Спецможливості
Статті

Особливості промислового вирощування лікарських культур

05.06.2008
879
Особливості промислового вирощування лікарських культур фото, ілюстрація
Особливості промислового вирощування лікарських культур

Особливостi промислового вирощування лiкарських культур

Лiкарське рослинництво має свої особливостi.
Лiкарськi культури розмiщують у спецiальних лiкарських багатопiльних
сiвозмiнах з бiльшими можливостями для кращого
розмiщення багаторiчних лiкарських рослин у сiвозмiнi.

Лiкарське рослинництво - галузь порiвняно молода. Воно почало розвиватися з органiзацiї 1916 року першої в Росiї наукової установи з лiкарських рослин - Лубенської дослiдної станцiї з культури лiкарських рослин (нинi - Дослiдна станцiя лiкарських рослин УААH). За 85 рокiв працiвники станцiї культивували понад 90 видiв вiтчизняної та закордонної флори, розробили технологiї вирощування лiкарських культур.
Цi технологiї базуються на бiологiчних особливостях лiкарських рослин, що їх великою мiрою визначають райони їхнього походження; за комплексом природних умов цi райони належать до зон помiрного, субтропiчного i тропiчного клiмату.
Лiкарськими рослинами є переважно трав`янистi (одно-, дво- i багаторiчнi), а також кущi, напiвкущi, лiани та дерева. Сировина - рiзноманiтна: трава, кореневища з корiнням, корiння, квiти, листя, плоди, ягоди.
Лiкарськi культури висiвають по кращих попередниках, що забезпечують високу родючiсть грунту, чистоту полiв вiд бур`янiв, накопичення запасiв вологи, проведення обробiтку грунту в кращi строки та iншi агротехнiчнi умови, потрiбнi для одержання багатого врожаю високоякiсної лiкарської рослинної сировини.
Посiви таких культур, як наперстянка шерстиста, наперстянка червона, шавлiя лiкарська, у сiвозмiнi не слiд розмiщувати поблизу великих дорiг, щоб листя не забруднювалося. Деякi лiкарськi рослини доцiльно вирощувати на окремих дiлянках у спецiалiзованих сiвозмiнах з короткою ротацiєю. Hаприклад, ромашка лiкарська дуже засмiчує поле, тому її висiвають на тому самому мiсцi 2-3 роки поспiль, пiсля чого протягом 1-2 рокiв вирощують iншi рослини, що пригнiчують сходи ромашки. При повторних посiвах на тому самому мiсцi урожай ромашки не знижується.
Лiкарськi рослини з тривалим перiодом життя культивують на позасiвозмiнних дiлянках. Це - горицвiт весняний, солодка гола, конвалiя та iншi, якi можуть рости на тому самому мiсцi кiлька десяткiв рокiв.
Багаторiчнi лiкарськi рослини тропiчного й субтропiчного походження у районах їх культивування не витримують негативних температур зимового перiоду, i їх вирощують за типом однорiчних культур, щороку висiваючи насiння або вирощуючи розсаду та висаджуючи її в грунт.
Визначаючи оптимальнi для культури райони та прийоми її вирощування, слiд враховувати вимоги кожної рослини до умов зовнiшнього середовища, задоволення яких дасть змогу одержувати високi врожаї сировини з високим вмiстом фармакологiчно активних речовин.
Культуру лiкарських рослин (одно-, дво- або трирiчну; порослеву, пiдпокривну чи кiлькох строкiв висiву тощо) вирощують у польових умовах як просапну з шириною мiжрядь 45-60 см.
Культивованi лiкарськi рослини розмножуються переважно насiнням, що значно знижує затрати на їх вирощування. Деякi культури розмножують i насiнням, i вiдрiзками кореневищ (беладонна звичайна, марена красильна, скополiя гiмалайська та iн.); кореневищами та розсадою (м`ята перцева).
Вибiр дiлянки, грунти. Пiд посiв лiкарських культур видiляють чистi вiд бур`янiв дiлянки, рiвнi за рельєфом. Hайкращими грунтами для посiву є структурнi чорноземи легкого та середнього механiчного складу.
Попередники - чистi i зайнятi удобренi пари; озимi зерновi, висiянi по чистих удобрених парах або по шару багаторiчних бобових трав; кукурудза на силос; iз зернових - горох; просапнi культури тощо.
Обробiток грунту. Його здiйснюють залежно вiд попередника. У культивуваннi лiкарських рослин здебiльшого слiд застосовувати звичайнi засоби основного та передпосiвного обробiтку грунту, прийнятi для певних грунтово-клiматичних зон i районiв, де вирощують лiкарськi культури. Пiдготовка грунту пiд них пов`язана зi строками їх посiву та умовами районiв.
Бiльшiсть лiкарських культур висiвають ранньої весни, рiдше - влiтку i пiд зиму. Для весняного посiву потрiбний заблевий обробiток грунту. Лiтнi та пiдзимнi посiви потребують парового або напiвпарового обробiтку. Важливе значення при основному обробiтку грунту має глибина оранки. Hа грунтах iз глибоким гумусним горизонтом глибину оранки доцiльно доводити до 28-30, на грунтах легкого та середнього механiчного складу - до 25-27 см.
Весняний обробiток полягає у ранньому боронуваннi та шлейфуваннi зябу з метою вирiвнення поверхнi грунту та збереження вологи. Потiм здiйснюють передпосiвну культивацiю з боронуванням на структурних грунтах на глибину 5-6 см, а на важких за механiчним складом - до 7-8 см. Основне завдання передпосiвного обробiтку - збереження осiнньо-весняної вологи та знищення проросткiв раннiх бур`янiв.
Hайсприятливiшi умови для проростання насiння та появи сходiв складаються в тому разi, коли насiння, яке пiд час посiву лягає на ущiльнений вологий шар, загортають зверху пухким грунтом. Такi умови створюються, коли застосовують передпосiвне коткування, яке вiдiграє вирiшальну роль для одержання дружних сходiв, особливо коли висiвають дрiбне насiння. Коткують грунт, аби вiн осiв та ущiльнився, i це зберiгає вологiсть у зонi розмiщення насiння.
Передпосiвне коткування рекомендують застосовувати передусiм у посушливих зонах i в суху погоду пiд час весняного посiву. Якщо iснує загроза затримки сходiв, грунт коткують i пiсля посiву.
Добрива у сiвозмiнах вносять з урахуванням бiологiї кожної культури та властивостей грунту. Добрива подiляються на основнi (допосiвнi), рядковi (припосiвнi) та пiдживлювальнi. Основнi добрива (органiчнi або в сумiшi з мiнеральними) вносять пiд пар або пiд попередник. Пiд лiкарськi культури слiд вносити гнiй, що добре перепрiв, бо в iншому разi вiн мiстить велику кiлькiсть насiння бур`янiв, якi, проростаючи, засмiчують посiви й потребують багато затрат на прополювання.
Пiд час посiву у рядки вносять вiд 20 до 50 кг/га гранульованого суперфосфату залежно вiд культури. Дослiдами доведено, що внесення таких доз суперфосфату пiдвищує врожай лiкарських культур на 18-30%.
Першого року вегетацiї та у посiвах однорiчних культур пiдживлення проводять один-два рази, у посiвах перехiдних культур - у перiод вiдростання пiсля перезимiвлi.
Посiв. Характерною особливiстю багатьох лiкарських рослин є дрiбне насiння, тому сiвалки мають забезпечувати якiсне висiвання його - вiд поверхневого i до загортання в грунт на глибину 0,5-1-3-5 см залежно вiд розмiру. Hорма висiву насiння на гектар залежить також вiд розмiру та маси 1000 насiнин культури i становить вiд 3 до 8-10-12-20 кг. Гранульований суперфосфат змiшують iз насiнням тiльки в день посiву.
Майже всi лiкарськi культури висiвають сухим насiнням без попередньої пiдготовки. Hасiння таких культур, як астрагал шерстистоквiтковий, вовчуг польовий, десмодiум канадський тощо, скарифiкують; насiння череди трироздiльної - стратифiкують або обробляють Гiберелiном, а маруни цинерарiєлистої - пророщують.
Догляд за посiвами. Сходи лiкарських рослин бувають недружними, розтягнутими в часi, так само як i наступний їхнiй рiст та розвиток у початкових фазах. Цi особливостi лiкарських культур слiд брати до уваги, доглядаючи за посiвами. Для боротьби з бур`янами та знищення грунтової кірки боронування проводять до появи сходiв рослин. Його здiйснюють не пiзнiше, нiж з`являться проростки насiння розмiром 2-3 мм. Боронувати краще впоперек посiву середнiми боронами. Першу ранньовесняну мiжрядну культивацiю проводять на глибину 5-7 см, ретельно (адже через присипання землею дрiбнi сходи швидко гинуть), другу й третю - на глибину 7-8 см. Це створює сприятливий водно-повiтряний режим у грунтi, збiльшує вмiст основних поживних речовин. Упродовж лiта проводять чотири-п`ять мiжрядних обробiткiв до змикання рядкiв i три-чотири ручних прополювання.
Перехiднi посiви боронують упоперек посiву важкими боронами до початку вiдростання. У фазу початку вiдростання проводять перше розпушування та пiдживлення. За час вегетацiйного перiоду проводять два-три розпушування та одно-дво прополювання в рядках.
Окрiм агротехнiчних засобiв, у боротьбi з бур`янами в посiвах лiкарських культур, передусiм попередникiв, допомiжно застосовують гербiциди. За результатами дослiджень працiвників станцiї селективних та ефективних гербiцидiв, дозволено до застосування на 15 культурах 17 гербiцидiв.
Розроблено заходи боротьби з комплексом шкiдливих органiзмiв, що дають змогу не лише зберегти 20-50% урожаю сировини, а й значно полiпшити її якiсть - вмiст фармакологiчно активних речовин у бiльшостi випадкiв вищий у 1,5-2 рази.
Збирання сировини. Сировину збирають у суху та ясну погоду у вiдповiдну фазу розвитку рослини, коли в нiй накопичується найбiльше дiючих речовин, що визначають її якiсть. Траву та квiти збирають у фазу масового цвiтiння рослин; корiння з кореневищами, корiння - наприкiнцi вегетацiї (восени чи ранньої весни до вiдростання рослин); плоди, ягоди - у мiру достигання; листя - у фазу розетки, масового цвiтiння (вiдповiдно до бiологiї рослини). Сировину сушать, дотримуючись розроблених режимiв сушiння.
Лiкарська сировина, тара для пакування, умови та строки зберiгання мають вiдповiдати вимогам фармакопейних статей, що викладенi у Державнiй фармакопеї СРСР XI видання, випуск 2, 1990 р., або фармстатей щодо сировини, якi розробленi та затвердженi пiзнiше i не увiйшли до фармакопеї.
Вирощування насiння. Для одержання насiннєвого та садивного матерiалу у господарствах рiзних форм власностi закладають насiнницькi дiлянки сортовим елiтним насiнням та елiтним насiнням популяцiй. Агротехнiка вирощування та догляд за насiннєвими посiвами такий, як i на промислових плантацiях. Рослини косять у фазу воскової - початку повної стиглостi насiння. Hасiння скошеної маси достигає у валках, потiм його обмолочують та очищують. Зберiгають насiння в мiшках у сухому провiтрюваному примiщеннi.
Посiв сортовим та високоякiсним насiнням i посадка сортовим садивним матерiалом - запорука високих урожаїв високоякiсної рослинної лiкарської сировини.

Л. Шелудько, канд. с.-г. наук, дослiдна станцiя
лiкарських рослин УААH

Інтерв'ю
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Нині Україна на шляху імплементації Угоди про асоціацію з Європейським союзом – документу, що визначає план реформ на найближчі 10 років. Ця угода - великий рамковий документ, що стосується різних

1
0