Спецможливості
Статті

Ози­мий ріпак — нові про­по­зиції

03.07.2014
433
Ози­мий ріпак —     нові про­по­зиції фото, ілюстрація

У 2013 р. посівні площі в Україні під ріпаком становили 1017 тис. га. За останні тринадцять років  (у 2000 р. —  214,3 тис. га) вони зросли  майже в чотири рази, що свідчить про всезростаючий попит на цю надзвичайно цінну сільськогосподарську культуру.

У 2013 р. посівні площі в Україні під ріпаком становили 1017 тис. га. За останні тринадцять років  (у 2000 р. —  214,3 тис. га) вони зросли  майже в чотири рази, що свідчить про всезростаючий попит на цю надзвичайно цінну сільськогосподарську культуру.

О. Жар­ко­ва,
ст. на­ук. співробітник,
зав.  сек­то­ру  технічних,  кор­мо­вих
та олійних куль­тур,
Ук­раїнський інсти­тут
ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин

Ви­ро­щу­ва­ти ози­мий ріпак ко­мерційно вигідніше, ніж ярий че­рез більш ви­со­ку йо­го вро­жайність. Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин відіграє над­зви­чай­но важ­ли­ву роль у фор­му­ванні сор­то­вих ре­сурсів Ук­раїни. Так, у Дер­жав­но­му реєстрі сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раї­ні, у 2014 р. налічує­ться 142 сор­ти та гібри­ди ріпа­ку ози­мо­го, з яких 115 — іно­зем­них за­яв­ників (81%) та 27— ук­раїн­ських(19%).За ре­зуль­та­та­ми кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи, до Дер­жав­но­го реєст­­­ру 2014 р. вклю­че­но 37 но­вих сортів ози­мо­го ріпа­ку, ко­роткі ха­рак­те­ри­с­ти­ки деяких із них по­даємо ниж­че. 

   Х905760
За­яв­ник — «КВС  ЗА­АТ  АГ»
(Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Сте­пу, Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Сте­пу ста­но­вив 23,3 ц/га, що на 9,2% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Лісо­сте­пу — 28,0 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 8,0%; По­­лісся — 25,6 ц/га, при­бав­ка — 4,3%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,5–46,1%; білка— 20,9–23,4%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 5,7–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Віднос­но стійкий до по­су­хи та оси­пан­ня.

   Х605886
За­яв­ник — «КВС  ЗА­АТ  АГ»
(Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Сте­пу, Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Сте­пу ста­но­вив 25,3 ц/га, що на 18,6% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Лісо­сте­пу  — 26,8 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 3,4%; Полісся — 26,6 ц/га, при­бав­ка — 8,4%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,2–46,0%; білка — 21,0–24,0%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 5,9–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Віднос­но стійкий до по­су­хи та оси­пан­ня.

   ДК Імір КЛ
За­яв­ник — «Мон­сан­то Інтер­нешнл
Сьорл» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 30,2 ц/га, що на 16,2% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 26,4 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 6,0%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,5–46,6%; білка — 20,2–22,0%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,9%.
   Зи­мостійкість — 7,1–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Віднос­но стійкий до по­су­хи та оси­пан­ня.

   Тімос КЛ
За­яв­ник — «Мон­сан­то Інтер­нешнл
Сьорл» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай у Лісо­сте­пу ста­но­вив 28,3 ц/га, що на 8,9% пе­ре­ви­щує на­­ціо­наль­ний стан­дарт; По­­­лісся — 27,2 ц/га, при­бав­ка до націо­наль­но­го стан­дар­ту — 9,2%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,6–46,6%; білка — 20,0–22,0%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 6,8–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Віднос­но стійкий до по­су­хи та оси­пан­ня.

   ДК Імеджн КЛ
За­яв­ник — «Мон­сан­то Інтер­нешнл
Сьорл» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни Лісо­сте­пу. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­­ред­­­­ній уро­жай ста­но­вив
28,5 ц/га, що на 9,7% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт. 
Вміст жи­ру — 44,8%; білка — 22,6%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,8%.
   Зи­мостійкість — 7,6 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Віднос­но стійкий до по­су­хи та оси­пан­ня.

   ЕС Да­нуб
За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»
(Франція)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 28,0 ц/га, що на 7,8% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; По­­лісся — 25,9 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 4,0%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,0–45,4%; білка — 21,2–23,8%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,7–0,8%.
   Зи­мостійкість — 7,0–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Віднос­но стійкий до по­су­хи та оси­пан­ня.
   КЗС 8702
За­яв­ник — «Кос­сад Се­манс ЕС А»
(Франція)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 28,7 ц/га, що на 10,5% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 26,6 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 6,8%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,4–46,9%; білка — 20,0–23,4%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,8%.
   Зи­мостійкість — 6,7–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Маркі КС
За­яв­ник — «Кос­сад Се­манс ЕС А»
(Франція)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зо­ни Лісо­сте­пу. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай ста­но­вив 26,1 ц/га. 
Вміст жи­ру — 45,4%; білка — 23,0%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0%; глю­ко­зи­но­латів — 0,5%.
   Зи­мостійкість — 7,0 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня та по­су­хи.

   ДК Імідо КЛ
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі
ЛТД» (США)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 29,6 ц/га, що на 13,9% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 27,4 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 10,0%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,0–46,4%; білка — 21,3–22,3%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0%; глю­ко­зи­но­латів — 0,8%.
   Зи­мостійкість — 8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   ДК Іммінент КЛ
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі
ЛТД» (США)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Сте­пу, Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Сте­пу ста­но­вив 21,4 ц/га, що на 5,9% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт;
Лісо­­­сте­пу — 29,6 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 13,9%; Полісся — 28,0 ц/га, при­бав­ка— 12,4%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,0–46,6%; білка — 20,0–25,0%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,7–0,9%.
   Зи­мостійкість — 4,7–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   ДК Ек­с­торм
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі
ЛТД» (США)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 30,9 ц/га, що на 18,9% пе­­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 28,0 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 12,4%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,8–46,8%; білка — 20,8–21,7%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,8%.
   Зи­мостійкість — 6,9–8,6 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   ДК Сен­сей
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі
ЛТД» (США)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 30,3 ц/га, що на 16,6% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 27,0 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 8,4%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 22,3–46,5%; білка — 20,9–45,5%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів: 0,7– 0,8%.
   Зи­мостійкість: 7,0–8,4 ба­ла.
За стійкістю проти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   ДК Ек­зампл
За­яв­ник — «Мон­сан­то Тех­но­лоджі
ЛТД» (США)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 27,5 ц/га, що на 5,9% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 26,1 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 4,8%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 44,8–46,3%; білка — 21,2–23,1%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,8–0,9%.
   Зи­мостійкість — 7,2–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Кліфтон КЛ
За­яв­ник — «Норд­дой­че Пфлан­цен­цухт Ганс-Ге­орг Лемб­ке КГ» (Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 27,3 ц/га, що на 5,1% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; По­­­­лісся — 25,9 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 4,0%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,6–46,0%; білка — 20,7–23,0%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,9%.
   Зи­мостійкість — 6,8–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Ава­тар
За­яв­ник — «Норд­дой­че Пфлан­цен­цухт Ганс-Ге­орг Лемб­ке КГ» (Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 29,6 ц/га, що на 13,9% пе­­ре­­­ви­щує національ­ний стан­дарт; По­­лісся — 27,4 ц/га, при­бав­ка до на­­­ціональ­но­го стан­дар­ту — 10,0%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 46,1–46,8%; білка — 20,2–21,9%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,2%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,9%.
   Зи­мостійкість — 7,0–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Аль­ба­т­рос
За­яв­ник — «Нікер­сон Інтер­нешнл Рісьорч СНС» (Франція)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 29,4 ц/га, що на 13,2% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 29,0 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 16,4%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 46,0–47,1%; білка — 20,0–21,4%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,7–0,8%.
   Зи­мостійкість — 6,8–8,6 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.
   Данді
За­яв­ник — «Дікманн ГмбХ і Ко. КГ»
(Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 26,6 ц/га, що на 2,4% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 26,7 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 7,2%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,1–47,1%; білка — 20,7–22,4%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,2%; глю­ко­зи­но­латів — 0,5–0,8%.
   Зи­мостійкість — 6,7–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Ре­корді
За­яв­ник — «Дікманн ГмбХ і Ко. КГ»
(Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 26,9 ц/га, що на 3,5% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт;
Полісся — 26,1 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 4,8%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,0–47,0%; білка — 20,0–22,5%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 6,9–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Ел­мер КЛ
За­яв­ник — «Байєр Кроп­Сайєнс Рапс
ГмбХ»  (Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 28,1 ц/га; Полісся — 24,9 ц/га. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,5–46,9%; білка — 20,0–21,3%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 6,8–8,3 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.
   ПТ216СЛ
За­яв­ник — «Піонер Хай-Бред Світзер­ленд СА» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 27,6 ц/га, що на 6,2% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 26,0 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 4,4%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,9–47,2%; білка — 20,2–22,1%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 6,8–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   ПХ100СЛ
За­яв­ник — «Піонер Хай-Бред Світзер­ленд СА» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 26,5 ц/га, що на 2,0% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт;
Полісся — 25,8 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 3,6%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,4–46,7%; білка — 20,9–22,0%.
Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6%.
   Зи­мостійкість — 6,6–8,6 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   ПТ200ЦЛ
За­яв­ник — «Піонер Хай-Бред Світзер­ленд СА» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 27,5 ц/га, що на 5,9% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 25,4 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 2,0%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,2–46,7%; білка — 20,4–22,2%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,8%.
   Зи­мостійкість — 6,7–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.
   Гладіус
За­яв­ник — «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 28,5 ц/га, що на 9,7% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; По­­лісся — 26,5 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 6,4%.
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,9–47,0%; білка — 20,0–21,1%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6%.
   Зи­мостійкість — 6,6–8,6 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   ПТ207
За­яв­ник — «Піонер Хай-Бред Світзер­ленд СА» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 32,2 ц/га, що на 23,9% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; По­­­лісся — 25,8 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 3,6%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 46,4–47,4%; білка — 20,0–22,0%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 7,5–8,3 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   То­рес
За­яв­ник — «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 28,6 ц/га, що на 10,1% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 27,3 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 9,6%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,8–47,1%; білка — 20,1–21,5%.
Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,7%.
   Зи­мостійкість — 7,3–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує
стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий
до оси­пан­ня.
   СІ Джеріка
За­яв­ник — «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ» (Швей­царія)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 29,7 ц/га, що на 14,3% пе­­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; По­­лісся — 26,2 ц/га, при­бав­ка до на­­ціональ­но­го стан­дар­ту — 5,2%. 
Вміст жи­ру — в ме­жах 45,3–46,4%; білка — 20,0–21,8%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,0–0,1%; глю­ко­зи­но­латів — 0,4–0,7%.
   Зи­мостійкість — 7,1–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Пе­д­ро
За­яв­ник — «Дікманн ГмбХ і Ко. КГ»
(Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 29,5 ц/га, що на 13,6% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт; Полісся — 26,2 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 5,2%.  Вміст жи­ру — в ме­жах 45,2–47,2%; білка — 19,7–22,2%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1–0,2%; глю­ко­зи­но­латів — 0,7–0,9%.
   Зи­мостійкість — 7,0–8,5 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

   Дженіфер
За­яв­ник — «Байєр Кроп­Сайєнс АГ»
(Німеч­чи­на)
Ре­ко­мен­до­ва­ний для зон Лісо­сте­пу та Полісся. За період кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи на при­датність до по­ши­рен­ня се­редній уро­жай в зоні Лісо­сте­пу ста­но­вив 29,3 ц/га, що на 12,8% пе­ре­ви­щує національ­ний стан­дарт;
Полісся — 25,8 ц/га, при­бав­ка до національ­но­го стан­дар­ту — 3,6%.Вміст жи­ру — в ме­жах 44,4–46,5%; білка — 21,2–22,9%. Вміст еру­ко­вої кис­ло­ти — 0,1–0,2%; глю­ко­зи­но­латів — 0,6–0,8%.
   Зи­мостійкість  7,0–8,4 ба­ла.
За стійкістю про­ти ос­нов­них хво­роб та шкідників пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Стійкий до ви­ля­ган­ня та по­су­хи. Віднос­но стійкий до оси­пан­ня.

Інтерв'ю
Наразі багато країн світу шукають спосіб, як поліпшити екологічні умови та знайти нові джерела енергії. Одним із рішень цієї глобальної проблеми є вирощування унікального дерева, яке вже відоме у всьому світі під назвою «павловнія». Це... Подробнее
Во­ло­ди­мир Яков­чук, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Євраліс Се­менс Ук­раї­на
Ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Євраліс Се­менс Ук­раї­на» Во­ло­ди­мир Яков­чук розповідає про новинки французького насінницького бренда сезону-2017 та «закулісне» життя компанії.

1
0