри­я­ти­ме повнішо­му мо­ло­ко­ви­ве­ден­ню. До­ять корів, си­дя­чи на низь­ко­му стільці з пра­во­го бо­ку. Відро став­лять на стільчик і при­ти­с­ка­ють но­га­ми. В якості дійниці ви­ко­ри­с­то­ву­ють ема­ль­о­ва­не відро (не оцин­ко­ва­не!).
Під час доїння не мож­на го­ду­ва­ти корів гру­би­ми або со­ко­ви­ти­ми кор­ма­ми. Го­ду­ють тільки кон­цен­т­ра­та­ми.
Вар­то пам'ята­ти, що у ко­ро­ви час мо­­ло­ко­ви­ве­ден­ня ліміто­ва­ний. То­му на під­ми­ван­ня і ма­саж ви­мені слід ви­т­ра­ча­ти мінімум ча­су: не більше однієї хви­ли­ни.

Спо­со­би доїння
До­ять корів у та­кий спосіб: у до­ло­ню за­хоп­лю­ють дійку так, щоб ни­жня її ча­ст­ка і верх­ня фа­лан­га мізин­ця пе­ре­бу­ва­ли на од­но­му рівні, а верх до­лоні - біля ос­но­ви. Пер­шим розміщу­ють на дійці ве­ли­кий па­лець, за ним вказівний та ін­ші. Після цьо­го по­чер­го­во їх сти­с­ка­ють на­вко­ло дійки.
Існує лег­ший для лю­ди­ни (але не для корів) спосіб доїння - щип­ки. Цей спосіб вик­ли­кає у ко­ро­ви болісні відчут­тя і мо­же бу­ти при­чи­ною трав­ми сли­зової обо­лон­ки ка­налів дійок.
Перші дві-три цівки мо­ло­ка ви­до­ю­ють в ок­ре­мий по­суд, щоб уник­ну­ти по­трап­лян­ня мікро­ф­ло­ри в за­галь­ний на­дій. Звер­та­ють ува­гу на на­явність згуст­ків, пластівців, крові або гною. Їхня наяв­ність свідчить про ви­ник­нен­ня за­паль­них гнійних про­цесів у мо­лочній за­лозі. Та­ке мо­ло­ко для спо­жи­ван­ня не­ при­дат­не, і до про­да­жу йо­го не до­пу­с­ка­ють. Оп­ти­маль­на кількість ви­до­ю­валь­них сти­с­кань ви­мен­них дійок - 80-90 за хви­ли­ну.
До­гляд за вим'ям і дійка­ми та пра­виль­не доїння спри­я­ють ви­со­ким на­до­ям і по­пе­ре­д­жен­ню за­паль­них про­цесів ви­мені.
Після закінчен­ня доїння про­во­дять за­вер­шаль­ний ма­саж і зма­щу­ван­ня вимені.

Технологія зберігання молока
Після от­ри­ман­ня мо­ло­ка важ­ли­во збе­рег­ти йо­го вла­с­ти­вості. За­для яко­мо­га мен­шо­го йо­го обсіменіння мікро­ф­ло­рою ви­доєне мо­ло­ко не­гай­но слід ви­не­с­ти з приміщен­ня, щоб за­побігти на­бут­тю ним не­вла­с­ти­вих за­пахів.
Фільтру­ють мо­ло­ко че­рез чо­ти­ри-шість шарів марлі (або два ша­ри ва­фель­ної чи один шар лав­са­но­вої тка­ни­ни). Після про­пу­с­кан­ня 40-50 л мо­ло­ка за руч­но­го доїння фільтри слід зміню­ва­ти. Фільтру­ва­ти потрібно в ок­ре­мий по­суд (фля­ги для хар­чо­вих про­дуктів, ема­ль­о­ва­ну, скля­ну та­ру) і, не на­кри­ва­ю­чи криш­кою, ста­ви­ти в по­бу­то­вий хо­ло­диль­ник.
За не­мож­ли­вості зберіга­ти мо­ло­ко в по­бу­то­во­му хо­ло­диль­ни­ку по­суд із мо­ло­ком тре­ба по­ста­ви­ти в ємність із хо­лод­ною во­дою, яку періодич­но (спо­чат­ку че­рез 15-20 хв, а потім - че­рез півго­ди­ни) слід міня­ти. Рівень мо­ло­ка в не­за­кри­то­му по­суді має бу­ти ниж­чим за рівень во­ди, а ємність на­кри­та ша­ром марлі. Після охо­ло­д­жен­ня мо­ло­ка єм­ність із ним слід за­кри­ти криш­кою. По­вітря­не охо­ло­д­жу­ван­ня у фля­гах відбу­вається ду­же повільно, то­му йо­го не ре­ко­мен­ду­ють.
Зберіга­ти мо­ло­ко тре­ба в за­кри­то­му по­суді ок­ре­мо від ре­чо­вин із силь­ним за­па­хом. Не­до­пу­с­ти­мо в про­цесі зберіган­ня змішу­ва­ти мо­ло­ко різних на­доїв (охо­ло­д­же­не і свіжо­ви­доєне).
На пункт за­купівлі мо­ло­ко має над­хо­ди­ти не пізніше ніж че­рез 24 год за тем­пе­ра­ту­ри зберіган­ня до 4°С, че­рез 18 год - не ви­ще 6°С, че­рез 12 год - не ви­ще 8°Цельсія.
Звільне­ний від мо­ло­ка по­суд і єм­нос­ті не­гай­но ополіску­ють чи­с­тою во­дою (30±5°С) і не пізніше ніж про­тя­гом го­ди­ни за до­по­мо­гою щітки ми­ють га­ря­чим роз­чи­ном (по­над 50°С) мий­но­го за­со­бу кон­цен­т­рацією 0,5% (50 г на 10 л во­ди). Як мийні за­со­би ви­ко­ри­с­то­ву­ють каль­ци­но­ва­ну со­ду, суль­фа­нол або син­те­тич­ний мий­ний по­ро­шок. Потім по­суд ре­тель­но ополіску­ють во­дою для ви­да­лен­ня за­лишків мий­но­го за­со­бу і збері­га­ють пе­ре­вер­ну­тим для стікан­ня во­ди.
Після мит­тя по­суд раз на до­бу про­па­рю­ють. Для цьо­го в ємність вли­ва­ють 1-1,5 л во­ди, на­кри­ва­ють криш­кою, став­лять на во­гонь і після за­ки­пан­ня во­ди ви­т­ри­му­ють на вогні 8-10 хв. Скляні ємності про­па­рю­ють, три­ма­ю­чи їх про­тя­гом 10-15 хв над кип­ля­чою во­дою, або об­да­ють ок­ро­пом. Для од­но­час­но­го мит­тя і дезінфекції мо­лоч­но­го по­су­ду ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти роз­чин дез­мо­лу кон­цен­т­рацією 0,5 відсот­ка.
Тка­нинні фільтри після кож­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня пе­руть із ми­лом або мий­ним за­со­бом і ре­тель­но ополіску­ють теп­лою во­дою. Один раз на до­бу фільтри по­тріб­но дезінфіку­ва­ти, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи роз­чин "Білиз­на" або інші за­со­би, кип'я­тінням про­тя­гом 10 хв або прасуванням.
Ветеринарне благополуччя домогосподарств
Незадовільні умо­ви ут­ри­ман­ня тва­рин у до­мо­го­с­по­дар­ст­вах, низь­ка сані­тар­на куль­ту­ра під час ви­роб­ництва мо­ло­ка знач­но підви­щу­ють ри­зик ви­ник­нен­ня хво­роб мо­лоч­ної за­ло­зи, зо­к­ре­ма ма­с­ти­ту.
За­хво­рю­ван­ня на ма­с­тит у корів мо­же ви­ни­ка­ти в усі періоди їхньо­го ре­про­дук­тив­но­го цик­лу. Най­частіше ма­с­тит реєстру­ють під час лак­тації, в перші дні після оте­лень та під час за­пу­с­ку корів, рідше - в су­хостійний період.
У хво­рих на ма­с­тит корів по­ру­шуєть­ся відтво­рю­валь­на функція, відмічається ана­фро­дизія, ембріональ­на смертність. Крім то­го, зни­жується мо­лоч­на про­дук­тивність, яка ду­же ча­с­то повністю не від­нов­люється навіть після ліку­ван­ня тва­ри­ни. Те­ля­та, на­ро­д­женні від хво­рих на ма­с­тит корів, частіше хворіють шлун­ко­во-киш­ко­ви­ми хво­ро­ба­ми, і се­ред них більша смертність.
   Діаг­но­с­ти­ка ма­с­ти­ту. Для своєчас­но­го ви­яв­лен­ня корів, хво­рих на ма­с­тит, за­сто­со­ву­ють різні ла­бо­ра­торні ме­то­ди, які пе­ред­ба­ча­ють досліджен­ня мо­ло­ка: бром­ти­мо­ло­ва про­ба, про­ба з ди­ма­с­ти­ном, про­ба з ма­с­ти­ди­ном, аль­фа-тест, ка­ліфорнійський тест. Навіть за відсут­ності зовнішніх оз­нак хво­ро­би слід що­міся­ця кон­тро­лю­ва­ти стан мо­лоч­ної за­ло­зи у спеціалізо­ва­них ла­бо­ра­торіях ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни.
   Ліку­ван­ня. Для ліку­ван­ня і профі­лак­ти­ки ма­с­ти­ту за­сто­со­ву­ють ши­ро­кий ар­се­нал спеціаль­них ефек­тив­них за­со­бів: Ма­с­ти­сан-А, Ма­с­ти­сан-А-фор­те, Ма­­ти­сан-Б, Ма­с­ти­цид, Муль­ти­маст, Му­ль­­ти­джект, Клок­са­маст, Бро­ва­маст 2Д, Ма­с­ти­лекс, Си­ну­локс LC, Убе­ро­сан, Ма­с­ти­ф­локс, Де­маст, Де­ка­маст. Під час ліку­ван­ня мо­ло­ко, ви­доєне з хво­рих дійок, утилізу­ють, оскільки в та­ко­му мо­лоці де­я­кий час зберіга­ють­ся за­лиш­ки ан­тибіотиків та інших ре­чо­вин, що суттєво погіршу­ють якість про­дукції та ви­клю­ча­ють мож­ливість зда­ван­ня мо­ло­ка на прий­мальні пунк­ти. Своєчас­но роз­по­ча­те ліку­ван­ня га­ран­тує по­вне оду­жан­ня хво­рої тва­ри­ни. За по­яви підо­зри ви­ник­нен­ня ма­с­ти­ту або інших за­хво­рю­вань слід не­гай­но вик­ли­ка­ти ліка­ря ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни для на­дан­ня кваліфіко­ва­ної до­по­мо­ги.
   Профілак­ти­ка ма­с­титів у корів. Про­філак­ти­ку за­хво­рю­вань ви­мені у корів слід про­во­ди­ти ком­плекс­но, поєдну­ю­чи ор­ганізаційно-гос­по­дарські, тех­но­логіч­ні, се­лекційні та ве­те­ри­нарні за­хо­ди. Фак­то­ра­ми, що спри­чи­ня­ють ви­ник­нен­ня ма­с­ти­ту, мо­жуть бу­ти по­ру­шен­ня пра­вил годівлі й ут­ри­ман­ня корів.
Важ­ли­ве місце в профілак­тиці ма­с­ти­ту зай­має своєчас­ний і пра­виль­ний за­пуск корів пе­ред оте­лен­ням. Най­не­без­печніши­ми періода­ми що­до ви­ник­нен­ня ма­с­ти­ту у ви­со­ко­про­дук­тив­них корів є пе­ре­дро­до­вий, ро­ди та після­ро­до­вий. Мо­лоч­на за­ло­за в ці періоди функ­ціо­наль­но найбільше на­пру­же­на, ду­же чут­ли­ва до дії різних ен­до- й ек­зо­ген­них фак­торів та сприй­нят­ли­ва до за­хво­рю­вань.

В. Ла­ди­ка,
доктор с.-г. на­ук,
проф., ака­демік НА­АНУ
О. Свердліков,
канд. с.-г. на­ук, до­цент
Ю. Байдевлятов,
канд. вет. на­ук, до­цент,
Сумський національний аграрний університет

Інтерв'ю
Кілька місяців тому компанія «Фінтех.Про» запустила унікальну платформу AgroАpp, яка допомагає сільгоспвиробникам швидко одержати фінансування без відсотків і часто без застави. Із сервісом уже співпрацюють найкращі банки України й... Подробнее
Український агрокомплекс відзначає експортна орієнтованість. Тому логістична складова для аграріїв має не менше значення, ніж власно агровиробництво. Зокрема, протягом врожайного минулого року обсяги перевалки зерна в українських портах... Подробнее

1
0