Спецможливості
Техніка та обладнання

Діаг­но­с­ту­ван­ня ди­зель­них дви­гунів сіль­го­с­пма­шин

16.01.2013
2100
Діаг­но­с­ту­ван­ня ди­зель­них дви­гунів  сіль­го­с­пма­шин фото, ілюстрація

Серцем будь-якої техніки є двигун, від «правильної» роботи якого залежить ефективність та економічність її використання. Тому постійний контроль параметрів та своєчасна діагностика двигунів — актуальне питання для українських аграріїв.

Серцем будь-якої техніки є двигун, від «правильної» роботи якого залежить ефективність та економічність її використання. Тому постійний контроль параметрів та своєчасна діагностика двигунів — актуальне питання для українських аграріїв.

В. Ку­ш­лянсь­кий,
канд. техн. на­ук, ННЦ «ІМЕСГ»

Ос­нов­ни­ми по­каз­ни­ка­ми, що ха­рак­те­ри­зу­ють за­галь­ний тех­­нічний стан дви­гу­на, є по­тужність та пи­то­ма  ви­т­ра­та па­ли­ва, які  виз­на­ча­ють на гальмівних стен­дах або за до­по­мо­гою  спеціаль­них еле­к­трон­них при­ладів у ре­жимі роз­го­ну ди­зе­ля. Однак застосування на практиці таких засобів потребує високої кваліфікації виконавців, а вартість засобів зависока. Тому для більш практичного та оперативного діагностування й конторолю роботи двигунів ре­ко­мен­довано проводити  по­шук не­­справ­но­с­тей як за якісни­ми оз­на­ка­ми технічно­го ста­ну, так і за допомогою не­с­клад­них ме­­ханічних за­со­бів та діагностичних тех­но­логій.

Колір вихлопних газів
За кольором та інтенсивністю вихлопних газів можна визначити стан дизельного двигуна. Вихлопні гази справного і відрегульованого двигуна не мають ко­­­льору. Отже, колір вихлопних газів є важливою діагностичною ознакою, що вказує на виниклі в двигуні несправності і допомагає поставити попередній діагноз двигуну, який уточнюють у процесі діагностування.

Чор­ний дим
   не­по­вне зго­рян­ня па­­ли­ва, що може вказувати на за­ви­сан­ня, за­кок­со­ву­ван­ня або зно­шен­ня роз­пи­лю­ва­ча фор­сун­ки;
   не­до­стат­нє по­да­ван­ня повітря че­рез засмі­ченість повітро­очис­ни­ка і всмок­ту­валь­но­го ка­на­лу;
   не­­справ­ність тур­бі­ни нагнітан­ня повітря;
   по­ру­шен­ня ку­та по­чат­ку по­да­ван­ня па­ли­ва і фаз га­зо­роз­поділення;
   надмірне по­да­вання па­ли­ва на­со­сом і  нерів­номір­ність за лініями його нагнітан­ня;
    по­ру­шен­ня ре­гу­лю­ван­ня або гер­ме­тич­ності кла­панів га­зо­роз­поділь­но­го ме­ханізму.
Білий дим
   низь­ка ком­преся в ци­лінд­рах двигуна; 
   по­трап­лян­ня во­ди в циліндри (біла па­ра во­ди);
   про­пу­с­ки спа­ла­ху че­рез де­фек­ти фор­су­нок;
   засмі­че­ність фільтра тон­ко­го очи­щен­ня па­ли­ва;
   зно­шен­ня па­ли­вопідка­чу­ва­ль­­но­го на­со­са;
   не­справ­ність пе­ре­пу­ск­но­го кла­па­на па­лив­но­го на­со­са;
   запізніле по­да­ван­ня па­ли­ва на­со­сом.

Синій дим
   ви­го­рян­ня кар­тер­ної оли­ви че­рез її ви­со­кий рівень у кар­тері;
   зно­шен­ня або за­кок­со­ву­ван­ня оли­во­знімних кілець;
   ве­ли­кий за­зор між стриж­ня­ми кла­панів і їхніми на­прям­ни­ми втул­ка­ми.
До­стовірнішу оцінку технічно­го ста­ну дви­гу­на мож­на от­ри­ма­ти за до­по­мо­гою використання спеціаль­них за­собів.
Компресія в циліндрах
Важливість наявності не­­об­хідної компресії на дизельному двигуні полягає в самому принципі роботи дизельного двигуна. Під час такту стиснення повітря в циліндрах сильно нагрівається. Коли ж температура повітря підвищується до свого максимального значення на­­при­кінці такту стиснення, то відбувається впорскування па­­лива в циліндр. Тому наявність необхідної величини компресії в циліндрах двигуна визначає величину температури повітря в них, за якої можливий запуск дизельного двигуна.
Для перевірки компресійних властивостей циліндрів застосовують компресиметр ди­­зельний із комплектом фальш-форсунок, які відповідають марці дизеля (рис. 1).
Етапи перевірки
Œ   Пе­ревірку про­во­дять на про­­грі­то­му до номіна­ль­но­го теп­ло­во­го ре­жи­му дви­гуні.
   Фор­сун­ку де­мон­ту­ють із дви­гу­на  на місце штат­ної фор­сун­ки циліндра, в яко­му пе­реві­ряють ком­пресію, вс­та­­­нов­лю­ють фальш-фор­сун­ку.
Ž   До нарізно­го кінця фальш-фор­сун­ки під’єдну­ють ком­пре­си­метр.
  Прокручують колінчастий  вал двигуна пусковим пристроєм за за­кри­то­го за­­пірно­го гвин­та 3.

Мак­си­маль­не зна­чен­ня ти­с­ку стискання на пусковій частоті обертання має від­по­віда­ти да­ним таб­лиці 2.
Як­що тиск ниж­чий за вка­за­ний:
   зніміть фальш-фор­сун­ку;
   за­лий­те че­рез фор­сун­ко­вий отвір не­­ве­ли­ку кількість мо­тор­ної оли­ви, до­­стат­ньої для по­­трап­­­лян­ня на пор­ш­неві кільця;
   пе­ре­вірте ком­пресію ще раз.
Зро­с­тан­ня ти­с­ку свід­чить про спра­цю­ван­ня пор­ш­не­вих кі­лець. А як­що тиск ниж­чий за гра­нич­ний, то це свідчить про спрацювання клапанів. Для пе­­ре­вірки інших циліндрів опе­­­рації тре­ба по­вто­ри­ти. Різни­ця між ком­пресією в ок­ре­мих цилінд­рах не мо­­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 0,2 МПа. Для дви­гунів John Deere 6076 різни­ця ти­с­ку між циліндра­ми має бу­ти не більше 0,34 МПа. Змен­шен­ня ком­пресії в ци­­ліндрах на 30–40% свід­чить про по­лом­ку пор­ш­не­вих кі­лець.

Перевірка системи
мащення двигуна
Основний параметр, який характеризує повноцінну роботу системи мащення, — тиск оливи в головній магістралі.
Для пе­ревірки ти­с­ку оли­ви в  си­с­темі ма­щен­ня дви­гу­на за­­сто­со­ву­ють спеціальний пристрій із ком­плек­том пе­­ре­хід­ників, місце при­єд­нан­ня яких за­­­зна­че­но в тех­но­логічній карті (рис. 2).
Тиск оли­ви за номіна­ль­ної ча­с­то­ти обер­тан­ня колінча­с­то­го ва­ла, прогріто­го до номіна­ль­но­го теп­ло­во­го ре­жи­му дви­гу­на, має відпо­ві­да­­ти да­ним таб­лиці 3.
Як­що тиск бу­де ниж­чим за до­пу­с­ти­ме зна­чен­ня і йо­го не мож­на збіль­ши­ти за ра­ху­нок ре­гу­лю­ван­ня злив­но­го кла­па­на, дви­гун підля­гає ре­мон­ту.     Далі бу­де 

Інтерв'ю
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0