Спецможливості
Статті

Густота як фактор продуктивності кукурудзи

07.03.2013
3023
Густота як фактор  продуктивності кукурудзи фото, ілюстрація

Якими ж критеріями варто керуватися під час визначення оптимальної густоти стояння кукурудзи?

Якими ж критеріями варто керуватися під час визначення оптимальної густоти стояння кукурудзи?

А. Андрієнко, канд. с.-г. наук,
М. Романенко, канд. с.-г. наук,
менеджери з розвитку продуктів,
компанія «Лімагрейн»

Потенціал індивідуальної продуктивності рослини визначається біологічними особливостями гібрида/сорту та забезпеченістю факторами життя протягом вегетаційного періоду: теплом, світлом, водою, мінеральними елементами та повітряним живленням. Найпредметніші дослідження щодо цього почали проводити в Україні і Росії, починаючи з середини минулого століття, з появою гібридів, початком популяризації кукурудзи і, відповідно, збільшенням площ для виробництва кукурудзяного зерна. В зв’язку з просуванням вирощування кукурудзи в прохолодніші регіони, змінами клімату та технології її вирощування, а також з огляду на постійне оновлення гібридного асортименту, актуальність питання завжди висока.
Якими ж критеріями варто керуватися під час визначення оптимальної густоти стояння кукурудзи? Вочевидь, відповідь на це питання слід розглядати в контексті наведеного вище посилання, що стосується взаємовідносин рослинного організму з факторами зовнішнього середовища, характерними для певної грунтово-кліматичної зони. Принагідно слід зазначити, що величина врожаю визначається не індивідуальною, а сумарною продуктивністю всіх рослин на одиниці площі.
   Для початку розглянемо, як змінюються морфологічні ознаки та індивідуальна продуктивність рослин кукурудзи різних груп стиглості під впливом густоти їхнього стояння. Результати польових спостережень, проведених у дрібноділянкових польових дослідах у зоні Центрального Лісостепу в 2009–2011 рр., свідчать про те, що збільшення густоти стояння рослин від 60 до 80 і 100 тис./га зумовлює певні морфологічні зміни рослини в цілому та качана зокрема, які впливають на її індивідуальну продуктивність. Так, збільшення густоти стояння рослин зумовлює зростання лінійних розмірів рослин та висоти прикріплення качана — в середньому на 15% (табл. 1). Схильність до витягування рослин під впливом великої густоти стояння краще проявляється у вологі роки, і навпаки, в посушливих умовах можливе зменшення лінійних розмірів рослин у результаті загущення.
Густота стояння рослин кукурудзи істотно впливає на структуру качана і, зрештою, — на вихід зерна та продуктивність рослини в цілому. За даними польового досліду, проведеного в зоні Центрального Лісостепу України, за збільшення густоти стояння рослин від 60 до 80 і 100 тис. шт./га загальний вихід зерна з качана зменшується в 1,5–1,8 раза через зменшення лінійних розмірів качана і, відповідно, кількості зерен у качані та маси 1000 шт. зерен. Тобто у результаті міжрослинного ущільнення посилюється їхня конкуренція за фактори життя, насамперед, за воду, світло і мінеральні елементи, що відбивається на індивідуальній продуктивності рослин. Помітніші темпи падіння індивідуальної продуктивності за загущення рослин середньостиглих гібридів, очевидно, слід пов’язувати, першою чергою, з більшою потребою даних гібридів у ресурсах вологи та елементів живлення.
Про те, що ресурс вологи є визначальним під час формування продуктивності ценозів різної щільності, свідчать результати дослідів, проведених у зоні Північного Степу (Ерастівська дослідна станція Інституту зернового господарства УААН, 2000–2003 рр.). За даними лабораторно-польових досліджень, збільшення щільності стеблостою гібридів кукурудзи від 30–40 до 50–70 тис./га зумовлює зростання водоспоживання та загальні витрати води в середньому на 6–10%. Одночасно зростає частка непродуктивних витрат вологи, про що свідчить коефіцієнт водоспоживання (графік 1).
   Особливо стрімко зростають витрати води на формування одиниці врожаю та знижується врожайність у результаті збільшення густоти понад оптимальну в гібридів пізніх груп стиглості (графік 2, табл. 2).
Подібна закономірність яскраво проявляється в посушливі роки, якими були 2001 і 2002 рр. (табл. 2). Так, якщо продуктивність ранньостиглого гібрида за збільшення густоти стояння рослин понад оптимальну для даних років (від 50 до 70 тис./га) зменшувалася на 21%, то продуктивність середньопізнього гібрида за збільшення густоти від 30 до 60 тис./га зменшувалася на 36%. З огляду на чотирирічні дані досліджень, слід вважати, що оптимальною густотою стояння ранньостиглих гібридів кукурудзи в Північному Степу є 60 тис./га, середньоранніх — 50, середньостиглих — 40, середньопізніх — 30 тис./га.
   В умовах достатнього зволоження більшу врожайність кукурудзи одержують за вищої густоти стояння рослин, аніж у Степу. Так, за даними польових дослідів, проведених у Центральному Лісостепу, максимальної врожайності ранньостиглого гібрида (ФАО 180) — 70,2 ц/га — було досягнуто за густоти стояння рослин 100 тис./га, середньораннього (ФАО 260) і середньостиглого (ФАО 320), відповідно, — 81,3 і 88,2 ц/га — за густоти стояння рослин 80 тис./га. Тобто краще вологозабезпечення — головний чинник позитивної реакції гібридів на загущення посіву (графік 3).
Іншим фактором, що слугує підставою для збільшення густоти стояння кукурудзи, є прогрес у селекції: створення толерантних щодо водних і температурних стресів гібридів. Особливо помітні досягнення в цьому плані провідних світових селекційно-насінницьких компаній. Наприклад, компанія «Лімагрейн» працює за спеціальними селекційними програмами, які дають змогу на генетичному рівні закріплювати вказані ознаки. Широкомасштабні лабораторні тестування з використанням молекулярних маркерів, фітотронів у поєднанні з польовими випробуваннями з використанням тензиметрів у посушливих регіонах світу (південь Франції та Італії, Угорщина, Румунія, США (Техас), Чилі) є обов’язковими складовими програми офіційних випробувань гібрида. Як приклад наводимо результати польових тестувань гібридів компанії за так званою бінарною схемою, коли гібрид тестують у посушливій зоні водночас в умовах зрошення і без нього (графік 4).
   Право на поширення набувають ті гібриди, які показали добрий результат як в умовах зрошення, так і посухи. Наприклад, з нової генерації гібридів найпосухостійкішими виявилися гібриди ЛГ 3350, ЛГ 3330, ЛГ 3395. Чудові результати за умов посухи демонструють відомі гібриди ЛГ 2306, ЛГ 3255, Фантастік, ЛГ 3232, ЛГ 3258, ЛГ 2372 та інші.
Тестування окремих із вказаних гібридів за посушливих умов 2012 р. на дослідному полі Кіровоградської ДСГДС свідчить про те, що густота стояння рослин, яка зумовлювала максимальну врожайність, виявилася на 15 тис./га вищою порівняно з раніше рекомендованою для вітчизняних гібридів (табл. 3).
Попередньо можна зробити висновок, що для успішного вирощування згаданих гібридів у Північному Степу доцільно дотримувати такої густоти стояння рослин: для середньоранніх гібридів — 65, для середньостиглих — 55 тис./га.
   У зоні Лісостепу за оптимального зволоження та інтенсивної технології вирощування і використання сучасних гібридів кукурудзи ранньостиглої і середньоранньої груп густоту стояння можна збільшувати до 80–90 тис./га, а для середньостиглих вона не має перевищувати 80 тис./га. Про це свідчать результати наших тестувань, проведених у 2011 р. (графік 5), а також досвід передових господарств.
   Інтенсивні господарства, що працюють у Західному Лісостепу, вирощують середньоранні гібриди кукурудзи селекції компанії «Лімагрейн» із густотою стояння рослин 80–90 тис./га, одержуючи врожайність понад 100 ц/га. Наприклад, в ПСП «Агрофірма “Горинь”» Лановецького району Тернопільської області за густоти стояння 85 тис./га гібрид ЛГ 3258 в 2012 р. забезпечив урожайність 115 ц/га, в СТОВ «Птахівник» Новоград-Волинського району Житомирської області — 118 ц/га.
   Отже, під час планування густоти стояння рослин слід враховувати зональні особливості, насамперед, ресурси вологи, технологічні обставини, а також біологічні особливості гібридів кукурудзи. За використання сучасних інтенсивних посухостійких гібридів, особливо іноземної селекції, густоту стояння рослин у Північному Степу доцільно збільшувати в середньому на 15 тис./га від раніше рекомендованої, досягаючи таких орієнтовних параметрів: для ранньостиглих гібридів — 70–75 тис./га, для середньоранніх — 60–70, для середньостиглих — 55–65 тис./га. В Лісостепу за умов достатнього вологозабезпечення оптимальні параметри густоти стояння гібридів кукурудзи такі: 80–90 тис./га — для ранньостиглих; 70–80 — для середньоранніх і 60–75 тис./га — для середньостиглих.

Інтерв'ю
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  

1
0