Спецможливості
Архів

«Погоріли» на десикації

11.09.2015
19066
«Погоріли» на десикації фото, ілюстрація

В аграрній Україні уже звична річ у рослинництві — десикація, до якої вдаються виробники, аби досягти швидшого та рівномірнішого достигання основних культур, таких як соняшник, соя, зернові колосові. Фактично торік офіційно було зареєстровано низку десикантів для застосування на кукурудзі. Проте, як кажуть, десикант десиканту різниця, адже вони, окрім того, що мають спільне завдання — висушити рослину, різняться за механізмом дії, і це потрібно враховувати перед їхнім використанням.

В аграрній Україні уже звична річ у рослинництві — десикація, до якої вдаються виробники, аби досягти швидшого та рівномірнішого достигання основних культур, таких як соняшник, соя, зернові колосові. Фактично торік офіційно було зареєстровано низку десикантів для застосування на кукурудзі. Проте, як кажуть, десикант десиканту різниця, адже вони, окрім того, що мають спільне завдання — висушити рослину, різняться за механізмом дії, і це потрібно враховувати перед їхнім використанням.

Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com
До нас у ре­дакцію звер­нув­ся Ми­ко­ла Олексійо­вич Н., який пра­цює аг­ро­но­мом од­но­го насіннєво­го гос­по­дар­ст­ва. Він вирішив поділи­ти­ся торішнім не­вда­лим досвідом за­сто­су­ван­ня де­си­кан­ту на насіннєвих посівах ку­ку­руд­зи. На­во­ди­мо йо­го роз­повідь, яка, сподіваємось, ста­не за­сто­ро­гою для інших аг­раріїв та до­по­мо­же уник­ну­ти подібних по­ми­лок у ро­боті.   

   Тож до ва­шої ува­ги — життєвий урок…
— На­ше гос­по­дар­ст­во те­ри­торіаль­но розміще­не на Чер­ка­щині, в об­робітку маємо 4 тис. га землі. Спеціалізуємо­ся на ви­ро­щу­ванні гібрид­но­го насіння ку­ку­руд­зи вітчиз­ня­ної се­лекції. Ви­ро­щуємо для ре­алізації від ранніх гібридів ФАО 180 до се­ред­нь­о­ранніх ФАО 300–350 та се­ред­нь­опізніх — ФАО 400. Про­блем зі зби­ран­ням насіння гібридів із
ФАО 180 не­має, ад­же гібри­ди цієї гру­пи до­сти­га­ють най­пер­ши­ми з-поміж інших — їхнє зби­ран­ня відбу­вається у ве­ресні, ко­ли ще три­ває до­б­ра, часом навіть спе­кот­на по­го­да. А от до­сти­ган­ня гібридів се­ред­нь­опізньої гру­пи при­па­дає на ли­с­то­пад. Для цьо­го періоду ха­рак­тер­не ча­с­те ви­па­дан­ня дощів, унаслідок чо­го про­цес до­сти­ган­ня цих гібридів де­що по­до­вжується. Са­ме в та­ких по­год­них умо­вах на­шо­му гос­по­дар­ст­ву до­ве­ло­ся пра­цю­ва­ти торік. Тож, щоб при­швид­ши­ти на два тижні про­цес до­сти­ган­ня гібридів гру­пи ФАО 400, ми виріши­ли за­сто­су­ва­ти де­си­кацію насіннєвих посівів ку­ку­руд­зи із во­логістю 45–50% на площі 230 га, внісши гербіцид із д. р. гліфо­сат у нормі 3 л/га.    
Далі все бу­ло чу­до­во: де­си­кант зро­бив свою спра­ву, і ми на два тижні раніше зібра­ли вро­жай насіння ку­ку­руд­зи із во­логістю 28%. Ма­ю­чи свій насіннєвий за­вод із до­роб­ки зер­на, ко­жен гібрид ку­ку­руд­зи ми до­во­ди­мо до стан­дарт­них по­каз­ників якості. Потім відправ­ляємо зраз­ки насіння у влас­ну насіннєву ла­бо­ра­торію, де спеціалісти виз­на­ча­ють ос­новні по­каз­ни­ки якості: ма­су 1000 насінин, енергію про­ро­с­тан­ня, чи­с­то­ту, схожість. Після про­ве­ден­ня аналізу всі якісні по­каз­ни­ки відповіда­ли нор­мам, окрім ос­тан­нь­о­го. Схожість насіння се­ред­нь­опізньо­го гібри­да ста­но­ви­ла 20–30%. Для нас це був справжній шок, ад­же та­ко­го за ро­ки на­шо­го гос­по­да­рю­ван­ня ще не трап­ля­ло­ся. Спо­чат­ку дошукувались при­чи­ни на насіннєво­му за­воді: мож­ли­во, опе­ра­тор за­дав за­ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру сушіння, внаслідок чо­го більшість за­родків насіння за­ги­ну­ла. Про­те, як по­ка­зав архів да­них, тем­пе­ра­тур­ного ре­жиму бу­ло до­т­ри­ма­но. Потім ми зро­би­ли для се­бе вис­но­вок, що про­бле­ма криється в де­си­кації. Відібрав­ши декілька зразків насіння, відпра­ви­ли йо­го у ла­бо­ра­торію на ек­с­пер­ти­зу, яка підтвер­ди­ла на­ше при­пу­щен­ня. Справді, за­лиш­ки гліфо­са­ту бу­ло ви­яв­ле­но у за­род­ках насіння.          

«Про­по­зиція»: І яку по­мил­ку, на Ва­шу дум­ку, бу­ло до­пу­ще­но в про­цесі де­си­кації?           
Аг­ро­ном: За­галь­новідо­ма людсь­ка прак­ти­ка — спо­чат­ку ро­би­ти по­мил­ки, а потім їх аналізу­ва­ти. Так і ми. Бу­ло до­пу­ще­но декілька по­ми­лок. По-пер­ше, ми не вра­ху­ва­ли час за­сто­су­ван­ня де­си­кан­ту. Як з’ясу­ва­ло­ся пізніше, за ста­ном рос­лин ку­ку­руд­зи мож­на візу­аль­но виз­на­чи­ти по­ча­ток про­ве­ден­ня де­си­кації. У цьо­му до­по­мо­жуть такі «сиг­нальні» оз­на­ки: про­жил­ко­ве по­жовтіння верхніх двох листків у куль­ту­ри; во­логість зер­на — 33–36%. Хо­ча й ці по­каз­ни­ки для виз­на­чен­ня оп­ти­маль­но­го ча­су для про­ве­ден­ня де­си­кації не є стовідсот­ко­ви­ми. Най­важ­ливіший фак­тор — на­явність «чор­ної точ­ки» у зерні, яка є оз­на­кою то­го, що са­ма насіни­на за­вер­ши­ла про­цес на­ко­пи­чен­ня пла­с­тич­них ре­чо­вин (во­ни вже не над­хо­дять у насіни­ну, і не відбу­вається їхній відтік із неї) та фор­му­ван­ня вро­жаю. Са­ме йо­го під час за­сто­су­ван­ня де­си­кан­ту ти­пу Ра­ун­дап ми і не вра­ху­ва­ли. Це дру­га на­ша по­мил­ка. Як наслідок — гліфо­сат про­ник у насіння та спри­чи­нив за­ги­бель йо­го за­род­ка. Ад­же потрібно ро­зуміти, що гліфо­са­ти діють си­с­тем­но, і в об­роб­ле­них рос­ли­нах та­кою д. р. над­хо­д­жен­ня ор­ганічних ре­чо­вин у насіння відбу­вається про­тя­гом 10–12 днів. У на­шо­му ви­пад­ку вар­то бу­ло за­сто­со­ву­ва­ти де­си­кант із д. р. дик­ват. Ад­же пре­па­ра­ти із цією д. р. на­ле­жать до кон­такт­них — спри­чи­ню­ють за­ги­бель клітин тієї ча­с­ти­ни рос­ли­ни, на яку по­тра­пи­ли, про­тя­гом до­би-двох.   
 
«Про­по­зиція»: За­сто­су­вав­ши де­си­кацію, які по­зи­тивні її сто­ро­ни Ви по­ба­чи­ли? І вза­галі — чи потрібно її за­сто­со­ву­ва­ти на насіннєвих посівах?           
Аг­ро­ном: Ко­ли, як у на­шо­му ви­пад­ку, від де­си­кації от­ри­муєш збит­ки, тим більше такі гос­по­дарсь­ко відчутні, то важ­ко ре­аль­но оціни­ти її пе­ре­ва­ги. Звісно, плю­си є: окрім то­го, що при­швид­шується про­цес до­сти­ган­ня, ми та­кож до­волі не­по­га­но впо­ра­ли­ся із ба­га­торічни­ми бур’яна­ми. Так, в аг­ро­ви­роб­ництві по­год­но-кліма­тичні умо­ви що­ро­ку різні, бу­ва­ють і такі, ко­ли де­си­кація ку­ку­руд­зи вкрай не­обхідна. Більшість аг­ро­ви­роб­ників не ма­ють досвіду за­сто­су­ван­ня де­си­кантів на ку­ку­рудзі, то­му, вва­жаю, ду­же важ­ли­во діли­ти­ся своїми по­мил­ка­ми, щоб їх не по­вто­рю­ва­ли інші. Сподіваюсь, що ті по­мил­ки, які бу­ли до­пу­щені на­ми (та й інши­ми аг­ро­ви­роб­ни­ка­ми), чи­тачі жур­на­лу «Про­по­зиція» не по­вто­рять. Ад­же, як ка­жуть, вчас­но поінфор­мо­ва­ний — до­б­ре оз­б­роєний. Тож пе­ре­мог вам у битві за вро­жай, і не­хай ніякі не­сподіван­ки не ста­нуть вам на за­ваді!

Інтерв'ю
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее

1
0