Спецможливості
Техніка та обладнання

Харківська технологія виробництва цукрових буряків

05.06.2008
836
Харківська технологія виробництва цукрових буряків фото, ілюстрація
Харківська технологія виробництва цукрових буряків

Харківська технологія виробництва цукрових буряків

Харкiвська технологiя виробництва цукрових буряків розроблена Харкiвським державним аграрним унiверситетом iм. В. В. Докучаєва, ТОВ “Агротех” за участю ВАТ “ХТЗ” та Інституту грунтознавства й агрохiмiї ім.
О. Н. Соколовського на базi дослiдного господарства “Пархомiвське” Інституту цукрових бурякiв (Харкiвська область). Розроблено технологiю протягом 1995—1999 рокiв на базi використання iнтегрального унiверсально-просапного трактора типу ХТ3-120/121 і нових вiтчизняних машин та знарядь. Цей трактор класу 3Т працює з дисковими знаряддями та плугами, плоскорiзами, культиваторами суцiльного i мiжрядного обробiтку грунту, вирiвнювачами, зчіпками борiн i шлейфiв, розкидачами тукiв i гною, сiвалками для висiву всiх просапних i зернових культур на збираннi врожаю бурякiв тощо.

У чому суть i особливiсть розробленої технологiї?
Комплекс робiт у системi основного обробiтку грунту пiд сівбу цукрових буряків виконується одним i тим самим трактором, а за типової технологiї — двома-трьома марками тракторiв, що погiршує органiзацiю польових робiт, якiсть виконуваних операцiй. Упровадження у виробництво тракторiв ХТЗ-120/121 дає змогу восени полiпшити якiсть обробітку грунту, пiдвищити продуктивнiсть працi на тракторних роботах не менше ніж на 10—16% i знизити витрати ПММ на 15—20% порiвняно з серiйними тракторами, якi застосовують за традицiйної технологiї.
Тракторнi роботи в осiнньому комплексi пiсля глибокої оранки пiд цукрові буряки виконують трактором ХТЗ-120/121 на широкопрофiльних шинах низького тиску 66x43 моделi Ф-229 (0,5 кг/см2) або здвоєних шинах трактора Т-150К (пристрої для здвоєння шин виготовляють на ХТЗ) із пониженим до 0,8 кг/см2 тиском повiтря в них. Це дає змогу знизити питомий тиск ходової частини цього трактора на грунт до рiвня бiльш низького, ніж за використання гусеничних машин. Зниження питомого тиску ходової системи трактора дає змогу зменшити ущiльнення вже глибоко зораного на зиму грунту, витрати енергiї на його подрібнення i вирiвнювання, а також на проходження коліс трактора по оранцi, отже, полiпшується якiсть обробiтку менш ущiльненого грунту.
Типова технологiя вирощування буряків передбачає виконання всього комплексу весняного обробiтку грунту, внесення гербiцидiв i проведення висiву за 4—5 проходiв агрегатiв по полю. Використання iнтегрального трактора з набором нових сiльгоспмашин дає змогу виконати весь цей комплекс робiт за два проходи агрегатiв. Під час першого ранньовесняного обробiтку, як тiльки дозрiє грунт, трактор ХТЗ-120/121 з установленими на ньому широкопрофiльними шинами або здвоєними шинами трактора Т-150К зі зниженим тиском повiтря до 0,5—0,8 кг/см2 працює з комбiнованим знаряддям АРВ-8,1-01. За один прохiд цього агрегату виконують чотири технологiчнi операцiї: вирiвнювання грунту, розпушування на глибину 2—3 см, подрiбнення грудок i шлейфування. Швидкiсть руху агрегату не менше 10—12 км/га дає можливість обробити за свiтловий день 70—80 га.
Ранньовесняний обробiток проводять у раннi строки, часто в умовах пiдвищеного зволоження грунту, тому особливi вимоги ставляться до питомого тиску ходової системи трактора на грунт. А використання на цьому тракторi шин зi зниженим тиском повітря (у межах 0,5—0,8 кг/см2) дає змогу також зменшити їх питомий тиск i тим самим запобігти переущiльненню грунту ходовою системою трактора. При цьому витрата пального на одиницю виконаної роботи не перевищує 2 кг/га.
У разі потреби в цей перiод на трактор можна встановлювати обприскувач ОМП-1200 i водночас з ранньо-весняним обробiтком грунту вносити гербiциди.
За другий прохiд агрегату із настанням строкiв висiву бурякiв виконують також чотири технологiчнi операцiї: передпосiвну культивацiю, додаткове подрiбнення грудок, за потреби — стрiчкове внесення гербiцидiв i висiв. Для цього на передню навiску трактора ХТЗ-120/121 навiшують культиватор АРВ-8,1-02, за кабiну до рами крiплять обприскувач ОМП-1200 і на задню навiску агрегатують сiвалку ССТ-18В. При цьому серiйнi шини трактора встановлюють на колiю 2950 мм із допомогою спецiальних вставок (виготовленi на ХТЗ), а сошники сівалки розмiщують на рамi так, щоб за колесами трактора ширина мiжрядь дорiвнювала 70 см замiсть 45 см, а також до 70 см збiльшують за допомогою маркерiв i ширину стикових мiжрядь. Така схема висiву буряків дає змогу сошникам сiвалки не йти по слiдах колiс трактора. При цьому збiльшується продуктивнiсть агрегату на мiжрядних обробiтках завдяки зменшенню затрат часу на заїзди агрегату в мiжряддя, збiльшується швидкiсть обробiтку, оскільки колеса трактора тепер пересуваються по збiльшених з 45 до 70 см мiжряддях. При цьому також вдається уникнути наїзду коліс трактора на рядки, їх затоптування.
Проте за колiйної технологiї сiвби цукрових буряків трактором ХТЗ-120/121 з сiвалкою ССТ-18В, яка забезпечує кращу технологiчну прохiднiсть трактора при мiжрядному обробiтку i збираннi буряків, зменшується кiлькiсть коренеплодів на 1 га.
Урожай буряків на дослідній ділянці в трьох рядках із широким міджряддям збiльшується завдяки збiльшенню площi живлення, полiпшенню освiтлення рослин, а також іншим сприятливішим умовам для їх росту й розвитку. Тому iстотного зниження врожаю коренеплодів на всьому полi не спостерiгається. На дiлянках із серійними мiжряддями (45 см) i з трьома широкими (70 см) урожай становив, вiдповiдно, 474 i 469 ц/га, тобто рiзниця в урожаї в межах похибки дослiду.
У комбiнованому агрегатi для передпосiвної культивацiї використовують плоскорiзальнi стрiльчастi лапи зі стабiлiзатором за глибиною. Такi лапи порiвняно із стрiльчастими значно зменшують перемiшування поверхневого шару грунту, а отже, i його висушування навесні.
Стрiчкове внесення гербiцидiв передбачає їх розподiл не на всю поверхню поля, а тiльки на ту його частину, яку не можна якiсно обробити механiзмами, тобто на захисну зону рядкiв. За стрічкового внесення, особливо дорогих гербiцидiв, коли витрата препарату зменшується вдвічі-втричі, iстотно знижується й собiвартiсть цукрових буряків, а також екологiчна небезпека використання гербіцидів: зменшується нагромадження залишкової кiлькостi отрутохiмiкатiв у грунтi й вплив їх на навколишнє середовище. Хоча таким агрегатом можна вносити гербiциди й будь-якi iншi пестициди у суцiльний спосіб.
Така високоякiсна пiдготовка грунту дає змогу висiвати буряки на кiнцеву густоту 10—12 насiнин на лiнiйному метрi рядка i повнiстю виключити формування густоти рослин як вручну, так i з допомогою механiзмiв.
Швидкiсть руху комбiнованого посiвного агрегату становить до 6 км/год, що дає змогу за свiтловий день посiяти 60 i бiльше гектарiв бурякiв, а витрата пального не перевищує 4 кг/га. Пiд час догляду за посiвами бурякiв цим трактором проводять суцiльне розпушування грунту до появи сходiв, розпушування грунту в мiжряддях i в захисних зонах вiдразу пiсля того, як позначаться рядки (шарування), мiжрядний обробiток, присипання бур’янiв грунтом у захисних зонах, внесення пестицидiв (гербiцидiв, iнсектицидiв i фунгiцидiв).
Суцiльне розпушування грунту на бурякових плантацiях проводять на 4—5-й день по закiнченню сiвби на глибину не бiльше двох третин глибини загортання насiння, коли проростки бур’янiв перебувають у фазi бiлої нитки. Якщо на поверхнi утворюється грунтова кiрка, розпушування проводять i в бiльш раннi строки — як тiльки вона утвориться. Для цього використовують знаряддя АРВ-8,1-01 зі всіма зйомними (за винятком пружин) працюючими механізмами.
Для шарування посiвiв бурякiв трактор ХТЗ-120/121 агрегатують із культиватором КОЗР-8,1-01, який за один прохiд агрегату забезпечує обробiток мiжрядь із захисною зоною в 10 см i розпушування грунту в нiй голчастими роторами.
Потрібну кiлькiсть мiжрядних обробiткiв буряків трактор виконує в агрегатi з культиватором КОЗР-8,1-02. Останнiй дає змогу проводити пiдрiзування бур’янiв у мiжряддях за мiнiмального перемiшування поверхневого шару грунту, розпушування його, присипання бур’янiв i підгортання рослин бурякiв у рядках.
Якщо виникає потреба в хiмiчному захисті рослин вiд бур’янiв, шкiдникiв чи хвороб, на трактор знову навiшують обприскувач i водночас із мiжрядним обробiтком вносять на бурякове поле потрібні препарати.
Збирання бурякiв проводять комплексом “Борекс”, монтуючи на передню навiску ХТЗ-120/121 гичкозбиральну машину, на задню — копач коренеплодів у валки. Пiдбирання коренеплодiв у транспорт здiйснюють спецiальним пiдбирачем-навантажувачем. Трактор ХТЗ-120/121 також придатний для роботи з машиною БМ-6 із комбайнами РКС-6 і КС-6, якщо не вистачає тракторiв класу 1,5т. Збiльшення ширини захвата сiвалки i культиваторiв до 18 рядкiв, а також тяглових зусиль трактора ХТЗ-120/121 вiдносно трактора Т-70С забезпечує пiдвищення продуктивностi на 40% i зниження витрати пального — до 30% на сівбі й доглядi за посiвами цукрового буряку.
Рiчне навантаження на один трактор ХТЗ-120/121 за такої технологiї досягає 180—200 га бурякiв, тобто з допомогою одного такого трактора (порівняно з просапними тракторами Т-70С, МТЗ, ПМЗ класу 1,5т) можна на відносно великiй площi вирощувати цю трудомiстку культуру.
Середній урожай бурякiв на дiлянках типової технологiї в дослiдному господарствi “Пархомiвське” становив 371 ц/га, а на дiлянках удосконаленої, харкiвської технологiї, — 441 ц/га, тобто прибавка врожаю становила 71 ц/га, або на 19% бiльше, до того ж, за нижчої собiвартості коренеплодiв.
Отже, нині можна i навіть конче потрібно вирощувати добрi врожаї цукрових буряків з допомогою нових вiтчизняних машин i знарядь, не купуючи iмпортну дорогу технiку.

С. Корнiєнко,
канд. с.-г. наук, директор дослiдного господарства “Пархомiвське”,
В. Пащенко,
канд. техн. наук, ХДАУ,
М. Федоряка,
канд. с.-г. наук,
Інститут цукрових бурякiв

Інтерв'ю
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее
Наскільки важливо дбати про якість зерна? Що таке нотифікації і чому їх варто боятися Україні? Які хвороби зернових є загрозою для іміджу української сільгосппродкції propozitsiya.com розповів 

1
0