Спецможливості
Техніка та обладнання

Пнев­мо­ме­ханічні сівал­ки та їхнє ви­ко­ри­с­тан­ня

10.04.2014
1901
Пнев­мо­ме­ханічні сівал­ки та їхнє ви­ко­ри­с­тан­ня фото, ілюстрація

Ос­танніми ро­ка­ми в Ук­раїні і за кор­до­ном спо­с­терігається стійка тен­денція до ство­рен­ня сіва­лок із но­ви­ми тех­ніч­ни­ми і тех­но­логічни­ми рішен­ня­ми. Во­ни ма­ють підви­ще­ну універ­сальність і уні­фі­кацію, що дає змо­гу вдвічі-втричі ско­ро­ти­ти но­мен­к­ла­ту­ру сіва­лок за от­ри­ман­ня ви­щої про­дук­тив­ності і надій­нос­ті.

Ос­танніми ро­ка­ми в Ук­раїні і за кор­до­ном спо­с­терігається стійка тен­денція до ство­рен­ня сіва­лок із но­ви­ми тех­ніч­ни­ми і тех­но­логічни­ми рішен­ня­ми. Во­ни ма­ють підви­ще­ну універ­сальність і уні­фі­кацію, що дає змо­гу вдвічі-втричі ско­ро­ти­ти но­мен­к­ла­ту­ру сіва­лок за от­ри­ман­ня ви­щої про­дук­тив­ності і надій­нос­ті.

О. Бан­ний, С. Ка­ра­би­нь­ош, А. Но­виць­кий, НУБіП України

В Ук­раїні на ве­ли­ких пло­щах об­роб­ля­ють про­сапні куль­ту­ри: ку­ку­руд­зу, со­няш­ник, сою, сор­го, бу­ря­ки, тю­тюн, ри­ци­ну, ба­вов­ник, кар­топ­лю, ово­чеві і ба­ш­танні куль­ту­ри.
У тех­но­логії об­робітку сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур опе­рації висіван­ня на­ле­жить виз­на­чаль­на роль. Вод­но­час про­сапні куль­ту­ри ду­же ви­мог­ливі до рівномірності висіву й оп­ти­маль­ної пло­щі жив­лен­ня. То­му сівал­ки ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти потрібну для кон­крет­них грун­то­во-кліма­тич­них умов гли­би­ну за­кла­ден­ня насіння, гу­с­то­ту сто­ян­ня рос­лин і от­ри­ман­ня за­про­г­ра­мо­ва­но­го вро­жаю.
Під час висіван­ня про­сап­них куль­тур сівал­ки відповідно до висівних схем розміщу­ють насіння на полі у поз­довж­нь­о­му, по­пе­реч­но­му і вер­ти­каль­но­му на­прям­ках. Якість висіву за­ле­жить як від технічної ха­рак­те­ри­с­ти­ки і ста­ну сіва­лок, так і від підго­тов­ки насіння та грун­ту. Насіння має бу­ти відкалібро­ва­не, за по­тре­би опу­ше­не насіння підда­ють дра­жу­ван­ню, а те, що має твер­ду обо­лон­ку, — ска­рифіку­ють. Грунт ре­тель­но вирівню­ють і об­роб­ля­ють, до­во­дя­чи до дрібно­груд­ку­ва­тої струк­ту­ри.
На­укою і прак­ти­кою до­ве­де­но: щоб от­ри­ма­ти ви­со­кий уро­жай, потрібно за­без­пе­чи­ти не мак­си­маль­ну кількість рос­лин на оди­ниці площі, а оп­ти­маль­ну за гу­с­то­тою і рівномірністю розміщен­ня рос­лин пло­щу жив­лен­ня. За нерівномір­но­го розміщен­ня рос­лин посівною пло­щею ба­га­то із них по­трап­ля­ють в умо­ви жор­ст­кої кон­ку­ренції від по­чат­ку сво­го роз­вит­ку. Це при­зво­дить до зни­жен­ня по­льо­вої схо­жості насіння і про­дук­тив­ності рос­лин. На рівномірність роз­поді­лен­ня насіння ос­нов­ний вплив чи­нять висівна си­с­те­ма і сош­ни­ко­ва гру­па висі­валь­ної ма­ши­ни.
Для висіву насіння про­сап­них куль­тур ви­ко­ри­с­то­ву­ють ве­ли­ку но­мен­к­ла­ту­ру сіва­лок, що пов’яза­но із різно­маніт­ніс­тю форм насіння, його розмірів та фізи­ко-ме­ханічних вла­с­ти­во­с­тей (відпо­від­но, різні висівні нор­ми, гли­би­на ви­сі­ван­ня, рядність та спо­со­би висіву).
До су­час­них про­сап­них сіва­лок став­лять ви­сокі ви­мо­ги що­до за­без­пе­чен­ня про­дук­тив­ності, підви­щен­ня точ­ності висіву та за­гор­тан­ня насіння на за­да­ну гли­би­ну, зни­жен­ня йо­го трав­му­ван­ня та змен­шен­ня ви­т­рат праці на опе­раціях із до­гля­ду за рос­ли­на­ми. Ці за­вдан­ня по­тре­бу­ють по­даль­шо­го вдо­с­ко­на­лен­ня кон­ст­рукцій сіва­лок, особ­ли­во це сто­суєть­ся висівних апа­ратів, які ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти рівномірність висіван­ня за до­вжиною ряд­ка, та за­гор­таль­них ро­бо­чих ор­га­нів, які відповіда­ють за ук­ла­дан­ня насіння на ущільне­не дно бо­роз­ни та по­кри­ван­ня йо­го во­ло­гим ша­ром грун­ту.
Зва­жа­ю­чи на агротехнічні вимоги до сівалок, пе­ред на­уков­ця­ми та інже­не­ра­ми постійно по­стає за­вдан­ня удо­с­ко­на­лен­ня кон­ст­рукції сівал­ки, роз­роб­ки но­вої, до­с­ко­налішої, тех­но­логії ви­сі­ву для от­ри­ман­ня ранніх і друж­них сходів, а в кінце­во­му ре­зуль­таті — ви­со­ко­го вро­жаю.
Відтак на те­ре­нах Ук­раїни для висі­ван­ня технічних про­сап­них куль­тур ви­ко­ри­с­то­ву­ють пнев­мо­ме­ханічні сівал­ки точ­но­го висіву. За­вдя­ки пнев­мо­ме­ханіч­но­му висівно­му апа­ра­ту, кон­ст­рукцію яко­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють на та­ких сівал­ках, мож­на до­три­ма­ти всіх аг­ро­техніч­них ви­мог до висіван­ня, по­за­як во­ни ма­ють більшу надійність, точність і куль­ту­ру висіву насіння.
   Са­ме цим та ба­га­ть­ом іншим ви­мо­гам для за­без­пе­чен­ня швид­ко­го та якіс­но­го висіван­ня відповідає пнев­ма­тич­на сівал­ка точ­но­го висіву MF 555. Ос­нов­ни­ми її пе­ре­ва­га­ми є не­пе­ре­вер­ше­на точ­ність та аку­ратність під час транс­пор­ту­ван­ня насіння без­по­се­ред­ньо до насіннє­во­го ло­жа за до­по­мо­гою си­с­те­ми по­зи­тив­но­го ти­с­ку повітря РАМтм. Час про­стою сівал­ки на об­слу­го­ву­ван­ня зво­дить­ся до мініму­му за­вдя­ки малій кіль­кості то­чок зма­щу­ван­ня, а оскільки об’єм насіннєво­го ба­ка ста­но­вить 70 л (за об’єму баків для гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив 250 л на дві висівні сек­ції ), то за­тра­ти ро­бо­чо­го ча­су на за­ван­та­жен­ня баків насінням і міне­раль­ни­ми до­б­ри­ва­ми прак­тич­но зво­дять­ся до ну­ля.
Най­по­пу­лярніши­ми в Ук­раїні є 8- та 12-рядні мо­делі із ра­мою вер­ти­каль­но­го скла­дан­ня. Це ду­же важ­ли­во під час транс­пор­ту­ван­ня сіва­лок, оскільки дає змо­гу сівалці ру­ха­ти­ся вузь­ки­ми зви­ви­с­ти­ми до­ро­га­ми.
За по­тре­би заміни висівно­го дис­ка не потрібно зніма­ти весь насіннєвий ба­чок — цю опе­рацію ви­ко­ну­ють ли­ше кілько­ма ру­ха­ми без за­сто­су­ван­ня будь-яких інстру­ментів, до­стат­ньо ли­ше відкру­ти­ти ру­кою гвинт із ве­ли­кою зруч­ною пласт­ма­со­вою го­ло­вкою. Гли­би­на висіву насіння ко­ли­вається у діапа­зоні 13–102 мм. Мож­ливість висіва­ти на та­ку ве­ли­ку гли­би­ну особ­ли­во важ­ли­ва за висіву технічних куль­тур у по­су­ш­ли­вих рай­о­нах та зо­нах із не­до­стат­нь­ою кількістю опадів (на­при­клад, південні та східні об­ласті Ук­раїни). Сівал­ка
MF 555 мо­же пра­цю­ва­ти в будь-яких умо­вах: як за ну­ль­о­вої грун­то­об­роб­ної тех­но­логії, так і за мінімаль­но­го та зви­чай­но­го об­робіт­ків грун­ту. Для ро­бо­ти за тех­но­логією «ноу-тілл» сівал­ку укомп­лек­то­ву­ють (стан­дарт­на ком­плек­тація) та­ки­ми скла­до­ви­ми: підси­ле­ни­ми при­ти­ск­ни­ми пру­жи­на­ми, підси­ле­ни­ми но­жа­ми для на­різан­ня бо­роз­ни під вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив, спеціаль­ни­ми кон­тро­ле­ра­ми по­жнив­них ре­ш­ток, які вста­нов­лю­ють без­по­се­ред­ньо пе­ред висівною сек­цією, і хви­ля­с­тим но­жем та дво­ма так зва­ни­ми «їжа­ка­ми», що розрізу­ють стер­­ню та го­ту­ють насіннєве ло­же для насіння, а та­кож важ­ки­ми ча­вун­ни­ми ко­ле­са­ми. Це за­без­пе­чує над­зви­чай­но точ­ний висів та ви­со­ку схожість насіння навіть за най­­складніших умов. Сівал­ки MF 555 за­до­воль­ня­ють по­тре­би всіх спо­жи­вачів на рин­ку, навіть тих, хто ба­жає вно­си­ти, замість твер­дих гра­ну­ль­о­ва­них, рідкі міне­ральні до­б­ри­ва (для цьо­го як опцію по­ста­ча­ють ємності для рідких до­б­рив на 567 та 756 л, об­лад­нані бо­ко­ви­ми рівня­ми для вимірю­ван­ня рі­ди­ни і з цен­т­раль­ним за­пов­нен­ням, що сприяє зруч­ності за­прав­лян­ня баків з од­но­го місця). За до­по­мо­гою до­поміж­но­го на­со­са, який має 19 ре­гу­лю­вань, мож­на зміню­ва­ти нор­му вне­сен­ня до­б­рив від 42 до
842 л/га. Усі ба­ки та бун­ке­ри ви­го­тов­ле­но зі скло­во­лок­на, стійко­го до ко­розії, з ура­ху­ван­ням їхньо­го по­стій­но­го кон­так­ту з аг­ре­сив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. Як опції ви­роб­ник мо­же по­став­ля­ти і бач­ки для вне­сен­ня пе­с­ти­цидів та інсек­ти­цидів, різно­манітні дис­кові ножі, пру­жинні граб­ли­ни, вирівню­вачі бо­роз­ни, комбіно­вані кон­тро­ле­ри ре­ш­ток стер­ні та ба­га­то іншо­го. Це об­лад­нан­ня дає без­по­се­редній по­зи­тив­ний ефект, який мож­на сфор­му­лю­ва­ти кілько­ма не­ве­ли­ки­ми ре­чен­ня­ми, але на прак­тиці от­ри­ма­ти ве­ли­чез­ну ви­го­ду.
   Сівал­ки фірми Monocem (Франція), як пра­ви­ло, вирізня­ють­ся ба­га­то­функ­ціо­нальністю ви­ко­нан­ня висівних опе­рацій. Так, сівал­ку NC Technіc ви­ко­ри­с­то­ву­ють для висіву ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ку, ква­солі, бу­ряків, сої, го­ро­ху, ріпа­ку то­що. Всі сівал­ки NC Technіc об­лад­нані задніми на­хи­ле­ни­ми са­мо­очи­сни­ми ко­ле­са­ми Farmflex і си­с­те­мою швид­ко­го ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни за­кла­дан­ня насін­ня за до­по­мо­гою ва­же­ля.
Висівна секція кріпить­ся до ра­ми за до­по­мо­гою об’ємно­го па­ра­ле­ло­г­ра­ма зі змі­­нни­ми втул­ка­ми, що дає змо­гу точ­но копіюва­ти рельєф і за­побігає змі­щен­­ню висівних секцій у по­пе­реч­но­му на­­п­рям­ку.
Кож­на секція об­лад­на­на за­побіжною ку­лач­ко­вою муф­тою, що вберігає привід висівної секції від по­шко­д­жен­ня. За­па­тен­то­ва­на си­с­те­ма ре­гу­лю­ван­ня ва­ку­у­му на кожній секції вод­но­час із ке­ру­ван­ням улов­лю­ва­чем зай­во­го насіння на висів­но­­му дис­ку уне­мож­лив­лює ут­во­рен­ня «двійників». Те­ф­ло­но­ва про­клад­ка і ви­­сів­ний диск із не­ржавіючої сталі пра­цю­ють як пре­цензійна па­ра, за­без­пе­чу­ю­чи стабільний ва­ку­ум. Для висіву потрібної куль­ту­ри до­сить дібра­ти від­по­відний висівний диск (во­ни спеціаль­но спро­ек­то­вані для висіван­ня насіння різ­них фракцій). Ре­гу­лю­ван­ня нор­ми висіву зміною пе­ре­да­валь­но­го чис­ла лан­цю­го­во­го при­во­ду у поєднанні із відпо­від­ни­ми висівни­ми дис­ка­ми дає змо­гу висіва­ти з точністю до міліме­т­ра.
Опційно сівал­ка мо­же бу­ти до­ос­на­ще­на си­с­те­ма­ми: для вне­сен­ня гра­ну­­льо­­ва­них до­б­рив, для кон­тро­лю висіву, для вне­сен­ня гра­ну­ль­о­ва­них інсек­ти­цидів Microsem.
   Висівні секції MaxEmerge ХР фірми John Deere (США) вирізня­ють­ся поліп­ше­ни­ми ек­сплу­а­таційни­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми: ви­щи­ми про­дук­тивністю, точ­ніс­тю висіву і рен­та­бельністю, що дає змо­гу підви­щи­ти ефек­тивність посівних робіт. Висівні секції ХР вхо­дять до стан­дарт­ної ком­плек­тації всіх но­вих мо­де­лей про­сап­них сіва­лок John Deere.
Збе­ре­жен­ня од­на­ко­вої відстані між насіни­на­ми будь-яких куль­тур у ряд­ку за­без­пе­чується си­с­те­мою до­зу­ван­ня на­сіння Vacumeter, що вхо­дить у стан­дарт­ну ком­плек­тацію всіх мо­де­лей сіва­лок і дає змо­гу аку­рат­но розміщу­ва­ти кож­ну насіни­ну в бо­розні. Про­сто­та кон­ст­рук­ції си­с­те­ми до­зу­ван­ня Vacumeter за­без­пе­чує рівномірну відстань між насіни­на­ми у ряд­ку і по­лег­шує технічне об­слу­го­ву­ван­ня апа­ра­та. Єди­ною змінною де­тал­лю кон­ст­рукції є до­зу­валь­ний висів­ний диск. Про­цес пе­ре­на­ла­го­д­жен­ня для висіву іншої куль­ту­ри або насіння іншо­го розміру зай­має мен­ше хви­ли­ни й не по­тре­бує ви­ко­ри­с­тан­ня спеціаль­них ін­стру­ментів.
Крім си­с­те­ми Vacumeter, сівал­ки точ­но­го висіву John Deere мо­жуть бу­ти ос­на­щені інши­ми си­с­те­ма­ми до­зу­ван­ня: до­за­то­ра­ми із пальць­о­вим (на­при­клад, для ку­ку­руд­зи) або радіаль­ним (для бо­бо­вих куль­тур) за­хоп­лен­ням.
Не­за­леж­но від то­го, яка си­с­те­ма зна­хо­дить ви­ко­ри­с­тан­ня, кож­на із них спря­­мо­ва­на на до­три­ман­ня відповідної відстані між насіни­на­ми у ряд­ку і вста­нов­ле­ної нор­ми висіву.
Си­с­те­ма до­зу­ван­ня Vacumeter має свою особ­ливість: во­на не про­сто ви­ду­ває насіння у бо­роз­ну за до­по­мо­гою повітря­но­го по­то­ку, а за­вдя­ки відсічен­ню ва­ку­у­му аку­рат­но розміщує кож­ну насіни­ну в ряд­ку. По­льові ви­про­бу­ван­ня до­ве­ли, що си­с­те­ма Vacumeter за­без­пе­чує ви­со­ку точність підтри­ман­ня од­на­ко­вої відстані між насіни­на­ми у бо­розні. Порівня­но із до­за­то­ром із пальць­о­вим за­хоп­лен­ням, точність висіву ку­ку­руд­зи за до­по­мо­гою си­с­те­ми Vacumeter ви­ща на 17%.
   Сівал­ки Kіnze (США), в ос­нов­но­му, за­без­пе­чу­ють потрібне за­глиб­лен­ня і вста­нов­ле­ну відстань між насіни­на­ми. Во­ни мо­жуть пра­цю­ва­ти як в умо­вах тра­­диційно­го об­робітку грун­ту, так і на мінімаль­но та зовсім не об­роб­ле­них по­лях. На сівал­ках ви­ко­ри­с­то­ву­ють:
   висівні апа­ра­ти пальць­о­во­го ти­пу, які для ку­ку­руд­зи і со­­няш­ни­ку за­без­пе­чу­ють вне­сен­ня насіння із за­да­ним інтер­ва­лом;
   висівні апа­ра­ти щітко­во­го ти­пу, які най­кра­ще при­датні для висіву насіння сої або сор­го;
   пнев­мо­ме­ханічні висівні апа­ра­ти  зі змінни­ми до­зу­валь­ни­ми дис­ка­ми.
Кон­троль якості висіву здійснюється еле­к­трон­ним моніто­ром, що надійно ре­гу­лює про­цес висіван­ня насіння усіма секціями сівал­ки. Зву­ко­вий сиг­нал по­пе­ре­д­жує про при­пи­нен­ня висіву.
Усі сівал­ки Kіnze серії 3000 об­лад­нані си­с­те­мою еле­к­трон­но­го кон­тро­лю висі­ву насіння. Та­ка си­с­те­ма дає мож­ливість спо­с­теріга­ти за висіван­ням із кабіни трак­то­ра (кон­тро­лю­ва­ти нор­му висіву насіння, відстань між насіни­на­ми, швидкість ру­ху висівно­го аг­ре­га­ту, пло­щу засіяно­го по­ля), а та­кож виз­на­ча­ти мож­ливі технічні не­справ­ності у про­цесі ро­бо­ти.
Висівні апа­ра­ти ва­ку­ум­но­го ти­пу се­рії EDGEVAC — но­ве тех­но­логічне рішен­ня, за­про­по­но­ва­не фірмою Kіnze для якісно­го і швид­ко­го висіван­ня. Висівний апа­рат за­без­пе­чує потрібну рівно­мір­ність роз­поділен­ня насіння про­сап­них куль­тур за швид­кості сівал­ки до 12 км/год.
За­вдя­ки мож­ли­вості вста­нов­лен­ня різних до­зу­валь­них дисків висівний апа­рат на­бу­ває універ­саль­ності: йо­го мож­на за­сто­со­ву­ва­ти для висіву та­ких куль­тур, як ку­ку­руд­за, со­няш­ник, соя, ба­вов­ник та дрібно­насіннєвих бо­бо­вих куль­тур. Диск збільше­но­го діаме­т­ра (26,7 см) має по пе­ри­ме­т­ру ве­ли­ку кількість комірок, що дає змо­гу змен­ши­ти кіль­кість йо­го обертів і тим са­мим підви­щи­ти точність висіву за ви­со­кої швид­кості ру­ху ма­шин­но-трак­тор­но­го аг­ре­га­ту.
   Сівал­ки точ­но­го висіву YP1630F Great Plains: надійність та про­сто­та ек­сплу­а­тації 16-ряд­них сіва­лок точ­но­го висіву зроб­лять ваш посівний се­зон швид­ким та про­дук­тив­ним. Цен­т­раль­ний бун­кер для су­хих міндо­б­рив міст­кістю 3500 л та 16 індивіду­аль­них 70-літро­вих насіннєвих бун­керів для швид­ко­го і зруч­но­го за­ван­та­жен­ня до­б­рив, а та­кож насіння ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ку або сої. Ме­ханічний привід си­с­те­ми вне­сен­ня міндо­б­рив та висівних апа­ратів паль­чи­ко­во­го ти­пу Precision Planting.
 Особ­ливістю но­вої 16-ряд­ної сівал­ки точ­но­го висіву від Great Plains мо­делі YP1630F із міжряд­дям 70 см є ве­ли­кий бун­кер для міне­раль­них до­б­рив із цен­т­раль­ним роз­поділен­ням. Точ­ний висів за­без­пе­чується пнев­ма­тич­ни­ми висі­в­ни­ми апа­ра­та­ми Air-Pro на швид­кості аг­ре­га­ту до 15 км/год. Сівал­ка об­лад­на­на ме­ханічним при­во­дом си­с­те­ми вне­сен­ня міндо­б­рив та висівних апа­ратів. Тур­бо­ди­с­ки за­без­пе­чу­ють якісне висіван­ня за тех­но­логією «ноу-тілл». Yield-Pro Great Plains ос­на­ще­на бун­ке­ром для су­хих мін­до­б­рив об’ємом 3500 л та 16 ін­­ди­віду­аль­ни­ми 70-літро­ви­ми на­­сін­нєви­ми бун­ке­ра­ми для швид­ко­го і зруч­но­го за­ван­та­жен­ня насіння. Висівний апа­рат паль­чи­ко­во­го ти­пу при­дат­ний для висі­ву насіння різних розмірів та форм. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра для при­во­ду в рух сівал­ки — 240 к. с.
   Унікаль­ний висівний апа­рат має сі­вал­ка Tempo ком­панії Va..dеrstad. Висівний апа­рат за­без­пе­чує ви­со­ку швидкість сівби та іде­аль­не розміщен­ня насіння в грунті. За­вдя­ки висівно­му при­ст­рою кож­на насіни­на чітко і рівномірно роз­мі­щується у насіннєво­му ложі.
Цей висівний пристрій має на­зву йо­го роз­роб­ни­ка — Гілстрінга і пе­ред­ба­чає ви­ко­ри­с­тан­ня над­лиш­ко­во­го ти­с­ку у висівно­му при­ст­рої для пе­реміщен­ня насіння че­рез вузь­ку висівну труб­ку. Та­ке рішен­ня у поєднанні із ко­рот­кою ви­сі­вною труб­кою за­без­пе­чує ви­со­ку точ­ність висіву навіть за ве­ли­кої швид­кості аг­ре­га­ту і ро­бить висівний про­цес не­чут­ли­вим до вібрацій та схилів. Цей прин­цип пе­реміщен­ня насіння ви­нахідник на­зи­ває «точ­ний пос­тріл». Ро­бо­ча швид­кість під час сівби мо­же ся­га­ти 18 км/год. Сівал­ка має низ­ку особ­ли­во­с­тей, се­ред яких мож­на ви­о­кре­ми­ти:
   ос­на­щен­ня пне­­в­мо­вен­ти­ля­то­ром і ге­не­ра­то­ром, які при­во­дять­ся у рух ВВП трак­то­ра — тож навіть трак­тор із не­ви­со­ки­ми технічни­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для ро­бо­ти у парі із сівал­кою;
   при­ти­ск­не ко­ле­со, яке має два при­­зна­чен­ня: зу­пи­ня­ти насіння на ви­ході із висівної труб­ки та за­без­пе­чу­ва­ти оп­ти­маль­ний кон­такт насіння із грун­том;
   оп­ти­маль­не роз­поділен­ня ва­ги, що дає змо­гу кож­ну висівну секцію до­ван­та­жу­ва­ти на 150 кг (вод­но­час мак­си­маль­ний тиск кож­ної висівної секції мо­же ста­но­ви­ти 325 кг — мож­ливість пра­цю­ва­ти за си­с­те­мою «ноу-тілл»);
   ко­ле­са кон­тро­лю гли­би­ни за­кла­дан­ня насіння, які вста­нов­лені на ма­ят­ни­ковій підвісці та за­без­пе­чу­ють плав­не копіюван­ня сош­ни­ка­ми та висівни­ми секціями по­верхні по­ля.
Звісно, кож­не гос­по­дар­ст­во на­ма­гаєть­ся мінімізу­ва­ти ви­т­ра­ти і вод­но­час мак­симізу­ва­ти при­бут­ки. Пред­став­ле­на техніка як­най­кра­ще при­дат­на для до­сяг­нен­ня цієї ме­ти.
Та­ким чи­ном, поліпшен­ня якості ви­ко­нан­ня висіву пов’яза­но на­сам­пе­ред із удо­с­ко­на­лен­ням са­мо­го висівно­го апа­ра­та як до­зу­валь­ної технічної си­с­те­ми, що ви­ко­нує ос­нов­ну опе­рацію — від­окрем­лен­ня насінин від за­галь­ної ма­си і фор­му­ван­ня із них ре­гу­ль­о­ва­но­го без­пе­рерв­но­го по­то­ку.

Інтерв'ю
Керівник сектору продажів ГК "БІОНОРМА" Мирослава Мазур
Нещодавно в Києві пройшла виставка «АгроВесна-2019», в якій взяв участь провідний вітчизняний виробник біопрепаратів — група компаній «БІОНОРМА». Про масштаби участі у виставці, її результати та також про те, що викликало найбільший... Подробнее
Зовсім недавно в Української зернової асоціації з'явився новий керівник - Микола Горбачьов. Ми поговорили з ним про проблеми, які хвилюють УЗА, прогнози на нинішній сезон і особисте бачення бізнес

1
0