Спецможливості
Техніка та обладнання

Пнев­мо­тран­с­порт: бу­ти чи не бу­ти?!

04.12.2014
1408
Пнев­мо­тран­с­порт:  бу­ти чи не бу­ти?! фото, ілюстрація

Останнім часом проблема післязбиральної підготовки насіння гранично загострилася. Встановлено, що кожні 10% травмованого насіння знижують урожайність на 1,0–2,5 ц/га, причому що вищий цей рівень, то більше знижується врожайність на кожні 10% такого травмування.

Останнім часом проблема післязбиральної підготовки насіння гранично загострилася. Встановлено, що кожні 10% травмованого насіння знижують урожайність на 1,0–2,5 ц/га, причому що вищий цей рівень, то більше знижується врожайність на кожні 10% такого травмування.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завіду­вач ла­бо­ра­торії на­уко­вих досліджень та ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ран­ня і пер­вин­ної пе­ре­роб­ки в­ро­жаю,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го
Го­ло­вни­ми при­чи­на­ми низь­кої якості насіння є ви­со­кий рівень йо­го уш­ко­д­жен­ня під час після-з­би­раль­ної об­роб­ки, а та­кож ут­во­рен­ня ве­ли­ких «за­валів» не­об­роб­ле­но­го зер­на че­рез не­до­стат­ню про­дук­тивність зер­но­очис­ної техніки, де во­но пев­ною мірою втра­чає свою якість.

Традиційні види транспорту для зерна на зернопереробному підприємстві
На сьо­годні ри­нок ма­шин для транс­пор­ту­ван­ня зер­на на те­ри­торії скла­ду в Ук­раїні пред­став­ле­но декілько­ма ти­па­ми ма­шин. Це мобільні та стаціонарні пе­ре­ван­та­жу­вачі зер­на різних типів і мо­де­лей, по­чи­на­ю­чи від звич­них ме­ханічних зер­но­ки­дачів і закінчу­ю­чи су­ча­сни­ми на­ван­та­жу­ва­ча­ми із но­вим спо­со­бом транс­пор­ту­ван­ня зер­на до місця при­зна­чен­ня.
   Ред­лер (лан­цю­го­во-скреб­ко­вий транс­пор­тер) при­зна­че­ний для пе­реміщен­ня сип­ких ван­тажів, у то­му числі зер­на, у го­ри­зон­таль­но­му або по­хи­ло­му на­прям­ку (кут на­хи­лу ро­бо­чої пло­щи­ни — до 15°) про­дук­тивністю від 20 до 1500 т/год. Ви­го­тов­ле­ний у формі ме­та­ле­во­го ко­ро­бу (пря­мо­кут­но­го пе­рерізу), у яко­му ру­хається лан­цю­го­во-скреб­ко­ва стрічка, яка й пе­реміщує зер­но. Транс­пор­те­ри, як пра­ви­ло, ма­ють відповідне енер­го­за­без­пе­чен­ня, що виз­на­чається відстан­ню, на яку пе­реміщу­ють зер­но, та про­дук­тивністю (таблиця).
   Стрічкові транс­пор­те­ри при­зна­чені для транс­пор­ту­ван­ня зер­на або про­дуктів йо­го пе­ре­роб­ки на го­ри­зон­тальній або по­хилій (до 15°) ро­бочій пло­щині у зер­но­пе­ре­роб­них підпри­ємствах. Кож­ний транс­пор­тер — це за­кри­тий гер­ме­тич­но ко­роб, за­хи­ще­ний від зовнішньо­го ат­мо­сфер­но­го впли­ву, зі вста­нов­ле­ни­ми на йо­го кінцях на­тяж­ним і привідним гу­мо­ва­ни­ми ба­ра­ба­на­ми. Сип­кий ван­таж, що транс­пор­тується, пе­реміщається верх­нь­ою ро­бо­чою гіл­кою транс­пор­те­ра. До­вжи­на транс­пор­ту­ван­ня — до 100 м, про­дук­тивність — до 130 т/год. Енер­го­за­без­пе­чен­ня та­ко­го транс­пор­те­ра мо­же ста­но­ви­ти від 1,5 до 7,5 кВт.
   Норії — це ме­ханічні си­с­те­ми для вер­ти­каль­но­го пе­реміщен­ня зер­на, а та­кож інших сип­ких ма­теріалів пи­то­мою ма­сою 250–850 кг/м3. Норія — тип стаціонар­них ма­шин, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­них у складі тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня із три­ва­лим ре­жи­мом ро­бо­ти все­ре­дині приміщень та у відкри­то­му се­ре­до­вищі: на еле­ва­то­рах, мли­нах, комбікор­мо­вих та інших зер­но­пе­ре­роб­них підпри­ємствах. За­леж­но від ви­со­ти підніман­ня про­дукції, яка мо­же до­ся­га­ти 65 м, про­дук­тивність мо­же ста­но­ви­ти від 20 до 2000 т/год. Швидкість ру­ху ма­шин­ної стрічки не­знач­на — всьо­го 2,2 м/с, що дає змо­гу обе­реж­но кон­так­ту­ва­ти із зер­ном і пе­реміща­ти йо­го із до­по­мо­гою ро­бо­чо­го ор­га­на — ков­ша. За­вдя­ки цьо­му ме­ханічне по­шко­д­жен­ня (дроб­лен­ня) зер­на не­знач­не — на рівні 0,2%. То­му її ви­ко­ри­с­тан­ня ду­же ба­жа­не під час ро­бо­ти із насіннєвим ма­теріалом. Енер­го­за­без­пе­чен­ня норії, за­леж­но від ви­со­ти транс­пор­ту­ван­ня зер­на, ста­но­вить від 2,2 до 18,5 кВт.
   Шне­кові на­ван­та­жу­вачі при­зна­чені для пе­реміщен­ня зер­на та інших сип­ких ма­теріалів на не­ве­ликі відстані — до 15 м. Спіраль­ний ме­та­ле­вий шнек роз­міще­ний у циліндрич­но­му ме­та­ле­во­му кор­пусі (трубі). За­сто­со­ву­ють їх у тех­но­логічних лініях еле­ва­торів як вигрібні шне­ки си­лосів та зер­но­су­ша­рок. До­пу­с­ти­ме ро­бо­че по­ло­жен­ня — від го­ри­зон­таль­но­го до на­хи­лу із ку­том 50°. Про­дук­тивність пе­реміщен­ня пше­ниці — від 25 до 55 т/год. По­тужність за­сто­со­ву­ва­них еле­к­т­ро­дви­гунів — від 2,2 до 7,5 кВт, то­му во­ни ха­рак­те­ри­зу­ють­ся най­мен­ши­ми ви­т­ра­та­ми еле­к­т­ро­е­нергії на пе­реміщен­ня 1 т зер­на.
Шнек з ог­ля­ду на своє кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня не мо­же са­мостійно, без до­дат­ко­вих при­ст­роїв, із постійною якістю за­без­пе­чу­ва­ти про­цес за­бо­ру зер­на із бур­та і по­тре­бує відповідних ме­ханізмів. Тож, по­при не­ве­ликі га­ба­ритні розміри, шне­кові тра­нс­­­­пор­те­ри прак­тич­но не­мобільні, то­му їх не ви­ко­ри­с­то­ву­ють ав­то­ном­но. Ча­с­то шнек із прий­маль­ною лійкою поєдну­ють із бун­ке­ром-на­ко­пи­чу­ва­чем, у який спо­чат­ку ван­тажівка за­си­пає зер­но, а потім звідти во­но по­дається на шнек. Ме­та­леві ро­бочі ор­га­ни та їхнє взаємо­розміщен­ня у си­с­темі шне­ко­во­го кон­веєра до­пу­с­ка­ють по­шко­д­жен­ня зер­на до 2%.
   Зер­но­ме­ти — найбільш по­ши­ре­ний тип мобільних пе­ре­ван­та­жу­вачів зер­на в Ук­раїні. Во­ни да­ють змо­гу підби­ра­ти зер­но із підло­ги і за­ван­та­жу­ва­ти йо­го на ав­то­мобілі. Пе­ре­ва­гою та­ких ма­шин є те, що во­ни мо­жуть са­мостійно ви­­ко­ну­ва­ти забір зер­на із бур­та і вод­но­час ма­ти до­сить ве­ли­ку про­дук­тивність — 60–80 т/год і більше. Од­нак відстань, на яку цей тип ма­шин мо­же по­да­ва­ти зер­но, — всьо­го близь­ко 20 м.
Не­доліка­ми зер­но­метів є та­кож знач­ний рівень трав­му­ван­ня зер­на і не­до­стат­ня мобіль­ність, оскільки во­ни ма­ють еле­к­т­ро­привід, якийу по­льо­вих умо­вах ре­алізу­ва­ти не­мож­ли­во.
Пневмотранспортні установки (пневматичні навантажувачі-розвантажувачі зерна)
Пнев­ма­тичні на­ван­та­жу­вачі зер­но­вих куль­тур уже три­ва­лий час ви­ко­ри­с­то­ву­ють у всьо­му світі для ви­ко­нан­ня за­вдань, пов’яза­них із за­ван­та­жен­ням-роз­ван­та­жен­ням морсь­ких су­ден, ван­тажівок, ва­гонів, підло­го­вих складів, зер­но­вих си­лосів, буртів то­що. Пер­ше пнев­ма­тич­не кон­веєрне об­лад­нан­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли для ви­ван­та­жен­ня зер­на із су­ден ще у ХVІІІ ст. Пізніше цей но­вий ме­тод «без­пе­рерв­но­го» транс­пор­ту по­пов­нив­ся не­ве­ли­ки­ми і ма­ли­ми ус­та­нов­ка­ми та по­ши­рив­ся на нові на­ван­та­жу­вальні. Це особ­ли­ва гру­па ма­шин, оскільки відне­дав­на їх за­сто­со­ву­ють у сільсько­го­с­по­дарсь­ко­му ви­роб­ництві і в зер­но­пе­ре­роб­них підприємствах із ви­ко­ри­с­тан­ням особ­ли­во­го «кон­тра­ген­та» для пе­реміщен­ня зер­на — повітря.
   Од­нак за­сто­су­ван­ня пнев­ма­тич­ної техніки у сільсько­го­с­по­дарсь­ких підпри­єм­­ствах на­шої країни по­ки що не має до­стат­нь­о­го по­ши­рен­ня. Цьо­му є кілька при­чин. По-пер­ше — но­виз­на її для на­ших фер­мерів (хо­ча по всьо­му світу подібну техніку по­ча­ли ак­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для транс­пор­ту­ван­ня зер­на ще на по­чат­ку ХХІ ст.) і пов’яза­ний із цим скеп­ти­цизм. Слід за­зна­чи­ти, що ця гру­па ма­шин су­час­но­го технічно­го рівня з’яви­лась на рин­ку не­дав­но — тро­хи більше ніж 15 років то­му, але вже впев­не­но кон­ку­рує на рин­ку і пе­ре­важ­но витісни­ла із цьо­го сег­мен­та ана­ло­ги, що до­не­дав­на впев­не­но доміну­ва­ли у цій га­лузі. По-дру­ге, ма­ло хто на селі уяв­ляє собі, що та­ка техніка є вза­галі і що її мож­на ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти у гос­по­дарстві. Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зда­т­ні пе­реміщу­ва­ти зер­но на значні від­стані — до 1000 м, у цей час во­но кон­так­тує із повітрям, що обу­мов­лює зни­жен­ня йо­го во­ло­гості (фак­тич­но — це при­род­не сушіння) до 1,5%. Ви­со­та по­да­ван­ня зер­на пнев­мо­на­ван­та­жу­ва­ча­ми мо­же до­ся­га­ти 20 м і навіть ви­ще, а про­дук­тив­ність, на­при­клад, пор­то­вих пнев­мо­на­ван­­та­жу­вачів — від декількох тонн до ти­сячі тонн за го­ди­ну ча­су. Ці ма­ши­ни ма­ють не­ве­ликі га­ба­ритні розміри і ма­су. Ра­зом із еле­к­т­ро­при­во­дом мо­жуть ма­ти і ме­ханічний привід — від ВВП трак­то­ра, то­му во­ни мобільні і мо­жуть бу­ти лег­ко та швид­ко пе­реміщені з од­но­го місця на інше.
 
Прин­ци­пи кон­ст­рукції
пнев­мо­на­ван­та­жу­ва­ча
Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зер­на роз­роб­лені і скон­ст­руй­о­вані спеціаль­но для пнев­ма­тич­но­го транс­пор­ту­ван­ня зер­но­вих. Ус­та­нов­ки скла­да­ють­ся із повітро­дув­ної си­с­те­ми (відцен­т­ро­во­го вен­ти­ля­то­ра), за­ван­та­жу­валь­них і роз­ван­та­жу­валь­них при­ст­роїв (інжек­торів, жи­виль­ників, шлю­зо­вих за­творів), очис­ників і тру­бо­про­водів. Шлю­зо­вий за­твор дає змо­гу по­то­ку зер­на увійти у повітря­ний потік у трубі. Оскільки швидкість ру­ху повітря­но­го по­то­ку (за уча­с­тю зви­чай­но­го повітря) у пнев­мо­про­воді ду­же ви­со­ка, то пнев­ма­тич­на си­с­те­ма транс­пор­ту­ван­ня зер­на за­без­пе­чує швид­ке і без­печ­не (із точ­ки зо­ру ме­ханічно­го по­шко­д­жен­ня) пе­реміщен­ня зер­на.
За­леж­но від кон­ст­рукції ма­ши­ни за прин­ци­пом дії бу­ва­ють ус­мок­ту­валь­но-нагніталь­ни­ми або про­сто нагніталь­ни­ми. Увесь пнев­мо­тран­с­порт мож­на роз­поділи­ти на об­лад­нан­ня із низь­ким, се­реднім або ви­со­ким ро­бо­чим ти­с­ком. Повітро­дувні си­с­те­ми про­мис­ло­вих ус­та­но­вок за­без­пе­чу­ють ро­бо­чий по­зи­тив­ний тиск на рівні близь­ко 0,5–1 бар, що дає змо­гу ство­ри­ти ва­ку­ум 0,3–0,5 бар. Ви­ко­ри­с­то­ву­ють три варіан­ти си­с­тем: тільки всмок­ту­вальні, тільки наг­ні­тальні і комбіно­вані.
Нагнітальні си­с­те­ми ре­ко­мен­до­ва­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти, ко­ли зер­но прий­має­ться в одній точці і транс­пор­тується у кіль­­ка місць при­зна­чен­ня (опційно, за ви­ко­ри­с­тан­ня ши­бер­ної заслінки). За­вдя­ки підви­ще­ним ти­с­ку і масі повітря, що пе­ре­ка­чується, цей тип об­лад­нан­ня має більшу про­дук­тивність, ніж ус­мок­ту­­вальні ус­та­нов­ки. На прак­тиці мож­ли­ве поєднан­ня цих двох типів об­лад­нан­ня в одній ус­та­новці, що підси­лює ре­зуль­тат ро­бо­ти.

Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зер­на на рин­ку Ук­раїни
Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі зер­на — су­часні ма­ши­ни, до­стат­нь­ою мірою уні­вер­сальні, оскільки поєдну­ють функції, вла­с­тиві зер­но­ме­там, норіям, шне­ко­вим та стрічко­вим транс­пор­те­рам. Ро­зу­міючи це, ук­раїнські підприємства-ди­ле­ри інтен­сив­но та ефек­тив­но пра­цю­ють із цією гру­пою ма­шин.
ТОВ «Нойєро Ук­раїна» по­став­ляє ши­ро­кий ряд пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів зер­на німець­кої ком­панії Neuero Farm — und Fаrdertechnik GmbH, яка однією із пер­ших у світі роз­ро­би­ла йо­го і 30-ті ро­ки ми­ну­ло­го століття. Якість на­ван­та­жу­вачів підтвер­д­жується не тільки німець­ким по­хо­д­жен­ням, але і ба­га­торічним досвідом ек­сплу­а­тації в різних умо­вах та країнах. Для поєднан­ня транс­пор­ту­валь­них труб за­сто­со­ва­но не зви­чай­не з’єднан­ня ти­пу «хо­мут», а спеціаль­не DS-спо­лу­чен­ня, яке не тільки не про­пу­с­кає повітря і до­б­ре три­має гер­ме­тичність тру­би, але й змен­шує за­тра­ти ча­су на мон­таж транс­пор­ту­валь­них труб у лінію, дає змо­гу обійти­ся без за­сто­су­ван­ня не­тра­диційно­го інстру­мен­ту і ра­зом з тим не­чут­ли­ве до пе­ре­косів. Во­но за­без­пе­чує міцність і гер­ме­тичність сти­ко­во­го з’єд­нан­ня та дає змо­гу ду­же швид­ко до­да­ва­ти або від’єдну­ва­ти секції труб і колін. Підви­ще­на гер­ме­тичність до­по­ма­гає зни­зи­ти ви­т­ра­ти повітря у тру­бо­про­воді і тим са­мим за­без­пе­чує мож­ливість транс­пор­ту­ван­ня зер­на на знач­ну відстань — до 100 (!) м.
Однією із кон­ст­рукційних особ­ли­во­с­тей пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів зер­на є повністю ли­тий (а не звар­ний) кор­пус ло­па­те­во­го шлю­зу з іде­аль­но підігна­ни­ми і до­сить то­в­сти­ми ло­па­тя­ми, що за­без­пе­чує над­зви­чай­но три­ва­лий строк служ­би. У мо­де­лей-ана­логів на ло­паті на­дя­га­ють спеціальні гу­мові на­сад­ки, які хо­ча і за­без­пе­чу­ють ви­со­ку гер­ме­тич­ність, але з ча­сом спраць­о­ву­ють­ся і по­тре­бу­ють періодич­ної заміни.
Щоб зро­би­ти транс­пор­ту­валь­ний шлях оп­ти­маль­ної до­вжи­ни і ви­со­ти, до­би­ра­ють потрібну кількість транс­пор­ту­валь­них труб, а та­кож індивіду­аль­но з’єдну­вальні коліна із відповідним ку­том зги­ну — 15°, 30°, 45°, 60° і 90°.
Це дає змо­гу по­бу­ду­ва­ти ефек­тив­ний, мак­си­маль­но ко­рот­кий транс­пор­ту­валь­ний шлях прак­тич­но у будь-яких умо­вах. Пнев­мо­на­ван­та­жу­вач зер­на BGSD-130 має по­тужність привідно­го дви­гу­на 22 кВт з при­во­дом вен­ти­ля­то­ра че­рез па­со­ву пе­ре­да­чу. Та­кож він ком­плек­тується щит­ком уп­равління. Хо­ча ва­га на­ван­та­жу­ва­ча ста­но­вить май­же 500 кг, він є до­сить мобільним і лег­ко пе­реміщується за­вдя­ки двом ко­ле­сам та вда­ло­му цен­т­ру­ван­ню. Про­дук­тивність най­по­тужнішої мо­делі BGSD-130 ста­но­вить 20 т/год. За­леж­но від ви­ду куль­ту­ри, яку транс­пор­ту­ють, про­дук­тивність де­що варіює. На­при­клад, за пе­реміщен­ня яч­ме­ню во­на бу­де знач­но ниж­чою, ніж пше­ниці. Для транс­пор­ту­ван­ня ріпа­ку у цик­лон на­ван­та­жу­ва­ча встав­ля­ють спеціаль­ну сітку, яка за­побігає по­трап­лян­ню дрібно­го ріпа­ко­во­го насіння у нагнітач на­ван­та­жу­ва­ча. Особ­ли­во зруч­но за­ван­та­жу­ва­ти ним скла­ди із підло­го­вим зберіган­ням зер­на, оскільки на­ван­та­жу­вач мо­же за­ван­та­жи­ти йо­го аж під сте­лю і тим са­мим знач­но збільши­ти ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня складсь­ко­го об’єму. Пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі мож­на ус­пішно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для за­ван­та­жен­ня ван­тажівок і залізнич­них ва­гонів. Для транс­пор­ту­ван­ня зер­на у приміщен­нях, де не­має еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня, ви­ко­ри­с­то­ву­ють мо­делі на­ван­та­жу­ва­ча PTO 150/30 (про­дук­тивністю до 20 т/год), які ма­ють привід від ВВП трак­то­ра.
   Ком­панія Neuero Farm-und Fаrdertechnik GmbH твор­чо роз­роб­ляє та за­сто­со­вує технічно про­гре­сивні кон­ст­рукції зер­но­вих пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів для за­сто­су­ван­ня у різних ти­пах схо­вищ — вер­ти­каль­но­му складі (си­лосі), підло­го­во­му схо­вищі, а та­кож для пе­реміщен­ня різних видів зер­на — насіннєво­го ма­теріалу олійних куль­тур та ку­ку­руд­зи. У цих на­ван­та­жу­ва­чах успішно виріше­но за­вдан­ня ство­рен­ня на їхній базі у разі по­тре­би си­с­тем пнев­мо­тран­с­пор­ту, що збільшу­ють про­дук­тивність у три-п’ять разів і вод­но­час змен­шу­ють фак­тичні ви­т­ра­ти на 30–50%. У них роз­роб­ле­но і ре­алізо­ва­но прин­цип транс­пор­ту­ван­ня тру­бо­про­во­да­ми сип­ких ма­теріалів за до­по­мо­гою стис­не­но­го повітря у щільно­му шарі. У та­ко­му разі ре­аль­на ви­т­ра­та стис­не­но­го повітря змен­ши­ла­ся увось­ме­ро — до 6–8 м3/т пе­реміще­но­го на 200 м зер­на, порівня­но з ана­ло­га­ми, що спо­жи­ва­ють 40–80 м3/т. Це, своєю чер­гою, дає змо­гу у вісім-де­сять разів зе­ко­но­ми­ти еле­к­т­ро­е­нергію. Ре­алізо­ва­на лінія пнев­ма­тич­но­го транс­пор­ту­ван­ня сип­ких ма­теріалів із ви­ко­ри­с­тан­ням проміжних ка­мер­них на­сосів не має прак­тич­них об­ме­жень що­до даль­ності транс­пор­ту­ван­ня. Прак­тич­но по­вна від­сутність тер­ть­о­вих де­та­лей (шнеків, під­шип­ників то­що) дає змо­гу збільши­ти термін ек­сплу­а­тації у п’ять-сім разів, що так са­мо впли­ває на собівартість кінце­во­го про­дук­ту. Згідно з от­ри­ма­ни­ми ре­зуль­та­та­ми виз­на­че­но сфе­ри за­сто­су­ван­ня пнев­ма­тич­но­го об­лад­нан­ня: за­ван­та­жен­ня, роз­ван­та­жен­ня, транс­пор­ту­ван­ня і зберіган­ня це­мен­ту, ви­не­сен­ня по­пе­лу і вугільно­го пи­лу, со­ди, гли­но­земів, сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, зер­на, жо­му, шро­ту, а та­кож до­б­рив і ре­чо­вин, що ви­ко­ри­с­то­ву­ють у хімічній про­мис­ло­­вості.
Но­ва­то­ром ефек­тив­но­го вирішен­ня ком­плек­су технічних пи­тань, пов’яза­них із пнев­мо­тран­с­пор­ту­ван­ням зер­на (1949 р.), вва­жа­ють та­кож ком­панію Kong­ckilde (Данія). Її про­дукція — пнев­ма­тич­ний на­ван­та­жу­вач зер­на з еле­к­т­ро­при­во­дом SUC-500E. Йо­го технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки: мож­ли­ва ро­бо­та у ре­жимі всмок­ту­ван­ня та нагнітан­ня, по­тужність ос­нов­но­го дви­гу­на — 37 кВт (50 к. с.), про­дук­тивність — 32,0 т/год (за транс­пор­ту­ван­ня на відстань 10 м + підійман­ня на ви­со­ту 4 м). До стан­дарт­ної ком­плек­тації вхо­дить ком­плект труб для по­бу­до­ви нагніталь­но­го тру­бо­про­во­ду.
   ТОВ «Зер­нові ком­плек­си та си­с­те­ми» на рин­ку Ук­раїни пред­став­ляє пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі польсь­кої фірми Augustow POM. Ма­ши­ни серії «Т» — Т-378/1(2), Т-207/1(2; 3), Т-449/2, Т-450 — ма­ють привід від еле­к­т­ро­дви­гу­на. Швидкість обер­тан­ня вен­ти­ля­то­ра си­с­те­ми нагнітан­ня повітря мо­же ста­но­ви­ти 2920–4300 об./хв. Вод­но­час про­дук­тивність, за­леж­но від до­вжи­ни лінії нагнітан­ня, до­ся­гає 6–25 т/год. Ро­бо­та у ре­жимі нагнітан­ня мож­ли­ва на ви­со­ту від 7 до 18 м.
Інші мо­делі пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів серії «Т» — Т-449/1 та Т-470 — ма­ють ме­ханічний привід від ВВП трак­то­ра. Обер­ти вен­ти­ля­то­ра си­с­те­ми нагнітан­ня повітря за ча­с­то­ти обер­тан­ня ВВП трак­то­ра 540 і 1000 об./хв ста­нов­лять 4300–4400 об./хв. По­тужність дви­гунів трак­то­ра за аг­ре­га­ту­ван­ня — 70 та 90 к. с., відповідно. Вод­но­час про­дук­тивність, за­леж­но від до­вжи­ни лінії нагнітан­ня, мо­же ста­но­ви­ти 25–38/год. Ма­са на­ван­та­жу­вачів, відповідно — 545 і 675 кг.
   Пнев­ма­тичні транс­пор­те­ри зер­на (далі — ПТЗ) ши­ро­ко­го діапа­зо­ну про­дук­тив­ності на рин­ку Ук­раїни пред­став­ляє ПП «Алек­с­зер­но­тех» (м. Олек­сандрія Кіро­во­градсь­кої обл.). Во­ни при­зна­чені для транс­пор­ту­ван­ня зер­но­вих — про­са, греч­ки, ри­су, пше­ниці, со­няш­ник, сої, го­ро­ху — в повітря­но­му по­тоці на відстань до 200 м. ПТЗ — це сво­го ро­ду пе­ре­сув­на ус­та­нов­ка із лег­ко­мон­то­ва­ни­ми тру­бо­про­во­да­ми, яка за­леж­но від кон­ст­рукційних па­ра­метрів за­без­пе­чує про­дук­тивність1,5; 5; 8; 12; 14, 25 та 50 т/год.
Пнев­ма­тичні транс­пор­те­ри зер­но­вих серії «ПТЗ» за­сто­со­ву­ють для ро­бо­ти спільно із су­шиль­ни­ми ус­та­нов­ка­ми, зер­но­очи­сни­ми і се­па­ру­валь­ни­ми ма­ши­на­ми, у то­му числі — з ае­ро­ди­намічни­ми. Ра­зом із ПТЗ мож­на за­сто­со­ву­ва­ти бло­ки цик­лонів, котрі да­ють змо­гу ви­ко­ну­ва­ти гру­бе очи­щен­ня зер­но­про­дук­ту від лег­ких ча­с­ток — пи­лу, по­ло­ви, насі­ння бур’янів. Об­лад­нан­ня мо­же бу­ти ви­го­тов­ле­не із різни­ми цик­ло­на­ми за­леж­но від пи­то­мої ва­ги і ге­о­ме­т­рич­них па­ра­метрів зер­на, що транс­пор­тується. Від­повідно до цьо­го всі мо­дифікації ПТЗ умов­но роз­поділе­но для ро­бо­ти із «твер­ди­ми» (пше­ни­ця, соя, го­рох, ку­ку­руд­за, і т. п) і «лег­ки­ми» зер­но­ви­ми (со­няш­ник, дерть).

Технологічні вимоги, яких слід дотримуватись під час побудови нагнітальної пневмолінії
У колінах труб відбу­вається постійне бит­тя зер­на в по­тоці повітря, внаслідок чо­го во­но за­знає ме­ханічних по­шко­д­жень та втра­чає посівні якості (схо­жість), відповідно, зни­жу­ють­ся швид­кість ру­ху і про­дук­тивність ус­та­нов­ки. У та­ко­му разі потрібне до­дат­ко­ве при­ско­рен­ня, що підви­щує ви­мо­ги до по­туж­ності на­ван­та­жу­ва­ча. Ви­клю­чив­ши зі скла­ду нагніталь­ної магістралі навіть од­не коліно, мож­на по­до­вжи­ти пнев­мо­провід май­же на 20 м без втра­ти про­дук­тив­ності — це потрібно пам’ята­ти і праг­ну­ти до змен­шен­ня кількості то­чок зміни траєкторії. Вар­то та­кож бра­ти до ува­ги, що значні втра­ти ти­с­ку під час пе­реміщен­ня ван­та­жу вер­ти­каль­ни­ми тру­ба­ми обу­мов­лю­ють змен­шен­ня кіль­кості підійман­ня зер­на, ніж за ру­ху ма­теріалу го­ри­зон­таль­ни­ми тру­ба­ми, по­за­як йо­го підійман­ня по­тре­бує до­дат­ко­вих за­трат енергії (по­туж­ності). Цим пев­ною мірою мож­на по­яс­ни­ти ви­ко­ри­с­тан­ня по­туж­них еле­к­т­ро­дви­гунів, які, зда­ва­ло­ся б, ма­ють не­об­грун­то­ва­ний за­пас по­туж­ності, і це вар­то вра­ху­ва­ти під час прид­бан­ня пев­ної мо­делі на­ван­та­жу­ва­ча.
Застосування пневмонавантажувачів
для переміщення зерна
у вертикальній площині
Для успішно­го за­ван­та­жен­ня си­ло­су важ­ли­во за­без­пе­чи­ти відве­ден­ня зай­во­го повітря, яке над­хо­дить у ме­та­ле­вий си­лос ра­зом із зер­ном. Для за­ван­та­жен­ня підло­го­вих складів пнев­мо­за­ван­та­жу­вачі успішно ви­ко­ри­с­то­ву­ють навіть без цик­ло­ну-за­спо­ко­ю­ва­ча: підло­гою про­кла­да­ють го­ри­зон­таль­ний транс­пор­ту­валь­ний шлях і на кінці тру­бо­про­во­ду вста­нов­лю­ють коліно із потрібним гра­ду­сом ви­ги­ну. Після цьо­го зер­но із ко­ліна «вистрілюється» у потрібно­му на­прям­ку. Та­ка схе­ма дає змо­гу за­ван­та­жи­ти підло­го­вий склад аж під сте­лю і тим са­мим підви­щи­ти ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня приміщен­ня.
   Уза­галь­нені вис­нов­ки. Найбільш щад­ни­ми на­ван­та­жу­ва­ча­ми що­до збе­ре­жен­ня якості зер­но­вих є пнев­мо­на­ван­та­жу­вачі. На сьо­годні ве­ликі аг­ро­хол­дин­ги ак­тив­но бу­ду­ють су­часні еле­ва­то­ри для очи­щен­ня, сушіння та транс­пор­ту­ван­ня зер­на. Техніка, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють у цих ком­плек­сах, зво­дить до мініму­му трав­­му­ван­ня зер­на. Од­нак знач­на ча­с­ти­на гос­по­дарств про­дов­жує ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для зберіган­ня зер­на підло­гові скла­ди. Техніка для їхньо­го за­ван­та­жен­ня і роз­ван­та­жен­ня, як і влас­не умо­ви зберіган­ня зер­на, не мо­жуть по­вною мі­рою за­без­пе­чи­ти потрібну йо­го якість.
Пнев­мо­за­ван­та­жу­вачі успішно за­сто­со­ву­ють для транс­пор­ту­ван­ня насіннє­во­го ма­теріалу, оскільки трав­мо­ваність зер­на — мінімаль­на. Порівня­но із тра­диційним — ме­ханічним (на базі ви­ко­ри­с­тан­ня шне­ко­вих транс­пор­терів, но­рій, скреб­ко­вих транс­пор­терів), — но­вий спосіб дає змо­гу суттєво змен­ши­ти ме­ха­­нічне по­шко­д­жен­ня зер­на.
Оскільки пнев­ма­тич­ний транс­порт мо­же ро­би­ти забір зер­на із ями пев­ної гли­би­ни і нагніта­ти на пев­ну ви­со­ту, то це свідчить про те, що йо­го мож­на за­сто­со­ву­ва­ти у будь-яких умо­вах не­за­леж­но від на­хи­лу транс­порт­них тру­бо­про­водів. Це об­лад­нан­ня за про­дук­тив­ності до 100–200 т/год не­громіздке і не­га­ба­рит­не, зай­має ма­ло місця і дає змо­гу ра­ціональ­но розміщу­ва­ти інші тех­но­ло­гічні ма­ши­ни. Та­кож во­но простіше в об­слу­го­ву­ванні, пра­цює спокійно, без рап­то­вих по­штовхів, за­без­пе­чує на­лежні санітар­но-гігієнічні умо­ви, якісно охо­ло­д­жує і провітрює зер­но. Під час йо­го на­ван­та­жен­ня і ру­ху під повітря­ним ти­с­ком до місця нагнітан­ня за­без­пе­чується інтен­сив­ний кон­такт зер­на із повітрям, що сприяє йо­го ви­си­хан­ню змен­шенню ступіня засміче­ності круп­ни­ми пи­ло­ви­ми ча­ст­ка­ми та дрібни­ми решт­ка­ми рос­лин-бур’янів.
Бе­ру­чи до ува­ги те, що ці ма­ши­ни ма­ють не­знач­ну ва­гу, во­ни є над­зви­чай­но мобільни­ми. Як пра­ви­ло, фірми-по­ста­чаль­ни­ки ма­ють у своєму ар­се­налі ши­ро­кий діапа­зон мо­де­лей пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів, різно­манітність кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня яких га­ран­ту­ють їхні еле­к­т­ро- та ме­ханічний при­во­ди від ВВП енер­го­за­со­бу (трак­то­ра). Лінія нагнітан­ня мо­же до­ся­га­ти до­вжи­ни до 200 м і фор­мується із ок­ре­мих тру­бо­про­водів за до­по­мо­гою швид­кознімних хо­мутів. До «плюсів» кон­ст­рукції мож­на відне­с­ти уніфікацію за­рубіжних і вітчиз­ня­них пнев­мо­на­ван­та­жу­вачів за діаме­т­ром нагніталь­них тру­бо­про­водів, який дорівнює 160 мм.
   Пнев­ма­тичні на­ван­та­жу­вачі за­без­пе­чу­ють ефек­тив­не транс­пор­ту­ван­ня зер­на як у го­ри­зон­таль­но­му, так і вер­ти­каль­но­му на­прям­ках. Од­нак слід за­зна­чи­ти, що:
   про­дук­тивність ма­шин цьо­го ти­пу обу­мов­люється відстан­ню та ви­со­тою транс­пор­ту­ван­ня зер­на, а та­кож до­вжи­ною лінії ус­мок­ту­ван­ня зер­на: за збільшен­ня за­зна­че­них по­каз­ників про­дук­тивність змен­шується;
   про­дук­тивність транс­пор­ту­ван­ня виз­на­чається пря­молінійністю нагніта­ль­ної пнев­мо­тра­си: за збільшен­ня кри­волінійності тра­си (че­рез знач­ну кіль­кість згинів та ма­лих кутів їхньо­го пе­ре­ги­ну) спо­с­терігається знач­на втра­та ти­с­ку в пнев­мо­ру­каві та за­галь­ної про­дук­тив­ності.
Який би не був у гос­по­да­ря зер­но­вий склад — су­час­ний си­лос або підло­го­ве схо­ви­ще ра­дянсь­ких часів, — у кож­но­му аг­ропідприємстві за­сто­со­ву­ють ті чи інші спо­со­би пе­ре­ван­та­жен­ня зер­но­вих. Вва­жається, що ос­новні ви­т­ра­ти йдуть на сушіння: потрібно ба­га­то коштів, щоб збе­рег­ти уро­жай до вста­нов­лен­ня прий­нят­ної ціни. Пря­мо­го, тоб­то гос­по­дарсь­ко відчут­но­го, еко­номічно­го ефек­ту від за­сто­су­ван­ня су­час­них (або, на­впа­ки, ста­рих) зер­но­пе­ре­ван­та­жу­вачів, на­пев­но, не­має. Та, про­те, са­ме від цьо­го фак­то­ра за­ле­жить час, за­тра­че­ний на пе­ре­ван­та­жен­ня. Не менш важ­ли­ва і міні­мізація уш­ко­д­жень зер­но­вих (особ­ли­во — зер­на ку­ку­руд­зи). Особ­ли­во до­б­ре ці ма­ши­ни при­датні для за­ван­та­жен­ня-ви­ван­та­жен­ня підло­го­вих складів, си­лосів, ва­гонів, зер­но­возів і для ви­ко­нан­ня інших за­вдань із транс­пор­ту­ван­ня зер­но­вих.
Об­слу­го­ву­ван­ня пнев­ма­тич­но­го транс­пор­те­ра не­с­клад­не і не­тру­домістке — до­стат­ньо однієї лю­ди­ни-опе­ра­то­ра. То­му зібра­ти тру­бо­провід потрібної до­вжи­ни мо­же один опе­ра­тор за кілька хви­лин. Втру­чан­ня йо­го в ро­бо­ту на­ван­та­жу­ва­ча потрібне ли­ше для ре­гу­лю­ван­ня про­дук­тив­ності на­ван­та­жу­ва­ча — для цьо­го слід ли­ше відповідно вста­но­ви­ти по­ло­жен­ня ши­бе­ра, розміще­но­го на всмок­ту­вальній на­садці.
От­же, транс­пор­ту­ван­ня зер­на за до­по­мо­гою пнев­ма­тич­но­го транс­пор­ту відповідає сьо­годнішнім тен­денціям що­до за­сто­су­ван­ня но­вих, про­гре­сив­них, технічних за­собів на всіх ета­пах зер­но­ви­роб­ництва. Пнев­ма­тич­ний транс­порт має ши­ро­ку низ­ку пе­ре­ваг пе­ред інши­ми технічни­ми за­со­ба­ми ана­логічно­го при­зна­чен­ня, зо­к­ре­ма за про­дук­тивністю, і здебільшо­го є не­замінним під час на­ван­та­жен­ня (пе­реміщен­ня) зер­на. Най­б­лиж­чим ча­сом об­ся­ги ви­ко­ри­с­тан­ня цієї гру­пи ма­шин суттєво збільшать­ся.

Інтерв'ю
FAO не тільки переймається питанням, як нагодувати людство, а й намагається спрогнозувати прийдешнє АПК. Яким буде сільське господарство через 10 років, розповідає експерт FAO, українець Андрій Ярмак.
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0