Спецможливості
Техніка та обладнання

Особливості розвитку конструкцій обприскувачів світового технічного рівня

07.05.2012
633
Особливості розвитку конструкцій обприскувачів світового технічного рівня фото, ілюстрація

З часом усі компанії - виробники обприскувачів удосконалюють та покращують конструкцію, збільшують можливості та підвищують надійність власної техніки.

З часом усі компанії - виробники обприскувачів удосконалюють та покращують конструкцію, збільшують можливості та підвищують надійність власної техніки.

С. Шимко
s.shimko@univest-media.com

Кон­ст­рукції об­при­с­ку­вачів і тех­но­ло­гії об­при­с­ку­ван­ня ма­ють ве­ли­ку ди­на­міку роз­вит­ку і ша­лені тем­пи вдо­с­ко­на­лен­ня. По­кра­щан­ня якості об­роб­ки здійс­нюється кілько­ма шля­ха­ми. Го­лов­ні з них - підви­щен­ня технічно­го рівня об­при­с­ку­вачів та роз­роб­ка но­вих ме­то­дів на­не­сен­ня пе­с­ти­цидів на рос­ли­ни. Ди­лерські ком­панії сьо­годні про­по­ну­ють чи не най­шир­ший вибір об­при­с­ку­вачів в Ук­раїні. Лінійка кож­но­го з п'яти відо­мих ви­роб­ників об­при­с­ку­валь­но­го об­лад­нан­ня скла­дається з двох-трьох ма­рок, кож­на з яких, своєю чер­гою, має кілька мо­де­лей. Та­ким чи­ном, на рин­ку на­явні кілька де­сятків кон­крет­них мо­де­лей об­при­с­ку­вачів на різний смак. Під час їхньо­го ви­го­тов­лен­ня ви­роб­ни­ки вра­хо­ву­ва­ли ті за­вдан­ня, які ма­ють ви­ко­ну­ва­ти об­при­с­ку­вачі, бе­ру­чи до ува­ги спе­цифіку фізіології та аг­ро­техніки тих чи інших сільгоспкуль­тур, які ви­ро­щу­ють у кон­крет­но­му гос­по­дарстві. По­ліп­шен­ню якості об­роб­ки сприяють та­кож ба­га­то технічних рі­­шень що­до стабілі­за­ції по­ло­жен­ня ро­бо­чих ор­ганів, зни­жен­ня рівня огріхів та по­шко­д­жен­ня рос­лин під час об­роб­ки то­що.  

Сучасні тенденції розвитку конструкторських удосконалень у галузі обприскувачів
Œ  Збільшен­ня місткості ба­ка для ро­бо­чої ріди­ни до 1200-1500 л у навісних об­при­с­ку­ва­чах і до 5000 (Albatros RTS) - 7000 л (серія 200 Dammann). Це ви­су­ває до­дат­кові ви­мо­ги до хо­до­вих си­с­тем: їх ви­го­тов­ля­ють підре­со­ре­ни­ми, об­лад­ну­ють пнев­мо­галь­ма­ми, си­с­те­ма­ми ре­гу­лю­ван­ня та вирівню­ван­ня ти­с­ку в ши­нах. Інко­ли (серія 2000 Dammann) за­сто­со­ву­ють тан­демічні хо­дові си­с­те­ми. Усе це дає мож­ливість га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку ру­ху та­ких хо­до­вих си­с­тем за швид­кості 40-50 км/год.
 За­сто­су­ван­ня ба­ка ус­клад­не­ної конфігу­рації, за­ок­руг­лен­ня йо­го кутів, до­об­лад­нан­ня йо­го ве­ли­ко­об'ємним (до 500 л) ба­ком для чи­с­тої во­ди, розміще­ним усе­ре­дині ос­нов­но­го ба­ка, та різно­го ро­ду роз­пи­лю­ва­ча­ми, розміще­ни­ми та­кож усе­ре­дині ос­нов­но­го ба­ка, що дає мож­ливість про­во­ди­ти про­ми­ван­ня ба­ка без­по­се­ред­ньо на полі. От­же, за та­ких об'ємів ба­ка та швидкісних хо­до­вих си­с­тем прак­тич­но відпа­дає по­тре­ба в до­дат­ко­вих містко­с­тях для підве­зен­ня во­ди до по­ля та змішу­ван­ня гербіцидів. Слід на­га­да­ти, що об­лад­нан­ня для за­ли­ван­ня хімічних за­собів та їхньо­го гідравлічно­го змішу­ван­ня дав­но ста­ло стан­дарт­ною ком­плек­тацією всіх об­при­с­ку­вачів. Збі­ль­шен­ня ши­ри­ни за­хва­ту штан­ги по­льо­вих об­при­с­ку­вачів до 36-42 м по­тре­бу­ва­ло роз­роб­ки си­с­тем ба­га­то­с­тупінча­с­то­го ме­ханічно­го та гідравлічно­го гасін­ня ко­ли­вань гідравлічних си­с­тем, що да­ють змо­гу з кабіни об­при­с­ку­ва­ча ре­гу­лю­ва­ти на­хил штан­ги та си­с­тем ав­то­ма­тич­но­го копіюван­ня нерівної по­верхні по­ля. Збільшен­ня ши­ри­ни за­хва­ту до­ся­гається за­вдя­ки про­сто­ро­вим кон­ст­рук­ціям штанг, ви­го­тов­ле­них із лег­ких ма­теріалів, ви­со­ко­му технічно­му рівню ме­ханізму стабілізації їхньо­го по­ло­жен­ня та ви­сокій якості ви­го­тов­лен­ня.
Ž  На особ­ли­ву ува­гу за­слу­го­вує си­с­те­ма підтри­ман­ня постійної нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну за­леж­но від швид­кості ру­ху: во­на ос­на­ще­на дат­чи­ка­ми, що вимірю­ють нор­му ви­ли­ву об­при­с­ку­валь­ної ріди­ни та швидкість ру­ху аг­ре­­га­ту; об­лад­на­на про­це­со­ром, що на­ла­ш­то­вує ро­бо­ту ви­ко­нав­чо­го ме­ханізму (кран із змінним от­во­ром) відповідно до виміря­них ве­ли­чин.

Нові рішення в розробці сучасних методів нанесення пестицидів на рослини
Œ  Окрім інжек­тор­них форм, роз­роб­ле­но ба­га­то типів роз­пи­лю­вачів, які різнять­ся між со­бою дис­персністю роз­пи­лю­ван­ня, фор­мою фа­ке­ла та прин­ци­пом на­не­сен­ня - і кож­ний із них за пев­них умов об­при­с­ку­ван­ня мо­же бу­ти оп­ти­маль­ним. Для підви­щен­ня якості роз­роб­ле­но та­кож бай­о­нет­ну го­ло­вку з дво­ма роз­пи­лю­ва­ча­ми. Та­ка го­ло­вка за­без­пе­чує об­роб­ку рос­лин од­но­час­но з обох боків, тоб­то до­по­ма­гає здійсню­ва­ти повніше охоп­лен­ня цільо­во­го об'єкта.

  Ще більші мож­ли­вості в за­без­пе­ченні якісної об­роб­ки рос­лин пе­с­ти­ци­да­ми ма­ють фор­сун­ки з дво­ма та чо­тир­ма роз­пи­лю­ва­ча­ми, кож­ний із яких має індивіду­аль­не пнев­ма­тич­не відсічен­ня. Це дає змо­гу в про­цесі ро­бо­ти вклю­ча­ти в ро­бо­ту один або декілька роз­пи­лю­вачів і цим са­мим ре­гу­лю­ва­ти нор­му ви­т­ра­ти ріди­ни або зміню­ва­ти дис­перс­ність роз­пи­лю­ван­ня і за­без­пе­чу­ва­ти оп­ти­маль­ну якість ро­бо­ти.

Ž  Для поліпшен­ня якості вне­сен­ня пе­с­ти­цидів фірма DAMMANN (Німеч­чи­на) роз­ро­би­ла об­при­с­ку­вач, об­лад­на­ний ме­те­о­по­с­том, який замірює стан при­зем­но­го про­шар­ку ат­мо­сфе­ри і че­рез си­с­те­му ви­ко­нав­чих ме­ханізмів в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі оп­тимізує ро­бо­чий про­цес. Це дає змо­гу на 15-30% зни­зи­ти ви­т­ра­ти пе­с­ти­цидів.
   Фірма AGRI CON (Німеч­чи­на) роз­ро­би­ла об­при­с­ку­вач, який пра­цює в ре­жимі ав­топіло­та за да­ни­ми то­по­графіч­ної кар­ти по­ля. Відхи­лен­ня від за­да­ної ши­ри­ни за­хва­ту пе­ре­бу­ває в ме­жах ±2%. За зви­чай­них ме­тодів об­при­с­ку­ван­ня відхи­лен­ня від за­да­ної ши­ри­ни за­хва­ту за ви­ко­ри­с­тан­ня пінних мар­керів ста­но­вить до 8%, а за про­хо­ду об­при­с­ку­ва­ча з орієнти­ром на вішки - 30%.

  Більшість провідних фірм, зо­к­ре­ма, DAMMANN, RAU, (Німеч­чи­на), BAR­GAM, (Італія), КYNDESTOFN, HARDI (Данія), DUBEX (Нідер­лан­ди), ви­го­тов­ля­ють об­при­с­ку­вачі з при­му­со­вим пнев­ма­тич­ним оса­д­жу­ван­ням кра­пель. При­чо­му з кож­ним ро­ком кіль­кість та­ких об­при­с­ку­вачів збільшується, що свідчить про їхню пер­спек­тивність.
У цих об­при­с­ку­ва­чах за ра­ху­нок при­­му­со­во­го оса­д­жен­ня крап­лин штуч­но ство­ре­ни­ми повітря­ни­ми по­то­ка­ми за­без­пе­чується мож­ливість ви­ко­ри­с­тан­ня дрібніших, тоб­то ефек­тивніших, крап­­лин, по­кра­щу­ють­ся про­ник­нен­ня їх у рос­лин­ний по­крив та рівномірність об­роб­ки рос­лин. За да­ни­ми фірми КYNDESTOFN, нижній бік листків при цьо­му об­роб­ляється до 45%, а за зви­чай­но­го об­при­с­ку­ван­ня - ли­ше до 4%. Окрім цьо­го, за при­му­со­во­го оса­д­жу­ван­ня до­ся­гається рівномірне роз­поділен­ня ріди­ни за ви­со­тою рос­лин.
За да­ни­ми фірми HARDI, об­при­с­ку­вачі з при­му­со­вим пнев­ма­тич­ним оса­д­жен­ням кра­пель повітря­ни­ми стру­ме­ня­ми за­без­пе­чу­ють змен­шен­ня вітро­во­го зне­сен­ня пре­па­ра­ту до 90%, що дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти дрібно­крап­лин­не об­при­с­ку­ван­ня за швид­кості вітру до 8 м/с, тоді як та­ке ж об­при­с­ку­ван­ня, ви­ко­ну­ва­не з до­по­мо­гою зви­чай­них об­­при­с­­ку­вачів, не ре­ко­мен­дується за швид­кості вітру по­над 3 м/с. Збільшен­ня швид­кості осідан­ня кра­пель сприяє та­кож змен­шен­ню по­т­рап­лян­ня пре­па­ра­ту в ат­мо­сфе­ру че­­рез ви­па­ро­ву­ван­ня. Окрім цьо­го, повіт­ря замінює ча­с­ти­ну во­ди в якості носія, що дає змо­гу вдвічі-втричі змен­шу­ва­ти нор­му вне­сен­ня ро­бо­чої ріди­ни, а звідси - менші за­тра­ти ча­су на за­прав­лян­ня об­при­с­ку­ва­ча та транс­пор­ту­ван­ня во­ди. За да­ни­ми фірми RAU, за­вдя­ки цьо­му мож­на на 50% підви­щи­ти ро­бо­чу швид­кість за за­без­пе­чен­ня якісної об­роб­ки.

  Ком­панія AMAZONE роз­ро­би­ла но­ву си­с­те­му стабілізації по­ло­жен­ня штан­­ги об­при­с­ку­ва­ча ма­ят­ни­ко­во­го ти­пу, в якій, за­вдя­ки спеціальній кон­ст­рукції шасі з пру­жин­ни­ми ком­пен­са­то­ра­ми, за будь-яких умов ро­бо­ти за­без­пе­чується по­ло­жен­ня штан­ги па­ра­лель­но по­верхні по­ля, в т.ч. і на схи­лах. Окрім цьо­го, ком­панія AMAZONE роз­ро­би­ла та­кож но­ву гідравлічну си­с­те­му об­при­с­ку­ва­ча, за­вдя­ки якій у ра­зи змен­шується період вхо­д­жен­ня йо­го в нор­маль­ний ре­жим під час вклю­чен­ня в ро­бо­ту.

  Ком­панії BARGAM та AMAZONE роз­ро­би­ли са­мохідні об­при­с­ку­вачі з різни­ми схе­ма­ми по­во­ро­ту:
 з тра­диційною, ко­ли по­вер­та­ють­ся тільки пе­редні ко­ле­са;
 пе­редні і задні ко­ле­са по­вер­та­ють­ся врізнобіч, що за­без­пе­чує знач­не зни­жен­ня радіуса по­во­ро­ту;
 пе­редні і задні ко­ле­са по­вер­та­ють­ся в один бік на од­на­ко­вий кут, що дає мож­ливість зміщу­ва­ти об­при­с­ку­вач впра­­во чи вліво від на­прям­ку ру­ху без по­вер­тан­ня штан­ги.
Тут тре­ба за­зна­чи­ти, що на са­мо­хід­но­му об­при­с­ку­вачі ком­панії RTS за до­по­мо­гою гідравліки змінюється ши­ри­на колії, що та­кож дає мож­ливість за­без­пе­чи­ти якість об­роб­ки по­ля під час об'їзду пе­ре­шко­ди.
  Ком­панія TECNOMA роз­ро­би­ла об­при­с­ку­вач, у яко­му ра­ма вста­нов­ле­на на повітря­них по­душ­ках. Ос­новні йо­го пе­ре­ва­ги - більша рівномірність об­роб­ки за ра­ху­нок згла­д­жу­ван­ня різних ко­ли­вань штан­ги та підви­щен­ня ро­бо­чої швид­кості й стро­ку служ­би.

  Та­ сама ком­панія роз­ро­би­ла об­при­с­ку­вач із дис­ко­ви­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми з го­ри­зон­таль­ною віссю обер­­­тан­ня. За­сто­су­ван­ня дис­ко­вих роз­пи­­­­­лю­вачів за­без­пе­чує мо­но­ди­с­перс­не роз­­­­пи­лю­ван­ня ріди­ни, за яко­го відсутні як дрібні крап­ли­ни, що підда­ють­ся зне­сен­ню вітром, так і за­над­то ве­ликі, які є ма­ло­ефек­тив­ни­ми. То­му такі роз­пи­лю­вачі за­без­пе­чу­ють якісну об­роб­ку за медіан­но-ма­со­во­го діа­ме­т­ра кра­пель, що вдві­чі-втричі мен­ший, порівня­но з діаме­т­ром у зви­чай­них гід­равлічних роз­пи­лю­ва­чах, за­вдя­ки чо­му до­­­ся­гається знач­не підви­щен­ня ефек­тив­ності об­роб­ки. Не­доліком дис­ко­вих роз­пи­лю­вачів вва­жа­лось те, що во­ни обер­та­лись в го­ри­зон­тальній пло­щині і крап­ли­ни осіда­ли тільки за ра­ху­нок гравітаційної си­ли, а то­му за­зви­чай підда­ва­ли­ся зне­сен­ню. В даній кон­ст­рукції дис­ки обер­та­ють­ся у вер­ти­кальній пло­щині, тож крап­ли­ни виліта­ють че­рез щіли­ни під ку­том, а їх­ній за­ли­шок по­вер­тається для здійснен­ня по­втор­но­го роз­пи­лю­ван­ня. В та­ко­му разі для оса­д­жен­ня кра­пель, окрім гра­вітаційної си­ли, ви­ко­ри­с­то­вується і кіне­тич­на енергія, яка ви­ни­кає під час їхньо­го ут­во­рен­ня. За ра­ху­нок цьо­го до­ся­гається якісна об­роб­ка рос­лин за ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни в ме­жах 25-40 л/га.

  Усі провідні фірми ви­пу­с­ка­ють об­при­с­ку­вачі з ве­ли­ким ти­по­розмірним ря­дом ба­зо­вих па­ра­метрів, що дає змо­гу мінімізу­ва­ти ви­т­ра­ти на об­при­с­ку­ван­ня. Де­які з них, як на­при­клад BARGAM, ви­пу­с­ка­ють тільки для по­льо­вих куль­тур 29 мо­дифікацій трак­тор­них об­при­с­ку­ва­чів і 16 са­мохідних, фірма HARDI - по­над 50 мо­дифікацій.

  Поліпшен­ню ефек­тив­ності об­­при­с­ку­ван­ня та ком­форт­ності ро­бо­ти опе­ра­то­ра слу­гу­ють при­ст­рої ав­то­ма­тич­но­го за­ван­та­жен­ня відміря­ної кіль­кості пе­с­ти­цидів, при­го­ту­ван­ня ма­точ­них рідин із по­даль­шим ав­то­ма­тич­ним по­да­ван­ням їх у бак, пінні мар­ке­ри, ба­га­то­по­зиційні відсічні при­ст­рої, кон­ди­ціоне­ри, які вста­нов­лю­ють у кабінах, до­дат­кові ба­ки з чи­с­тою во­дою.
   Но­ве до­сяг­нен­ня у вдо­с­ко­на­ленні са­мохідних об­при­с­ку­вачів - мо­дуль­но-блоч­ний прин­цип їхньої по­бу­до­ви. Об­при­с­ку­вачі мо­дуль­но-блоч­ної кон­ст­рук­ції з дво­ма містко­с­тя­ми, розміще­ни­ми спе­ре­ду - у ви­гляді ка­по­та трак­то­ра кла­сич­ної схе­ми - та по­за­ду (за­галь­ною місткістю 4000 л: 2000 + 2000).  Місткість по­за­ду мож­на мон­ту­ва­ти і на трак­то­рах ти­пу Trac. Ком­по­ну­ван­ня та­ких ви­со­ко­по­туж­них мобільних аг­ре­гатів блоч­но-мо­дуль­ної кон­ст­рукції дає змо­гу ефек­тивніше ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти енер­го­за­со­би та ство­ри­ти рівноцінну заміну вузь­ко­с­пеціалізо­ва­ним са­мохідним ма­ши­нам, у то­му числі й са­мохідним об­при­с­ку­ва­чам.
Уп­ро­довж ос­танніх трьох де­ся­тиріч на рин­ках Західної Євро­пи підприємст­вам про­по­ну­ють са­мохідні об­при­с­ку­вачі, в яких інте­г­ро­ва­но всі пе­ре­дові до­­­сяг­нен­ня в га­лузі роз­вит­ку техніки:
 су­час­ний ди­зайн;
 хо­дові си­с­те­ми з при­во­дом усіх осей і навіть ок­ре­мих коліс;
 си­с­те­ма вирівню­ван­ня ти­с­ку в ко­ле­сах;
 ав­то­ма­тичні си­с­те­ми кон­тро­лю та ре­гу­лю­ван­ня.

Най­по­ши­реніші ма­ши­ни, які сьо­год­ні пред­став­лені на рин­ку Ук­раїни та за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе як вдалі варіан­ти для за­без­пе­чен­ня ефек­тив­ної ро­бо­ти, - це Apache, Challenger, Nitro/Miller, Bargam, Rimeco, John Deere та інші.

Са­мохідні об­при­с­ку­вачі
John Deere
Ком­панія John Deere про­по­нує серію са­мохідних об­при­с­ку­вачів серії 4030. В Ук­раїні да­на серія пред­став­ле­на мо­де­ля­ми 4730 та 4930. Штан­га оп­ри­с­ку­вачів має ши­ри­ну від 24,4 до 36,5 м, а об'єм ба­ка мо­же ста­но­ви­ти від 3028 до 4542 л. Ці ма­ши­ни успішно мо­жуть ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ся як у  ве­ли­ких, так і се­редніх гос­по­дар­ст­вах.
Се­ред ос­нов­них пе­ре­ваг са­мо­хід­них оп­ри­с­ку­вачів John Deere серії 4030 мож­на виділи­ти:
 на­явність си­с­те­ми ав­то­ма­тич­но­го вирівню­ван­ня штан­ги - Boom Track (штан­га ав­то­ма­тич­но під час ро­бо­ти підтри­мується на оп­ти­мальній ви­соті, що за­без­пе­чує якість об­при­с­ку­ван­ня та вберігає штан­гу від по­шко­д­жен­ня);
 на всіх мо­де­лях об­при­с­ку­вачів серії 4030 вста­нов­ле­но си­с­те­му GreenStar Sprayer Pro, що на­дає мож­ливість ав­то­ма­тич­но згор­та­ти/роз­гор­та­ти секції штан­ги. Sprayer Pro до­по­ма­гає міні­мі­зу­ва­ти пе­ре­крит­тя та про­пу­с­ки на по­ле, еко­но­мить хіміка­ти, дає змогу ско­ро­ти­ти ви­т­ра­ти і за­хи­с­ти­ти посіви за­вдя­ки ав­то­ма­тичній си­с­темі згор­тан­ня секцій штан­ги на тих ді­лян­ках, де вже бу­ло ви­роб­ле­но об­прис­ку­ван­ня.
 вміще­ною си­с­те­му гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня ши­ри­ни шля­ху з кабіни оп­ри­с­ку­ва­ча;
 ви­со­кий кліренс.
Крім то­го, кож­ний об­при­с­ку­вач серії 4030 ос­на­ще­ний дис­плеєм си­с­те­ми GreenStar (GS 1800 або GS 2600) і ос­нов­ним па­ке­том про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня. Такі функції, як Parallel Tracking (су­пут­ни­ко­ва си­с­те­ма па­ра­лель­но­го во­­діння), про­екція карт на ек­рані, мож­ливість вне­сен­ня рідин, також пе­ред­ба­чені для підви­щен­ня про­дук­тив­ності техніки.    

Са­мохідні об­при­с­ку­вачі Apache, Challenger
Spra Coupe, Rogator
Ці об­при­с­ку­вачі іде­аль­но впи­су­ють­ся в ма­шин­ний парк гос­по­дарств із пло­щею 3-4 тис. га, які ви­ро­щу­ють пе­ре­важ­но низь­ко­рослі куль­ту­ри. Хо­ча є й мо­делі, на­при­клад Spra Coupe 4660, ви­ко­ри­с­тан­ня якої стає рен­та­бель­ним уже за площі в 1500-2000 га. До­реч­но зга­да­ти, що ви­т­ра­та диз­па­ли­ва та­ких ма­шин до­сить не­ви­со­ка, скажімо, для Apache во­на ста­но­вить ли­ше 0,4-0,42 л/га. Для об­роб­ки цу­к­ро­вих бу­ряків та ранніх зер­но­вих куль­тур, як­най­кра­ще при­датні са­мохідні об­при­с­ку­вачі Apache або Challen­ger Spra Coupe, які ма­ють порів­ня­но не­ве­ли­кий кліренс, але вод­но­час об­лад­нані до­волі містким ба­ком для ро­бо­чо­го роз­чи­ну та штан­гою до 27 м.

Інтерв'ю
клубника
Ринок ІТ-рішень для сільського господарства у світі сягає $400 млрд. Застосування ІТ-технологій значно збільшує продуктивність аграрного виробництва.  
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее

1
0