Спецможливості
Технології

Комплексне застосування пестицидiв

05.06.2008
2715
Комплексне застосування пестицидiв фото, ілюстрація
Комплексне застосування пестицидiв

У практицi хiмiчного методу захисту рослин вiд хвороб, шкiдникiв сiльськогосподарських культур та багаторiчних насаджень, бур’янiв дуже перспективним вважають сумiсне застосування пестицидiв як мiж собою, так i з iншими засобами хiмiзацiї рослинництва. До цього вдаються з метою пiдвищення токсичностi компонентiв, полiпшення фiзичних властивостей робочої рiдини, розширення дiапазону захисної дiї й довготривалостi дiї препаратiв, зменшення норм їх витрат, скорочення кiлькостi обробок, посилення стимулюючої дiї на рослину, усунення негативної пiслядiї хiмiчних обробок (запобiгання розвитку резистентних популяцiй шкiдливих органiзмiв).

Шляхами практичної реалiзацiї сумiсного застосування засобiв хiмiзацiї можуть бути:
q сумiшi препаратiв одного призначення (фунгiцид + фунгiцид), але рiзних за природою дiї (контактний + системний);
q сумiшi рiзних за призначенням препаратiв для одночасного зниження чисельностi або розвитку рiзних шкiдливих органiзмiв (iнсектицид + фунгiцид);
q сумiшi пестицидiв з мiнеральними добривами, мiкродобривами та регуляторами росту рослин;
q поєднання фунгiцидiв, iнсектицидiв, мiкродобрив i поверхнево-активних речовин для протруєння насiння.
Пiдвищення токсичної дiї сумiшей iнсектицидiв вiдбувається за вiдповiдного спiввiдношення як однакових, так i рiзних за будовою й механiзмом дiї препаратiв. У практицi боротьби з сарановими, озимою совкою ефективними є сумiшi: Базудин + Дурсбан (0,8 + 0,5 л/га), Золон + Децис (1,5 + 0,1 л/га), Дурсбан + Карате (0,8 + 0,1 л/га).
Полiпшення технологiчних якостей робочих рiдин — стабiльнiсть суспензiй та емульсiй, змочуванiсть, прилипання та утримання на листковiй поверхнi рослин, що зумовлюють високу ефективнiсть їх застосування — досягається комбiнуванням пестицидiв з малою кiлькiстю азотних мiнеральних добрив (3—5 кг/га). Це дає змогу знизити норму витрат iнсектициду на 20—25% без зниження ефективностi. Використання азотних та фосфорно-калiйних добрив у бiльш високих нормах допомагає рослинам подолати можливу негативну дiю на них пестицидiв, задовольнити зростаючi потреби рослин у поживних речовинах. Hаочним прикладом є сумiсне застосування iнсектицидiв з сечовиною (50—60 кг/га) для обприскування посiвiв озимої пшеницi у фазу формування зернiвки, коли в одному технологiчному прийомi вирiшується проблема не тiльки збереження якостi зерна за рахунок боротьби з личинками шкiдливої черепашки, а навiть пiдвищення її за рахунок пiдживлення.
Завдяки комбiнуванню гербiцидiв з мiнеральними добривами полiпшується проникнення перших у тканини бур’янiв, при цьому посилюється їхня гербiцидна активнiсть. Широкого застосування набуло обприскування пшеницi сумiшшю 2,4-Д амiнної солi з сечовиною або амiачною селiтрою (1,0 + 65 л/га) у фазу кущiння.
У хiмiчному захистi рослин використовується комбiнування пестицидiв з метою розширення дiапазону їхньої захисної дiї. Прикладом може бути одночасне зниження чисельностi шкiдливих комах i плодових клiщiв, зумовлене застосуванням сумiшi iнсектицидiв Децис, Ф’юрi, Iнсегар з акарицидами Аполло, Омайт, Демiтан.
Успiшно вирiшується питання захисту рослин вiд хвороб, спричинених рiзними збудниками. Hаприклад, Купроксат пригнiчує розвиток несправжньоборошнистих грибiв, але не дiє на борошнисторосянi гриби. Проти останнiх ефективний Каратан. У даному разi ефективний захист може бути забезпечений сумiсним застосуванням цих фунгiцидiв.
Сумiсне застосування пестицидiв (наприклад, Бi-58 нового, 0,8 л/га з Децисом, 0,1 л/га або Карате, 0,1 л/га) призводить у деяких випадках до подовження тривалостi захисного ефекту. Пiретроїди ефективно захищають навеснi озиму пшеницю вiд шкiдливої черепашки, проте перiод їхньої токсичної дiї короткий. З другого боку, Бi-58 поступається токсичнiстю, але дiє впродовж тривалiшого часу. При поєднаннi його з пiретроїдами подовжується загальна тривалiсть ефективного захисту посiвiв вiд названого шкiдника.
Виходячи з доцiльностi сумiсного застосування пестицидiв, зарубiжнi фiрми останнiм часом випускають низку комбiнованих препаратiв (Hурел-Д, Акробат МЦ, Ридомiл МЦ, Дiален С, Бурефен ФД).
У багатьох випадках виникає потреба одночасного захисту рослин вiд рiзних шкiдливих органiзмiв. З метою одержання додаткового ефекту, тривалостi токсичної дiї i скорочення кiлькостi обробок доцiльно застосовувати комбiнованi сумiшi, до складу яких входять пестициди рiзного призначення. Обов’язковими умовами для застосування таких сумiшей є:
q повний збiг строкiв застосування компонентiв (приклад зi шкiдниками й хворобами озимої пшеницi, наведений у таблицi); компоненти сумiшi мають бути дозволенi до застосування на певнiй культурi за регламентом “Перелiку пестицидiв...”;
q фiзична сумiснiсть: стабiльнiсть реакцiї робочої рiдини; вiдсутнiсть осаду, розшарування компонентiв та iнших вiдхилень;
q токсикологiчна сумiснiсть: прояв синергiзму (пiдвищення токсичностi сумiшi порiвняно з окремим застосуванням компонентiв) або адитивностi, коли ефективнiсть сумiшi не змiнюється;
q вiдсутнiсть фiтонцидностi — негативного впливу на схожiсть та енергiю проростання насiння, прояву опiкiв, деформацiї органiв, впливу на рiст i розвиток рослин, кiлькiсть та якiсть урожаю.
Обов’язковою умовою застосування сумiшей є приготування їх безпосередньо перед обробкою, а також дотримання регламентiв застосування. Hеабияке значення має також вартiсть пестицидiв, що входять до складу сумiшi.
У разi змiшування препаратiв однакового призначення слiд застосовувати половину рекомендованої норми витрати, а рiзного призначення — повну.
Щоб приготувати робочу рiдину iз сумiшей пестицидiв рiзних препаративних форм, спочатку в обприскувач засипають препарат у формi порошку, що змочується, потiм вносять водорозчиннi й текучi концентрати емульсiй. Сумiш перемiшують у процесi її приготування та пiд час обприскування.
Однак комбiнування пестицидiв у рядi випадкiв може призвести й до негативних результатiв — зниження токсичностi сумiшi (прояв антагонiзму), скорочення тривалостi захисної дiї, прояв фiтонцидностi i, в цiлому, до зниження ефективностi
Слiд пам’ятати загальне основне правило: не можна змiшувати органiчнi фунгiциди та iнсектициди й регулятори росту рослин з препаратами, що мають лужну реакцiю (наприклад, з бордоською рiдиною), адже швидко утворюється нетоксична сполука, а також пестициди з добривами, що мiстять бор, залiзо, магнiй, цинк.
В основу таблицi сумiсностi найпоширенiших iнсектицидiв та фунгiцидiв покладено данi численних дослiджень i виробничого дослiду.

М. Секун,
д-р с.-г. наук

Інтерв'ю
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 
Роберто Хавельяна
Американське видання Future Farming взяло інтерв’ю у Роберто Хавельяни — співробітника відділу компанії John Deere, який займається перспективними розробками потужних тракторів (серій 7R, 8R та 9R) на найближчі 20 років. Представляємо його... Подробнее

1
0