Спецможливості
Статті

Но­вий тренд у су­час­но­му аг­рар­но­му бізнесі

04.06.2014
457
Но­вий тренд  у су­час­но­му аг­рар­но­му бізнесі фото, ілюстрація

Са­ме так мож­на на­зва­ти ба­жан­ня вирішу­ва­ти всі про­бле­ми ви­ро­щу­ван­ня сільгоспкуль­тур шляхом застосування різних ви­дів об­робітку грунту. Три­ва­ле ви­ко­ри­с­тан­ня ме­ханічного об­робіт­ку в тра­диційно­му зем­ле­робстві при­зво­дить до зни­жен­ня рік за ро­ком йо­го про­дук­тив­ності внаслідок втра­ти ор­ганічних ре­чо­вин, руй­ну­ван­ня струк­ту­ри та ерозії.

Са­ме так мож­на на­зва­ти ба­жан­ня вирішу­ва­ти всі про­бле­ми ви­ро­щу­ван­ня сільгоспкуль­тур шляхом застосування різних ви­дів об­робітку грунту. Три­ва­ле ви­ко­ри­с­тан­ня ме­ханічного об­робіт­ку в тра­диційно­му зем­ле­робстві при­зво­дить до зни­жен­ня рік за ро­ком йо­го про­дук­тив­ності внаслідок втра­ти ор­ганічних ре­чо­вин, руй­ну­ван­ня струк­ту­ри та ерозії.

М. Драганчук
Спеціально для журналу «Пропозиція»

Нині про­бле­ма де­гра­дації грун­ту по­стає де­далі гостріше, на це ще на­кла­да­ють­ся зміни кліма­ту. Для то­го, щоб аг­рар­ний бізнес був стійким у дов­го­ст­ро­ковій пер­спек­тиві, на пер­ший план ви­хо­дить за­вдан­ня збе­ре­жен­ня грун­ту. Ду­ма­ти про май­бутнє аг­рар­но­го бізне­су — це пе­ре­дусім ду­ма­ти про те, як збе­рег­ти ро­дючість грун­ту. Са­ме ро­дючість на­ших грунтів виз­на­ча­ти­ме якість на­шо­го жит­тя в май­бут­нь­о­му.

Чи є вихід із цієї си­ту­ації?
 Так.
Чи мож­на зу­пи­ни­ти
де­гра­дацію грун­ту?
Мож­на. Для цьо­го потрібно змен­ши­ти ме­ханічний вплив на грунт.
Чи мож­на про­ти­сто­я­ти
змінам кліма­ту?
 Мож­на. Тре­ба не втра­ча­ти навіть тієї ма­лої кількості опадів, які ви­па­да­ють, не доз­во­ля­ю­чи во­лозі ви­па­ро­ву­ва­ти­ся.
Вміст ор­ганіки зни­жується за тра­диційно­го об­робітку грунтів. Цей про­цес три­ває після кож­но­го ме­ханічно­го об­робітку, але стабілізується й по­чи­нає віднов­лю­ва­ти­ся за ви­ко­ри­с­тан­ня тех­но­логії «ноу-тілл». Ко­ли грунт за­ли­шається не­уш­ко­д­же­ним і вкри­тим рос­лин­ни­ми решт­ка­ми, тоді збільшується кількість усіх типів грун­то­вих ор­ганізмів (від мікробів і грибів до чле­ни­с­то­но­гих). Збільшу­ю­чи кількість ор­ганічної ре­чо­ви­ни й поліпшу­ю­чи інфільтрацію, «ноу-тілл» поліпшує грунт.
Са­ме тех­но­логія «ноу-тілл» дає змо­гу мен­ше пра­цю­ва­ти, більше за­роб­ля­ти й, головне, зберег­ти свою до­ро­гоцінну зем­лю.
То­му вона так швид­ко по­ши­ри­ла­ся в усь­о­му світі за ос­танні 20 років. Знайдіть ще хо­ча б од­ну тех­но­логію, яка бу­ла б дбай­ливішою до грун­ту.
Так, з метою збереження грунту фер­ме­ри, які за­сто­со­ву­ють ну­ль­о­ву тех­но­логію:
   при­пи­ня­ють ме­ханічний об­робіток грун­ту;
   рос­линні решт­ки не за­гор­та­ють у грунт, а за­ли­ша­ють на по­верхні;
   зберіга­ють усю во­ло­гу, що ви­па­дає;
   змен­шу­ють кількість опе­рацій на полі, що змен­шує ущільнен­ня грун­ту.
Досвід та­ких гос­по­дарств засвідчує: ви­ко­нан­ня цих за­ходів є ефек­тив­ним спо­со­бом при­зу­пи­нен­ня де­гра­дації грун­ту й віднов­лен­ня йо­го про­дук­тив­ності.
  На сьо­годні для тих фер­мерів, які дав­но пра­цю­ють за тех­но­логією «ноу-тілл» у різних аг­ро­еко­логічних си­с­те­мах світу, збе­ре­жен­ня ро­дю­чості грун­ту — це вже за­вдан­ня-мінімум.
Но­вий тренд у су­час­но­му аг­рар­но­му бізнесі — збільшен­ня грун­то­вої ро­дю­чості. Ця ме­та стає пріори­тет­ною по всь­о­­­­му світі.

Збільшення грунтової родючості
Для вирішен­ня цьо­го за­вдан­ня важ­ливі всі скла­дові си­с­те­ми «ноу-тілл»: сівозміна, ке­ру­ван­ня по­жнив­ни­ми решт­ка­ми, по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, грун­то­вою во­ло­гою то­що. Але най­по­тенційнішим для за­без­пе­чен­ня успіху є та­кий еле­мент, як по­кривні куль­ту­ри (си­де­ра­ти). Фер­ме­ри, які спря­мо­ву­ють зу­сил­ля на за­хист грун­ту й віднов­лен­ня грун­то­вої ро­дю­чості, кон­цен­т­ру­ють свою ува­гу на роз­критті по­тенціалу по­крив­них куль­тур.
Рос­ли­ни, які за­сто­со­ву­ють як си­де­ра­ти, да­ють ве­ли­кий об­сяг рос­лин­ної біома­си й коріння тоді, ко­ли ос­нов­ну то­вар­ну куль­ту­ру вже зібра­но. Грунт ніко­ли не по­ви­нен бу­ти го­лим.
Ос­новні вла­с­ти­вості си­де­ратів ду­же важ­ливі для підви­щен­ня ро­дю­чості, бо во­ни здатні:
   збільши­ти вміст ор­ганічних ре­чо­вин у грунті, що сприяє збільшен­ню вмісту в ньому ор­ганічно­го вуг­ле­цю;
   підви­щу­ва­ти кількість і ак­тивність ко­рис­них грун­то­вих ор­ганізмів;
   на­ко­пи­чу­ва­ти рос­линні решт­ки на по­верхні грун­ту;
   роз­пу­шу­ва­ти й поліпшу­ва­ти струк­ту­ру грун­ту;
   поліпшу­ва­ти повітря­ний і вод­ний ре­жи­ми;
   збільшу­ва­ти во­ло­го­ут­ри­му­валь­ну здатність у грун­то­во­му шарі;
   до­да­ва­ти азот спо­со­бом біологічної фіксації (бо­бові);
   стри­му­ва­ти роз­ви­ток бур’янів;
   за­хи­ща­ти грунт від грун­то­вої ерозії (вод­ної та вітро­вої) і пе­регріван­ня;
   спри­я­ти цир­ку­ляції по­жив­них ре­чо­вин у грунті;
   здійсню­ва­ти сніго­ве та во­до­ут­ри­ман­ня;
   спри­я­ти змен­шен­ню про­блем з ко­ма­ха­ми-шкідни­ка­ми й за­хво­рю­ван­ня­ми.
Усі ці вла­с­ти­вості по­крив­них куль­тур за­без­пе­чу­ють здо­ро­вий стан грун­ту, що підви­щує життєстійкість ви­ро­щу­ва­них то­вар­них куль­тур, а от­же, і їхню вро­жайність.
Са­ме си­де­ра­ти мо­жуть ста­ти тим ва­же­лем, що по­сприяє підси­лен­ню ро­бо­ти з поліпшен­ня ро­дю­чості грун­ту.
Аналіз ро­бо­ти ба­га­ть­ох «ноу-тілл»- прак­тиків засвідчує: ще не­до­стат­ньо ува­ги приділяється (або вза­галі ігно­рується) са­ме цьо­му еле­мен­ту си­с­те­ми.
Натомість саме завдяки сидератам мож­на одер­жа­ти найш­видші ре­зуль­та­ти, то­му що ви­ро­щу­ван­ня по­крив­них куль­тур за си­с­теми «ноу-тілл» за­без­пе­чить такі еле­мен­ти, як по­жнивні решт­ки, грун­то­ва во­ло­га, по­живні ре­чо­ви­ни, допоможе дотримуватись сівозміни і вирішити проблему бур’янів — таким чином зро­бить цю си­с­те­му зба­лан­со­ванішою та гар­монійнішою. То­му цей еле­мент має бу­ти пріори­тет­ним для підвишен­ня ро­дю­чості грун­ту.
Мікроорганізми
та грунтова біота
Досвід фер­мерів з різних країн підтвер­д­жує важ­ливість за­сто­су­ван­ня по­крив­них куль­тур для поліпшен­ня ста­ну грунтів, і, вирішу­ю­чи цю про­бле­му, мож­на піти різни­ми шля­ха­ми.
Мож­на по­сту­по­во, рік у рік, уво­ди­ти в сівозміну як по­жнивні куль­ту­ри різні си­де­ра­ти, ви­ро­щу­ва­ти їх у мо­но­куль­турі, що са­ме по собі теж до­б­ре.
А мож­на ста­ви­ти пе­ред со­бою знач­но амбітніші за­вдан­ня.
Як при­клад на­ве­ду досвід аме­ри­кансь­ко­го фер­ме­ра Ріка Бібе­ра з Півден­ної Да­ко­ти, який уже 26 років пра­цює за тех­но­логією «ноу-тілл».
Поміче­но, що різні мікро­ор­ганізми на­да­ють пе­ре­ва­гу різним куль­ту­рам. Ри­зо­сферні мікро­ор­ганізми (жи­вуть без­по­се­ред­ньо в зоні ко­рін­ня) жив­лять­ся ко­ре­не­ви­ми виділен­ня­ми, склад яких різнить­ся в різних куль­тур, — цим мо­же виз­на­ча­ти­ся ви­до­вий склад мікробіоти. То­му в складі сумішок по­крив­них куль­тур це вра­хо­ву­ють, щоб за­без­пе­чи­ти жив­лен­ня всієї грун­тової біоти.
За висіву си­де­ра­тів між то­вар­ни­ми куль­ту­ра­ми грунт стає на­ба­га­то здо­ровішим і більш жи­вим у той період, ко­ли на ньо­му не рос­те ос­нов­на то­вар­на куль­ту­ра. До того ж підви­щується вро­жайність і, що важ­ли­во, змен­шується за­лежність від до­б­рив. Уро­жайність на фермі Бібе­ра вже ба­га­то років стабільно ут­ри­мується на при­бут­ко­во­му рівні.
За­вдя­ки ба­га­торічним дослідам Рік Бібер пе­ре­ко­нав­ся: коріння си­де­ратів за­без­пе­чує спри­ят­ливі умо­ви для роз­вит­ку грун­то­вих ор­ганізмів, а ті, своєю чер­гою, пра­цю­ють на поліпшен­ня ро­дю­чості грун­ту.
Рік по­яс­нює це так:
— Ко­ли ми пе­ре­стаємо по­ру­шу­ва­ти грун­то­вий шар і даємо змогу грун­ту са­мостійно відно­ви­ти­ся, то він починає «го­ло­дувати» (відчу­ва­є не­ста­чу лег­ко­до­ступ­но­го для мікро­ор­ганізмів вуг­ле­цю). Тож ду­же важ­ли­во, щоб у грунті бу­ло жи­ве коріння, щоб рос­ли­ни мог­ли сек­ве­с­ту­ва­ти (здійсню­ва­ти фо­то­син­тез) вуг­лець че­рез ли­с­тя й відкла­да­ти йо­го в грунт че­рез коріння. У та­кий спосіб во­ни жи­ви­ти­муть мікро­ор­ганізми грун­ту.

важлива ІНФОРМАЦІЯ

Для збе­ре­жен­ня грун­ту потрібно:
   зу­пи­ни­ти йо­го ерозію;
   поліпши­ти йо­го струк­ту­ру;
   збільши­ти кількість ор­ганіки;
   збе­рег­ти більше во­ло­ги;
   змен­ши­ти йо­го щільність.

Думка фермера
Рік Бібе­р,
фермер із Півден­ної Да­ко­ти:
   
– Ви мо­же­те той шлях, на який ми ви­т­ра­ти­ли 20 років, прой­ти за п’ять. Для цьо­го що­ро­ку, після зби­ран­ня ос­нов­ної куль­ту­ри, потрібно висіва­ти си­де­ра­ти не в мо­но­куль­турі, а в сумішці.
У мене на фермі до­сить різно­манітна сівозміна, але в проміжку між усіма то­вар­ни­ми куль­ту­ра­ми я ви­ро­щую по­кривні. Таким чином, у грунті завжди є жи­ве коріння, а на по­верхні — постійний рос­лин­ний по­крив. По­кривні куль­ту­ри до­по­ма­га­ють мак­си­маль­но на­бли­зи­ти стан грун­ту до при­род­но­го.
І, крім то­го, сидерати я ви­ро­щую не в мо­но­куль­турі, а у ви­гляді сумішок кількох видів (так зва­них кок­тейлів). По­чи­нав з однієї по­крив­ної куль­ту­ри, але зго­дом пе­ре­ко­нав­ся, що кілька видів ра­зом да­ють на­ба­га­то більше пе­ре­ваг.
Щоб за­без­пе­чи­ти здо­ров’я грун­ту, в сівозміні ма­ють бу­ти різні куль­ту­ри, бо всі вони по-різному впливають на йо­го ро­­дючість. І по­жнивні куль­ту­ри теж потрібно доби­ра­ти різні, з різни­ми ти­па­ми коріння — ши­ро­ко­листі й зла­кові, хо­ло­достійкі та теп­ло­любні, обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти бо­­бові куль­ту­ри.
 І го­ло­вна фішка — висіва­ю­чи си­де­ра­ти, нам не потрібно, як у сівозміні, послідо­вно ви­ро­щу­ва­ти од­ну куль­ту­ру за дру­гою. Все це мож­на й тре­ба ви­ро­щу­ва­ти ра­зом. При цьо­му ставиться го­ло­вна ме­та: «на­го­ду­ва­ти» грун­то­ву біоту.

висновки

Во­че­видь, у разі висіву по­крив­них куль­тур у сумішках на ро­дючість пра­цю­ва­ти­ме не од­на якась куль­ту­ра в один рік, а відра­зу все різно­маніття всіх мож­ли­вих видів рос­лин. Тоб­то за один рік грунт мо­же одер­жа­ти й аку­му­лю­ва­ти те, що він за­зви­чай одер­жує за­вдя­ки ба­га­торічній сівозміні. Все це не тільки поліпшує йо­го здо­ров’я, а й як наслідок — збільшує вро­жай.
Той фер­мер, який зуміє по­ба­чи­ти ці мож­ли­вості й пра­цю­ва­ти­ме так, як пра­цює при­ро­да, змо­же ба­га­то­ра­зо­во при­ско­ри­ти про­це­си грун­то­у­тво­рен­ня і не тільки збе­рег­ти, а й помітно поліпши­ти ро­дючість сво­го грун­ту.
І зго­дом це дасть ре­зуль­тат. Все це відбу­деть­ся не за один рік, бо грун­ту зна­до­бить­ся ба­га­то років, щоб ви­ду­жа­ти. Але зміни відбу­дуть­ся обов’яз­ко­во, а гроші — це мож­ли­ве до­пов­нен­ня.

Інтерв'ю
Оцалюк Олесь Анатолійович – директор ФГ «Фортуна Агро-Д», що в смт Антоніни на Хмельниччині. В обробітку біля 1500 га ріллі та одні з кращих результатів для даної зони вирощування сільгоспкультур. Як це йому вдається – він люб’язно... Подробнее
Керівник сектору продажів ГК "БІОНОРМА" Мирослава Мазур
Нещодавно в Києві пройшла виставка «АгроВесна-2019», в якій взяв участь провідний вітчизняний виробник біопрепаратів — група компаній «БІОНОРМА». Про масштаби участі у виставці, її результати та також про те, що викликало найбільший... Подробнее

1
0