Спецможливості
Статті

Годівля те­лят у перші дні жит­тя

03.07.2014
10088
Годівля те­лят  у перші дні жит­тя  фото, ілюстрація

Є різні способи годівлі телят: випоювання молоком обмежено і вволю, використання замінників молока, годівля сквашеним молоком. Але незалежно від того, який із способів використовують на підприємстві, найголовніше  — забезпечити телят необхідними поживними речовинами і гарантувати їм найкращий старт.

Є різні способи годівлі телят: випоювання молоком обмежено і вволю, використання замінників молока, годівля сквашеним молоком. Але незалежно від того, який із способів використовують на підприємстві, найголовніше  — забезпечити телят необхідними поживними речовинами і гарантувати їм найкращий старт.

О. Бабенко,
координатор проекту soft-agro.com

Із по­чат­ку жит­тя для рос­ту і роз­вит­ку те­ля­там ук­рай потрібний ви­со­ко­якісний білок. То­му ос­нов­ним кор­мом для них у перші три-чо­ти­ри тижні жит­тя є нез­би­ра­не мо­ло­ко (у свіжо­му або сква­ше­но­му ви­гляді) або ви­со­ко­якісний за­мінник нез­би­ра­но­го мо­ло­ка (ЗНМ). Ли­ше че­рез два-три тижні те­ля повільно на­вчається пе­ре­трав­лю­ва­ти вуг­ле­во­ди — по­чи­нається ви­роб­ництво ен­зимів.
Кількість мо­ло­ка або ЗНМ, що зго­до­ву­ють те­ля­там, за­ле­жить від ви­ду кор­му, а та­кож від то­го, на який се­ред­нь­о­до­бо­вий приріст орієнтується під­при­єм­ство. Важ­ли­во ро­зуміти, що зви­чай­ний замінник мо­ло­ка із кон­цен­т­рацією 120 г/л не замінює 1 л нез­би­ра­но­го мо­ло­ка. То­му для рівноз­нач­ної заміни слід збільши­ти кон­цен­т­рацію ЗНМ до 150–160 г/л за­леж­но від йо­го скла­ду.
Та­кож вар­то вра­хо­ву­ва­ти, що тра­диційна схе­ма годівлі за­без­пе­чує при­ро­с­ти те­лят на рівні 500–600 г на до­бу. Вод­но­час чис­ленні досліджен­ня свід­чать, що для нор­маль­но­го рос­ту і роз­вит­ку се­ред­нь­о­до­бові при­ро­с­ти те­лят у перші два місяці ма­ють ста­но­ви­ти близь­ко 800–1000 г. Щоб от­ри­ма­ти 800  г при­ростів на до­бу, те­ляті потрібно зго­до­ву­ва­ти 8 л мо­ло­ка або 8 л ЗНМ із кон­цен­т­рацією 150–160 г/л на до­бу.
Оп­ти­маль­не за­без­пе­чен­ня мо­ло­зи­вом
Пер­ше мо­ло­зи­во те­ля має от­ри­ма­ти яко­мо­га швид­ше після на­ро­д­жен­ня (ба­жа­но не пізніше ніж че­рез 3 год) із пляш­ки або відра, у про­блем­них ви­пад­ках — че­рез зонд. Дру­гу до­зу мо­ло­зи­ва тва­ри­на от­ри­мує че­рез 6–9 год після на­ро­д­жен­ня.
Вва­жається: що більше мо­ло­ка вип’є те­ля, то ви­щий рівень іму­ног­ло­булінів от­ри­має. Для те­ля­ти ма­сою 40 кг пер­ша до­за мо­ло­зи­ва має ста­но­ви­ти 3–4 л.
Зго­до­ву­ва­ти мож­на ли­ше ви­со­ко­якісне мо­ло­зи­во. Це мож­ли­во ли­ше в то­му разі, як­що на підприємстві ве­дуть йо­го пе­­ревірку і ство­ре­но банк за­мо­ро­же­но­го якісно­го мо­ло­зи­ва.

Об­ме­же­на годівля мо­ло­ком
або ЗНМ
Кож­не підприємство оби­рає схе­му го­­дівлі за­леж­но від ме­ти ви­ро­щу­ван­ня тва­рин. Од­ну із тра­диційних схем, що роз­ра­хо­ва­на на при­ро­с­ти близь­ко 500–600 г на до­бу, пред­став­ле­но ниж­че (табл. 1).
У пер­ший тиж­день жит­тя те­ля­та от­­ри­­­­му­ють мо­ло­зи­во і пе­рехідне мо­ло­ко. По­сту­по­во до кінця пер­шо­го тиж­ня влітку їх пе­ре­во­дять на 6 л нез­би­ра­но­го мо­ло­ка в ЗНМ (із кон­цен­т­рацією 160 г/л) на го­ло­ву на до­бу й до­три­му­ють­ся цієї нор­ми про­тя­гом п’яти тижнів. Із дру­го­го тиж­ня по­чи­на­ють підго­до­ву­ва­ти ви­со­ко­якісним комбікор­мом для те­лят. Із шо­с­то­го-вось­мо­го тижнів, ко­ли те­ля­та спо­жи­ва­ють близь­ко 1 кг комбікор­му на го­ло­ву на до­бу, по­чи­на­ють по­сту­по­во зни­жу­ва­ти кількість мо­ло­ка. Взим­ку те­ля­там йо­го ви­по­ю­ють 8 л/до­бу і відлу­ча­ють від мо­ло­ка ли­ше із 12-го тиж­ня.
Ско­ро­ти­ти час ви­по­ю­ван­ня те­лят мо­ло­ком мож­на у разі ви­ко­ри­с­тан­ня в якості комбікор­му спеціаль­них про­мис­ло­вих пре­стар­терів, які містять по­живні ре­чо­ви­ни у лег­ко­до­с­тупній формі: мо­­лоч­ний білок, зер­нові у ви­гляді плас­тів­ців то­що. Як­що ж та­ко­го комбікор­му в го­­с­­по­дарстві не­має — не вар­то ра­но від­лу­­­ча­ти тва­рин від мо­ло­ка.

Годівля мо­ло­ком
або ЗНМ вво­лю
Є ще один спосіб годівлі те­лят, який на­бу­ває все більшої по­пу­ляр­ності, — годівля до­схо­чу.
Він по­ля­гає у то­му, що пер­шу до­зу мо­ло­зи­ва те­ля от­ри­мує у сві­жо­му ви­гляді, а всі на­ступні — вво­лю у ви­­гляді підкис­ле­но­го на­пою. Підкис­лен­ня у та­ко­му разі ду­же важ­ли­ве, оскільки на­­пій має за­ли­ша­ти­ся у відрі між годівля­ми, щоб те­ля у будь-який час мо­г­ло підійти і на­пи­ти­ся. Са­ме сква­ше­ний напій не псується і не по­тре­бує нагріван­ня, водночас як свіже мо­ло­ко швид­ко стає не­при­дат­ним (особ­ли­во в умо­вах спе­ки) і йо­го слід ви­па­ю­ва­ти ли­ше теп­лим.
У се­ред­нь­о­му за пер­ший тиж­день жит­тя за годівлі вво­лю те­лич­ки спо­жи­ва­ють близь­ко 8,8 л/до­бу. За дру­гий тиж­день ця кількість збільшується до 10,9 л. За перші три тижні тва­ри­ни мо­­жуть спо­жи­ва­ти до 12 л мо­ло­ка/до­бу, а з чет­вер­то­го — во­ни вже ак­­тив­но спо­жи­ва­ють комбікорм, і спо­жи­ван­ня мо­­ло­ка по­­сту­по­во зни­жується (табл. 2).
Зви­чай­но, ви­т­ра­ти мо­­ло­ка на весь період за годівлі те­лят вво­лю на 200 л більші, ніж за тра­диційної си­с­те­ми об­ме­же­ної годівлі, але ці за­тра­ти із лиш­ком оку­по­ву­ють­ся за­вдя­ки збільшен­ню про­дук­тив­ності май­бут­ньої ко­ро­ви і зни­жен­ню ви­т­рат на ве­те­ри­нарію.

Сква­шу­ван­ня мо­ло­ка
Ос­новні пе­ре­ва­ги цьо­го ме­то­ду — поліпшен­ня здо­ров’я те­лят шля­хом стабілізації мікро­ф­ло­ри ки­шеч­ни­ка і змен­шен­ня за­трат праці на ви­по­ю­ван­ня, оскільки сква­ше­не мо­ло­ко не по­­трібно нагріва­ти. По­за­як за підкис­лен­ня мо­лоч­ний білок по­пе­ред­ньо згор­­­тається, це по­­­лег­шує про­цес пе­ре­трав­лю­ван­ня мо­­ло­ка у си­чузі те­ля­ти. За­вдя­ки зни­жен­ню по­каз­ни­ка рН уповільнюється роз­мно­жен­ня колі-бак­терій у ки­шеч­ни­ку.
Цей спосіб суттєво зни­жує ри­зик ви­ник­нен­ня про­носів у те­лят.
Є два спо­со­би ви­го­тов­лен­ня сква­ше­но­го мо­ло­ка: із ви­ко­ри­с­тан­ням кис­ло­ти або суміші кис­лот (оц­то­вої, му­ра­ши­ної, фу­ма­ро­вої, ли­мон­ної) та йо­гур­ту — обид­ва ефек­тивні, як­що все ро­би­ти пра­виль­но.
Ви­по­ю­ван­ня кис­ло­го мо­ло­ка
Пе­ред ви­по­ю­ван­ням сква­ше­но­го мо­ло­ка йо­го потрібно ре­тель­но пе­­реміша­ти. Нагріва­ти напій не потрібно (міні­маль­но до­пу­с­ти­ма тем­пе­ра­ту­ра ви­по­ю­ван­ня — 10°С). Зго­до­ву­ють йо­го обов’­яз­ко­во че­рез со­ску: як­що цьо­го не ро­би­ти, мо­ло­ко за­ли­шається у те­ля­ти на шкі­рі до­вко­ла ро­та, що мо­же спри­чи­ни­ти шкірні за­хво­рю­ван­ня. Оскільки кри­тич­ний рівень за­хво­рю­вань, що вик­ли­ка­ють діарею, при­па­дає на чет­вер­тий-вось­мий дні жит­тя, сква­ше­не мо­ло­ко ви­по­ю­ють уп­ро­довж мінімум двох тижнів. Че­рез два тижні по­то­му те­лят мож­на пе­ре­ве­с­ти на зви­чай­не теп­ле ви­по­ю­ван­ня або про­дов­жи­ти ви­ко­ри­с­тан­ня сква­ше­но­го мо­ло­ка про­тя­гом усь­о­го періоду годівлі мо­ло­ком.

Спеціальні до­бав­ки до нез­би­ра­но­го мо­ло­ка
Хо­ча ви­по­ю­ван­ня те­лят мо­ло­ком і вва­жа­ють при­род­ним ме­то­дом їхньої годівлі, але склад мо­ло­ка у про­цесі змін ге­не­ти­ки корів теж ду­же силь­но змінив­ся. Те­ля­там не ви­с­та­чає вітамінів, ма­к­ро- і мікро­е­ле­ментів із мо­ло­ка, і це зни­жує імунітет тва­рин.
Щоб поз­бу­ти­ся цьо­го не­доліку, ком­панії, що ви­го­тов­ля­ють корм, роз­ро­би­ли спеціальні кор­мові до­бав­ки до нез­би­ра­но­го мо­ло­ка. За­зви­чай такі пре­па­ра­ти містять не­обхідні те­ля­там мікро­е­ле­мен­ти, такі як залізо, мідь, цинк і мар­га­нець. До їхньо­го скла­ду та­кож мо­жуть вхо­ди­ти ор­ганічні кис­ло­ти і мо­лоч­но­кислі бак­терії.
Кор­мові до­бав­ки до нез­би­ра­но­го мо­ло­ка ре­алізу­ють у ви­гляді по­рош­ку, до­зу­ван­ня яко­го ста­но­вить 10–30 г/л. Такі пре­па­ра­ти вирішу­ють про­бле­му де­­фіци­ту вітамінів і мікро­е­ле­ментів, діють як лег­кий підкис­лю­вач, спри­я­ють ут­во­рен­ню стабільної мікро­ф­ло­ри, до­по­ма­га­ють пе­ре­трав­лен­ню мо­ло­ка у си­чузі те­ля­ти і підси­лю­ють імунітет тва­рин.

Якість ЗНМ
Для замінників мо­ло­ка діє та­ке пра­ви­ло: що більше мо­лоч­но­го про­теїну мі­с­тить­ся у про­дукті, то з більш ран­нь­о­го ві­­ку йо­го мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти. Для те­лят віком два-чо­ти­ри тижні потрібен замінник, який скла­дається із мо­лоч­них про­дуктів. «Ну­ль­о­вий» ЗНМ для та­ких тва­рин не вар­то ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти, оскільки ор­ганізм ма­лень­ких те­лят ще не зда­тен пе­ре­трав­лю­ва­ти рос­лин­ний білок. Важ­ливі по­каз­ни­ки якості для замінників мо­ло­ка — вміст аміно­кис­лот, лак­то­зи, си­рої зо­ли, а та­кож си­рої клітко­ви­ни (табл­. 3).
Ку­пу­ю­чи ЗНМ, важ­ли­во уваж­но вив­ча­ти йо­го склад, оскільки мо­лоч­ний про­теїн теж мо­же бу­ти аб­со­лют­но різної якості (табл­. 4).
Зви­чай­но, ЗНМ із ви­со­кою ча­ст­кою мо­лоч­но­го про­теїну до­рогі. До то­го ж у су­хо­му мо­лоці містить­ся не більше ніж 35% си­ро­го про­теїну, тоді як вміст про­теїну у знач­но де­шев­шо­му соєво­му про­теїно­во­му кон­цен­т­раті ста­но­вить 65%, а у гідролізаті пше­нич­них про­теїнів — навіть 80%.
Про­теїни рос­лин­но­го по­хо­д­жен­ня, по­при порівня­но низь­ку ча­ст­ку в складі ЗНМ (10–12%) мо­жуть ста­но­ви­ти тре­ти­ну за­галь­но­го про­теїну. Це по­зна­чає­ться на ціні про­дук­ту. Але за­сто­со­ву­ва­ти такі ЗНМ доцільно із стар­шо­го віку те­лят.      

Інтерв'ю
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як
Наразі багато країн світу шукають спосіб, як поліпшити екологічні умови та знайти нові джерела енергії. Одним із рішень цієї глобальної проблеми є вирощування унікального дерева, яке вже відоме у всьому світі під назвою «павловнія». Це... Подробнее

1
0