Спецможливості
Техніка та обладнання

Інно­вацій багато не буває

04.06.2014
484
Інно­вацій багато не буває фото, ілюстрація

Гроші створюють інновації, а інновації заробляють гроші — таким шляхом розвитку йде корпорація «Сварог».

Гроші створюють інновації, а інновації заробляють гроші — таким шляхом розвитку йде корпорація «Сварог».

Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com

У рам­ках стра­тегії роз­вит­ку кор­по­рації «Сва­рог Вест Груп» пріори­те­том є ком­плекс­не впро­ва­д­жен­ня тех­но­логії точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва та ав­то­ма­ти­зації про­цесів уп­равління ви­роб­ництвом на всіх рівнях. Із цією ме­тою у рам­ках «Сва­рог Вест Груп» ство­ре­но ком­панію Precision Agriculture Technology, яка зай­ма­ти­меть­ся роз­роб­кою інно­ваційних тех­но­логій, впро­ва­д­жен­ням си­с­тем точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва та ав­то­ма­ти­зації ви­роб­ни­чих про­ектів та базі підприємств «Сва­рог Вест Груп» та на­да­ва­ти­ме кон­сал­тин­гові по­слу­ги іншим аг­рар­ним ко­м­­паніям.
«Щоб бу­ти рен­та­бель­ни­ми та при­бут­ко­ви­ми у нинішніх, до­волі склад­них, рин­ко­вих умо­вах, «Сва­рог Вест Груп» об­рав для се­бе шлях інно­ваційності. Ма­ю­чи ви­со­кий прак­тич­ний рівень ро­зуміння прин­ципів ве­ден­ня аг­рар­но­го бізне­су та ба­чен­ня пер­спек­тив роз­вит­ку тех­но­логій, Precision Agriculture Tech­no­logy про­по­ну­ва­ти­ме рин­ку нові про­грамні про­дук­ти та об­лад­нан­ня, які як­най­кра­ще відповіда­ти­муть по­тре­бам ук­раїнських аг­раріїв та ста­нуть оп­ти­маль­ни­ми й ефек­тив­ни­ми рішен­ня­ми у ве­денні бізне­су. До при­кла­ду, на сьо­годні ко­ман­да про­грамістів Precision Agri­culture Technology роз­ро­би­ла низ­ку кон­ку­рент­них інже­нер­но-технічних рішень, що змен­шу­ють за­лежність аг­рарія від ви­роб­ників об­лад­нан­ня і суттєво оп­ти­мізу­ють ви­т­ра­ти на ви­роб­ництво про­дукції», — ко­мен­тує го­ло­ва правління «Сва­рог Вест Груп» Андрій Гордійчук.

Струк­ту­ра Precision Agriculture Technology
   Відділ про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня, який зай­мається роз­роб­кою спеціалізо­ва­них про­грам
   Відділ для взят­тя проб грун­ту, що про­во­дить точ­ний аналіз да­них цих проб на базі влас­ної су­час­ної ла­бо­ра­торії
   Ар­се­нал ви­со­ко­про­дук­тив­ної сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої техніки зі спе­ціаль­ним навігаційним об­лад­нан­ням, за­вдя­ки яко­му от­ри­му­ють­ для по­даль­шої ро­бо­ти дані, що роз­ра­хо­ву­ють­ся на ос­нові спеціаль­них про­грам.
Відділ про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня об­роб­ляє ма­си­ви інфор­мації, яка над­хо­дить від ро­бо­чих про­грам­них рішень, та роз­роб­ляє влас­не но­ве про­грам­не за­без­пе­чен­ня під кон­кретні умо­ви гос­по­дарств, тех­но­логій та техніки. Це про­грам­не за­без­пе­чен­ня дасть мож­ливість, у то­му числі, об­роб­ля­ти інфор­мацію із роз­роб­ле­них Precision Agriculture Tech­nology бор­то­вих комп’ютерів, ме­те­о­станцій, а та­кож із різних фор­матів еле­к­трон­них кар­то­графічних да­них.
«Го­ло­вне за­вдан­ня ко­ман­ди про­грамістів — про­ду­ку­ва­ти чіткі ал­го­рит­ми, які до­по­мо­жуть керівництву гос­по­дарств опе­ра­тив­но прий­ма­ти рішен­ня та ре­а­гу­ва­ти на зміни, що постійно ви­ни­ка­ють у ро­боті», — за­ува­жує Мак­сим Ма­ляр­чук, керівник ком­панії Precision Agriculture Technology, керівник де­пар­та­мен­ту ав­то­ма­ти­зації ви­роб­ни­чих про­цесів кор­по­рації «Сва­рог Вест Груп».

Інно­ва­тивні про­дук­ти ком­панії

   «Свій-чу­жий»
Си­с­те­ма розпізна­ван­ня «Свій-чу­жий» при­зна­че­на для за­сто­су­ван­ня на за­правці техніки для за­побіган­ня пе­ре­ви­т­ра­там паль­но­го по­за тех­но­логічни­ми та нор­мо­ва­ни­ми по­тре­ба­ми. Си­с­те­ма не доз­во­ляє за­прав­ля­ти будь-яку ємність для паль­но­го, окрім тієї, яку виз­на­чає як «свою».
Си­с­те­ма по­бу­до­ва­на на ос­нові GPS-прий­ма­ча, зчи­ту­ва­ча, який стоїть на бен­зо­возі, і мітки на гор­ло­вині ба­ка. Мітка під час за­прав­лен­ня паль­ним пе­ре­дає інфор­мацію (про те, яка оди­ни­ця техніки за­прав­ляється, яка кількість паль­но­го за­ли­та, у яко­му місці, о котрій го­дині це відбу­ло­ся) на сер­вер, що роз­міще­ний у цен­т­раль­но­му офісі, де во­на фіксується в базі да­них. Ці дані мож­на аналізу­ва­ти як ста­ти­с­ти­ку, а та­кож кон­тро­лю­ва­ти на їхній ос­нові не­санкціоно­вані ви­т­ра­ти паль­но­го, як­би во­ни ма­ли місце. Про­те та­ка кон­ст­рукція уне­мож­лив­лює ос­таннє, то­му що си­с­те­ма «свій-чу­жий» ви­ко­ри­с­то­вується у спеціаль­но­му стан­дарті, ана­логів яко­го по­ки що в Ук­раїні не­має, тож це дає змо­гу уни­ка­ти підро­бок. Та­ка си­с­те­ма до­по­ма­гає оп­тимізу­ва­ти ви­т­ра­ти паль­но­го. До то­го ж цю си­с­те­му до­пов­ню­ють за­сто­со­ву­вані нині на ча­с­тині техніки про­точні дат­чи­ки паль­но­го, які по­ка­зу­ють ви­т­ра­ти у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су. Це дає змо­гу ві­дійти від дав­ньої прак­ти­ки «спи­сан­ня» паль­­но­го згідно з нор­ма­ми йо­го ви­т­ра­ти на ви­ко­нанні різних тех­но­логічних опе­рацій на оди­ни­цю площі.
Простіше ка­жу­чи, си­с­те­ма чи­мось на­га­дує до­мо­фон, але на­ба­га­то складніша, ад­же кож­на міт­ка, вста­нов­ле­на на за­прав­но­му баці, має свій індивіду­аль­ний за­хи­ще­ний код, а та­кож пев­ний за­хист у стан­дарті пе­ре­да­чі да­них. Впро­ва­д­жен­ня та­кої си­с­те­ми ко­ш­­ту­ва­ло близь­ко 300 тис. грн.
У кінці се­зо­ну бу­де про­аналізо­ва­но кон­троль еко­номії паль­но­го. Про­гно­зо­вані ци­ф­ри та­кої еко­номії, за сло­ва­ми Мак­си­ма Ма­ляр­чу­ка, ста­но­ви­ти­муть близь­­­ко 4 млн грн/рік, порівня­но із по­пе­реднім ро­ком — до впро­ва­д­жен­ня цієї си­с­те­ми у кор­по­рації. У по­даль­шо­му це дасть змо­гу якісніше кон­тро­лю­ва­ти за­прав­лен­ня техніки паль­ним у по­льо­вих умо­вах.

   Грун­то­ва «ін’єкція»
По­ле роз­би­ва­ють із до­по­мо­гою спеціаль­ної комп’ютер­ної про­гра­ми на еле­мен­тарні ділян­ки розміром 5 га (од­на точ­ка). Потім ці дані пе­ре­но­сять на план­шет, ус­та­нов­ле­ний на ква­д­ро­циклі, який ос­на­ще­но про­бовідбірни­ком грун­ту. Після цьо­го опе­ра­тор ру­хається на ква­д­ро­циклі по­лем у місця відбо­ру проб грун­ту, які на­пе­ред виз­на­чені спеціаль­ною про­гра­мою. Точні ко­ор­ди­на­ти місць, у яких слід взя­ти про­би, виз­на­ча­ють за до­по­мо­гою си­с­те­ми GPS. Після відбо­ру про­би на­прав­ля­ють у влас­ну ла­бо­ра­торію для ре­тель­но­го аналізу. На ос­нові да­них ла­бо­ра­торії ство­рю­ють спе­ці­альні кар­ти для ди­фе­ренційо­ва­но­го вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив. З до­по­мо­гою флеш-пам’яті ці кар­ти пе­ре­но­сять на трак­тор із роз­ки­да­чем міне­раль­них до­б­рив.
Які пе­ре­ва­ги ди­фе­ренційо­ва­но­го вне­­сен­ня до­б­рив? На­при­клад: фон азо­ту по по­лю невирівня­ний: на одній ділянці йо­го більше, на другій мен­ше, а на третій вза­галі він май­же відсутній. Роз­ки­дач на ос­нові кар­то­графічних да­них вно­сить до­б­ри­ва ди­фе­ренційо­ва­но, тоб­то у місця над­лиш­ку азо­ту во­но не по­трап­ляє, там, де йо­го мен­ше нор­ми, — вно­сить­ся пот­рібна кількість. Вирівню­ван­ня по­ля за NPK про­во­дять шля­хом ок­ре­мо­го вне­сен­ня кож­но­го еле­мен­та. Та­ких ав­то­ма­тич­них про­бовідбірників у кор­по­рації вісім. Один ав­то­ма­тич­ний про­бовід­бірник мо­же відібра­ти 60 проб за день (300 га). Ро­би­мо про­стий підра­ху­нок про­дук­тив­ності про­бовідбірників: 8x300 = 2400 га/день. Торік у кор­по­рації «Сва­рог» вда­ло­ся до­сяг­ти та­ких успіхів: найбільший при­бу­ток бу­ло от­ри­ма­но не від еко­номії до­б­рив, а від збільшен­ня вро­жай­ності за­вдя­ки ди­фе­ренційо­ва­но­му пе­ре­роз­поділу ма­к­ро­еле­ментів між ділян­ка­ми по­ля. Так, за­вдя­ки цій інно­вації на сої за вро­жай­ності 2,5 т/га бу­ло от­ри­ма­но до­дат­ко­во близь­ко 400, на ку­ку­рудзі — 1470 грн/га. Із ура­ху­ван­ням усіх ви­т­рат на прид­бан­ня про­бові­дбі­рників, ре­ак­тивів, ор­ганізацію ла­бо­ра­торії, на зар­плат­ню працівни­кам, еле­к­т­ро­е­нер­гію й інші статті ви­т­рат, кор­по­рації вда­ло­ся от­ри­ма­ти чи­с­тий при­бу­ток — 4,7 млн грн, підкрес­люємо, ли­ше за­вдя­ки ди­фе­ренційо­ва­но­му вне­сен­ню до­б­рив, які є еле­мен­том точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва. Та­ку інно­ва­тив­ну си­с­те­му міне­раль­но­го удо­б­рен­ня у кор­по­рації ви­ко­ри­с­то­ву­ють уже третій рік поспіль на площі 50 тис. га із за­галь­них 80 тис.

   Увага — вас фо­то­гра­фу­ють
Нам по­ща­с­ти­ло бу­ти свідка­ми ще однієї інно­вації, яку за­про­ва­д­жує кор­по­рація, — це ае­ро­фо­тозй­ом­ка з до­по­мо­гою безпілот­но­го літаль­но­го апа­ра­та. Са­­ме ця ае­ро­фо­тозй­ом­ка є ча­с­ти­ною кон­­цепції он­лайн-по­ля, яку кор­по­рація впро­ва­д­жує у 2014 р. Що та­ке он­лайн-по­ле? Фак­тич­но ми хо­че­мо ма­ти інфор­мацію про всі кліма­тичні особ­ли­вості ви­ро­щу­ван­ня куль­тур (тем­пе­ра­тур­ний ре­жим грун­ту, повітря, грун­то­ва во­ло­гість, рівень со­няч­ної радіації, стан ве­ге­тації рос­лин, пе­рехід із однієї фа­зи рос­ту в на­ступ­ну) у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су. В цьо­му до­по­ма­гає безпілот­ний літаль­ний апа­рат, а та­кож ме­те­о­станції, які роз­міщені із роз­ра­хун­ку од­на станція на 700–1000 га.

  Старт літа­ка відбу­вається із ка­та­пуль­ти. Оп­ти­маль­на ви­со­та по­льо­ту — 250 м. На та­ку ви­со­ту літаль­ний апа­рат піднімається руч­ним дис­танційним ке­ру­ван­ням, після цьо­го пе­ре­во­дить­ся у ре­жим ав­то­ма­тич­но­го ке­ру­ван­ня за за­да­ною траєкторією ру­ху. Час по­льо­ту безпілот­ни­ка ста­но­вить 4 год зі швид­кістю 150 км/год. Він ро­бить знімки по­ля ба­га­то­с­пе­к­т­раль­ною ка­ме­рою, ус­та­нов­ле­ною на ньо­му. Потім ці знімки аналізу­ють­ся за індек­сом NDVI (зйом­ка в інфра­чер­во­но­му спектрі), що дає змо­гу, на­при­клад, по­ба­чи­ти, скільки азо­ту на­бра­ла рос­ли­на, роз­ви­ток біома­си на пев­них ета­пах ве­ге­тації, а та­кож на ос­нові да­них спрог­но­зу­ва­ти вро­жайність і го­ло­вне — ба­чи­ти по­точ­ну кар­ти­ну пе­ре­хо­ду між фа­за­ми ве­ге­тації рос­лин, аби вчас­но за­сто­су­ва­ти пре­па­ра­ти їхньо­го за­хи­с­ту.
Під час по­льо­ту літаль­ний апа­рат з до­по­мо­гою вста­нов­ле­ної на ньо­му ка­ме­ри про­во­дить знімки по­ля та пе­ре­дає всю інфор­мацію на сер­вер в офіс. Потім знімки аналізу­ють відра­зу після йо­го при­зем­лен­ня, порівню­ють із да­ни­ми ме­те­о­станції, і на ос­нові зве­де­них да­них мож­на по­ба­чи­ти ре­аль­ну кар­ти­ну то­го, що відбу­ва­ло­ся на полі про­тя­гом дня. Крім цьо­го, ми мо­же­мо опе­ра­тив­но по­ба­чи­ти ефект від уже про­ве­де­них аг­ро­за­ходів. На­при­клад, після вне­сен­ня фун­гіцидів ми мо­же­мо оціни­ти ефек­тивність пре­па­ратів, кон­тро­лю­ва­ти, як після їх­ньо­го вне­сен­ня ідуть по­дальші зміни у пе­­ре­бігу хво­роб (про­гре­су­ють чи при­г­нічу­ють­ся). По­сад­ка безпілот­ни­ка відбу­вається з до­по­мо­гою па­ра­шу­та.

  Си­с­те­ма ае­ро­фо­тозй­ом­ки на­ба­га­то кра­ща від су­пут­ни­ко­вої, ад­же в умо­вах хмар­но­го не­ба про­блем із зйом­кою не ви­ни­кає, тоді як су­пут­ни­ко­ва зйом­ка в та­ко­му разі вза­галі не­мож­ли­ва. Та­кож не­доліком су­пут­ни­ко­вої зйом­ки є те, що її потрібно за­мов­ля­ти за­зда­легідь — як мінімум за місяць, і мінімаль­ний фо­то­блок охоп­лює близь­ко 25 км2, що в кінце­во­му ре­зуль­таті за ви­о­крем­лен­ня кон­крет­но­го по­ля по­ка­зує не­якісне, роз­ми­те, зо­б­ра­жен­ня (із ве­ли­ким піксе­лем).
Та­ким чи­ном, у 2014 р. кор­по­рація «Сва­рог Вест Груп» пла­нує роз­ши­ри­ти пло­щу зе­мель під точ­ним зем­ле­роб­ст­вом до 50 тис. га. Окрім то­го, у пла­нах впро­ва­д­жен­ня еле­ментів тех­но­логії точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва в овочівництві та садівництві (ад­же ці на­пря­ми ма­ють свою спе­цифіку, оскільки бе­руть­ся до ува­ги менші за розміром еле­мен­тарні ділян­ки для відбо­ру проб (0,25 га) із глиб­ших шарів (по­над 30 см).

  На знімку з про­мо­ви­с­тою на­звою «Си­ла ве­ге­тації» зо­б­ра­же­но кар­ту по­ля ку­ку­руд­зи ста­ном на 28 черв­ня. Зо­ни на знімку, за­барв­лені чер­во­ним ко­ль­о­ром, свідчать про відсутність ве­ге­тації (вод­на по­верх­ня, го­лий грунт), зе­ле­ним — про до­б­ру ве­ге­та­тив­ну ма­су рос­лин, які нор­маль­но роз­ви­ва­ють­ся, жов­тим — про се­ред­ню си­лу ве­ге­тації: рос­ли­ни на цій ділянці по­ля є, але ще до­б­ре не роз­ви­ну­лись або пе­ре­бу­ва­ють під впли­вом яко­гось не­спри­ят­ли­во­го фак­то­ра.

Інтерв'ю
Директор фірми "Скок Агро" Сергій Скок
Керівник стартапу, у якого вже з’явилося двоє конкурентів, - про важливість моніторингу ущільнення грунту, еволюцію методів вимірювання ущільнення і боротьбу з останнім.    - Ваш стартап «Скок Агро» зосередився на вдосконаленні методів... Подробнее
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее

1
0