Спецможливості
Статті

Нові гібри­ди со­няш­ни­ку’2014

10.04.2014
623
Нові гібри­ди со­няш­ни­ку’2014 фото, ілюстрація

Сортові ресурси соняшнику в нашій країні сформовані повною мірою. Так, Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2014 р., нараховує близько 500 гібридів цієї культури.

Сортові ресурси соняшнику в нашій країні сформовані повною мірою. Так, Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2014 р., нараховує близько 500 гібридів цієї культури.

А. Лівандовський, заступник завідувача відділу,
М. Загинайло, завідувач відділу, Український інститут експертизи сортів рослин

Що­ро­ку Реєстр по­пов­нюється но­ви­ми гібри­да­ми, які пе­ре­ва­жа­ють стан­дар­ти не ли­ше за уро­жайністю та якістю, а й за інши­ми гос­по­дарсь­ко-цінни­ми по­каз­ни­ка­ми.
Знач­на ча­ст­ка гібридів ха­рак­те­ри­зується віднос­ною жа­ро- та по­су­хостій­кістю, зрос­ла кількість гібридів, стійких про­ти тієї чи іншої хво­ро­би.
Ко­роткі ха­рак­те­ри­с­ти­ки но­вих, кра­щих, гібридів со­няш­ни­ку, які по­пов­ни­ли Дер­жав­ний реєстр 2014 р., по­даємо ниж­че.

   Ар­тур
За­яв­ник — Інсти­тут олійних куль­тур НА­АН, Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН
Уль­т­ра­ранній гібрид. Лу­ш­пин­ність — 21–22%, пан­цирність — 99,8%. Ма­са 1000 сім’янок — 53,4–55,7 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 2,4 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­­ка — 4%. По­тенційна вро­жайність гібри­да — 4,2 т/га.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 50,8–51,4%, білка — 15,8–16,0%. Збір олії — 1303–1381 кг/га.
Гібрид має ви­со­ку стійкість про­ти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи та оси­пан­ня. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­ня.

   Атілла
За­яв­ник — ТОВ «Все­ук­раїнський на­уко­вий інсти­тут се­лекції (ВНІС)»
Уль­т­ра­ранній гібрид. Лу­ш­пин­ність — 22%, пан­цирність — 99,8%. Ма­са 1000 сім’я­нок — 54,1–55,7 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу — 2,3 т/га, зоні Лісо­сте­пу — 2,7 т/га, що на 7,4–18% пе­ре­­ви­щує стан­дар­ти. По­тенційна вро­жай­ність гібри­да — 4,3 т/га.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 50,0–50,3%, білка — 16,9–17,2%. Збір олії — 1318–1344 кг/га.
Гібрид ге­не­тич­но стійкий про­ти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си. По­су­хостійкість ви­со­ка, о­си­пання насіння слаб­ке. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­ня.

   Ха­зар
За­яв­ник — Інсти­тут олійних куль­тур НА­АН, Інсти­тут рос­лин­ництва
ім. В. Я. Юр’єва НА­АН
Уль­т­ра­ранній гібрид. Лу­ш­пин­ність — 22,3%, пан­цирність — 99,7%. Ма­са 1000 сім’янок — 51,1–51,7 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу —
2,7 т/га, що на 16% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. По­тен­ційна вро­жайність гібри­да — 4,1 т/га.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 48,0–48,7%, білка — 17,4–17,6%. Збір олії — 1271–1360 кг/га.
Ге­не­тич­но стійкий про­ти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, білої та сірої гни­лей. Стійкий до ви­ля­ган­ня, віднос­но стійкий до оси­пан­ня, по­су­хи.

   НС Х 6593
За­яв­ник — Інсти­тут по­льов­ництва та овочівництва, м. Нові Сад, ІП «НС СЕ­МЕ-УК­РАЇНА»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Лу­ш­пин­ність — 21,3–22,0%, пан­цирність — 99,6%. Ма­са 1000 сім’янок — 51,4–54,9 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу —
2,7 т/га, що на 11,5% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. По­тен­ційна вро­жай­ність — 3,9 т/га.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 53,6%, біл­ка — 15,4–15,7%. Збір олії — 1482–1501 кг/га.
За­вдя­ки ско­ро­стиг­лості гібрид мож­на ви­ро­щу­ва­ти в зо­нах з ко­рот­ким ве­ге­таційним періодом. Адап­то­ва­ний до різ­них типів грунтів.
Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість про­ти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си. Стійкий до ви­ля­ган­ня, віднос­но стійкий до оси­пан­ня та по­су­хи.

   Ку­пець
За­яв­ник — Інсти­тут олійних куль­тур НА­АН
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Лу­ш­пин­ність — 22,3%, пан­цирність — 98,3%. Ма­са 1000 сім’янок — 58,2–60,7 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла
2,5 т/га, що на 3,7% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність —
3,8 т/га.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 48,5%, біл­ка — 17,7–17,8%. Збір олії — 1227–1294 кг/га.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, віднос­но стій­кий до оси­пан­ня, по­су­хи. За період ек­с­пер­ти­зи ура­жен­ня хво­ро­ба­ми та по­шко­д­жен­ня шкідни­ка­ми не­знач­не. Успішно мо­же ви­ро­щу­ва­ти­ся в різних еко­логіч­них умо­вах, на різних ти­пах грунтів. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­ня.

   Чи­ги­рин
За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний ін­­сти­тут — Національ­ний центр насіннє­знав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Лу­ш­пин­ність — 22,1%, пан­цирність — 99,5%. Ма­са 1000 сім’янок — 51,8–56,1 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 2,6 т/га, що на 5,7% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Інтен­сив­ний гібрид із ви­со­ким по­тен­ціалом уро­жайності насіння. Має відмінні по­каз­ни­ки стар­то­во­го рос­ту.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 53,1–53,4%, білка — 15,1–15,5%. Збір олії — 1367–1439 кг/га.
При­дат­ний для ви­ро­щу­ван­ня в різ­них грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах. Стій­кий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня та по­су­хи. За період ек­с­пер­ти­зи ура­жен­ня хво­ро­ба­ми та шкідни­ка­ми не­знач­не.

   ЕС До­ма
За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Лу­ш­пин­ність — 21,2%, пан­цирність — 99,8%. Ма­са 1000 сім’янок — 58,1–61,3 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 2,4 т/га, зоні Лісо­сте­пу — 2,7 т/га, що на 5,3–10% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Ха­рак­те­ри­зується відмінним стар­то­вим рос­том на по­чат­ко­вих стадіях роз­вит­ку. Гібрид відзна­чається до­б­рим по­тенціалом уро­жай­нос­ті насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­­ня. Вміст олії в насінні — 52,5–52,6%, білка — 16,1–16,2%. Збір олії — 1405–1522 кг/га.
Ге­не­тич­но стійкий про­ти вовчка, не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си, білої та сірої гни­лей. Стійкість до ви­ля­ган­ня, по­су­хи та оси­пан­ня ви­со­ка. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­ня.

   Бо­я­рин
За­яв­ник — Інсти­тут рос­лин­ництва ім. В. Я. Юр’єва НА­АН, Се­лекційно-ге­не­­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НААН
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Лу­ш­пин­ність — 22,4%, пан­цирність — 99,5%. Ма­са 1000 сім’янок — 59,2–62,0 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 2,4 т/га, зоні Лісо­сте­пу — 2,7 т/га, що на 4,9–12% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Гібрид відзна­чається до­б­рим по­тенціалом уро­жай­ності насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 50,0–51,1%, білка — 16,4–16,8%. Збір олії — 1285–1376 кг/га.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня та по­су­хи. За період ек­с­пер­ти­зи ура­жен­ня хво­ро­ба­ми та по­шко­д­жен­ня шкідни­ка­ми не­знач­не. Універ­саль­ний для різних грун­то­во-кліма­тич­них зон ви­ро­щу­ван­ня.

   Ака­демічний
За­яв­ник — Інсти­тут рос­лин­ництва ім. В. Я. Юр’єва НА­АН, Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НААН
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Лу­ш­пин­ність — 22–23%, пан­цирність — 99,5%. Ма­са 1000 сім’янок — 53,9–55,1 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу —
2,7 т/га, що на 12% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Гібрид відзна­чається ви­со­ким по­тенціалом уро­жай­ності насіння, який фор­мується за­вдя­ки ви­сокій на­турі зер­на й ви­пов­не­ності ко­ши­ка.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 50,4–50,5%, білка — 16,4–16,5%. Збір олії — 1265–1343 кг/га.
По­су­хостійкість — ви­ще се­ред­нь­ої, оси­пан­ня — слаб­ке. Має ге­не­тич­но обу­мов­ле­ну стійкість про­ти вовчка та не­справжньої бо­рош­ни­с­тої ро­си. Стійкий про­ти ура­жен­ня сірою гнил­лю ко­шиків. То­ле­рант­ний до за­гу­щен­ня.

   Бо­ян
За­яв­ник — Інсти­тут рос­лин­ництва ім. В. Я. Юр’єва НА­АН, ТОВ «НУСІД СЕРБІЯ»
Ран­нь­о­с­тиг­лий гібрид. Лу­ш­пин­ність — 23,6%, пан­цирність — 99,3%. Ма­са 1000 сім’янок — 50,6–53,8%.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 2,4 т/га, зоні Лісо­сте­пу — 2,8 т/га, що на 4,9–14% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність — 3,8 т/га.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 48,3–48,7%, білка — 16,7–16,8%.
Вирізняється вирівняністю за ви­­со­тою рос­лин і визріван­ню ко­­ши­ків. Стій­кий про­ти вовчка, не­­справжньої бо­­­­­рош­ни­с­тої ро­си, віднос­но стійкий про­ти сірої і білої гни­лей. У зв’яз­ку із раннім ви­зріван­ням ко­шиків, гібри­ду прак­тич­но не потрібна де­си­кація рос­лин.

   8Х570КЛ
За­яв­ник — «Доу Аг­ро­сай­енсіс ВмбХ»
Ран­нь­о­с­тиг­лий ви­со­ко­олеїно­вий гіб­рид. Лу­ш­пинність — 21,0%, панцирність — 100%. Ма­са 1000 сім’янок — 50,0–50,9 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 2,3 т/га, що на 3% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Ін­тен­сив­ний гібрид із ви­со­ким по­тенціа­лом уро­жай­ності. Має добрі по­каз­ни­ки стар­то­во­го рос­ту. При­дат­ний для ви­ро­щу­ван­ня в різних грун­то­во-кліма­тич­них зо­нах.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­­ня. Вміст олії в насінні — 54,2–54,8%, білка — 15,4–15,7%. Збір олії — 1267–1380 кг/га. Вміст олеїно­вої кис­ло­ти — 83,4–84,1%.
Вирізняється вирівняністю за ви­со­тою рос­лин і визріван­ню ко­шиків. Адап­то­ва­ний до різних типів грунтів і кліма­тич­них умов. Гібрид має ви­со­кий рівень по­су­хостійкості. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми та шкідни­ка­ми не­знач­не. Вла­с­ти­ва ви­со­ка то­ле­рантність до дії гербіци­ду Євро-Лайтнінг.

   ЕС Балістік СЛ
За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»
Ран­нь­о­с­тиг­лий ви­со­ко­олеїно­вий гіб­рид. Лу­ш­пинність — 21,1%, панцирність — 100%. Ма­са 1000 сім’янок — 57,5–66,0 г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 2,4 т/га, зоні Лісо­сте­пу — 2,9 т/га, що на 5,7–26,5% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. По­тенційна вро­жайність — 4,2 т/га.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 48,8–49,2%, білка — 17,2–17,4%. Збір олії — 1362–1431 кг/га. Вміст олеїно­вої кис­ло­ти — 85,4%.
Тех­но­логічний за­вдя­ки своїй вирів­ня­ності і рівномірно­му дозріван­ню на­сін­ня. Адап­то­ва­ний до різних типів грунтів і кліма­тич­них умов.
Має ви­со­ку стійкість до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня. Стійкий до по­су­хи, про­ти ура­жен­ня ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми, не­­справж­нь­ою бо­рош­ни­с­тою ро­сою та вовчком.

   Хай­сан 231 КЛ ВО
За­яв­ник — «Ад­ван­та Сід Інтер­неш­нал»
Ран­нь­о­с­тиг­лий ви­со­ко­олеїно­вий гіб­рид. Лу­ш­пинність — 21,2–21,9%, пан­цир­ність — 99,8%. Ма­са 1000 сім’янок — 53,7–57,5 г.
Се­редній вро­жай за період ек­спер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­вив 2,4 т/га, зоні Лісо­сте­пу — 2,4 т/га, що на 5–9% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Гібрид відзна­чається до­б­рим по­­тен­ціалом уро­жай­ності, має ви­со­ку пла­с­тичність до різних грун­то­во-кліма­тич­них умов ви­ро­щу­ван­ня та ха­рак­те­ри­зується відмінним стар­то­вим рос­том на по­чат­ко­вих стадіях роз­вит­ку.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 53,0–53,0%, білка — 15,1–15,2%. Вміст олеїно­вої кис­ло­ти — 82,7–83,5%.
Стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня та по­су­хи. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми та по­шко­д­жен­ня шкідни­ка­ми не­знач­не.

   ЛГ5400ХО
За­яв­ник — «Ліма­грейн Юроп»
Ран­нь­о­с­тиг­лий ви­со­ко­олеїно­вий гіб­рид. Лу­ш­пинність — 22,3%, пан­цир­ність — 99,7%. Ма­са 1000 сім’янок — 58,1–68,4г.
Се­ред­ня вро­жайність за період ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 3,0 т/га, що на 30,9% пе­ре­ви­щує стан­дар­ти. Відзна­чається ви­со­ким по­тенціалом уро­­жай­ності. Ха­рак­те­ри­зується відмін­ним стар­то­вим рос­том на по­чат­ко­вих стадіях роз­вит­ку.
Гібрид олійно­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня. Вміст олії в насінні — 49,0–50,0%, білка — 16,7–16,9%. Збір олії — 1240–1390 кг/га. Вміст олеїно­вої кис­ло­ти — 77,0–81,7%.

Інтерв'ю
Директор Сквирської сільськогосподарської дослідної станції Юрій Терновий
15 червня на Сквирській сільськогосподарській дослідній станції проводився щорічний День поля. Він був присвячений органічному землеробству, адже це єдина в Україні дослідна станція, спеціалізацією якої є органічне землеробство. Сайт «... Подробнее
Наразі багато країн світу шукають спосіб, як поліпшити екологічні умови та знайти нові джерела енергії. Одним із рішень цієї глобальної проблеми є вирощування унікального дерева, яке вже відоме у всьому світі під назвою «павловнія». Це... Подробнее

1
0